26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Календарно-тематичне планування уроків географії у 6 класі

Про матеріал

Календарне планування уроків географії у 6 класі (70 годин – 2 години на тиждень). Складено згідно навчальної програми “Географія для 6–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”, затвердженої Міністерством освіти і науки країни від 07. 06. 2017 р. № 804

Перегляд файлу

Календарне планування уроків географії у 6 класі

(70 годин – 2 години на тиждень)

 

Складено згідно навчальної програми “Географія для 6–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”, затвердженої Міністерством освіти і науки країни від 07. 06. 2017 р. № 804

 

№з /п

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

6-В

6-Г

1

2

3

4

5

ВСТУП (2 год.)

1.

Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про

взаємодію природи і людства.

 

 

 

2.

Методи географічних досліджень. Дослідження. Спостереження за змінами у природі.

 

 

 

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю (4 год.)

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

3.

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

 

 

 

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

4.

Плавання вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію.

 

 

 

5.

Відкриття Америки Христофором Колумбом. Перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана. Відкриття Австралії і Антарктиди.

 

 

 

Тема 3. Сучасні дослідження

6.

Дослідження Землі у ХХ та на початку ХХІ ст. Узагальнення знань із теми. Тест.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті (12 год.)

Тема 1. Орієнтування на місцевості

7.

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас.

 

 

 

8.

Поняття про азимут.

 

 

 

Тема 2. Способи зображення Землі

9.

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

 

 

 

10.

Масштаб та його види.

 

 

 

1

2

3

4

5

11.

Практична робота №1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу.

 

 

 

12.

План, його основні ознаки. Визначення напрямків на плані. Читання плану. Умовні знаки плану.

 

 

 

13.

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот.

 

 

 

14.

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти.

 

 

 

15.

Масштаб карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

 

 

 

Тема 3. Географічні координати

16.

Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні координати.

 

 

 

17.

Правила відліку географічної широти і географічної довготи. Географічні координати свого населеного пункту.

 

 

 

18.

Практична робота №2. Визначення географічних координат за географічною картою.

 

 

 

19.

Узагальнення знань із теми. Тест.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі (41 год.)

Тема 1. Літосфера

20.

Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості.

 

 

 

21.

Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

 

 

 

22.

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси.

 

 

 

23.

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі.

 

 

 

24.

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

 

 

 

25.

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житі та діяльності людини.

 

 

 

26.

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.

 

 

 

27.

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі та найдовші гори світу.

 

 

 

28.

Практична робота №3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу.

 

 

 

29.

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори Світового океану.

 

 

 

30.

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона. Контрольна робота №1.

 

 

 

Тема 2. Атмосфера

31.

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

 

 

 

1

2

3

4

5

32.

Добовий хід температури повітря, причини його коливання. Кліматична карта.

 

 

 

33.

Практична робота №4 (початок). Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.

 

 

 

34.

Річний хід температури повітря, причини його коливання. Практична робота №5 (початок). Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз.

 

 

 

35.

Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря.

 

 

 

36.

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску.

 

 

 

37.

Практична робота №4 (закінчення). Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.

 

 

 

38.

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами й візуально. Утворення бризу. Практична робота №5 (продовження). Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз.

 

 

 

39.

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

 

 

 

40.

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність.

 

 

 

41.

Опади, що випадають із хмар та з повітря, їхні види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

 

 

 

42.

Практична робота №5 (закінчення). Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз.

 

 

 

43.

Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

 

 

 

44.

Клімат та основні кліматотвірні чинники. Карта кліматичних поясів. Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу.

 

 

 

45.

Узагальнення знань із теми. Тест.

 

 

 

Тема 3. Гідросфера

46.

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів.

 

 

 

47.

Острови в океані. Властивості вод Світового океану. Практична робота№6 (початок). Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер.

 

 

 

48.

Рухи води в Світовому океані.

 

 

 

49.

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

 

 

 

1

2

3

4

5

50.

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейни й найповноводніші річки світу. Практична робота№6 (продовження). Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер.

 

 

 

51.

Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок. Практична робота№6 (продовження). Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер.

 

 

 

52.

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. Практична робота№6 (закінчення). Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер.

 

 

 

53.

Болота, особливості їх утворення та поширення.

 

 

 

54.

Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали.

 

 

 

55.

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.

 

 

 

56.

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

 

 

 

57.

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

 

 

 

58.

Узагальнення знань із теми. Тест.

 

 

 

Тема 4. Біосфера та ґрунти

59.

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

 

 

 

60.

Властивості  ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану.

 

 

 

Тема 5. Природні комплекси

61.

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи.

 

 

 

62.

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі, властивості, закономірності розвитку.

 

 

 

63.

Природні зони Землі, їх особливості.

 

 

 

64.

Практична робота №7. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

 

 

 

65.

Контрольна робота №2.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

РОЗДІЛ ІV. Планета людей (5 год.)

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

66.

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота. Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження М. Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

 

 

 

Тема 2. Держави світу

67.

Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу. Практична робота № 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць.

 

 

 

Тема 3. Вплив людини на природу

68.

Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі.

 

 

 

69.

Забруднення довкілля та його охорона. Дослідження. Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

 

 

 

70.

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
706
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку