29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Календарно-тематичне планування уроків основ здоров'я.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування складено відповіднодо оновлених навчальних програм для 1-4 класів, затверджених Колегією Міністерства освіти і науки України 4 серпня 2016 року.

Перегляд файлу

Основи здоровʼя  навчальна програма для

загальноосвітніх навчальних закладів

1-4 класи

 

Пояснювальна записка

Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї і виховання дітей. 

Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я — одне з найважливіших завдань сучасної школи, яке має стати атрибутом будь-якої освітньої діяльності у навчальному закладі і поза його межами. Здоров'язбережувальна компетентність як ключова формується на міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій з урахуванням специфіки предметів та пізнавальних можливостей учнів початкових класів. Здоров'язбережувальна компетентність  формується шляхом вивчення предметів освітньої галузі «здоров'я і фізична  культура» і передбачає оволодіння учнями відповідними компетенціями.  З урахуванням   мети   і   завдань   зміст  освітньої  галузі визначається за такими  змістовими  лініями:  здоров'я  і  фізична культура. 

Мета предмета «Основи здоров'я» – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку. 

Головними завданнями предмета є:

              формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням;

              розвиток в учнів мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я, удосконалення  фізичних, соціальних, психічних і духовних його чинників;

              виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя; 

              набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я;

              розгортання у повсякденному житті практичної діяльності задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей.

              формування в учнів соціальної і життєвої компетентності на основі  засвоєння ними соціальних норм; розвиток навичок взаємодії у сім'ї, школі, колективі, громадянському суспільстві;  

              формування в учнів основ споживчої культури, умінь приймати рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях;

              оволодіння учнями моделями поведінки і способами діяльності, які відповідають українському законодавству.

Реалізація мети та завдань предмета буде ефективною за умов:

              постійного мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності;

              застосування        інтерактивних      технологій навчання,   що забезпечують індивідуалізацію сприйняття, активну участь кожного учня і групову взаємодію;

              переважання практичних дій і вправлянь учнів у засвоєнні навчального матеріалу;

              забезпечення        зв’язку        між    теоретичними      відомостями         й

можливостями їх практичного застосування; 

              організація комунікативного спілкування, застосування в навчальному процесі ігрових методів, елементів дискусії, методу проектів, які є ефективними засобами розвитку особистості, її громадянських якостей;

              забезпечення змістових та мотиваційних зв’язків предмета з навчальним матеріалом інших предметів початкової школи (фізична культура, природознавство, Я у світі, читання тощо);

              співпраці вчителя з батьками, батьків з дітьми;

              ціннісного ставлення вчителя до свого здоров’я, особистого прикладу дотримання правил здорового і безпечного способу життя.

Змістову основу предмета складають такі базові поняття: здоров'я, здоровий спосіб життя, безпечна поведінка, здоров’язбережувальна компетентність, здоров’язбережувальні компетенції (життєві і спеціальні навички).

Здоров'я розглядається як:

              стан загального фізичного, психологічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад (ВООЗ).

              процес формування, збереження, зміцнення, відновлення фізичної, соціальної, психічної та духовної його складових.

Здоровий спосіб життя — усталений спосіб життєдіяльності людини, метою якого є формування, збереження, зміцнення і відновлення здоров’я.

Безпечна поведінка — поведінка людини, яка не загрожує її життю і здоров'ю та безпеці інших людей.

Здоров’язбережувальна компетентність – здатність учня застосовувати здоров’язбережувальні компетенції в умовах конкретної життєвої або навчальної ситуації на користь збереження, зміцнення і формування здоров’я. 

Здоров’язбережувальні компетенції (життєві та спеціальні) – це суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які сприяють здоров’ю у всіх сферах життєдіяльності людини.

Зміст програми для кожного класу структурується за такими розділами: 1) здоров'я людини; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна складова здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я.

Розділ «Здоров’я людини» передбачає формування цілісного уявлення учнів про здоров’я, безпеку і розвиток людини та їх взаємозв’язок із способом життя і навколишнім середовищем.

Розділ «Фізична складова здоров’я» спрямовано на вивчення чинників, що впливають на фізичне благополуччя дитини.

Розділ «Соціальна складова здоров’я» присвячено вивченню чинників, що впливають на соціальне благополуччя людини та правил безпечної поведінки у навколишньому середовищі. 

Розділ «Психічна та духовна складові здоров’я» містить інформацію щодо чинників, які впливають на емоційний, інтелектуальний та духовний розвиток учня. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті розвитку позитивної самооцінки, навичок критичного мислення й уміння приймати виважені рішення.

Програму побудовано за концентричним принципом. Зазначені розділи є наскрізними для всієї початкової школи, в кожному класі зміст і обсяг пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно до зростаючих пізнавальних і психологічних особливостей учнів. За умови дотримання державних вимог до результатів навчання послідовність і кількість годин на ці складові у підручниках і календарних планах можуть змінюватися відповідно до авторського викладу, робочого плану школи, необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, в яких відбувається навчально-виховний процес (наближення епідемій, стихійне лихо, інфекційні хвороби тощо).

Особливість методики проведення уроків у початковій школі полягає в тому, що оволодіння здоров’язбережувальною компетентністю потребує багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової взаємодії. Тому необхідна організація практичної, ігрової, індивідуальної та колективної діяльності учнів, що базується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії вчителя з учнями і учнів між собою.

Особливістю структури уроків з основ здоров’я має бути гнучкість, органічне поєднання навчально-пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності учнів, включати різні види діалогу, групової співпраці. Особливого значення для формування в учнів здорового способу життя та безпечної поведінки має емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення. Практичні роботи, зазначені в програмі, виконуються учнями в практично-дієвій формі під час опрацювання відповідної теми для досягнення мети уроку. Кількість годин на вивчення кожної теми учитель може визначати самостійно.

Узагальненим результатом навчання основ здоров’я у початковій школі є відповідний до віку рівень здоров’язбережувальної компетентності учнів. Деталізовані результати навчання у початковій школі представлено у вигляді державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

2 клас

(34 години, із них 2 години - резервні)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

1. Здоров'я людини 

Індивідуальні особливості росту й розвитку учнів.

Здоров’я і хвороби. Профілактика захворювань.

Інфекційні захворювання. Захист від інфекцій. Карантин

Практична робота. 

*Вимірювання зросту і маси тіла (з допомогою дорослих).

 

Учень/учениця називають:

      умови, що сприяють фізичному розвитку дитини;

      приклади інфекційних захворювань;

      ознаки інфекційних захворювань (висока температура, кашель, нежить); 

      способи зміцнення здоров’я  (загартовування, дотримання режиму дня, заняття фізичною культурою, раціональне харчування з достатньою кількістю вітамінів, особиста гігієна);

      засоби захисту від інфекцій (дезінфекція, щеплення, захисні маски, гумові рукавички тощо);

      правила поведінки з інфекційними хворими та під час карантину; по я сн юю т ь:

      особливості росту і розвитку людей; як інфекція може потрапити в організм;

      що таке епідемія, карантин; ум і ют ь:

      в и мір юв а ти зрі с т і ма с у т і ла та п орі вню в а т и їх  і з тор іш нім и по к а зни ка ми (з до пом ог о ю доро с лих );

до тр им ую т ь с я пр а ви л:

безпечної поведінки під час карантину;

правил поведінки під час захворювання

 

2. Фізична складова здоров'я  Розпорядок дня школяра. Порядок і дисципліна.

Навчання і відпочинок. Користь активного відпочинку. Організація відпочинку в класі та вдома.

Ранкові і вечірні гігієнічні процедури. 

Культура харчування. Правила поведінки за столом. Вітаміни, їх значення для здоров’я. 

Фізичні вправи і здоров'я. 

Правила і процедури загартовування. Практичні роботи.

*Складання розпорядку робочого дня школяра. 

*Планування вихідного дня.

 Вибір одягу за погодою. (Гра «Вдягни ляльку»).

*Як правильно доглядати за порожниною рота.

*Вибір корисних для здоров’я продуктів

Учень/учениця  називають:

      правила, які допомагають підтримувати дисципліну у школі;

      ранкові і вечірні гігієнічні процедури;

      їжу, що багата на вітаміни;

      правила поведінки за столом;

      види рухової активності;

      процедури загартовування; ро з пі зн а ют ь:

      активний і пасивний, корисний і шкідливий для здоров’я відпочинок; по я сн юю т ь:

      користь активного відпочинку;

      правила раціонального харчування; ум і ют ь :

      підтримувати порядок робочого місця;

      доглядати за ротовою порожниною;

      виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики та вправ для фізичного та розумового розвантаження

3. Соціальна складова здоров'я  

Права дитини. Обов’язки дитини вдома і в школі. 

Спілкування. Умови взаєморозуміння.

Безпечні і небезпечні ситуації. Небезпечні речовини (отруйні, горючі, легкозаймисті). Джерела допомоги в небезпечних ситуаціях (батьки, сусіди, родичі, аварійні служби).

Безпечна поведінка вдома. Користування телевізором, комп'ютером, мобільним телефоном.

Можливі надзвичайні ситуації у школі. Шляхи виходу дитини зі школи.

Учень/учениця н а зи в а ют ь: основні права дитини, визначені Конвенцією про права дитини;

      свої обов’язки в родині і в школі;

      правила користування телевізором, комп’ютером,

        мобільним телефоном; 

      правила переходу проїзної  частини дороги в місті, в селі, за межами населеного пункту;  правила поведінки під час канікул;  по я сн юют ь:

      взаємозв’язок прав і обов’язків людини;

 

Безпека на дорозі. Правила пішохідного руху. Дорожня розмітка.

Безпека на відпочинку. Літні та зимові розваги. Профілактика обмороження, перегрівання, сонячних опіків.

Безпека поводження з дикими і бездомними  тваринами.

Надання першої допомоги при забиттях, порізах, подряпинах, укусах комах. Практичні роботи: 

Розпізнавання невербальних знаків, сигналів, жестів.

*Створення списку джерел допомоги у небезпечних ситуаціях (за допомогою дорослих).

*Створення пам’ятки щодо перегляду телевізійних передач, користування комп'ютером і мобільним телефоном.

Відпрацювання навичок виходу  з приміщення школи.

*Моделювання ситуації переходу дороги на регульованому і нерегульованому перехресті.

*Моделювання ситуації надання першої допомоги при нескладних травмах.

 

      чому батьки є найкращими порадниками і захисниками дітей;

      чому щирість і правдивість необхідні у спілкуванні; 

      чому не можна відчиняти двері незнайомцям;

      як уміння приймати рішення допомагає уникати небезпек;  

      правила поведінки  з дикими та бездомними тваринами

ро з пі зн а ют ь:

      види перехресть, дорожню розмітку і дорожні знаки для    пішоходів;

      ознаки обмороження, сонячного удару і сонячного опіку;

      деякі ознаки погіршення самопочуття, які потребують звернення до медичного працівника; ум і ют ь:

      обирати джерела допомоги відповідно до обставин;

      організовано евакуюватися з різних приміщень школи;

      визначати напрямок руху транспортних засобів;

      оцінювати ризик під час переходу дороги на перехресті;

      надавати самодопомогу та допомогу при порізах, подряпинах, забиттях

4. Психічна і духовна складові здоров'я

 

Смаки і захоплення людини, їх вплив на здоров’я.

Вибір друзів. Друзі за інтересами.

Людяність, вдячність, співчуття. Як надати підтримку і допомогу.

Життєрадісність і здоров’я.

Прийняття рішень. Вплив реклами на рішення людини. 

Учень/учениця ро зпо в іда ют ь :

      про особисті інтереси, смаки і захоплення;

      про інтереси членів своєї родини, захоплення своїх однолітків; по я сн юют ь:

      вплив смаків і захоплень на здоров’я людини;

      значення життєрадісності для збереження і зміцнення здоров’я;

 

Практичні роботи 

Презентація: «Моє захоплення»

Створення плакату: «Захоплення нашого класу»

Написання листа-подяки (на вибір учня)

      необхідність гуманного ставлення до хворих і людей з особливими потребами;  ум і ют ь :

      знаходити спільні інтереси з іншими людьми;

      обирати безпечні для здоров’я заняття;

      висловлювати вдячність, співчуття;

      надавати допомогу людям, які цього потребують

 

 

Підготовка виставки дитячих робіт, присвячених здоровому способу життя та профілактиці шкідливих звичок (за рахунок резервних годин).

           

                                                             

 

 

«Затверджую»   

                                                             

 

 

«____» ______________ 201_р.

                                                             

 

 

 

Директор школи        

                   Основи здоров’я

 

 

«Затверджую»   

                                                     

 

 

«____» ______________ 201_р.

                                     2 клас        

             

 

 

Директор школи        

         (1год. на тиждень, 33 год. на рік, із них 1 год. - резервна)

 

 

п/п

Тема уроку

Підруч- ник 

Дата

 

При- мітка 

 

Здоров’я людини

 

 

1.

Вступ. Ріст і розвиток людини. Індивідуальні особливості росту й розвитку учнів. Практична робота: вимірювання зростку і маси тіла (з допомогою дорослих).

С. 3-9

 

 

2.

Здоров’я     і         хвороби.           Профілактика захворювань.

С. 10-13.

 

 

3.

Як захиститися від інфекцій. Інфекційні захворювання. Карантин.

С. 14-19.

 

 

 

Фізична складова здоров’я

 

 

4.

Режим дня школяра. Порядок і дисципліна. Практична робота: складання розпорядку робочого дня  школяра; планування вихідного дня.

С. 20-25

 

 

5.

Навчання і відпочинок. Користь активного відпочинку. Організація відпочинку в класі та вдома.

С. 26-29

 

 

6.

Гігієна школяра. Ранкові та вечірні гігієнічні процедури.

С. 30-33

 

 

7.

Здорові зуби. Практична робота: як правильно доглядати за порожниною рота.

С. 34-37

 

 

8.

Харчування і здоров’я. Вітаміни, їх значення для здоров’я. Практична робота: вибір корисних для здоров’я продуктів.

С. 38-41

 

 

9.

Культура харчування. Правила поведінки за столом.

С. 42-45

 

 

10.

Фізичні вправи і здоров’я.

С. 46-49

 

 

11.

 

Правила і процедури загартування. Практична робота: вибір одягу за погодою (гра «Вдягни ляльку»).

С. 50-53

 

 

 

12.

Підготовка виставки дитячих робіт, присвячених здоровому способу життя та профілактиці шкідливих звичок.

 

 

 

13.

Узагальнення і систематизація знань учнів

С. 54

 

 

Соціальна складова здоров’я

14.

Права дитини.

С. 55-59

 

 

15.

Твоя родина. Обов’язки дитини вдома і в школі.

С. 60-63

 

 

16.

Наука         спілкування.        Умови взаєморозуміння. Практична робота: Розпізнавання      невербальних       знаків, сигналів, жестів.

С. 64-68

 

 

17.

Безпечні і небезпечні ситуації. Джерела допомоги у небезпечних ситуаціях. Практична робота: створення списку джерел допомоги у небезпечних ситуаціях (за допомогою дорослих).

С. 69-75

 

 

18.

Помічники у домі. Небезпечні речовини (отруйні, горючі, легкозаймисті).

С. 76-79

 

 

19.

Безпека вдома.

С. 80-82

 

 

20.

Користування телевізором, комп’ютером, мобільним телефоном. Практична робота: створення пам’ятки щодо перегляду телевізійних  передач, користування комп’ютером і мобільним телефоном.

С. 83

 

 

21.

Безпечна школа. Можливі надзвичайні ситуації в школі. Шляхи виходу дитини зі школи. Практична робота: відпрацювання навичок виходу з приміщення школи.

С. 84-87

 

 

22.

Безпека на дорозі. Правила пішохідного руху. Дорожня розмітка.

С. 88-91

 

 

23.

На перехресті. Практична робота: моделювання ситуації переходу дороги на регульованому і нерегульованому перехресті.

С. 92-95

 

 

24.

Тварини довкола нас. Безпека поводження з дикими і бездомними тваринами.

С. 96-99

 

 

25. 

Відпочинок на природі. Безпека на відпочинку. Літні та зимові розваги. Профілактика обмороження, перегрівання, сонячних опіків.

С.           100103

 

 

26

Сам собі лікар. Надання першої допомоги при забиттях, порізах, подряпинах, укусах комах. Практична робота: моделювання ситуації надання першої допомоги при нескладних травмах.

С.           104107

 

 

27.

Узагальнення і систематизація знань учнів

С. 108

 

 

 

Психічна і духовна складові здоров’я

28.

Смаки і захоплення людини, їх вплив на здоров’я. Практична робота: створення презентації «Моє захоплення» та плаката «Захоплення нашого класу»

С.           109113

 

 

29.

Друзі за інтересами. Вибір друзів.

С.           114115

 

 

30.

Людяність, вдячність і співчуття. Як надати підтримку і допомогу. Практична робота: написання листа-подяки (на вибір учня)

С.           116117

 

 

31.

Життєрадісність і здоров’я. Реклама і здоров’я. Прийняття рішень. Вплив реклами на рішення людини.

С.           118120

 

 

32.

Правила літнього відпочинку.

С.           124125

 

 

33.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

 

 

 

 

 

 Календарно-тематичне планування  складено відповідно  до оновлених навчальних програм для 1-4 класів, затверджених Колегією Міністерства освіти і науки України 4 серпня 2016 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Додано
9 липня 2018
Переглядів
721
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку