Календарно-тематичне планування уроків з української літератури для ЗПР 8 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків з української літератури для дітей з особливими навчальними потребами (ЗПР). Складено на основі чинної програми.
Перегляд файлу

Навчальний предмет: Українська література

Клас: 8

Для закладів із українською мовою навчання: (70 год, 2 год. на тиждень)

Програма:  «Українська література» (для закладів із українською і російською мовами навчання). НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 6-9 (10) КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ.  8-9 класи. Укладач: Омельченко І.М., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції, Київ – 2016.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з української літератури для 8-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392. Програма для дітей із затримкою психічного розвитку укладена на основі адаптації державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів та у відповідності з навчальною програмою «Українська література» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти мету освітньої галузі «Мови і літератури» сформульовано як «розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій».

Однак, варто пам’ятати, що в основній ланці спеціального загальноосвітнього навчального закладу для дітей із ЗПР продовжують навчатися діти зі стійкими недоліками навчально-пізнавальної діяльності, які не вдалося в достатній мірі скоригувати в початковій школі. Учням із затримкою психічного розвитку цієї вікової групи притаманні особлива ригідність, інертність мислення, у процесі виконання навчальних завдань домінування інтуїтивно-практичного мислення над понятійним, недостатня продуктивність операцій мислення: аналізу, абстрагування, узагальнення, порівняння, суттєве відставання у розвитку причинно-наслідкового мислення, недостатність самоконтролю, рефлексії, низька мотивація до здійснення навчальної діяльності тощо.

Таким чином, мета та завдання змісту літературної освіти основної ланки шкіл для дітей із затримкою психічного розвитку повинні трансформуватися через пріоритети сучасної освіти і, водночас, мати визначену корекційно-розвиткову спрямованість.

Отже, метою вивчення української літератури в основній ланці школи для дітей із затримкою психічного розвитку є:

− підвищення загальної освіченості громадянина України, досягнення належного рівня сформованості вміння «читати й усвідомлювати прочитане», «прилучатися до художньої літератури, а через неї − до фундаментальних цінностей культури», розширення їхніх культурно-пізнавальних інтересів;

− сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації людини в сучасному світі;

− виховання національно свідомого громадянина України;

− формування й утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей.

Складові цієї стратегічної мети реалізуються через такі конкретні завдання навчального предмета «Українська література», які, відповідно до Державного стандарту, ґрунтуються на емоційно-ціннісній, літературознавчій, загальнокультурній, компаративній, корекційно-розвитковій змістових лініях:

1. Зацікавлення учнів із затримкою психічного розвитку художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним «інструментом» пізнання світу і себе в ньому − прищеплення бажання читати.

2. Розвиток уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва слова.

3. Підняття рівня загальної освіченості учнів із затримкою психічного розвитку: набуття ними базових знань з української літератури, необхідних для повноцінної інтеграції в суспільство на різних рівнях. Ознайомлення з найвизначнішими та найпоказовішими взірцями української народної творчості та художньої літератури.

4. Формування загальної читацької культури учнів із затримкою психічного розвитку, розвиток естетичного смаку.

5. Формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва.

6. Виховання майбутнього читача й шанувальника української літератури.

7. Формування гуманістичного світогляду, принципів патріотизму й толерантності, розвиток духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів і цінностей.

8. Сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до культурної світової спільноти.

9. Вивчення української літератури в національному і світовому культурологічному контекстах.

10. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів із затримкою психічного розвитку, їхнього мислення, культури спілкування, уміння висловлювати власну думку.

11. Вироблення вміння орієнтуватися в інформаційному та комунікативному сучасному просторі.

12. Вироблення вміння застосовувати здобуті на уроках літератури знання, навички в практичному житті.

13. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності постійно вчитися.

Реалізація ключових завдань з опанування навчального курсу «Українська література» у спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі передбачає проведення системної корекційної роботи, спрямованість якої виражена у наступних корекційно-розвиткових завданнях:

  •       формування в учнів із ЗПР мовленнєвих навичок, а саме вмінь: висловити власну думку з приводу прочитаного; вправляння у створенні різних образів словесними засобами; використання в мовленні нових та уточнених лексичних понять та оперування ними у зв’язному мовленні; удосконалення навичок діалогічного та монологічного мовлення та спілкування.
  •       розвиток пам’яті через пригадування історичних відомостей про часи, змальовані в літературно-художніх творах та вивчення поезії напамять;
  •       розвиток здатності встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями у літературних творах, порівнювати та характерезувати літературно-художні образи;
  •       формування здатності до довільної поведінки, її саморегуляції та самоконтролю;
  •       сприяння розширенню здатності до ідентифікації та емоційно-ціннісного ставлення до героїв та персонажів літературно-художніх творів;
  •       розвиток усвідомлення провідних особистісних чеснот: любові до вітчизни; лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили, естетичного відчуття і смаку та ін.
  •       збагачення соціального інтелекту, формування здатності здійснювати вчинки з опорою на нього, використовувати кращі зразки поведінки запропоновані в літературних творах та у реальному житті.

Концептуальна структура програми, її змістове наповнення передбачають: утілення ключових компетентностей, урахування вікових особливостей учнів, психології сприйняття дитиною творів художньої літератури, особливості сучасного навчального процесу в середній школі, право вибору (для вчителя і учня), особливості сучасного інформаційно-комунікативного простору, національних процесів державотворення, загальносвітових процесів глобалізації тощо. Тому художні твори для текстового розгляду добиралися за принципами: естетичних критеріїв, жанрово-тематичної розмаїтості, врахування вікової психології, осучаснення змістового матеріалу.

8 клас («Усна народна творчість», «Світ української поезії», «Національна драма», «З української прози», «Український гумор і сатира»). Вивчення української літератури в кожному класі має також рубрику «Література рідного краю», на яку виділено 4 години, які вчитель упродовж року має розподіляти самостійно. Це сприятиме додатковому індивідуальному вибору вчителем текстів для розгляду. До «літератури рідного краю» пропонуємо включати також художню творчість ровесників учнів, їхніх земляків.

У програмі з української літератури для дітей із затримкою психічного розвитку вчителю складно втілити цілісний підхід до вивчення творів, тому ми пропонуємо реалізовувати принцип вибірковості й доступності текстів художніх творів для розуміння учнями із ЗПР. Учні загальноосвітнього навчального закладу спроможні самостійно прочитати досить великий за обсягом твір. Школярам із ЗПР це не під силу. Тому вчитель сам знайомить дітей із загальним змістом твору (якщо він досить великий за обсягом), а учні читають виділені фрагменти тексту, які допоможуть скласти характеристику персонажа, охарактеризувати художні засоби, бачити художні деталі тощо. Однак діти повинні розуміти загальний зміст твору, без цього аналіз його деталей не матиме сенсу.

Демократична орієнтація програми спрямована на постійну творчу співпрацю, діалог учителя, учня з художнім твором, дає широкий простір для самостійного сприйняття і осмислення літератури як явища мистецтва.

 

 


І семестр 2019-2020 н.р.

 

№ з/п уроку

Дата /

Корекція

Тема

Навчальні досягнення

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи

Вступ (1 год.)

1

04.09.2019

ВСТУП. Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.

Учень / учениця: розуміє багатозначність художнього образу; називає і вміє відрізняти за навідними питаннями вчителя різні типи образів; за допомогою слова вміє створювати елементарні образи.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Вправляння у створенні різних образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові).

Називання функцій художньої літератури.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Розвиток відчуття краси і сили художнього слова.

Розвиток особистості.

Усвідомлення багатозначності художнього образу.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ (7 год. + 1 год. ЛРК)

2

06.09.2019

Українські історичні пісні

Пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками «Зажурилась Україна»; про боротьбу проти соціального та національного гніту «Ой Морозе, Морозенку».

Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.

 

ТЛ: історичні пісні

Учень / учениця: за навідними питаннями вчителя пригадує історичні відомості про часи, змальовані в піснях; уміє читати тексти, розповідати про національних героїв, яких змальовано в них; уміє за допомогою вчителя створювати уявні словесні картини; за допомогою вчителя визначає провідні мотиви пісень; розвиває вміння за планом характеризувати образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі; висловлює власні судження; за навідними питаннями вчителя та інших дітей дискутує про те, за що народ увічнив імена своїх героїв; розуміє значення і функції пісні в житті українського народу; знає і розповідає легенду про Марусю Чурай; розвиває вміння виразного читання, коментування пісень; за допомогою вчителя визначає і пояснює художні засоби; висловлює власне ставлення до піснярки Марусі та її пісень; уміє створювати уявний словесний портрет легендарної поетеси.

 

Розвиток пізнавальної діяльності.

Розвиток пам’яті. Пригадування історичних відомостей про часи, змальовані в піснях.

Розвиток уміння відрізняти за тематикою українські історичні пісні.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Розвиток уміння розповідати про національних героїв.

Розвиток уміння створювати уявні словесні картини.

Прищеплення уміння характеризувати та висловлювати власні судження про образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі.

Формування уміння напамять декламувати з виразною інтонацією «Засвіт встали козаченьки».

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Розвиток шляхом ідентифікації емоційного ставлення до до піснярки Марусі та її пісень.

 

Розвиток особистості.

Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків.

 

3

11.09.2019

Пісні Марусі ЧУРАЙ.  

Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи.

 «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю»

Вивчає напам’ять: «Засвіт встали козаченьки».

4

13.09.2019

Українські народні думи.

Героїчний епос українського народу. Різновиди дум. Кобзарі та лірники — виконавці народних дум

 

ТЛ: думи.

Учень / учениця: осмислено читає думу, за навідними питаннями вчителя переказує зміст, за допомогою вчителя уміє визначати тематику, художні особливості; розвиває навички аналізу художнього образу (образ української полонянки Марусі, її сміливий, героїчний учинок);  коментує проблему відповідності життя і поведінки людини християнським, загальнолюдським цінностям, переоцінку героями своєї поведінки, стосунків з іншими людьми («Буря на Чорному морі»); за допомогою вчителя розкриває власне розуміння узагальненого образу («бурі на морі»); за навідними питаннями вчителя дискутує про поняття гріха і покаяння.

 

 

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Розвиток уміння переказувати зміст народної думи.

Розвиток уміння давати характеристику образу української полонянки Марусі.

Формування уміння вести дискусію про поняття гріха і покаяння.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Розвиток розуміння роздвоєності Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі.

Розвиток особистості.

Усвідомлення того, що любов до вітчизни — одна з найбільших людських чеснот.

Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями.

5

18.09.2019

«Маруся Богуславка». Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму.

6

20.09.2019

Морально-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. («Маруся Богуславка»).

7

25.09.2019

«Буря на Чорному морі».

 

8

27.09.2019

Література рідного краю

Історичні пісні Криворіжжя

 

 

 

 

 

З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  (6 год.)

9

02.10.2019

«Слово про похід Ігорів»давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу.

ТЛ: літописи, ліро-епіка

Учень / учениця: називає основні пам’ятки оригінальної літератури; за навідними питаннями вчителя уміє пояснити значення давніх  літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї наших пращурів; знає історію відкриття пам’ятки «Слово о полку Ігоревім», основні гіпотези авторства, історичну основу, про її переклади та переспів;

виразно й усвідомлено читає поему, за допомогою вчителя уміє переказувати і коментувати сюжет «Слова…»; з опорою на план уміє характеризувати образи руських князів, княгині Ярославни, образ Руської (української) землі, символічно-міфологічні образи, фольклорні мотиви, стилістичні засоби, особливості композиції твору; розвиває навички визначення основної ідеї; уміє висловлювати власні міркування про її актуальність у наш час.

 

Розвиток пізнавальної діяльності.

Виділення й розрізнення основних пам’яток оригінальної літератури.

Усвідомлення значення давніх  літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї народу.

Розвиток уміння за планом характеризувати образи руських князів, княгині Ярославни, образ Руської (української) землі, символічно-міфологічні образи.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Вправляння в переказі та коментуванні «Слова…».

Розвиток особистості.

Усвідомлення того, що любов до рідної землі, вірність у коханні — вічні загальнолюдські цінності. Розуміння «золотої середини» у вчинках людини. Виховання поваги до історичного минулого нашого народу, до його культурних пам’яток.

10

04.10.2019

Історична основа твору. Переклади і переспіви його в ХІХ—ХХ ст. Питання авторства.

11

09.10.2019

Особливості композиції та стилістичних засобів.

12

11.10.2019

Образи руських князів у творі. 

Наскрізна ідея патріотизму.

13

16.10.2019

Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви.

14

18.10.2019

Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

15

23.10.2019

Узагальнюючий урок.

Контрольний твір 

Тематична

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Тарас ШЕВЧЕНКО (6 год.)

16

25.10.2019

Тарас ШЕВЧЕНКО.

Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання.

 

ТЛ: філософська лірика

Учень / учениця: за навідними запитаннями вчителя повторює вивчене про Т. Шевченка в попередніх класах; уміє розповідати про викуп поета з неволі та заслання; вдумливо читає поезії; за допомогою вчителя розвиває навички аналізу художнього тексту — аналізує філософську лірику поета в контексті його біографії; за допомогою вчителя уміє коментувати основні мотиви, ідеї поезій Т. Шевченка, художні засоби, використані в них; висловлює власні міркування.

Вивчає напам’ять: «Мені однаково, чи буду…», «Думи мої, думи мої...» (фрагмент).

Розвиток пізнавальної діяльності.

Розвиток навички аналізу  художнього тексту.

Визначення і коментування основних мотивів, ідей поезій Т. Шевченка.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Вправляння у розповіді за планом (творчих) про викуп поета з неволі та заслання.

Вправляння у висловлюванні власних міркувань.

Розвиток особистості.

Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з проявів духовності.

17

06.11.2019

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Думи мої, думи мої…» (1847) Усвідомлення власної місії поета.

18

08.11.2019

Тарас ШЕВЧЕНКО.  «Ой три шляхи широкії…» Роздуми автора про  плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.

 

19

13.11.2019

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Мені однаково, чи буду…» (з циклу ―в казематі») Роздуми автора про власну долю, долю України

Вивчає напам’ять: «Мені однаково, чи буду…», «Думи мої, думи мої...» (фрагмент).

20

15.11.2019

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Минають дні, минають ночі...».

21

20.11.2019

Узагальнюючий урок

 

Леся УКРАЇНКА (6 год.)

 

22

22.11.2019

Леся УКРАЇНКА.  Життя поетеси, її мужність і сила духу.

«Давня весна»

 

Учень / учениця: знає і вміє розповідати про Лесю Українку; за допомогою вчителя розвиває навички виділення основних мотивів у поезіях; за навідними питаннями вчителя коментує зміст поеми «Давня казка», за допомогою вчителя намагається пояснити умовність описаної ситуації, визначити її основні проблеми і мотиви, головну думку; розвиває уміння здійснювати порівняльну характеристику образів (Поета і Бертольда), складати план порівняльної характеристики; за навідними питаннями вчителя висловлює власні судження про свободу творчості, про вільнолюбство людини.

 

Розвиток пізнавальної діяльності.

Виділення основних мотивів у поезіях, визначачення основної думки поеми «Давня казка».

Розвиток уміння складати план порівняльної характеристики Поета і Бертольда.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Вправляння у творчій розповіді про Лесю Українку.

Вправляння у коментуванні змісту поеми.

Формування уміння за планом-схемою давати порівняльну характеристику Поета і Бертольда.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Розвиток позитивного ставлення до гармонійного єднання людини з природою.

Усвідомлення ціннісної ролі митця в суспільстві, його служіння музі й народові.

Розвиток особистості.

Розуміння того, що сила духу конструктивне начало в житті. Усвідомлення важливості формування і розвитку індивідуальності, неповторності творчої особистості.

23

27.11.2019

Леся УКРАЇНКА. «Давня весна».  Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії.

 

24

29.11.2019

Леся УКРАЇНКА. «Хотіла б я піснею стати…» Тема гармонійного єднання людини з природою.

25

04.12.2019

Леся УКРАЇНКА.  «Давня казка» Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини.

26

06.12.2019

Леся УКРАЇНКА.  «Давня казка» Проблеми і мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності

27

11.12.2019

Леся УКРАЇНКА. «Ви щасливі, пречистії зорі»

 

Вивчає напам’ять: «Хотіла б я піснею стати...»; уривок з «Давньої  казки» (на вибір)

 

28

13.12.2019

Узагальнюючий урок. Тестування

 

Тематична

 

 

 

 

Володимир СОСЮРА (3 год.)

29

18.12.2019

Володимир СОСЮРА.  Коротко про поета. Патріотичні, інтимні, пейзажні мотиви його творів.  Щирість ліричного самовираження. Патрiотичний пафос вірша «Любіть Україну!»

Учень / учениця: виразно й осмислено читає твори, за допомогою вчителя уміє здійснювати їх аналіз, виражати своє враження; за допомогою вчителя пояснює відмінність між патріотичною та інтимною лірикою.

 

Розвиток пізнавальної діяльності.

Вправляння в аналізі творів поета В. Сосюри.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Вправляння у виразному читанні поетичних творів.

Розвиток уміння висловлювати власні міркування за змістом прочитаних поезій.

Розвиток особистості.

Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів  невід’ємне багатство духовного світу людини.

Вивчає напам’ять: вірш «Любіть Україну!»

30

20.12.2019

Володимир СОСЮРА. «Сад» («В огні нестримної навали...») Щирість ліричного самовираження

31

27.12.2019

Володимир СОСЮРА. «Васильки» - взірець інтимної лірики.

 

ТЛ: громадянська лірика, інтимна лірика, пейзажна лірика.

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Литвин Наталя
Додано
15 вересня
Переглядів
105
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку