19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування уроків біології у 9 класі

Про матеріал

СКалендарно-тематичне планування уроків біології у 9 класі на 2018-2019 н.р. складено відповідно до Програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновленої), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.та підручника Соболь В.І.: підруч. для 9 кл. загальноосвітн. навч. закл./ В.Соболь – Кам'янець-Подільський:Абетка, 2017,

Перегляд файлу

Біологія  9 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, з них 2 години – резервні)

Складено до підручника Соболь В.І.: підруч.  для 9 кл. загальноосвітн. навч. закл./ В.Соболь – Кам’янець-Подільський: 

Абетка, 2017,  Програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

№ п/п

Тема уроку

Дата

 

 

Приміт-ка

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Домашнє завдання

Вступ (2 години)

1.

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук Первинний інструктаж з БЖД

 

 

оперує термінами:- описовий метод, експериментальний метод, моделювання називає:- основні галузі біології; рівні організації життя;

наводить приклади: біологічних систем, що перебувають на різних рівнях організації;

пояснює:  значення методів біологічних досліджень у пізнанні живої природи;

- зв’язок біології з іншими природничими й гуманітарними науками;

характеризує: методи біологічних досліджень (описовий, експериментальний, моделювання)

усвідомлює: відмінність системи від її дискретних елементів та залежність функціонування системи від взаємозв’язків між елементами різних рівнів

Опрацювати § 1,  «Завдання на зіставлення» ст.7,

*Творче завдання

2.

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

 

 

Опрацювати § 2, «Діяльність»,

*Самостійна робота «Графічне моделювання» ст. 11

Тема 1. Хімічний склад клітини (орієнтовно 8 годин)+ 1

3.

Вміст хімічних елементів в клітині. Вода та її властивості. Інші неорганічні молекули

 

 

оперує термінами: полімер, білки, нуклеїнові кислоти, фермент

називає: органічні та неорганічні речовини, що входять до складу організмів;

- складові атома (міжпредметні); типи хімічних зв’язків (ковалентні, йонні, водневі), гідрофобна взаємодія (міжпредметні);

описує:

- властивості та біологічну роль води, ліпідів, вуглеводів; будову, властивості та функції білків, структурні рівні організації білків; будову й функції нуклеїнових кислот;

наводить приклади:  продуктів, що містять білки, ліпіди та вуглеводи;

пояснює:- необхідність зовнішніх джерел енергії для існування біологічних систем;- роль АТФ у життєдіяльності організмів; роль білків у життєдіяльності організмів; роль нуклеїнових кислот у спадковості організмів

Опрацювати § 3, 4, «Завдання на застосування знань»,

«Ставлення» ст. 19

4.

Органічні молекули. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери

 

 

Опрацювати § 5, Самостійна робота з таблицею,

* Біологія+Геометрія або Біологія+ Хімія

5.

Вуглеводи, їх роль.

 

 

Опрацювати § 6, «Діяльність»,

* «Ставлення» або Біо+Математика

6.

Ліпіди, їх роль.

 

 

Опрацювати § 7, «Завдання на зіставлення», «Ставлення» (письм)

7.

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

 

розпізнає:  приклади органічних речовин за назвами;

досліджує / спостерігає:  приклади дії ферментів;

розв’язує: елементарні вправи з молекулярної біології зі структури білків та нуклеїнових кислот;

аналізує та порівнює:  структурні рівні організації білків;  властивості органічних молекул

висловлює та обґрунтовує судження:  про спільність складу та різницю вмісту хімічних елементів у живій та неживій природі;

- щодо необхідності різних продуктів харчування в раціоні людини;

робить висновок: про необхідність вживання людиною різноманітних продуктів харчування; про значення моделювання в розумінні хімічної будови живих організмів;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток біохімії (І. Ф. Мішер,

Ф. Крік, Дж. Уотсон, Р. Франклін та ін.), у тому числі й українських (О. В. Палладін, О. В. Данилевський, Я. О. Парнас)

Опрацювати § 8, «Ставлення» (письм)

8.

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

 

 

Опрацювати § 9, «Ставлення» (письм)

9.

Практична робота №1. Розв`язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

 

 

 

Повторити § 8, 9

 

 

 

10.

АТФ. Ферменти, їх роль у клітині. Лабораторне дослідження 1 Властивості ферментів

Інструктаж з БЖД 10.1

 

 

 

Опрацювати § 10, «Ставлення»,

*Розв’язування вправ,

«Самоконтроль знань» ст.45

 

 

 

11.

 

 

Узагальнення вивченого з теми                     Тематична

 

 

 

Повторити § 1

 

 

Тема 2. Структура клітини (орієнтовно 6 годин) + 1

12.

Методи дослідження клітини. Типи мікроскопії

 

 

оперує термінами:

еукаріоти, прокаріоти, віруси, клітинна мембрана,

цитоплазма, ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі, цитоскелет

називає: методи дослідження клітин; складові цитоплазми; основні клітинні органели та їхні функції; основні компоненти та функції ядра;

наводить приклади:

про- та еукаріотичних організмів; рухів клітин і внутрішньоклітинних рухів;

розпізнає: компоненти клітин на схемах та електронних мікрофотографіях;

пояснює:

роль мембран у життєдіяльності клітин;

взаємозв’язок клітини із зовнішнім середовищем;

характеризує: хімічний склад клітинної мембрани

порівнює:

будову клітини прокаріотів й еукаріотів; будову клітин рослин, тварин, грибів;

дотримується правил:

виготовлення мікропрепаратів та розгляду їх за допомогою мікроскопа; виконання малюнків біологічних об’єктів;

спостерігає: 

елементи будови клітини на постійних і тимчасових мікропрепаратах;

аналізує:

 взаємозв’язок між будовою та функціями органел; взаємозв’язок між будовою та функціями ядра

застосовує знання: - для доказу єдності органічного світу;

висловлює судження:

- щодо ролі клітини як елементарної структурної одиниці живих систем;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про клітину (Т. Шванн, М. Шлейден, К. Гольджі та ін.)

Опрацювати §11, Самостійна робота з ілюстрацією

13.

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина. Демонстрування моделей-аплікацій, що ілюструють будову клітини, мікропрепаратів клітин рослин і тварин

 

 

 

Опрацювати § 12, «Завдання на порівняння»

*Біологія+Географія

 

 

 

 

 

 

14.

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана.

 

 

Опрацювати § 13, «Домашні досліди»,

*Біологія+Фізика

15.

Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма та основні клітинні органели.

 

 

Опрацювати §14, Самостійна робота з ілюстрацією,

*Ставлення

16.

Ядро, його структурна організація та функції.

 

 

Опрацювати § 15, Самостійна робота з таблицею,

* Біолог+Архітектура або Ставлення

17.

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: рослинна та тваринна клітина. Лабораторна робота № 1.

Вивчення структурно -

функціональної

різноманітності клітин Інструктаж з БЖД 10.1

 

 

Опрацювати § 16,  ст.70,

Ставлення,

«Самоконтроль знань» ст.71

 

 

 

 

 

 

18.

Узагальнення вивченого з теми                     Тематична

 

 

Повторити §11-16

 

Тема 3. Принципи функціонування клітини (орієнтовно 6 годин)

19.

Обмін речовин та енергії в клітині

 

 

оперує термінами: метаболізм, клітинне дихання, мітохондрії, фотосинтез, пластиди, хемосинтез

називає:  процеси обміну речовин та енергії, які відбуваються в цитоплазмі клітини; органели клітини, у яких відбувається дихання та фотосинтез;

наводить приклади: процесів розщеплення органічних речовин, що відбуваються в клітині

характеризує: процеси фотосинтезу, клітинного дихання як джерел енергії для клітин;

аналізує: вплив зовнішніх факторів на протікання клітинних процесів (зокрема, чим зумовлений зелений колір рослин);

порівнює: процеси фотосинтезу та хемосинтезу

висловлює судження: щодо значення процесів фотосинтезу, хемосинтезу, клітинного дихання для забезпечення енергетичних потреб організмів; щодо планетарної ролі фотосинтезу;

застосовує знання про: процеси життєдіяльності клітини для мотивації здорового способу життя;

робить висновок: про схожість процесів обміну речовин, що відбуваються в клітинах організмів різних груп організмів; про значення методу моделювання у вивченні клітинних процесів

Опрацювати § 17,

Ставлення, * Самостійна робота з ілюстрацією

20.

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах

 

 

Опрацювати § 18, «Завдання на застосування знань»

21.

Клітинне дихання. .Біохімічні механізми дихання.

 

 

Опрацювати § 19, *«Завдання на формування практичних умінь»

Опрацювати § 20 «Завдання на порівняння», Ставлення

22.

 

Фотосинтез: світлова та темнова фаза.

 

 

Опрацювати § 21 «Завдання на порівняння», Ставлення,

Узагальнення. «Самоконтроль знань» ст.93

23.

Хемосинтез. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

 

 

24.

Контрольна робота 1                                      

з теми                                  

                                   Тематична

 

 

Повторити §15

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації (орієнтовно 11 годин)

25.

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів

 

 

оперує термінами:

- ген, генетичний код, ядро, хромосоми, рибосоми, транскрипція, трансляція, мітоз, мейоз

називає:

- типи генів;

- етапи реалізації спадкової інформації;

- фази мітозу та мейозу;

- періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів;

наводить приклади:

- застосування принципу комплементарності нуклеотидів

характеризує:

- процес транскрипції;

- процес біосинтезу білка;

- процес реплікації ДНК;

- генетичний код та його значення в біосинтезі білків;

- взаємозв’язок між будовою та функціями хромосом;

- процеси мітозу та мейозу в еукаріотів;

- етапи клітинного циклу;

- етапи онтогенезу в рослин і тварин;

порівнює:

- процеси транскрипції та реплікації;

- процеси мітозу та мейозу

робить висновок: - про визначну роль спадкового апарату клітини

 

 

 

 

 

Опрацювати § 22, 23,

26.

Хромосоми

 

 

Опрацювати § 24, Діяльність, «Завдання на застосування знань»

27.

Транскрипція.  Основні типи РНК.

 

 

Опрацювати § 25, «Самостійна робота з таблицею»

28.

Генетичний код. Біосинтез білка. 

 

 

Опрацювати § 26, ст.112

 

29.

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

 

 

Опрацювати § 27, вправа 1

30.

Практична робота №2. Розв`язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції, трансляції

 

 

Повторити § 26,

*Біологія+Англ.мова,

Біологія + Наука,

Біологія + Здоров’я

31.

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Лабораторне дослідження 2. Фази мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі)

Інструктаж з БЖД 10.1

 

 

Опрацювати § 28, «Завдання на застосування знань»

32.

Мейоз. Рекомбінація ДНК.

 

 

Опрацювати § 29 завдання на порівняння

33.

Статеві клітини та запліднення

 

 

Опрацювати § 30, завдання на порівнян

34.

Етапи індивідуального розвитку.

 

 

Опрацювати § 31, 32, завдання на порівняння

35.

Узагальнення вивченого з теми. Рівневе тестування              

                                    Тематична                                 

 

 

Узагальнення знань. Самоконтроль знань

Тема 5. Закономірності успадкування ознак (орієнтовно 10 годин) + 2

36.

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі

 

 

оперує термінами:

- алель, генотип, фенотип, мутація (точкова, хромосомна, геномна), мутаген

називає:

- методи генетичних досліджень;

- закони Менделя;

- форми мінливості;

- мутагенні фактори;

- види мутацій;

- зчеплення генів у хромосомах;

наводить приклади:

- спадкової мінливості;

- неспадкової мінливості;

- спадкових захворювань людини;

пояснює:

- поняття: домінантний та рецесивний алелі, гомозигота, гетерозигота;

- значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу

застосовує знання:

- для складання схем схрещування;

- для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини;

- для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів;

характеризує:

- успадкування, зчеплене зі статтю;

- мінливість: комбінативну, мутаційну, модифікаційну;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

порівнює:

- модифікаційну та мутаційну мінливість;

- успадкування домінантних і рецесивних ознак;

дотримується правил:

- складання схем родоводів;

застосовує знання:

- для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини

висловлює судження:

- про важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці;

- щодо впливу на потомство шкідливих звичок батьків (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин);

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток генетичних знань

Опрацювати § 33, вивчити терміни, ст 143 «Ставлення» 

37.

Закони Менделя. 

(І та ІІ закони)

 

 

Опрацювати § 34, ст.146, вправа 1

*(І, ІІ варіант)  

38.

Закони Менделя.

(ІІІ закон)

 

 

Опрацювати § 35, «Ставлення»  ст.151

39.

Практична робота № 3. Складання схем схрещування

 

 

Повторити § 33-35

40.

Ознака  як результат взаємодії генів

 

 

Опрацювати § 36, «Діяльність»,

*Вправа 2

41.

Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

Хромосомна теорія спадковості.

 

 

Опрацювати § 37,

* «Діяльність «Практична вправа»

42.

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

Опрацювати § 38,

«Завдання на застосування знань»,

*«Практична вправа»

43.

Форми мінливості. Лабораторне дослідження 3  мінливості в рослин і тварин

 

 

Опрацювати § 39, 40

* «Ставлення»,

проект

44.

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

 

Опрацювати § 41, «Діяльність «Практична вправа» ст.174

 

45.

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Сучасні методи молекулярної генетики

 

 

Опрацювати § 42, «Діяльність», «Ставлення».

46.

Представлення проектів Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня) / родовід родини видатних людей

 

 

Узагальнення знань. Самоконтроль знань з теми ст.181

47.

Узагальнення вивченого з теми                  Тематична

 

 

 

 

 

 

 (Г. Мендель, Т. Х. Морган та ін.), у тому числі й українських (С.М. Гершензон)

Робота над проектом “Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості”ст.257

Тема 6. Еволюція органічного світу (орієнтовно 7 годин)

48.

Розвиток еволюційних поглядів. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

 

оперує термінами:- вид, популяція, еволюція, природний добір, антропогенез

дає визначення понять:- конвергенція, дивергенція, паралелізм;

пояснює:- основні положення сучасної теорії еволюції;- популяцію як елементарну одиницю еволюції;- основні характеристики популяції;

- елементарні фактори еволюції;- критерії виду;

- способи видоутворення;- докази еволюції;

- види природного добору;- різні погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, спонтанне зародження, біохімічна еволюція, панспермія);

- етапи еволюції людини;- різноманіття організмів як результат еволюції;

наводить приклади:- адаптації організмів до умов середовища;- викопних організмів різних геологічних епох

характеризує:- розвиток поглядів на походження різноманіття живих істот;

порівнює: - географічне й екологічне видоутворення;

дотримується правил: - складання елементарних таблиць, схем, що демонструють еволюційний розвиток рослинного й тваринного світу Землі

висловлює судження:- щодо співвідношення біологічних та соціокультурних факторів у розвитку людини;

робить висновок: - про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;

- про значення моделювання в дослідженні еволюційних процесів різних рівнів;

усвідомлює значення: - внеску вчених у розвиток еволюційного учення (Е. Геккель, Ч. Дарвін, Ж.- Б. Ламарк та ін.), у тому числі й українських (О. О. Ковалевський)

Опрацювати § 43, Діяльність  «Застосування знань»

49.

Еволюційне вчення. Теорія Ч. Дарвіна.

 

 

Опрацювати § 44, «Завдання на зіставлення»

50.

Еволюційні чинники. Механізми первинних еволюційних змін.

 

 

Опрацювати § 45, «Завдання на застосування знань»

51.

Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Механізми видоутворення. Мікроеволюція.

 

 

Опрацювати § 46, «Завдання на порівняння»

52.

Механізми видоутворення. Макроеволюція

 

 

Опрацювати § 47, «Завдання на порівняння»

53.

Еволюція людини. Етапи еволюції людини

 

 

Опрацювати § 48, «Діяльність» 

54.

 

Світоглядні та наукові погляди на походження та розвиток життя

Узагальнення вивченого з теми

 

 

Опрацювати § 49, «Завдання на зіставлення»,  ст.210

Самоконтроль знань з теми ст. 211

Тема 7. Біорізноманіття (розглядається опційно, орієнтовно 4 год) -2

55.

Основи еволюційної філогенії та систематики.

Неклітинні форми життя: віруси.

 

 

називає: таксономічні одиниці;  основні групи організмів

характеризує: основні принципи біологічної систематики;

аналізує та порівнює:  засоби боротьби із хворобами різної природи (вірусні, бактеріальні, протозойні тощо)

робить висновок: про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;

усвідомлює:  значення різних форм життя для збереження здоров’я людини

Опрацювати § 50, 51, «Завдання на застосування знань»

 

56.

Основні групи організмів: бактерії, археї

Еукаріоти. Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

                            Тематична

 

 

Опрацювати § 52, 53, робота з ілюстрацією

 «Завдання на порів—няння».

Самоконтроль знань з теми ст. 229

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (орієнтовно 7 годин) + 2

57.

Екосистема. Різноманітність екосистем

 

 

оперує термінами:- екологічний фактор, продуценти, консументи, редуценти, екосистема, трофічний ланцюг (мережа), біосфера

називає:- методи дослідження процесів в екосистемах;- екологічні фактори;

наводить приклади:- угруповань, екосистем;

- пристосованості організмів до умов середовища;

- ланцюгів живлення;

пояснює:- структуру екосистем; - взаємодію організмів в екосистемах;- структуру ланцюгів живлення;- правило екологічної піраміди;

- значення колообігу речовин у збереженні екосистем;- функціональні компоненти біосфери;

- роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;

порівнює:- природні та штучні екосистеми;

- роль продуцентів, консументів, редуцентів у штучних і природних екосистемах

застосовує знання:- про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх збереження, прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми, визначення правил своєї поведінки в сучасних екосистемах;

розпізнає: - основні групи організмів за екологічною роллю в мережах живлення екосистем;

застосовує знання: - для складання ланцюгів (мереж) живлення в екосистемах;

дотримується правил: - побудови екологічних пірамід різних типів; спостерігає: - дію екологічних факторів на різні групи організмів;

аналізує та порівнює: - різні середовища життя;

- природні та штучні екосистеми;

описує: - антропічний вплив на природні екосистеми; бере участь у природоохоронній

Опрацювати § 54, робота зі схемою

58.

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

 

 

Опрацювати § 55, «Завдання на застосування знань»

59.

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

 

 

Опрацювати § 56, «Завдання на застосування знань»

60.

Середовища існування

 

 

Опрацювати § 57,

 «Завдання на порівняння», * Біологія + Символіка

61.

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

 

Опрацювати § 58,

 «Завдання на порівняння», * Біо + Еко

62.

Біосфера як цілісна система

 

 

Опрацювати § 59, «Завдання на застосування знань»,

* Біо + Хімія, Біо+Наука

63.

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

 

 

Опрацювати § 60, «Завдання на застосування знань»,

* Біо + Практика

64.

Представлення проекту

 

“Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості”

 

 

Узагальнення знань ст. 258.

Самоконтроль знань з теми ст. 259

65.

Контрольна робота 2 з теми

 

 

 

Підготувати інформацію до семінару «Генетично модифіковані організми»

Тема 8. Біологія як основа біотехнології та медицини (орієнтовно 6 годин)- 2

66.

Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин. Одомашнення тварин. Методи селекції тварин

 

 

 

 

 

 

 

оперує термінами: біотехнологія, селекція, генетична інженерія, генетично-модифіковані організми

називає: методи селекції;  завдання та основні напрями сучасної біотехнології;  методи сучасної біотехнології;  можливості діагностики спадкових хвороб людини;

пояснює:

- переваги та можливі ризики використання генетично модифікованих організмів;

наводить приклади:

- речовин (продукції), які одержують методами традиційних біотехнологій;

- речовин (продукції), які одержують методами генної інженерії

порівнює:

- класичні методи селекції із сучасними біотехнологічними підходами

Опрацювати § 61, 62, «Діяльність» ст. 267

67.

Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної  інженерії.

 

 

Опрацювати § 63, 64, «Завдання на застосування знань» ст. 271, 275

68.

Семінар. Генетично модифіковані організми – прихована загроза чи користь для людства

 

 

 

Опрацювати § 65, «Завдання на застосування знань» ст. 279

69.

Основи клітинної інженерії Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.           Тематична

 

 

 

Опрацювати § 66, «Завдання на застосування знань» ст. 283

Узагальнення

70.

Основні загальні властивості живих

систем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперує термінами:

- система

характеризує:

- основні загальні властивості живих систем

робить висновок:

- про єдність живих систем різних рівнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
2169
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку