Календарно-тематичне планування з природознавства 5 клас

Про матеріал
Виконаний за сучасною програмою, затвердженою Наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ  уроків природознавства  у 5 -му  класі

               (відповідно до  Програми  затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

(70 год – 2 год на тиждень, з них 6 год – резервні)

Підручник О.Г.Ярошенко, В.М.Бойко  Природознавство .-Київ : Світоч, 2013

 

№ п\п

     Дата

 проведення

                        Зміст  уроку

 Очікувані результати навчально-     пізнавальної діяльності учнів

 Домашнє завдання

1

 

Вступ   ( 6 годин  )

 

 

§ 1

 

 

 

§ 2

 

 

 

§  3

 

 

§ 4, (підготувати проект  «Жива і нежива природа навколо нас»

 

§ 5

 

 

 

 

Первинний інструктаж з БЖ

Науки, що вивчають природу.

 

Знаннєвий компонент

називає:природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи;  методи вивчення природи (спостереження, експеримент,вимірювання);

наводить приклади: методів і обладнання для  вивчення природи, їх використання 

Діяльнісний компонент

розповідаєпро вчених-натуралістів (2–3) та їхній внесок у вивчення природи;

про методи вивчення природи;

пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук;

розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати;

обирає обладнання, необхідне для проведення вимірювання і спостереження, і пояснює свій вибір;

знаходить необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук;

дотримуєтьсяправил безпечного використання лабораторного обладнання

Ціннісний компонент

оцінює роль природничих наук у створенні технологій, що покращують життя людини;

висловлює свою точку зору на проблему «Для чого необхідно вивчати природу?»;

усвідомлює роль природничих наук і власні можливості в пізнанні природи

2

 

Джерела знань про  природу                      Інструктаж з ОБЖ

Практичне заняття  №1

Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів

 

 

3

 

Методи вивчення природи. Демонстрації: зразків природних  і рукотворних тіл; чистих речовин, сумішей; моделей молекул; способів розділення сумішей; фізичних і хімічних явищ.

4

 

Обладнання для вивчення природи. Інструктаж з ОБЖ

Практичне заняття  №2

Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових  спостереженьі дослідів.

5

 

Значення природничо-наукових знань для людини. Видатні вчені-натуралісти. Організація спостережень за тілами живої та неживої природи.

 

6

 

Навчальний проект

«Жива і нежива природа навколо нас»

 

 

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС  (15 год )

 

7

 

 

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.  Демонстрація зразків природних і рукотворних тіл.

 

Знаннєвий компонент

називає:найменші частинки речовин; характеристики тіла (форма, розміри, маса, об’єм); прилади та інструменти для   вимірювання розмірів і маси тіл; фізичні властивості  речовин (колір,  блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір); властивості рідин (не зберігають форму, зберігають об’єм, текучі); властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм); способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування); ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння;

наводить приклади:тіл і речовин, що оточують людину;чистих речовин і сумішей (2–3); неорганічних та органічних речовин (2–3); явищ у природі, техніці, побуті; явищ природи, пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи, що повторюються; використання сумішей

 

Діяльнісний компонент

розрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища;

пояснює:відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин; чистих речовин – від сумішей;значення органічних речовин для живої природи;значення горіння і гниття;

описує за запропонованим планом тіла і речовини; явища природи (2–3);

порівнює тіла й речовини за 3–4 ознаками;

характеризує:горіння як приклад хімічних явищ;

вимірює масу й розміри тіла, використовуючи відповідні прилади;

уміє розділяти суміш фільтруванням;

установлює зв’язки між явищами природи (на прикладах вивчених і за аналогією);

застосовує знання для безпечного поводження з тілами й речовинами в ситуаціях повсякденного життя;

дотримується правил:безпечного використання хімічного посуду

Ціннісний компонент

усвідомлює важливістьакуратності, ретельності і точності при фіксуванні даних;

робить висновок про різноманітність тіл іявищ природи;

обговорює питання безпечного використання речовин;

оцінює ризики ситуацій повсякденного життя, пов’язаних із фізичними явищами, використанням тіл і речовин;

розуміє значимість потреби в безпеці

 

§ 6

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

 

 

§ 8

 

 

 

 

 

 

§ 9

 

 

 

 

§ 10

 

 

 § 11

 

 

§  12

 

 

 

§ 13

 

 

§   14

 

 

§   15

 

§   16

8

 

 Інструктаж з ОБЖ

Практична  робота №1

Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

9

 

 

Речовини. Фізичні властивості речовин.  

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

 

10

 

 

Атоми. Хімічні елементи.

 

11

 

 

Молекули. Рух молекул. Демонстрація моделей молекул                     

 

12

 

Дифузія.

Інструктаж з ОБЖ

Практичне  заняття  №3

« Дослідження залежності швидкості випаровування рідини  від температури та площі поверхні»

13

 

Узагальнення  знань  з  теми «Тіла, речовини, явища навколо нас»  частина1.  

 ( тестові  завдання)

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

14

 

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

15

 

 

Чисті речовини і суміші. Демонстрація чистих речовин та сумішей.

 

16

 

Способи розділення сумішей. Демонстрація способів розділення сумішей.

Інструктаж з ОБЖ

Практичне заняття №4

«Розділення сумішей фільтруванням.»  

17

 

Явища природи. Організація спостережень за явищами природи.

 

18

 

 

Фізичні явища, їх різноманітність. Демонстрація фізичних явищ.

 

19

 

 

Хімічні явища, їх ознаки. Гниття.Горіння

 

20

 

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі

21

 

Узагальнення  знань  з  теми «Тіла, речовини, явища навколо нас»  частина 2.                                ( Контрольна  робота  №1 )

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (8 год + 2 год резервних)

 

22

 

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Небесні тіла. Видимі рухи світил.

 

 називає: сузір’я (2–3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк);

наводить приклади: впливу космічних чинників на Землю; небесних тіл, що складають наш Всесвіт

Діяльнісний компонент

описує: загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею;

порівнює: за розмірами і температурою

Сонце з іншими зорями;

характеризує: особливості астрономічних досліджень; місце людини у Всесвіті;

пояснює на моделях форму і будову Землі, рух Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будову Сонячної системи;

причину видимих рухів світил;

розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика); типи планет, туманностей, зір і галактик; зорі та планети на небесній сфері;

показує на карті зоряного неба:Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці

 

Ціннісний компонент

Учень / учениця

усвідомлює необхідність вивчення Всесвіту;

виявляє ставлення до розвитку астрономічних і космічних досліджень;

оцінюєзначення: зоряного неба в історії людства; телескопічних спостережень

§   17

 

 

§   18

 

 

 

Скласти кросворд

 

 

 

§   19

 

 

 

§   20

 

 

§   21

 

 

§   22

 

23

 

Зоря – самосвітне небесне тіло.

Відмінності між зорями.

Зоряні системи — галактики. Демонстрація карти зоряного неба.

24

 

Значення зоряного неба. Поняття сузір’я.

Інструктаж з ОБЖ

Практичне  заняття №5

«Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.»

25

 

 

 Сонце

 

26

 

 

Планети.

Відмінності між планетами. Демонстрація фотографій галактик, планет, Місяця.

 

27

 

 

Сонячна система.

28

 

Всесвіт і його складові.  Людина і Всесвіт. Міжзоряний простір

29

 

Навчальний проект

«Наш дім – Сонячна система

§   23

 

 

§   24

Завдання ст..102

30

 

Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень

Демонстрація приладів для вивчення Всесвіту.

31

 

Узагальнення  знань  з  теми: « Всесвіт» .

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Земля як планета (13 год)

32

 

Форма і розміри Землі.

Діяльнісний компонент

описує:внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює:зміну дня і ночі;зміну пір року;зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі;причини сонячного і місячного затемнення;колообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту;  значення сонячного світла і тепла для живої природи;

розрізняє:фази Місяця на зображеннях;способи зображення об’єктів на географічних картах;

показує на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі, полюси;

складає план досліду і проводить його;

застосовуєзнаннядля орієнтування на місцевості, ощадливого використання води у побуті;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; знання про властивості ґрунту для вирощування рослин;

розраховує можливий економічний ефект від використання продукту групового проекту

 

§   25

 

 

§   26

 

§   27

 

 

§   28

 

 

§   29

 

§   30

 

 

 

§   31,32

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

 

 

§ 34

 

 

§  35

 

 

 

§  36

 

 

 

 

§   37

 

 

 

 

 

 

Завдання  ст. 154

33

 

Внутрішня будова Землі.

 

34

 

Рухи Землі. Пори року.

 

35

 

Місяць — супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

 

36

 

Способи зображення Землі. Масштаб .

Інструктаж з ОБЖ

Практичне  заняття     6

Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу; географічних об’єктів.

37

 

Ґрунт, його значення і властивості.

Догляд за ґрунтом.  

 

38

 

Повітря — суміш газів. Значення повітря.  

 

39

 

Властивості повітря.

Інструктаж з ОБЖ

Практичне  заняття     7

Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.

40

 

 

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кологообіг води.

 

41

 

Вода — розчинник. Розчини у природі. Розчинні й нерозчинні речовини.

Інструктаж з ОБЖ

Практичне  заняття     8

Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії).

42

 

Значення води у природі.

Інструктаж з ОБЖ

Практичне заняття № 9

Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

 

Ціннісний компонент

усвідомлює, що планета Земля, її ресурси є цінністю для кожної людини;

висловлює судження щодо бережливого ставлення до навколишнього середовища;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

розуміє обмеженість ресурсів для задоволення потреб людини

Знаннєвий компонент

називає:форму й розміри Землі;рухиЗемлі;фазиМісяця;способи зображення Землі;материки та частини світу;склад ґрунту, повітря;властивості ґрунту, повітря, води;  

наводить приклади:розчинних і нерозчинних речовин;розчинів у природі; використання води і розчинів людиною

 

43

 

Використання води людиною

Інструктаж з ОБЖ

Практичне заняття № 10

Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти

44

 

 

Узагальнення  знань  з  теми « Земля, як планета» частина 2  ( тестові  завдання )

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (15 год+ 1 год  резервна )

45

 

 

Організм і його властивості.

 Клітинна будова організмів. Демонстрація клітинної будови організмів

 

Знаннєвий компонент

називає:властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя;  склад екосистеми;

наводить приклади:пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистем

 

Діяльнісний компонент

описує:пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок  грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах;

розпізнає: найпоширеніші рослини і тваринсвоєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварин своєї місцевості;

уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях

 

Ціннісний компонент

оцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;

усвідомлює, що кожний організм та їхня різноманітність є цінними для кожної людини

§   38

 

 

§   39

 

 

§   40

 

 

 

 

§   41

 

 

§   42

 

 

§   43

 

 

§   44

 

 

 

 

 

§   45

 

§   46

 

 

§   47

 

 

§   48

§   49

46

 

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини. Демонстрація колекцій рослин, тварин (віртуально)

 

 

47

 

 

Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії. Демонстрація колекцій зображень грибів, бактерій (віртуально)

 

48

 

Інструктаж з ОБЖ

Практичне  заняття № 11

 Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

49

 

Інструктаж з ОБЖ

Практичне заняття № 12

Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

 

50

 

Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

 

51

 

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища. Умови життя на планеті Земля.

 

52

 

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.   

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

53

 

Наземно-повітряне середовище.

 

 

 

54

 

Водне середовище життя.

 

55

 

Ґрунтове середовище життя.

 

56

 

Взаємозв’язки між організмами.

Співіснування організмів.

57

 

Угруповання організмів.

Екосистеми.  Вплив на організми чинників живої природи.

 

58

 

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

 

Завдання  ст..210

 

 

59

 

Навчальний проект №3: «Вирощування найвищої бобової рослини»

60

 

Узагальнення  знань  з  теми: «Планета Земля як середовище життя організмів»

Контрольна  робота  №2

 

                                     Тема 3. Людина на планеті Земля (7 год+ 3 год  резервна )

61

 

Людина — частина природи.

Зв’язок людини з природою.

 

Знаннєвий компонент

називає:джерела забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;

наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, які занесено до Червоної книги України

 

Діяльнісний компонент

пояснюєзв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій;

аналізує позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля;

дотримується екологічних норм поведінки у природі

Ціннісний компонент

усвідомлює власну відповідальність за збереження природи;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

обговорюєпитання економного використання енергоносіїв;

 

висловлює судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;

виявляє бережливе ставленнядо природи

§   50

 

 

 

§   51

 

 

 

§   52

 

 

 

 

 

§   53

 

 

Підготувати  міні- проект

62

 

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,
боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів). Демонстрація відеоматеріалів про екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання

 

63

 

Охорона природи. Червона книга України.

Практичне занятття №13

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості. Демонстрація зображень природоохоронних територій України

64

 

Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі. Демонтрація зображень рідкісних рослин і тварин своєї місцевості, занесених до Червоної книги

 

65

 

Інструктаж з ОБЖ

Практична   робота №2

Складання Червоної книги своєї місцевості.

Демонстрація відеоматеріалів про охорону природи

66

 

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини. Організація спостережень за природоохоронною діяльністю людей у своїй місцевості.

67

 

Навчальний проект «Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей)

 

68

 

Узагальнення з теми: «Людина на планеті Земля»

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 

69

 

Повторення  вивченого  матеріалу

70

 

Екскурсія   до  Природничого  музею

 

 

 

Всього  за  рік  :                                   

 Контрольні  роботи- 2                                         Практичних  робіт  – 2                               Тематичних атестацій -  8

 Практичних  занять   - 13            Проектів-  3                               Екскурсія -1

 

 

docx
Додано
5 вересня
Переглядів
160
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку