Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

"Конспект уроку біології для 9 класу на тему "Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз. Рекомбінація ДНК""

Про матеріал

Урок з теми "Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз. Рекомбінація ДНК" складено згідно вимогам нової програми.На уроці використовуються різноманітні інтерактивні форми роботи: тестові завдання, робота з мікроскопом, завдання на встановлення відповідності ("Знайди пару"), заповнення порівняльної таблиці та ін. Урок направлений на формування в учнів комунікативної, соціальної, науково-природничої компетенцій.

Перегляд файлу

Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз. Рекомбінація ДНК

Мета: розглянути особливості клітинного циклу; проаналізувати та порівняти процеси мітозу й мейозу, а також процеси, які відбуваються на різних етапах життя клітини, розкрити механізм рекомбінації ДНК, біологічне значення мітозу та мейозу, рекомбінації ДНК; формувати вміння та навички розрізняти фази мітозу в клітинах рослин; удосконалювати навички роботи з мікроскопом, знання правил виконання рисунків біологічних об’єктів;

розвивати пізнавальну активність, вміння виділяти головне, аналізувати, порівнювати; розвивати пам’ять, увагу, мислення, мову, уміння працювати в парах, узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити логічні висновки;

виховувати ціннісне ставлення до будови всього живого; формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Обладнання: таблиці «Мітоз», «Мейоз», мікроскоп, постійні мікропрепарати кореня цибулі, фотографії мітотичних клітин.

Тип уроку: комбінований урок.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Міжпредметні зв'язки: хімія, фізика, історія.

Компетентності, які формуються в учнів: комунікативна, уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, соціальна, історична, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, науково-природнича.

І. Актуалізація опорних знань навчальної діяльності

-Виконання самостійної роботи (встановити відповідність між термінами та їх визначенями) «Знайди пару»:

Терміни:

А) Центріоль;

Б) Центромера;

В) Реплікація;

Г) Гліколіз;

Д) Процесинг;

Е) Цикл Кальвіна.                                                             

1.Як називається один з етапів біосинтезу білка?

2.Як називається ділянка хромосоми, куди прикріплюються нитки веретена поділу?

3.Встановіть як називається один з етапів енергетичного обміну?

4.Як називається процес подвоєння молекули ДНК?

5.Вкажіть один з етапів  хемосинтезу.

6.Яка структурна одиниця відноситься до клітинного центру?

Правильні відповіді до завдання програмованого контролю:

1Д 2Б 3Г 4В 5Е 6А

2. Виконати тестові завдання.

1. Визначте, яка з органічних кислот є продуктом процесу гліколізу:

А) лимонна;

Б) піровиноградна;

В) янтарна;

Г) щавлева.

2. Визначте, який процес відбувається на внутрішній мембрані мітохондрій:

А) синтез ДНК;

Б) синтез т РНК;

В) синтез і РНК;

Г) синтез АТФ.

3. Молекули яких речовин є субстратом анаеробного окисного метаболізму?

А) вуглеводів;

Б) ліпідів;

В) білків;

Г) нуклеїнових кислот.

4. Який полісахарид є резервним джерелом енергії в організмах людини та тварин?

А) крохмаль;

Б) глікоген;

В) целюлоза;

Г) хітин.

5. Розташуйте у вірній послідовності етапи енергетичного обміну вуглеводів:

А) фосфорилювання;

Б) гліколіз;

В) дихальний ланцюг;

Г) цикл Кребса.

6. Позначте, що необхідно для протікання реакцій світлової фази фотосинтезу:

А) СО2 та АТФ;

Б) О2 та світло;

В) вода та НАДФ;

Г) вода, світло, АДФ, НАДФ.

7. Укажіть, які бактерії використовують енергію світла:

А) сіркобактерії;

Б) ціанобактерії;

В) залізобактерії;

Г) нітрифікуючи бактерії.

8. Сукупність ферментативних реакцій темнової фази фотосинтезу, внаслідок яких утворюється глюкоза:

А) цикл Кребса;

Б) цикл Корренза;

В) цикл Кальвіна;

Г) цикл Вернадського.

9. Позначте органели, де накопичується крохмаль:

А) ендоплазматична сітка;

Б) комплекс Гольджі;

В) лейкопласти;

Г) вакуолі.

ІІ. Мотивація. Постановка проблемного питання: За літній період учень виріс на 3 см, взуття стало теж тісним. Про яку властивість живих організмів йдеться мова? (Ріст)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

  • Розповідь вчителя з елементами бесіди, перегляд наочностей педагогічного програмового засобу навчального призначення «Ділення клітин. Мітоз. Мейоз.»

Сформувати поняття «клітинний цикл»; ознайомити  особливостями клітинного циклу та поділу клітин. (Опрацювання тексту п.25, словникова робота)

  • Заповнення таблиці «Порівняльна характеристика мітозу та мейозу» самостійна робота учнів з матеріалом підручника п.25

 

 Питання                                Мітоз                                      Мейоз

1. Подібність:

Фази ділення  

2. Відмінність   

1. Кількість поділів ядра   

2. Кількість фаз  

3. Кількість дочірніх клітин  

4. Кон’югація хромосом  

5.  Для яких способів розмноження характерні  

6. Біологічне значення  

Перевірка заповненої таблиці, обговорення. Оцінювання відповідей.

 

ВІДМІННІ ОЗНАКИ

МІТОЗ (непрямий поділ)

МЕЙОЗ (редукційний поділ)

Кількість поділів ядра              

              Один поділ 

Два послідовних поділи

Кількість фаз

чотири

вісім

Кількість дочірніх клітин

дві

чотири

Кількість хромосом у дочірніх клітинах

Ідентична материнській клітині

Удвічі менша, ніж у материнській клітині

Кон’югація хромосом

Відсутня

Спостерігається

Для яких клітин характерні

Соматичних, під час нестатевого розмноження, росту, розвитку організмів

статевих

Біологічне значення

Збільшення кількості клітин, рівномірний розподіл генетичного матеріалу 

Підтримання кількості числа хромосом у нащадків, перекомбінація генетичного матеріалу

 

Узагальнення, систематизація, контроль знань і умінь учнів

Тестові завдання (кожне питання оцінюється 0,5 балів)

1. Указати, який поділ відбувається у соматичних клітинах:

а) мітоз; б) мейоз; в) амітоз

2. Це основний спосіб поділу еукаріотів?  а) так б) ні в) не всі?

3. Унаслідок одного мітозу утворюється кількість клітин: 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4

4. Мітоз має важливе біологічне значення тому, що:

 а) є основним механізмом утворення гамет;

 б) забезпечує збереження хромосомного набору; в) забезпечує редукцію хромосомного набору; г) забезпечує генетичну різноманітність дочірніх клітин.

5. Якщо материнські клітини мали 8 хромосом, то дочірні клітини після мітозу одержують набір хромосом: а) 2; б) 3; в) 4;г)6;д)8.

6. У інтерфазі клітина звичайно має набір хромосом: а) гаплоїдний;  б) диплоїдний;  в) тетраплоїдний; г) поліплоїдний.

7. Вказати, скільки хроматид у хромосомі в анафазі мітозу: а) дві; б) одна;  в) три; г) чотири; д) п'ять.

8. У інтерфазі відбувається: а) подвоєння молекул ДНК;

б) утворення веретена поділу; в) деконденсація хромосом;

г) ріст клітини; д) ущільнення хроматину.

9. У профазі утворюються: а) клітинна оболонка; б) кінетохори;

 в) нитки веретена поділу; г) ядерна оболонка

10. Під час метафази а) ядерна оболонка зникає; б) хромосоми «вишиковуються в екваторіальній площині»; в) хромосоми спіралізуються;

 г) центріолі розходяться по полюсах клітини.

Творче завдання 1. Гра «Хто швидше».

На дошці висвітлюється завдання і кожна команда за певний час дає відповідь. (за правильну відповідь 3 бала):

1. Чому метафазу називають паспортом організму?

2. Вчені провели дослідження мітозу і виявилося, що у тварин, які ведуть нічний спосіб життя у більшості органів максимум мітозу спостерігається вранці і мінімум вночі. У денних тварин максимум спостерігається вночі, а мінімум – вдень. Проаналізуйте цей факт.

3. Які фактори навколишнього середовища можуть призвести до порушення поділу клітини   амітозу (відповіді учнів забруднення довкілля, стресові ситуації, зловживання шкідливих речовин).

4. Розробіть заходи, які запобігатимуть цим порушенням. (відповіді учнів : уникати стресових ситуацій, вести здоровий спосіб життя)

Продовжити речення

1. Основний поділ еукаріотичних клітин є – (відповіді учнів) мітоз

2. Основні фази мітозу: (відповіді учнів) профаза, метафаза, телофаза, анафаза

- Фази відрізняються : (відповіді учнів) наявністю ядерної оболонки;

- станом хромосом (спіралізація);

-  розміщенням центріолей;

- Наявністю ниток веретена поділу.

3. Біологічне значення: (відповіді учнів): Своєрідний «ксерокс» для множення клітин Ріст організмів Регенерації втрачених або ушкоджених частин тіла. Старіння клітини

Підведення підсумків уроку

Повертаючись до мети нашого уроку ми підводимо підсумок, що механізм, який забезпечує постійний склад хромосом в соматичних та статевих клітинах - це складна система, до якої входять інтерфаза, фази ділення,  клітинний центр,  АТФ). Але найголовнішу роль виконує сама  хромосома і завдяки її  унікальній властивості - реплікації , зберігається постійний склад хромосомного набору, значить і здоровий стан майбутніх поколінь організмів.

Оцінювання роботи на уроці учнів.

Домашнє завдання: опрацювати параграф 25 (автор Задорожній К.М.), вивчити терміни, скласти тестові завдання до теми

 Рефлексія.

Що вам сподобалося на уроці?

Які завдання були складними?

Заповнення анкети.

НА УРОЦІ  Я ДІЗНАВСЯ (ЛАСЯ)

Нові поняття:______________________________________________________

__________________________________________________________________

Я НАВЧИВСЯ (ЛАСЯ) (підкреслити те, чому навчився):

 працювати з науковим текстом

 складати біологічні схеми

 порівнювати процеси  правильно застосовувати наукові терміни

 аналізувати прочитаний текст

 робити висновки на підставі прочитаного

 синтезувати завдання

 узагальнювати

 висловлювати припущення і доводити свою точку зору

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
27 грудня 2017
Переглядів
11017
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку