24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з географії в 6 класі на І семестр 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з географії в 6 класі на І семестр 2018-2019 н.р. розроблене відповідно до оновленої навчальної програми, затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436), які є діючим і в цьому навчальному році (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415)

Перегляд файлу

Затверджено

 Директор НВК       Черненко С.М.   

 

 05.09.2018 р._______________          

 

 

Васютинський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

 

Календарно-тематичне планування

навчального матеріалу з географії  в 6 класі

 на І  семестр  2018-2019 навчального року

 

Учитель Суховій В.Д

 

 

Розглянуто на засіданні методичного обєднання

вчителів природничо-математичного циклу

Протокол № 1 від 31.08. 2018

Керівник МО_____________________________

 

                                                                                                                 Погоджено

                                                        Заступник директора з НВР    Хоменко І.І.

                       05.09.2018 р.__________

Мета базової  загальної середньої освіти

Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від  23. 11. 2011 р. N 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. N462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016р.).

Програма забезпечує перехід від предметоцентризму до дитиноцентризму, щоб «теза навчати учня, а не викладати предмет»  стала дієвою, а не залишалася гаслом. На підставі компетентнісного підходу знання мають стати не багажем «про всяк  випадок», а ключем до розв’язання проблем, забезпечення успішної самореалізації у соціумі, облаштування особистого життя. Сьогодні неможливо навчити дитину всього, значно важливіше сформувати в неї потребу в неперервній освіті. Тому зміст навчального матеріалу з географії визначено з огляду на корисність та потрібність його за межами школи. Метою базової загальної середньої освіти є розвиток та соціалізація учня, формування його національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Основне завдання сучасної загальноосвітньої школи полягає у ретельному доборі навчального матеріалу за принципом життєвої доцільності й функціональності, в активізації ролі самостійного навчання. Варто також ураховувати те, що для успішної реальної діяльності сьогодні недостатньо знань і умінь, необхідні ще віра в себе, у свої сили, здатність ухвалювати рішення, жити й працювати в колективі й зосереджувати свої зусилля на конкретних завданнях, виявляти проблему, вести самостійний чи спільний пошук способів її розв’язання, брати на себе відповідальність за результати дій і вчинків.

 

Компетентнісний потенціал предмета

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння:

усно й письмово тлумачити географічні поняття, факти, явища, закони, теорії; описувати (усно чи письмово) географічні об’єкти, процеси, явища, послуговуючись багатим арсеналом мовних засобів – термінами, поняттями тощо; обговорювати проблеми географічного змісту глобального та регіонального рівня.

Ставлення:

Усвідомлю вати значущість здобутків географічної науки, зокрема пошанування досягнень українських учених; прагнення до розвитку української термінологічної лексики в системі географічних наук.

Навчальні ресурси:

навчальні, науково-популярні, художні тексти про природу, дослідницькі проекти в галузі географії, усні / письмові презентації їх результатів.

2. Спілкування іноземними мовами

Уміння:

використовувати іншомовні навчальні джерела для отримання інформації географічного змісту; описувати іноземними мовами, аналізувати та оцінювати роль природних явищ у сучасному світі, доречно використовувати географічні поняття та найуживаніші терміни в

усних чи письмових текстах, читати та тлумачити географічну

термінологію іноземною мовою.

Ставлення:

зацікавленість інформацією географічного змісту іноземною мовою;

розуміння глобальних проблем людства і прагнення долучитися до їх

розв’язання, зокрема й з допомогою іноземних мов.

Навчальні ресурси:

довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, статті з іншомовної вікіпедії, іноземні підручники і посібники.

 

3. Математична компетентність

Уміння:

застосовувати математичні методи для розв’язання географічних проблем і задач, розуміти і використовувати математичні моделі природних та суспільних явищ і процесів.

Ставлення:

усвідомлення варіативності та значущості математичних методів у розв’язанні географічних проблем і задач.

Навчальні ресурси:

завдання на виконання обчислень, аналіз та обробка статистичної інформації, поданої в різних формах (картографічній, табличній, графічній)

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Уміння:

пояснювати явища в живій природі, використовуючи наукове мислення;

самостійно чи в групі досліджувати живу природу, аналізувати і визначати проблеми довкілля; оцінювати значення географії для сталого розвитку та розв’язання глобальних проблем.

Ставлення:

відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в Україні та світі; готовність до

розв’язання проблем, пов’язаних зі станом довкілля.

Навчальні ресурси:

географічні задачі, ситуативні вправи щодо розв’язання проблем стану довкілля, біорізноманіття, ощадного використання природних ресурсів тощо.

5. Інформаційно-цифрова компетентність

 

Уміння:

використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для спостереження за довкіллям, явищами і процесами в суспільстві і живій природі; створювати інформаційні продукти (мультимедійна презентація, блог тощо) природничо –географічного та суспільно-географічного спрямування; шукати, обробляти і зберігати інформацію географічного характеру, критично оцінюючи її.

Ставлення:

дотримання авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;усвідомлення необхідності екологічних методів і засобів утилізації цифрових пристроїв.

Навчальні ресурси:

електронні картографічні джерела, електронні посібники, збірники задач, тести тощо.

6.Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

організовувати й оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність, зокрема самостійно чи в групі планувати і проводити спостереження або експерименти, реалізовувати проекти, ставити перед собою цілі і досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж  життя.

Ставлення:

допитливість і спостережливість, готовність до інновацій.

Навчальні ресурси:

довідкова система програмних засобів.

7. Ініціативність і підприємливість

Уміння:

генерувати ідеї й ініціативи щодо проектної та винахідницької діяльності, ефективного використання природних ресурсів; прогнозувати вплив географічних процесів і закономірностей на розвиток технологій,

нових напрямів підприємництва; нівелювати ризики і використовувати можливості для створення цінностей для себе та інших у довкіллі; керувати групою (надихати, переконувати й залучати до

діяльності, зокрема природоохоронної чи наукової).

Ставлення:

відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в довкіллі, під час реалізації проектів і дослідницьких завдань.

Навчальні ресурси:

сайти підприємств, установ, організацій, екскурсії на сучасні підприємства, зустрічі з успішними представниками бізнесу

8. Соціальна і громадянська компетентності

Уміння:

ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією географічних проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи місцеву громаду.

Ставлення:

відстоювати власну позицію щодо ухвалення рішень у справі збереження й охорони довкілля, готовність брати участь у природоохоронних заходах; громадянська відповідальність за стан довкілля, пошанування розмаїття думок і поглядів; оцінювання внеску українських та іноземних учених і винахідників у суспільний розвиток.

Навчальні ресурси:

географічні задачі, інтернет-ресурси, посібники

9. Обізнаність та самовираженість у сфері культури

Уміння:

фіксувати унікальні об’єкти, явища та ландшафти Землі, їх естетичне значення, використовувати природні матеріали і засоби для втілення художніх ідей, пояснювати географічне підґрунтя відображення природи у творах мистецтва.

Ставлення:

усвідомлення причетності до національної і світової культури через вивчення географії і мистецтва; розуміння гармонійної взаємодії людини і природи.

Навчальні ресурси:

літературні, музичні та образотворчі твори

 

10. Екологічна грамотність та здорове життя

Уміння:

працювати в команді під час реалізації географічних проектів, застосовувати набутий досвід задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших, оцінювати значення географічної науки для забезпечення добробуту людства.

Ставлення:

турбота про здоров’я своє та інших людей, ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти, усвідомлення важливості ощадного природокористування, пошанування внеску кожного / кожної в досягнення команди.

Навчальні ресурси:

кооперативне навчання, партнерські технології, проекти

Основні завдання шкільної географії

Шкільна географічна освіта є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування світогляду,

виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища,

адекватної поведінки в ньому.

Географічна освіта в основній школі спрямована на досягнення таких головних завдань:

•засвоєння знань про основні географічні поняття, закономірності розвитку, взаємозв'язки між природними компонентами,

населення і господарства різних територій, формування материків, океанів та їх частин відповідно до природних та соціально-

економічних чинників; природу, населення і господарство України; економічну і соціальну географію світу;

природокористування та навколишнє середовище;

•оволодіння умінням використовувати різні джерела географічної інформації –картографічні, статистичні, геоінформаційні

ресурси –для пошуку, інтерпретації і демонстрації різноманітних географічних даних та формування в учнів на цій основі

ключових компетенцій; виконувати дії, набуті на основі застосування географічних знань і попереднього досвіду;

•застосування географічних знань для пояснення та оцінювання географічних процесів і явищ;

•розвиток пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей учнів у процесі географічних спостережень,

вирішення проблемних завдань, самостійного здобуття нових знань із географії;

•формування здатності і готовності до використання географічних знань і вмінь у повсякденному житті для соціально

відповідальної поведінки у навколишньому середовищі, його збереження, адаптації до умов проживання на певній території;

самостійного оцінювання рівня впливу людини на природу, безпеки довкілля як сфери життєдіяльності людини; вирішення

конкретних практичних завдань;

•виховання екологічної культури, національної свідомості та почуття патріотизму, толерантного ставлення до інших

народів, поваги до природних і культурних цінностей різних регіонів і країн світу.

6 клас

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

(70 год, 2 год на тиждень,резерв часу-6 годин)

Мета вивчення курсу:

         Географія у 6 класі (Загальна географія) – це перший систематичний курс нового шкільного предмета. Програма курсу

розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких запланований резерв часу становить 6 годин. Під час вивчення загальної географії в учнів формуються уявлення про Землю як природний комплекс, особливості земних оболонок та їх взаємозв'язки.

Початковий курс географії також містить відомості про географічні подорожі та дослідження нашої планети, особливості

зображення земної кулі на глобусі й карті, кількість і розміщення її населення, людські раси, положення України та окремих

держав на політичній карті світу. Таким чином, у 6 класі розпочинається формування загальної географічної культури школярів

та поступове навчання картографічній мові. Учні оволодівають основними географічними уявленнями та поняттями, набувають

певних умінь у роботі з різними джерелами географічної інформації.

Для досягнення окресленої мети вчителю необхідно вирішувати такі навчально-методичні завдання:

• розвивати пізнавальний інтерес учнів до об'єктів і процесів навколишнього світу;

• навчити встановлювати зв'язки в системі географічних знань і на цій основі формувати ключові компетентності: вміння вчитися, громадянську, соціальну, підприємницьку, загальнокультурну, здоров’язбережувальну, інформаційну;

• залучати учнів до практичної діяльності щодо застосування отриманих географічних знань і вмінь у повсякденному житті.

Програмою передбачено виконання восьми практичних робіт, чотири з яких потрібно оцінити обов'язково, решту – на вибір учителя. Крім того, до окремих тем наведено теми досліджень.

Програма: Географія. Оновлена навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів за новим Державним стандартом базової і повної середньої освіти. Сайт МОН України, 2017

Зведена таблиця розподілу навчального часу в 6 класі згідно програми

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

Кількість практичних робіт

І

31

2

1

3

3

ІІ

38

2

1

3

5

Всього

69

2

2

6

8

 

Підручник : «Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. В.М.Бойко. С.В.Міхелі), «СИЦИЯ»,2014.

«Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пестушко В.Ю.,Уварова Г.Ш.), «Генеза»,2014.

 «Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт.Гільберг Т.Г.,Паламарчук Л.Б.), «Грамота»,2014.

Атлас «Загальна географія» для 6-го класу ЗАТ «Інститут передових технологій»,2017.

Зошит для практичних робіт: О.Г.Стадник.Загальна географія. Зошит для практичних робіт. Видавництво «Ранок».2018

Практичні роботи: «Н» - навчальні; «Т» -тематичні; «П»- підсумкові.

№уроку

К-сть  годин

Дата проведення уроку

Корекція дати

Тема і зміст уроку

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Наскрізні змістові лінії

 

2

 

 

Вступ

 

 

1

1

 

 

Первинний інструктаж з БЖД. Географія як наука про  Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.

 Значення географічних знань та вмінь для життєдіяльності людини.

 

Знаннєвий компонент:

Називає об’єкти вивчення географії,

складові географічної науки, основні

джерела географічних знань та методи

географічних досліджень.

Діяльнісний компонент:

Добирає географічну інформацію з різних джерел та визначає її корисність для себе;виконує спостереження за змінами у природі; складає перелік джерел географічної інформації, які є вдома.

Ціннісний компонент:

використовує результати власних

спостережень у повсякденній діяльності;

обґрунтовує на конкретних прикладах

значення географії для життєдіяльності

людини

.

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює дбайливе ставлення до

природи, дотримується правил безпечної

поведінки в природі. Орієнтує на

формування в учнів екологічної

свідомості для збереження і захисту

довкілля.

Здоров’я і безпека

Сприяє розвитку інтересу до географічних

наук.

Громадянська відповідальність

Пояснює на конкретних прикладах

значення географії для життєдіяльності

людини, добираючи інформацію з різних

джерел.

Сприяє позитивному ставленню до

навчання, розвиває здатність спільного

розуміння проблеми і толерантне й

неупереджене ставлення до інших

думок і поглядів.

Уміє дискутувати на тему «Що і навіщо

вивчати сучасним географам, коли вже

все на Землі відкрито?»

 

2

1

 

 

Основні друковані та електронні джерела

географічної інформації, їх значення.

Методи географічних досліджень. Особливості

організації власних географічних спостережень.

Дослідження

Спостереження за змінами у природі

.

 

 

4

 

 

Розділ І. Розвиток географічних знань про Землю

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на

картах Ератосфена, Птолемея

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент:

називає особливості зображення Землі на

картах у давнину.

Громадянська відповідальність

Формує необхідні моральні якості,

відстоює свою позицію в дискусії,

конструктивно спілкується.

Діяльнісний компонент:

добирає з різних джерел додаткову

інформацію про пізнання і дослідження

Землі у давнину;зіставляє карти Ератосфена і Птолемея з сучасною картою;складає короткі повідомлення про пізнання Землі у давнину (із залученням членів родини).

Ціннісний компонент:

оцінює внесок античних учених у

становлення географії як науки

Громадянська відповідальність

Формує необхідні моральні якості,

відстоює свою позицію в диску

сії, конструктивно спілкується.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємливість та фінансова

грамотність

Вчиться спільно досягати мети

.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

Плавання вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію.

Відкриття Америки Христофором Колумбом.

Перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана.

Відкриття Австралії і

Антарктиди

 

Знаннєвий компонент:

Називає відомих мореплавців та

мандрівників (Марко Поло, Христофора

Колумба, Фернана Магеллана), які

здійснили видатні географічні відкриття в різні епохи.

Діяльнісний компонент:

добирає з різних джерел додаткову

інформацію про пізнання і дослідження

Землі;простежує за картою маршрути

мандрівників і дослідників.

Ціннісний компонент:

робить висновки про значення

навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю.

6

1

 

 

Тема 3. Сучасні дослідження

Дослідження Землі у ХХ та на початку ХХІ ст.

 

Знаннєвий компонент:

називає сучасні географічні дослідження.

Діяльнісний компонент:

Добирає з різних джерел додаткову

інформацію про пізнання і дослідження

Землі на сучасному етапі; аналізує

інформацію про географічні дослідження у ХХ та на початку ХХІ ст.; порівнює

дослідження Землі у сучасну добу

з тими, що мали місце в більш ранні епохи; складає за допомогою членів родини короткі повідомлення про власні подорожі, які ілюструє малюнками, фотографіями, міні-презентаціями.

Ціннісний компонент:

визначає роль сучасних досліджень у

підвищенні добробуту людства

Громадянська відповідальність

Критично оцінює інформацію

географічного змісту, визначає роль

сучасних досліджень у підвищенні

добробуту людства

.

 

7

1

 

 

Урок узагальнення знань. Тематична

 

12

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті

8

1

 

 

Тема 1. Орієнтування на місцевості.

Способи орієнтування на місцевості.Визначення напрямків на місцевості.

Знаннєвий компонент:

називає різні способи орієнтування на

місцевості; пояснює способи рієнтування на місцевості.

Діяльнісний компонент:

Користується компасом для визначення

сторін горизонту та азимуту; визначає

азимут та напрямки на різні об’єкти на

місцевості поблизу школи; складає

схему маршруту руху;інструментальні та візуальні способи орієнтування на місцевості.

Ціннісний компонент:

оцінює практичне значення вміння

орієнтуватися на місцевості;робить висновки про важливість орієнтування для збереження власного життя та безпеки під час подорожей та екскурсій

Здоров’я і безпека

Розуміє важливість уміння читати карту, план місцевості та орієнтуватись для власної безпеки і безпеки інших під час подорожей і екскурсій.

Виконує тренувальні вправи з

використанням рисунків, карт, планів

місцевості, що формують навички

орієнтуватись на місцевості задля власної  безпеки і безпеки інших

.

 

9

1

 

 

Компас. Поняття про азимут.

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Тема 2. Способи зображення Землі

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

 

Масштаб та його

види.

 

План, його основні ознаки. Умовні знаки плану Визначення напрямків

на плані. Читання плану.

 

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей

та шкалою висот.

 

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти.

Масштаб карт.

Географічні атласи. Практичне значення карт.

 

Практична робота

1. Розв’язування задач з використанням різних

видів масштабу

Знаннєвий компонент:

називає способи зображення Землі, види

масштабів, відмінності між планом і

топографічним планом та картою,

абсолютною і відносною висотою

місцевості, об’єкти місцевості за планом та його умовні знаки; вміє читати план та карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти; пояснює відмінності різних видів масштабу, особливості орієнтування плану місцевості.

Діяльнісний компонент:

визначає масштаб плану і карти, абсолютну і відносну висоту місцевості за допомогою горизонталей та за шкалою висот; вимірює відстані на плані і карті за

допомогою масштабу; розв’язує

задачі з різними видами масштабу;

порівнює зображення місцевості на глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, плані, карті.

Ціннісний компонент:

оцінює практичне значення плану та

географічних карт для себе і своєї родини

.

 

 

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Тема 3. Географічні координати

Градусна сітка на глобусі й географічній карті.

 

 Поняття про географічні координати.

 

Правила відліку географічної широти і географічної довготи.

Географічні координати свого населеного пункту.

 

Практична робота 2. Визначення географічних координат за географічною картою

Знаннєвий компонент:

називає лінії градусної сітки: паралелі,

меридіани, екватор, нульовий меридіан,

ознаки понять «географічна широта»,

«географічна довгота», координати свого

населеного пункту;пояснює відмінності між географічною широтою і географічною довготою.

Діяльнісний компонент:

користується градусною сіткою для

визначення географічних координат;

визначає географічні координати об`єктів, населених пунктів;порівнює

географічну широту і географічну довготу за градусними вимірами.

Ціннісний компонент:

оцінює практичне значення знань про

географічні координати

 

20

1

 

 

Урок узагальнення знань . Тематична

 

42

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі

 

 

13

 

 

Тема 1. Літосфера

21

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Внутрішня будова Землі.

Будова літосфери, її властивості.

 

 Літосферні

плити, наслідки їх переміщення.

 

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси.

 

Вулканізм і вулкани,

гейзери. Сейсмічні пояси Землі. Практична робота 3.

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу

 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної

поверхні. Вивітрювання, робота вітру, текучих і

підземних вод, льодовиків.

 

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх

значення у житті та діяльності людини.

 

Основні форми рельєфу суходолу –гори і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу. Практична робота 3.

Знаннєвий компонент:

називає внутрішні шари Землі, склад

материкової та океанічної земної кори,

суттєві ознаки понять «літосфера», земна

кора», «мінерали», «гірські породи»,

«корисні копалини», «рельєф»,«рівнини»,

«гори», форми рельєфу своєї місцевості;

наводить приклади і показує на карті

літосферні плити, сейсмічні пояси,

найбільші вулкани, різні, у тому числі й

унікальні форми рельєфу; знає правила поведінки під час землетрусу; наводить приклади магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід.

Діяльнісний компонент:

визначає абсолютну і відносну висоту

рівнин і гір за шкалою висот; позначає

на контурній карті: вулкани:Ключевська Сопка, Етна, Кракатау;

гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри, Кавказ, Гімалаї

з вершиною Джомолунгма, Анди; рівнини: Східноєвропейська,

Західносибірська, Амазонська низовина,

Лаврентійська височина, Середньосибірське, Бразильське плоскогір’я;розрізняє магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи;порівнює

рівнини і гори за висотою, походженням, розміщенням на суходолі або в океанах.

Ціннісний компонент:

Оцінює діяльність людини та її вплив на

Здоров’я і безпека

Аналізує ознаки наближення землетрусу, цунамі, виверження вулкану для власної безпеки та безпеки інших.

Громадянська відповідальність

Характеризує систему попереджень та

алгоритм поведінки під час прояву

несприятливих природних явищ.

Підприємливість та фінансова грамотність

Розуміє переваги і недоліки господарювання людей у районах

поширення вулканізму.Усвідомлює значення окремих видів корисних копалин для розвитку відповідних виробництв. Бере участь у дослідженні «Корисні копалини в облаштуванні житла (господарських будівель) моєї родини».

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

30

 

 

31

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу

 

Різноманітність та утворення гір на суходолі.

Найвищі та найдовші гори світу. Практична робота 3.

Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу

 

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти–найвищі і найдовші гори Світового океану.

 

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.

 

Контрольна робота

рельєф;висловлює судження щодо необхідності охорони унікальних форм рельєфу;пояснює вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні;аналізує причини і наслідки зовнішніх і внутрішніх процесів.

 

 

32

1

 

 

Урок узагальнення знань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
29 серпня 2018
Переглядів
1946
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку