27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Календарно-тематичне планування "Природознавство. 5 клас"

Про матеріал
Складено до підручника: Ярошенко О.Г. Природознавство 5 кл.: підруч. для закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавництво «Світоч», 2018. – 224 с.; згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804): Природознавство. 5 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
Перегляд файлу

 

 Природознавство,  5 клас

 (70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервні)

«Практичні роботи» і «Практичні заняття» проводяться і реалізуються на уроці.

Виконання практичних робіт оцінюнюється обов’язково, а робота учнів під час виконання практичних занять

учитель оцінює вибірково.

Упродовж навчального року учні виконують чотири обов’язкові проекти

 

 

уро

ку

Дата

Приміт-ка

Назва теми

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Домашнє завдання

 

ВСТУП (5 год.) + 1

1

 

 

Науки, що вивчають природу.

Первинний інструктаж з БЖД (журнал реєстрації)

Організація спостережень  за тілами живої та неживої природи

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи;  методи вивчення природи (спостереження, експеримент, вимірювання);

наводить приклади:  методів і обладнання для  вивчення природи, їх використання  

Діяльнісний компонент

розповідає про  вчених-натуралістів (23) та їхній внесок у вивчення природи;

про методи вивчення природи;

пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук;

розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати;

обирає обладнання, необхідне для проведення вимірювання і спостереження, і пояснює свій вибір;

знаходить необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук;

дотримується правил безпечного використання лабораторного обладнання

Ціннісний компонент

оцінює роль природничих наук у створенні технологій, що покращують життя людини;

висловлює свою точку зору на проблему «Для чого необхідно вивчати природу?»;

усвідомлює роль природничих наук і власні можливості в пізнанні природи

  •       визначати і класифікувати об’єкти навколишнього світу за запропонованими ознаками;
  •       вносити дані в таблиці, будувати діаграми;
  •       узагальнювати, робити аргументовані висновки;
  •       співпрацювати в команді (розподіляти ролі в малій групі, робити внесок до спільної діяльністі, підбадьорювати, спонукати інших, вирішувати проблеми);

презентувати результати спільної діяльності, оцінювати свій внесок у діяльність групи

Змістова лінія «Громадянська відповідальність» реалізується під час виконання проекту через формування відповідального ставлення до власної діяльності у складі малої групи, що розуміє ролі лідера й виконавця певної ролі, уміння рівномірно розподілити завдання, сприяти успіху групи у виконанні проекту та його презентування.

Опрацювати  ст 3, § 1,

Випереджуване завдання.

Підготувати навчальний проект

«Жива і нежива природа навколо нас» (підр. Ст 23)

2

 

 

Практичне заняття 1. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедіями, словниками, довідниками величин, атласами географічних карт, визначниками рослин і тварин, науково-популярною літературою природознавчого змісту, хрестоматіями з природознавства, інтернет-ресурсами тощо.

 

Опрацювати § 2, «Перевірка знань» завдання 2 письмово.

3

 

 

Методи вивчення природи.

Демонстрації: зразків природних  і рукотворних тіл; чистих речовин, сумішей; моделей молекул; фізичних і хімічних явищ.

Опрацювати § 3,  «Перевірка  знань», «Станьте дослідниками природи» (підр ст. 14-15)

4

 

 

Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття 2. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових  спостережень і дослідів

Інструктаж з БЖД 10.1

Демонстрації способів розділення сумішей; фізичних і хімічних явищ.

Опрацювати § 4,  «Перевірка знань»;

* Складання переліку побутових вимірювальних приладів та здійснення вимірювання

за допомогою одного з  них

 (підручник ст. 20)

5

 

 

Захист навчального проекту «Жива і нежива природа навколо нас»

 

6

 

 

Значення природничо-наукових знань для людини.

Урок узагальнення знань              

                                                  Тематична

Опрацювати § 5,  «Перевірка знань»;

 

 

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС (15 год) +1

7/1

 

 

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання  Демонстрації: зразків природних  і рукотворних тіл

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: найменші частинки речовин; характеристики тіла (форма, розміри, маса, об’єм); прилади та інструменти для   вимірювання розмірів і маси тіл; фізичні властивості  речовин (колір,  блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір); властивості рідин (не зберігають форму, зберігають об’єм, текучі); властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм); способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування); ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння;

наводить приклади: тіл і речовин, що оточують людину; чистих речовин і сумішей (2–3); неорганічних та органічних речовин (2–3); явищ у природі, техніці, побуті; явищ природи,

пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи, що повторюються; використання сумішей

Діяльнісний компонент

розрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища;

пояснює: відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин; чистих речовин – від сумішей; значення органічних речовин для живої природи; значення горіння і гниття;

описує за запропонованим планом тіла і речовини; явища природи (23);

порівнює тіла й речовини за 34 ознаками;

характеризує: горіння як приклад хімічних явищ;

вимірює масу й розміри тіла, використовуючи відповідні прилади;

уміє розділяти суміш фільтруванням;

установлює зв’язки між явищами природи (на прикладах вивчених і за аналогією);

застосовує знання для безпечного поводження з тілами й речовинами в ситуаціях повсякденного життя;

дотримується правил: безпечного використання хімічного посуду

Ціннісний компонент

усвідомлює важливість акуратності, ретельності і точності при фіксуванні даних;

робить висновок про різноманітність тіл і явищ природи;

обговорює питання безпечного використання речовин;

оцінює ризики ситуацій повсякденного життя, пов’язаних із фізичними явищами, використанням тіл і речовин;

розуміє значимість потреби в безпеці

    Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність», «Здоров’я і безпека»

Опрацювати § 6,  «Перевірка знань»;підр ст.29  завд. 5 (письм)

8/2

 

 

Практична робота 1. Вимірювання маси та розмірів різних тіл.                                                                                   Інструктаж з БЖД 10.1

Повторити § 6,

9/3

 

 

Речовини. Фізичні властивості речовин Властивості твердих тіл, рідин і газів

Опрацювати § 7, «Перевірка  знань», *підр. ст.33 завд. 5

10/4

 

 

Атоми й молекули.

Дифузія

Опрацювати § 8, «Перевірка  знань», * завд. 7

11/5

 

 

Практична заняття 3. Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від   температури та площі поверхні. Інструктаж з БЖД 10.1

Повторити § 8, «Станьте дослідниками природи» (підр ст. 38)

12/6

 

 

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

Опрацювати § 9, «Перевірка  знань», «Будьте захисниками природи» (підр ст. 43)

13/7

 

 

Чисті речовини і суміші.

Демонстрації: чистих речовин і сумішей

Опрацювати § 10, «Перевірка  знань», «Будьте захисниками природи» (підр ст. 47)

14/8

 

 

Способи розділення сумішей    Демонстрації: способів розділення сумішей   

Опрацювати § 11, «Перевірка  знань»,, ст. 51  завд 4*(зош.)

15/9

 

 

Практична заняття 4. Розділення сумішей фільтруванням.

 Інструктаж з БЖД 10.1

Повторити § 11

16

/10

 

 

Явища природи.

Організація спостережень  за явищами природи (ст..54)

Опрацювати § 12, «Перевірка  знань», «Станьте дослідниками природи» (підр ст. 54)

17/

11

 

 

Фізичні явища, їх різноманітність.

Демонстрації: фізичних явищ

Механічні, теплові, світлові явища. 

Опрацювати § 13, до ст.58, «Перевірка  знань» завд. 6

18/

12

 

 

Звукові, магнітні і електричні явища.

Опрацювати § 13, «Перевірка  знань», підр ст 60 завд. 4-5

19/

13

 

 

Хімічні явища, їх ознаки. Гниття

Демонстрації: хімічних явищ

Опрацювати § 14, «Перевірка  знань», «Станьте дослідниками природи» (підр ст. 63)

20/

14

 

 

Горіння.  Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

Опрацювати § 15,  «Перевірка  знань», завд 8

21/

15

 

 

 Урок узагальнення і систематизації знань

Повторити § 6 – 15,

тести ст. 68-69

22

/16

 

 

Контрольна робота № 1

                                                    Тематична

 

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (8 год)

23/1

 

 

Небо і небесна сфера. Небесні тіла. Небесні світила. Видимі рухи світил.. Значення зоряного неба в історії людства.

Демонстрації: карти зоряного неба;

 

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: сузір’я (2–3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу

(Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк);

наводить приклади: впливу космічних чинників на Землю; небесних тіл, що складають наш Всесвіт

Діяльнісний компонент

описує: загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею;

порівнює: за розмірами і температурою Сонце з іншими зорями;

характеризує: особливості астрономічних досліджень; місце людини у Всесвіті;

пояснює на моделях форму і будову Землі, рух Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будову Сонячної системи;

причину видимих рухів світил;

розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика); типи планет, туманностей, зір і галактик; зорі та планети на небесній сфері;

показує на карті зоряного неба: Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці

Ціннісний компонент    Учень / учениця

усвідомлює необхідність вивчення Всесвіту;

виявляє ставлення до розвитку астрономічних і космічних досліджень;

оцінює значення: зоряного неба в історії людства; телескопічних спостережень

Опрацювати  § 16,  «Перевірка  знань», *«Станьте дослідниками природи» (підр ст. 76)

Випереджуване завдання: Підготувати навчальний проект «Наш дім – Сонячна система» (підр. ст.91)

24/2

 

 

Зоря – самостійне небесне тіло. Поняття сузір‘я. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

Організація спостережень  за сузір’ями Малої та Великої Ведмедиці ( ст.. 79)

Опрацювати § 17, «Перевірка  знань», «Скарбничка знань»

 ст. 78

25/3

 

 

Практичне заняття 5.  Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба. ( підр ст.. 79)

Спостереження  за сузір’ями Малої та Великої Ведмедиці

( ст.. 79)

26/4

 

 

Планети. Сонячна система Відмінності між планетами Демонстрації: моделі Сонячної системи, фотографій планет, Місяця.

Опрацювати § 18,  «Перевірка  знань», *«Станьте дослідниками природи» (підр ст. 82)

 

27/5

 

 

Всесвіт та його складові. Зоряні системи – галактики. Людина і Всесвіт.  

Демонстрації: фотографій галактик

Опрацювати § 19, «Перевірка  знань», завд.5,

 «Скарбничка знань» ст. 86

28/6

 

 

Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень Демонстрації: приладів для вивчення Всесвіту

Опрацювати § 20, «Перевірка  знань», *завд.6,

 «Скарбничка знань» ст. 90

29/7

 

 

Захист навчального проекту

«Наш дім – Сонячна система»

 

 

 

Повторити § 16-20,

тести ст.92-93

30/8

 

 

Урок узагальнення і систематизації знань.      РТЗ       

                                                    Тематична

     Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність», «Громадянська відповідальність»

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ  – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Земля як планета (16 год)

31/1

 

 

Форма Землі

Учень / учениця

 

Знаннєвий компонент

називає: форму й розміри Землі; рухи Землі; фази Місяця; способи зображення Землі; материки та частини світу; склад ґрунту, повітря; властивості ґрунту, повітря, води;  

наводить приклади: розчинних і нерозчинних речовин; розчинів у природі; використання води і розчинів людиною

 

Діяльнісний компонент

описує: внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: зміну дня і ночі; зміну пір року; зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі; причини сонячного і місячного затемнення; колообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту;  значення сонячного світла і тепла для живої природи;

розрізняє: фази Місяця на зображеннях; способи зображення об’єктів на географічних картах;

показує на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі, полюси;

складає план досліду і проводить його;

застосовує знання для орієнтування на місцевості, ощадливого використання води у побуті;

Опрацювати § 21, «Перевірка  знань», завд. 5

32/2

 

 

Розміри  Землі.

Практичне заняття 6.1.

Знаходження на глобусі екватора, полюсів, півкуль материків (ст.100)

Опрацювати § 22, «Перевірка  знань»,* завд. 5

Випереджуване завдання:

Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця. (ст..111)

33/3

 

 

Внутрішня будова Землі.

Опрацювати § 23, «Перевірка  знань», *«Станьте дослідниками природи» (підр ст. 103)

34/4

 

 

Рухи Землі. Пори року. Демонстрації: залежність освітлення від кута падіння сонячних променів; дослідів, які ілюструють зміну освітлення півкуль Землі впродовж року

Опрацювати § 24, «Перевірка  знань», *завд. 5

35/5

 

 

Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі.  Організація спостережень  за повертанням листків рослин до Сонця та  нагріванням тіл  променями Сонця 

Опрацювати § 25, «Перевірка  знань», *«Скарбничка знань»,

*«Станьте дослідниками природи» (підручник ст. 111)

36/6

 

 

Місяць супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення. Демонстрації:

фотографії Землі з орбітальних станцій і космічних апаратів, Місяця в різні фази, місячного й сонячного затемнення.

Опрацювати § 26, «Перевірка  знань», завд.1,

*«Скарбничка знань»

 

37/7

 

 

Способи зображення Землі

 

Опрацювати § 27, «Перевірка  знань», завд.4,

 

38/8

 

 

Практичне заняття 6.2.

Знаходження на карті екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу, географічних об’єктів   (ст.119, 120)

Повторити  § 27, «Скарбничка знань»

 

 

39/9

 

 

Ґрунт, його значення. Властивості ґрунту.  Догляд за ґрунтом.  Демонстрації:  дослідів, що демонструють властивості ґрунту

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; знання про властивості ґрунту для вирощування рослин;

розраховує можливий економічний ефект від використання продукту групового проекту

 

Ціннісний компонент

усвідомлює, що планета Земля, її ресурси є цінністю для кожної людини;

висловлює судження щодо бережливого ставлення до навколишнього середовища;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

розуміє обмеженість ресурсів для задоволення потреб людини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати § 28, «Перевірка  знань», завд.5,

*«Скарбничка знань»

 

40/

10

 

 

Повітря – суміш газів.

Практичне заняття 7. Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця. (ст..127)

Опрацювати § 29, «Перевірка  знань», *«Станьте дослідниками природи» (підр ст. 126),

41/

11

 

 

Властивості повітря. Значення повітря.

 Демонстрації: дослідів, що демонструють властивості та рух повітря.

Опрацювати § 30, «Перевірка  знань»,  *«Скарбничка знань»

42/

12

 

 

Вода на Землі. Три стани води. Колообіг води.

 

Опрацювати § 31,  «Перевірка  знань», завд.5,

43/

13

 

 

Властивості води. Вода розчинник. Демонстрації: дослідів, що демонструють розчинність речовин.

Практичне заняття 8. Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії).

Інструктаж з БЖД 10.1

Опрацювати § 32,  «Перевірка  знань», завд 1 – 4

44/

14

 

 

Розчинні й нерозчинні речовини.

Практичне заняття 9. Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти. Інструктаж з БЖД 10.1

Повторити  § 32,  *«Скарбничка знань»

45/

15

 

 

Розчини у природі. Значення води у природі. Використання води людиною.

Практичне заняття 10. Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді. ст.140. Інструктаж з БЖД 10.1

Повторити  § 32, «Перевірка  знань», завд 5, тести ст. 138-139

46/

16

 

 

Урок узагальнення і систематизації знань з теми                              Тематична

Випереджуване завдання підготувати навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини»

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (15 год.) + 2

47/1

 

 

Організм і його властивості. Організація спостережень  за основними властивостями живих організмів (підручник ст.146)

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя;  склад екосистеми;

наводить приклади: пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистем

 

 

Опрацювати  § 33,

«Перевірка  знань»

48/2

 

 

Клітинна будова організмів Демонстрації: клітинної будови організмів.

Повторити  § 33,  *«Скарбничка знань»

49/3

 

 

Різноманітність організмів. Рослини. Демонстрації: колекцій зображень (у тому числі електронних) рослин. Організація спостережень  за основними властивостями живих організмів (підручник ст.151)

Опрацювати § 34, «Перевірка  знань»

50/4

 

 

Різноманітність організмів Тварини. Демонстрації: колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.

Опрацювати § 34, «Перевірка  знань»

51/5

 

 

Різноманітність організмів Гриби, Бактерії.

Демонстрації: колекцій зображень (у тому числі електронних) грибів, бактерій.

Діяльнісний компонент

описує: пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок  грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах;

розпізнає: найпоширеніші рослини і тварин своєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварин своєї місцевості;

уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях

 

Ціннісний компонент

оцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;

усвідомлює, що кожний організм та їхня різноманітність є цінними для кожної людини

 

     Змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» реалізується через створення умов для прояву проактивності і ініціативи під час демонстрації дослідів, виконання проекту, а також під час проведення екскурсій.

      Змістова лінія «Громадянська відповідальність» і «Здоров’я і безпека» реалізується через формування в учнів навичок співробітництва і відповідальності та безпечну поведінку в групових проектах.

Опрацювати §35, «Перевірка  знань» (1-8, 6 - письмово)

52/6

 

 

Отруйні рослини, гриби, тварин Практичне заняття 11. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості (ст. 159)

Опрацювати § 36, «Перевірка  знань»

53/7

 

 

Практичне заняття 12.

Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин, за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій (ст.161)

Опрацювати § 37, «Перевірка  знань»

54/8

 

 

 Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Вплив на організми чинників неживої  природи

Опрацювати § 38, «Перевірка  знань», *«Станьте дослідниками природи» ст. 166

55/9

 

 

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища

Опрацювати §39, «Перевірка  знань», завд.6 письмово;  «Будьте захисниками природи»

56/

10

 

 

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.   

Наземно-повітряне середовище.

Опрацювати § 40, «Перевірка  знань»,  *«Станьте дослідниками природи» ст. 175

57/

11

 

 

Водне середовище життя.

Опрацювати § 41, «Перевірка  знань», *«Скарбничка знань»

58/

12

 

 

Ґрунтове середовище життя.

Опрацювати § 42, «Перевірка  знань», *«Станьте дослідниками природи» ст. 183

59/

13

 

 

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Угруповання організмів.

Опрацювати § 43, «Перевірка  знань», *«Станьте дослідниками природи» ст. 187

60/

14

 

 

Екосистеми. Екосистеми своєї

місцевості. Рослинний і тваринний світ  своєї місцевості

 

Опрацювати § 44, «Перевірка  знань»

61/

15

 

 

Захист навчального проекту «Вирощування найвищої бобової рослини»

Повторити § 33-44, тести ст. 194-195

62/

16

 

 

Екскурсія (відповідно до місцевих умов) до зоопарка, живого куточку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму  ст..211 Цільовий інструктаж 14.3

Написати звіт про екскурсію

63/

17

 

 

Контрольна робота № 2.                                                           

                                                     Тематична

Випереджуване завдання.

Підготувати навчальний проект «Смітити не можна переробляти» (ст.216-217)

Тема 3. Людина на планеті Земля (7 год)

64/1

 

 

Людина – частина природи. Зв'язок

людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: джерела забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;

наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, які занесено до Червоної книги України

Діяльнісний компонент

пояснює зв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій;

аналізує позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля;

дотримується екологічних норм поведінки у природі

Ціннісний компонент

усвідомлює власну відповідальність за збереження природи;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

обговорює питання економного використання енергоносіїв;

висловлює судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.

Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток»,  «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека»,  «Підприємливість і фінансова грамотність»

Опрацювати § 45, «Перевірка  знань», «Скарбничка знань»,

 

65/2

 

 

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,
боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів). Демонстрації: відеоматеріалів про екологічні проблеми та шляхи їх розв’язування.     

Організація спостережень  за природоохоронною діяльністю людей у своїй місцевості (ст. 215)

Опрацювати §46, «Перевірка  знань»,

«Будьте захисниками природи»

66/3

 

 

Охорона природи.

Червона книга України. Демонстрації: зображень рідкісних рослин і тварин своєї місцевості, що їх занесено до Червоної книги України;  відеоматеріалів про охорону природи.

Опрацювати § 47, «Перевірка  знань»

67/4

 

 

Практична робота 2.  Складання Червоної книги своєї місцевості (ст.. 210)

«Скарбничка знань» ст. 210

68/5

 

 

Заповідники, заказники, національні парки та їхнє  значення для збереження природи Землі Демонстрації: відеоматеріалів про природоохоронні території України. Практичне заняття 13. Дослідження екологічних проблем своєї місцевості

 (ст. 216)

Опрацювати § 48, «Перевірка  знань»

69/6

 

 

Захист навчального проекту «Смітити не можна переробляти»

(про «друге життя» побутових речей)

Повторити  § 45-48, «Перевірка знань»

70/7

 

 

Урок узагальнення і систематизації знань                                           Тематична

 

 

docx
Додано
3 вересня 2019
Переглядів
1631
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку