10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування навчального матеріалуз географії в 6 класі

Про матеріал

Мета вивчення географії в загальноосвітній школі є: знайомство з географією як наукою, з процесами, що відбуваються в оболонках земної кулі як складових географічної оболонки, формування знань про існуючі в природі взаємозв'язки й закономірності та особистісно значущих вмінь щодо роботи з планом, картою, визначенням місцеположення географічних об'єктів. Початковий курс географії є основою системи природничо-географічної освіти і включає відомості про географічні подорожі та дослідження землі, топографічний план та особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, про сфери Землі (літо-, гідро-, атмо-, біосфер та географічна оболонка), про методи їх дослідження, планетарні закономірності, про основні компоненти природного комплексу та взаємозв'язки між ними, про кількість і рух населення земної кулі, його расовий склад, положення України та окремих держав на політичній карті світу.

Перегляд файлу

Мета вивчення географії в загальноосвітній школі є: знайомство з географією як наукою, з процесами, що відбуваються в оболонках земної кулі як складових географічної оболонки, формування знань про існуючі в природі взаємозв’язки й закономірності та особистісно значущих вмінь щодо роботи з планом, картою, визначенням місцеположення географічних об’єктів. Початковий курс географії є основою системи природничо-географічної освіти і включає відомості про географічні подорожі та дослідження землі, топографічний план та особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, про сфери Землі (літо-, гідро-, атмо-, біосфер та географічна оболонка), про методи їх дослідження, планетарні закономірності, про основні компоненти природного комплексу та взаємозв’язки між ними, про кількість і рух населення земної кулі, його расовий склад, положення України та окремих держав на політичній карті світу.

Завдання навчального предмета «географія»:

  • формування в учнів цілісного географічного образу землі через розкриття регіональних та планетарних закономірностей і процесів;
  • розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних  і соціальних проблем суспільства;
  • розвиток у школярів геопросторового мислення та вміння логічно викладати свої думки, що співвідносяться з реально пізнавальними географічними об’єктами;
  • обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті;
  • формування картографічної грамотності і культури;
  • виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста й природолюба;
  • вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передбачати її;
  • розвиток здатності до співробітництва при виконанні практичних робіт та екскурсій;
  • заохочення до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів засобами географії.

За програмою:

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 6-9 класи. «Географія», 2017.

Підручник:

«Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ В.М. Бойко, С.В. Міхелі. - Харьків: «Сиция» 2014 .


                              Зміст програмового матеріалу

 

Дата

Прим.

 

                                           6а, 6б, 6в класи

 

 

 

Вступ

 

 

1

Вступ. Що вивчає географія.

 

 

2

Географічні дослідження.

 

 

 

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю

 

 

 

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

 

 

3

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на

картах Ератосфена, Птолемея.

 

 

 

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

 

 

4

Плавання вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію.

 

 

 

5

Відкриття Америки Христофором Колумбом

 

 

6

Перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана. Магеллана. Відкриття Австралії і Антарктид

 

 

 

Тема 3. Сучасні дослідження

 

 

7

Дослідження Землі у ХХ та на початку ХХІ ст

 

 

8

Тематичний контроль

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті

 

 

 

Тема 1. Орієнтування на місцевості

 

 

9

Способи орієнтування на місцевості. Визначення

напрямків на місцевості

 

 

10

Компас. Поняття про азиму

 

 

 

Тема 2. Способи зображення Землі

 

 

11

Особливості та відмінності зображення земної

поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних

знімках, планах, картах.

 

 

12

Масштаб та його види

 

 

13

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти.

Масштаб карт.

 

 

14

Географічні атласи. Практичне значення карт

 

 

15

Практична робота

1. Розв’язування задач з використанням різних

видів масштабу

 

 

 

Тема 3. Географічні координати

 

 

16

Градусна сітка на глобусі й географічній карті

 

 

17

Поняття про географічні координати

 

 

18

Правила відліку географічної широти і географічної

довготи. Географічні координати свого населеного

пункту.

 

 

19

Практична робота №2. Визначення географічних координат за географічною картою.

 

 

20

Тематичний контроль.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі

 

 

 

Тема 1. Літосфера

 

 

21

Внутрішня будова Землі.

 

 

22

Будова літосфери, її властивості.

 

 

23

Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

 

 

24

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в

земній корі та на поверхні земної кулі.

 

 

25

Рухи земної кори. Землетруси.

 

 

26

Вулканізм і вулкани,

гейзери. Сейсмічні пояси Землі.

 

 

27

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної

поверхні.

 

 

28

Вивітрювання, робота вітру, текучих і

підземних вод, льодовиків.

 

 

29

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх

значення у житі та діяльності людини

 

 

30

Основні форми рельєфу суходолу – гори і

рівнини.

 

 

31

Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.

 

 

32

Різноманітність та утворення гір на суходолі.

Найвищі та найдовші гори світу.

 

 

33

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти –

найвищі і найдовші гори Світового океану.

 

 

34

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона

 

 

35

Практична робота №3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу.

 

 

36

Тематичний контроль.

 

 

 

Тема: 2 Атмосфера

 

 

37

 Будова атмосфери,властивості повітря в тропосфері.

 

 

 

38

Добовій і річний хід температури , повітря причини його коливання. Кліматична карта.

 

 

39

Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря.

 

 

40

Атмосферній тиск: причини і наслідок його зміни у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску.

 

 

41

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила , швидкість, їх визначення сучасними приладами  й візуально. Утворення бризу

 

 

42

 

. Вода в атмосфері : випаровування, вологість повітря та її зміни. Хмари і туман,відмінності їх утворення. Формування хмар, хмарність.

Опади, що випадають  із хмар та з повітря, їхні види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

 

 

43

Погода, її елементи, мінливість.  Характерна  погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

 

 

44

Клімат та основні  кліматотвірні чинники. Карта кліматичних поясів. Зміни клімату. Вплив людини  на атмосферу.

 

 

 

45

Практичні роботи

4.Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.

 

 

46

5.Складання графіка зміни температури повітря , опадів, рози вітрів та їх аналіз.

 

 

47

Тематичний контроль.

 

 

 

Тема 3. Гідросфера

 

 

48

Загальна кількість воді на Землі, її розподіл між частинами гідросфери.

 

 

49

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані.

 

 

50

Властивості вод Світового океану.

 

 

51

Рух води в Світовому океані. Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

 

 

52

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина.

 

 

53

Найдовші, найбільші за площею басейни й найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок.

 

 

54

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоність. Найбільші і найглибші озера земної кулі.

 

 

55

Болота, особливості їх утворення та поширення.

 

 

56

Штучні водойми і водостоки: ставки, водосховища, канали.

 

 

57

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків.

Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти

 

 

58

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

 

 

 

59

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового

океану і суходолу.

 

 

60

Практична робота №6. Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер.

 

 

61

Тематичний контроль.

 

 

 

Тема 4. Біосфера та грунти

 

 

62

Складові біосфери, особливості  їх поширення на земній кулі.

 

 

63

Властивості грунтів. Грунтовій покрив, карта грунтів.

 

 

 

Вплив господарської діяльності людини на грунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану.

 

 

 

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі.

 

 

64

Кількість населення Землі. Розселення населення на

Землі, його густота. Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження Миколи Миклухи-Маклая. Найчисленніші народи світу.

 

 

 

Тема 2. Держави світу

 

 

65

Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу.

 

 

 

Тема 3. Вплив людини на природу

 

 

66

Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської діяльності. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

Практична робота

8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частинах  світу та їх столиць.

 

 

67

Дослідження

Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів.

 

 

 

68

Тема 5. Природні комплекси

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи. Географічна оболонка – найбільший природній комплекс Землі , її межі та властивості.

 

 

 

 

 

 

69

Природні зони Землі, їх особливості.

 

 

70

Практична робота

7. Складання опису одного з природніх компонентів своєї місцевості (за типовим планом).

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
5 вересня 2018
Переглядів
633
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку