Календарно-тематичне планування уроків алгебри у 7 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків алгебри складено згідно програми "Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів", яка затверджена Наказом МОН України від 07.06. 2017, за підручником "Алгебра 7 клас" А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Планування містить очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів зазначені у програмі та орієнтовні домашні завдання. Матеріал призначений для вчителів, які працюють у 7 класі

Перегляд файлу

“УЗГОДЖЕНО” 

Заст. директора з НВР 

___________________

 

«_____»___________ 20___ р.

        “ЗАТВЕРДЖЕНО”                                          

Директор 

___________________

 

«_____»___________20___р.

 

Розглянуто на засіданні методичного об'єднання вчителів

протокол від  _________________ № _____           Голова МО      _________________

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ АЛГЕБРИ У 7 КЛАСІ

вчитель _________________________________

 

Складено за програмою “Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін,
Д. А. Номировський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір

У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М. І. Бурда,
А. В. Паньков, М. С. Якір, Д. А. Номіровський

 Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда,
Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх,
О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков

Алгебра: Підручник для  7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський,  М.С. Якір. –  Х.: Гімназія,  2015. – 256 с.

 

Виконання програм та навчальних планів

Час

Кількість годин

 

за програмою

згідно календарного планування

Тиждень

4

4

За І семестр

60

 

За ІІ семестр

80

 

Рік

140

 

 

 

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Цілі вирази

30

3

2

Функції

10

1

3

Лінійні рівняння та їх системи

18

2

4

Резерв

12

1 (підсумкова)

 

 з\п

Дата

Тема, зміст навчального матеріалу

Орієнтовне домашнє завдання

Примітки

Лінійне рівняння з однією змінною — 8 год

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією змінною; лінійних рівнянь з однією змінною;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією змінною;

складає: рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною

1

 

Вступ до алгебри. Розв'язування завдань

п. 1 №5(1,3),  №7, №13

 

2

 

Загальні відомості про рівняння

п. 2 №35(3,4), №38, №40

 

3

 

Лінійне рівняння  з однією змінною

п. 2 44, №46, №48

 

4

 

Розв'язування рівнянь

п.2 № 50, №52, №75

 

5

 

Рівняння як математичні моделі текстових задач

п. 3 №80, №82, №84

 

6

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

п. 3 №86, № 88, №90

 

7

 

Розв'язування рівнянь і задач

п. 3 № 106, № 108, №111

 

8

 

Контрольна робота №1 з теми “Лінійні рівняння з однією змінною”

п. 1-3 с. 25-26 тести

 

Цілі вирази — 30 год

Учень/учениця:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює:

·   як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;

·   що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює:

·   означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена;

·   властивості степеня з натуральним показником;

·  правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

9

 

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази

п. 3 №125, № 126

 

10

 

 Тотожність. Тотожно рівні вирази. Тотожні перетворення виразів

п. 4 №139, № 143, 146

 

11

 

Степінь з натуральним показником

п. 5 №156, № 163, № 167

 

12

 

Властивості степеня з натуральним показником

п. 6 №205, 210, 214, 216

 

13

 

Одночлен. Піднесення одночленів до степеня

п. 7 №266, 270, 272

 

14

 

Многочлен. Степінь многочлена.  Подібні члени многочлена та їх зведення.

п. 8 №294, 296, 298

 

15

 

Додавання і віднімання многочленів

п. 9 № 307, 309, 312

 

16

 

Розв'язування вправ

п. 7-9 № 314, 316, тести с. 64-65

 

17

 

Контрольна робота № 2

п. 4-9

 

18

 

Множення одночлена на многочлен

п. 10 №356, 358, 362

 

19

 

Множення многочлена на многочлен

п. 11 №393, 395, 397

 

20

 

Розв'язування вправ на множення многочленів

п. 11 №399, 401, 425

 

21

 

Множення многочлена на одночлен та многочлен

п. 10-11 № 374, 406, 408

 

22

 

Розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за дужки

п.12 №434, 436, 440

 

23

 

Розв'язування вправ на винесення спільного множника за дужки

п. 12 № 442, 444, 448

 

24

 

Розкладання многочлена на множники. Метод групування

п.13 № 477, 479, 481

 

25

 

Розв'язування вправ і завдань

п. 12-13 №483, тести с. 87-88

 

26

 

Контрольна робота № 3

п. 10-13

 

27

 

Добуток різниці і суми двох виразів

п. 14 №503, 505, 509

 

28

 

Різниця квадратів двох виразів

п.15 № 537, 539, 541

 

29

 

Розв'язування вправ і задач

п.14-15 № 543, 547,549

 

30

 

Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів

п. 16 №570, 572, 574

 

31

 

Застосування формул квадрата суми і квадрата різниці для розв'язування вправ

п.16 № 582, 584, 587

 

32

 

Перетворення многочлена в квадрат суми або різниці двох виразів

п. 17 № 629, 631, 633

 

33

 

Застосування перетворення многочлена в квадрат суми або різниці для розв'язування вправ

п. 17 № 635, 637, 641

 

34

 

Сума і різниця кубів двох виразів

п.18 №678, 680, 682,

 

35

 

Розв'язування вправ

п. 18 № 684, 686, 689

 

36

 

Застосування різних способів розкладання многочлена на множники

п. 19 № 708, 710, 712,714

 

37

 

Розкладання многочлена на множники різними способами

п. 19 № 718, 720,722

 

38

 

Контрольна робота № 4

п. 14-19 тести с. 126-127

 

Функції — 10 год

Учень/учениця:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо

39

 

Зв'язки між величинами. Функція

п. 20 №757, 759, 766,768

 

40

 

Способи задання функції

п. 21№ 791,794, 796,798

 

41

 

Розв'язування вправ

п. 20-21 №800, 802, 807

 

42

 

Графік функції

п. 22 №823, 831, 833, 841

 

43

 

Побудова графіків функцій

п. 20-22 № 836, 838, 842

 

44

 

Лінійна функція, її графік і властивості

п. 23№ 853, 855, 857, 859

 

45

 

Властивості і графік лінійної функції

п. 23 № 863, 865, 869

 

46

 

Побудова графіків лінійних функцій

п. 20-23 № 871, 873, 875

 

47

 

Розв'язування вправ

п. 22-23 № 880, 882, 884

 

48

 

Контрольна робота № _ з теми “Функції”

п. 20-23 тести с. 170-171

 

Системи лінійних рівнянь  з двома змінними — 10+2 год резерву

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з двома змінними; лінійних рівнянь з  двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

·   що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

·   скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує:  системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

49

 

Рівняння з двома змінними

п. 24 №911, 914, 918, 922

 

50

 

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

п. 25№954, 956, 962, 965

 

51

 

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв'язання систем

п. 26 №1008, 1011, 1017

 

52

 

Спосіб підстановки

п. 27 № 1035 №1037(1,2)

 

53

 

Розв'язування систем рівнянь способом підстановки

п. 27 №1037(3,4), 1039

 

54

 

Спосіб додавання

п. 28 № 1048, 1050

 

55

 

Розв'язування систем рівнянь способом додавання

п. 28 № 1052, 1054

 

56

 

Системи лінійних рівнянь як математичні моделі текстових задач

п. 29 №1079, 1081, 1083

 

57

 

Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь

п. 29 № 1085, 1087,1089

 

58

 

Розв'язування задач

п. 29 № 1093, 1095,

 

59

 

Розв'язування задач і систем рівнянь

п. 27-29 № 1099, 1105

 

60

 

Контрольна робота №___ з теми “Системи лінійних рівнянь з двома змінними”

п. 24-29 тести с. 216-217

 

Повторення навчального матеріалу — 10 год

61

 

Розв'язування рівнянь

 

 

62

 

Застосування формул скороченого множення для розв'язання вправ

 

 

63

 

Розкладання на множники різними способами

 

 

64

 

Властивості лінійної функції. Побудова графіків лінійних функцій

 

 

65

 

Розв'язування систем лінійних рівнянь

 

 

66

 

Підсумкова контрольна робота

 

 

67

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

68

 

Розв'язування прикладних задач

 

 

69

 

Розв'язування задач підвищеної складності

 

 

70

 

Розв'язування логічних задач

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, Планування
Додано
7 липня 2018
Переглядів
372
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку