Календарно-тематичне планування "Українська мова"

Про матеріал
Календарно-тематичне планування "Українська мова" для 11 класу філологічного профілю.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА 2020-2021 н.р.

УКРАЇНСЬКА  МОВА

11 КЛАС (І семестр)

Філологічний напрям

(профіль - українська філологія)

(Відповідно до навчальних програм,

затверджених  наказом   МОН   від   23.10.2017  №1407)

(140 год, 4 год на тиждень)

 

 

Форми контролю

К-сть годин

І семестр І

ІІ семестр ІІ

Перевірка мовної теми  (тест)

3

3

Письмо: есе

                     переказ

              твір

1

 

1

1

                           

1

 

1

1

     Усний переказ

Інд.       

 

                                 Діалог

Інд.

 

Усний твір

 

Інд.

 

№ з/п

Тема уроку

К-

сть

год

Дата

Примітка

І семестр

 

Мова, індивід, суспільство

 

 

 

1

Мова як особлива система знаків, її місце з-поміж інших знакових систем. Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості.

1

 

 

 

2

Українська мова в «діалозі культур». Відображення в сучасній українській мові культури інших народів. Українська мова у світі. Українська діаспора.

1

 

 

3

Лінгвістика як наука про мову. Історія мовознавства в особистостях. Видатні мовознавці вітчизняної науки.

1

 

 

 

      Риторика як наука й мистецтво слова

 

 

 

4

Лінгвістична риторика. Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос.

1

 

 

5

Ритор і оратор. Риторичні ідеали у різні історичні епохи. Поняття про сучасний риторичний текст.

1

 

 

6

Аудіювання (слухання-розуміння) текстів дiалогічного та монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Різновиди аудіювання. Види запису почутого: докладний запис, тези, конспект, докладний і короткий план.

1

 

 

7

Інвенція. Диспозиція. Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація. Види аргументації.

1

 

 

 

8

Промова. Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов. Меморія як система усного запам'ятовування промов.

1

 

 

9

 

Акція. Риторична техніка. Еристика як мистецтво суперечки.

1

 

 

 

10

Етика полемічної майстерності

1

 

 

 

  З історії риторики  й ораторського мистецтва

 

 

 

11

Видатні оратори Давньої Греції і Давнього Риму.

1

 

 

12

Ораторське мистецтво в Україні.

1

 

 

13

Контрольний письмовий переказ

1

 

 

 

Система функціональних стилів сучасної української мови

 

 

 

14

Поняття стилю мовлення.

1

 

 

15

Норма літературної мови.

1

 

 

16

Робота над помилками, допущеними під час написання переказу. Аналіз мовних засобів щодо адекватності мети висловлювання, відповідності типу, стилю, жанру мовлення. Усний переказ

1

 

 

17

Контрольна робота №1. Мова, індивід, суспільство. Риторика як наука й мистецтво слова. З історії риторики  й ораторського мистецтва. Система функціональних стилів сучасної української мови

1

 

 

 

       Основи ораторського мистецтва

 

 

 

18

 

 

 

Аналіз контрольних робіт. Види ораторського мистецтва і жанри. Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, наукового-популярне, навчальне).

1

 

 

 

 

 

19

Доповідь на науково-популярну або морально-етичну тему.

1

 

 

20

Судове красномовство.
Духовне красномовство (гомілетика), його жанри і характерні риси.

1

 

 

21

Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання тощо). Театральна (сценічна) риторика. Педагогічна риторика.

1

 

 

22

Контрольний твір-відгук про твір мистецтва, кінофільм (телепередачу) у публіцистичному стилі.

1

 

 

23

Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні та інші виступи.

1

 

 

24

Робота над помилками, допущеними під час написання твору. Промова, її види.

1

 

 

25

Читання текстів діалогічного і монологічного характеру, в т.ч. електронного, різних стилів, типів і жанрів мовлення.

1

 

 

26

Контрольне есе (фронтальне)

1

 

 

 

Техніка підготовки ораторського виступу

1

 

 

27

Практична риторика. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект, тези, докладний і короткий план. Бібліографія.

1

 

 

28

Робота над помилками, допущеними під час написання есе. Добір матеріалу, його систематизація.

1

 

 

29

Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення.

 

 

 

30

Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види  аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами. Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування й адресата мовлення.

1

 

 

31

Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповідність змісту викладу. Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом.

1

 

 

32

Вимоги до культури мовлення. Оцінка використаних автором мовних засобів, аналіз структури тексту. Визначення пізнавальної цінності прочитаного.

1

 

 

33

Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією. Техніка мовлення. Тональність виступу.

1

 

 

34

Культура ведення дискусій, полеміки, дебатів професійного характеру. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми.

1

 

 

35

Дискусія з обстоюванням альтернативних п оглядів. Дебати.

1

 

 

36

Контрольна робота №2. Основи ораторського мистецтва. Техніка підготовки ораторського виступу.

1

 

 

 

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і  стилістики

 

 

 

37

Аналіз контрольних робіт. Синтаксис і пунктуація української мови. Загальна характеристика синтаксичних одиниць. Словосполучення як одиниця синтаксису. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова.

1

 

 

38

Типи підрядного зв’язку у словосполученні.

Використання синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях.

1

 

 

39

Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Стилістичні функції модальних різновидів речень. Риторичне запитання, його стилістичні функції.

1

 

 

40

Граматична основа речення. Порядок слів у реченні як стильова ознака мовлення. Складні випадки координації підмета і присудка.

1

 

 

41

Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення. Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні.

1

 

 

42

Діалогічне мовлення. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог — обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

1

 

 

43

Складні  і багатокомпонентні речення. Стилістичні особливості складних речень.

1

 

 

44

Особливості структури та семантики сполучникових /складносурядних та складнопідрядних/ і безсполучникових, багатокомпонентних речень.

1

 

 

45

Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні  речення і дієприслівникові звороти.

 

 

 

46

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і  порівняльні звороти. Період.

1

 

 

47

Пряма і непряма мова. Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова, напівпряма мова.

1

 

 

48

Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті. Інтонування речень з прямою мовою, діалогом. Цитування.

1

 

 

49

Пунктуація. Пунктуаційні норми. Пунктуаційна помилка.

1

 

 

50

Основні пунктограми у простому і складному реченні, при прямій мові, цитуванні, у зв’язному тексті.

1

 

 

51

Складні випадки  використання розділових знаків.

1

 

 

52

Тире між підметом і присудком у простому реченні.

1

 

 

53

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених

звертаннями.

1

 

 

 

54

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення.

1

 

 

55

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених

відокремленими означеннями, прикладками, обставинами.

1

 

 

56

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених

вставними словами і реченнями.

1

 

 

57

Контрольна робота №3. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики

1

 

 

 

                      Офіційно-діловий стиль

 

 

 

58

Аналіз контрольних робіт. Офіційно-діловийстиль: основні ознаки, підстилі, жанри, сфера використання, призначення. Структура офіційно-ділових текстів різних жанрів.

1

 

 

59

Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості

1

 

 

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний та профільний рівень) 11 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
28 лютого
Переглядів
531
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку