24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Календарно-тематичне планування уроків природознавства для 5 класу за новою програмою

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків природознавства для учнів 5 класу за новою програмою

Календарне-тематичне планування містить скореговані останні зміни у програмі

Перегляд файлу

Природознавство 5 клас

(2 год на тиждень, разом 70 год, із них – 6 год резервний час)

 

Дата

Зміст уроку

Примітки

Вступ (6 год)

1

 

Науки, що вивчають природу.

 

2

 

Практична заняття №1. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедіями, словниками, довідниками величин, атласами географічних карт, визначниками рослин і тварин, науково-популярною літературою природознавчого змісту, хрестоматіями з природознавства, інтернет-ресурсами тощо.

§1

3

 

Методи вивчення природи.

§2

4

 

Обладнання для вивчення природи.

Практична заняття №2. Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових  спостережень та дослідів.

Організація спостережень: за тілами живої та неживої природи.

Демонстрації зразків природних  і рукотворних тіл; чистих речовин, сумішей; моделей молекул; способів розділення сумішей; фізичних і хімічних явищ.

§3

5

 

Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас»

§1-3

6

 

Узагальнення вивченого матеріалу.

§1-3

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС (14 год)

7

 

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

Практичне заняття №3. Вимірювання  маси та розмірів різних тіл.

§4

8

 

Речовини. Фізичні властивості речовин. Властивості твердих тіл, рідин і газів.

Демонстрації зразків природних  і рукотворних тіл.

§5

9

 

Атоми й молекули. Дифузія.

Демонстрації моделей молекул.

§6

10

 

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

§7

11

 

Чисті речовини і суміші.

Демонстрації чистих речовин і сумішей.

§8

12

 

Способи розділення сумішей.

Демонстрації способів розділення сумішей.

Практичне заняття №4. Розділення сумішей фільтруванням.

§9

13

 

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

Організація спостережень заявищами природи.

Демонстрації фізичних явищ.

§10

14

 

Механічні і теплові фізичні явища.

§11

15

 

Магнітні та електричні фізичні явища.

§12

16

 

Звукові та світлові фізичні явища.

§13

17

 

Хімічні явища або хімічні реакції, їх ознаки.

Демонстрації хімічних явищ.

Практичне заняття №5. Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від   температури та площі поверхні.

§14

18

 

Горіння. Гниття.

§14

19

 

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

§4-14

20

 

Узагальнення знань матеріалу.

§4-14

 

 

Тематична атестація

 

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (12 год)

21

 

Небо і небесна сфера. Небесні світила. 

§15

22

 

Небесні тіла. Зоря – самосвітне  небесне тіло.

§16

23

 

Зорі та сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

Практичне заняття №6. Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

Демонстрації: карти зоряного неба.

Організація спостережень  за сузір’ями Малої та Великої Ведмедиці.

§17

24

 

Сонце.

§18

25

 

Сонячна система.

Демонстрації: моделі Сонячної системи.

§19

26

 

Планети. Відмінності між планетами.

Демонстрації: планет, Місяця.

§20

27

 

Зоряні системи – галактики.

Демонстрації: фотографій галактик.

§21

28

 

Всесвіт та його складові. Людина і Всесвіт.

§22

29

 

Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт.

§23

30

 

Освоєння космосу. Методи та засоби астрономічних досліджень.

Демонстрації: приладів для вивчення Всесвіту.

§24

31

 

Навчальний проект «Наш дім – Сонячна система»

§15-24

32

 

Контрольна робота №1

§15-24

 

 

Тематична атестація

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ  – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Земля як планета (13 год)

33

 

Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.

§25

34

 

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

Демонстрації: Місяця у різні фази, місячного і сонячного затемнення.

§26

35

 

Способи зображення Землі.

§27

36

 

Практичне заняття №7. Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль, материків і частин світу; географічних об’єктів.

 

37

 

Рухи Землі. Пори року.

Демонстрації: обертання Землі навколо осі; обертання Землі навколо Сонця за допомогою телурія; залежність освітлення від кута падіння сонячних променів; дослідів, які ілюструють зміну освітлення півкуль Землі впродовж року; фотографії Землі з орбітальних станцій і космічних апаратів. Організація спостережень: за повертанням листя і квітів рослин до Сонця; нагрівання тіл променями Сонця.

§28

38

 

Ґрунт, його значення.

§29

39

 

Властивості ґрунту.  Догляд за ґрунтом.

Демонстрації: дослідів, які демонструють властивості ґрунту.

§30

40

 

Повітря – суміш газів. Значення повітря. Властивості повітря.

Демонстрації: дослідів, які демонструють властивості та рух повітря.

§31

41

 

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води.

§32

42

 

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини.

Демонстрації: дослідів, які демонструють розчинність речовин.

§33

43

 

Практичне заняття №8. Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти.

Практичне заняття №9. Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

 

44

 

Розчини в природі. Значення води у природі. Використання води людиною.

§34

§25-34

45

 

Узагальнення вивченого матеріалу.

§25-34

 

 

Тематична атестація

 

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (17 год)

46

 

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

Організація спостережень за основними властивостями живих організмів.

Демонстрації: клітинної будови організмів.

§35

47

 

Різноманітність організмів. Рослини.

Демонстрації: колекції зображень (у тому числі електронних) рослин.

§36

48

 

Різноманітність організмів. Тварини.

Демонстрації: колекції зображень (у тому числі електронних) тварин.

§37

49

 

Різноманітність організмів. Гриби.

Демонстрації: колекції зображень (у тому числі електронних) грибів.

§38

50

 

Різноманітність організмів. Бактерії.

Демонстрації: колекції зображень (у тому числі електронних) бактерій.

§39

51

 

Практичне заняття №10. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій.

Практичне заняття №11. Ознайомлення з найпоширенішими і отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості.

 

52

 

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми  чинників неживої природи.

§40

53

 

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

§41

54

 

Наземно-повітряне середовище і пристосування організмів до життя в ньому.

§42

55

 

Водне середовище життя. Пристосування організмів до   життя у воді.

§43

56

 

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

§44

57

 

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів. Угруповання організмів.

§45

58

 

Екосистеми. 

§46

59

 

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

§46 повт.

60

 

Екскурсія (відповідно до місцевих умов): до живого куточку, зоопарку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо.

 

61

 

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини»

§35-46

62

 

Узагальнення вивченого матеріалу.

§35-46

 

 

Тематична атестація

 

Тема 3. Людина на планеті Земля (8 год)

63

 

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.

§47

64

 

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини. 

§47 повт.

65

 

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

Демонстрації: відеоматеріалів про екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання.

Практичне заняття №12. Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

§48

66

 

Охорона природи. Червона книга України.

Демонстрації: зображення рідкісних рослин та тварин своєї місцевості, що занесені до Червоної книги України.

Практичне заняття №13. Складання Червоної книги своєї місцевості.

Організація спостережень за природоохоронною діяльністю людей своєї місцевості.

§49

67

 

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

Демонстрації: відеоматеріалів про охорону природи; природоохоронні території.

§50

68

 

Навчальний проект «Смітити не можна переробляти»

(про «друге життя» побутових речей)

 

69

 

Контрольна робота №2

§47-50

 

 

Тематична атестація

 

70

 

Повторення вивченого. Узагальнення знань

 

 

docx
Додано
30 липня 2018
Переглядів
1426
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку