28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-тематичне планування з англійської мови 11 клас Карпюк І семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів рівня стандарт. По підручнику Карпюк. Планування для І семестру 2018-2019 навчальних років.

Перегляд файлу

Державне підприємство України

Міжнародний дитячий центр «Артек»

Інноваційний освітній центр

 

«ПОГОДЖЕНО»

Методист

Інноваційного освітнього центру

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Інноваційного освітнього центру

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

занять англійської мови

для 11 класів

(3 години на тиждень, "English"автор О. Карп'юк)

За «Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів»

Рівень стандарту

(Доопрацьована та затверджена наказом № 1021 Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 р)

на  2018 / 2019  н.р.

Храпійчук Олени Миколаївни

 

 

Розглянуто на засіданні методичної ради

_________________________________________

_____________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МР ____________________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

 

 

м. Київ, 2018

ВСТУП

Головною метою навчання англійської мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим із віковими можливостями учнів.

Головна мета визначає зміст навчання англійської мови учнів, що базується на ідеях оволодіння нею в контексті міжкультурної парадигми та передбачає взаємопов’язане засвоєння мови і культури.

Дидактичними та методичними принципами, за якими побудовано зміст навчання є принципи комунікативного спрямування,

 • особистісно орієнтованого навчання,
 • врахування випереджального вивчення рідної мови,
 • мінімізації змісту навчання, ситуативності й тематичної організації,
 • діяльнісного характеру,
 • диференціації та індивідуалізації навчання,
 • соціокультурного спрямування,
 • взаємопов’язного  та збалансованого навчання,
 • сприяння розвитку,
 • принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, письма та говоріння .

 

Згадані принципи визначають основні характеристики змісту навчання іноземної мови, який відповідає актуальним комунікативно-пізнавальним інтересам учнів, відбиває реальні потреби використання мови як засобу спілкування;

 • стимулює розвиток інтересів та позитивного ставлення до іноземної мови,
 • здійснює вплив на мотиваційну сферу учнів;
 • залучає учнів не тільки до нового для них мовного коду, але й до культури  народу-носія мови;
 • ґрунтується на досвіді оволодіння учнями рідною мовою, забезпечуючи випереджальне вивчення іноземної мови;
 • забезпечує освітні, виховні й розвивальні потреби школярів, стимулює самостійну діяльність

 

Мета  – навчання англійської мови передбачає використання іноземної мови, що вивчається для підвищення загальної культури учнів, розширення їхнього кругозору, знань про країну, мова якої вивчається. Досягнення мети відбувається через обговорення актуальних проблем та аналізу текстів країнознавчого характеру що сприяє отриманню учнями країнознавчих знань. Реалізація освітньої мети можлива через порівняння мовних засобів вираження власних думок рідною та іноземною мовами, що сприяє розвитку логічного мислення учнів, культури спілкування, прийомами самостійної організації навчання (наприклад, робота з довідковою літературою)

Завдання:

 • сформувати в учнів цілісне уявлення про вивчення англійської мови,
 • показати глибокий взаємозв’язок рідної та іноземної мови,
 • навчити просторово мислити,
 • сприяти вихованню поваги й любові не тільки до своєї Батьківщини, а й до історії та культури інших країн і народів, що є надзвичайно важливим у нинішньому глобалізованому динамічному світі.

У 11 класі передбачено виконання проектних робіт. Учителю надається право обирати для більш детального ознайомлення той матеріал, що відповідає інтересам навчального закладу . Проектні роботи можна виконувати під час вивчення тем, в яких їх передбачено, або в окремо відведений час (за вибором учителя).

Освітні технології  під час вивчення тем:

 • Інтерактивне навчання
 • Різнорівневе (диференційоване навчання)
 • Проблемне навчання
 • Технологія навчання в співпраці
 • Ігрові технології навчання
 • Гейміфікація
 • Мобільне навчання(вring your own devices)
 • Бріколаж
 • Проектне навчання


Англійська мова, 11 клас 

І семестр

К-ть годин

№ п/п

заняття

 

Розділи,теми занять

Дата

Примітки

10

 

                Unit 1. “School life”  

 

 

 

1

Вивчення англій-ської мови. Фор-мування навичок аудіювання

 

 

 

2

Повторення часових форм дієслова. Формування грама-тичних навичок  Revision of Tense Forms (in Present, Past and Future)

 

 

 

3

Англійська мова - мова міжнародно-го спілкування. Розвиток навичок говоріння

 

 

 

4

Порівняння англійської та української мов. Вдосконалення навичок письма

 

 

 

5

Учнівська автономія у вивченні іноземних мов. Активізація нових ЛО у мовленні ( resource,a strategy, a target, to access, autonomous, favoured, memorable, precisely, to get exposure, to take responsibility (for))

 

 

 

6

Словники. Узгодження часів в умовних реченнях 1 типу ( to take/pass the exam Study or learn?

Learn or find out?)

 

 

 

7

Підготовка до іспитів. Форму-вання навичок аудіювання ( assessment, distrac­tion, superstition, lo boost, to cheat)

 

 

 

8

Складання іспи-тів. Оцінювання. Вдосконалення навичок говоріння

 

 

 

9

Робота над проек-том. Міжнародні освітні програми.

Розвиток навичок читання

 

 

 

10

Способи конспе-ктування. Напи-сання резюме. Формування навичок письма ( flow chart, clustering, listing)

 

 

10

 

Unit 2. “Job and profession”

 

 

 

11

Огляд майбутніх перспектив випускників школи. Розвиток усного мовлення ( Perfect Continuous Aspect (Revision))

 

 

 

12

Участь молоді в екологічних та соціальних проектах. Прести-жні професії  в Україні.Формува-ння навичок аудіювання

 

 

 

13

Професійні уміння і здібності людини. Розвиток навичок читання   ( Woкk or job possibility, occasion or opportunity)  Continuous vs Perfect Continuous

 

 

 

14

Вимоги працедавців. Вдосконалення навичок писемного мовлення

 

 

 

15

Вибір майбутньої професії. Вдосконалення граматичних навичок

 

 

 

16

Престижні профе-сії за кордоном. Навчання за кордоном. Форму-вання навичок аудіювання ( diversity, freedom, it graduate, liberty, Mon-treal)

 

 

 

17

Працевлаштува-ння. Служби пра-цевлаштування. Розвиток монологічного мовлення ( authorities, an enterprise, legislation,

to assist)

 

 

 

18

Проблема першого робочого місця. Формування навичок розуміння тексту

 

 

 

19

Навчання після школи. Робота над проектом «Академічна відпустка». Розвиток навичок роботи в групі.

 

 

 

20

Написання заяви, листа, резюме. Формування навичок письма

 

 

10

 

Unit 3. “Family and friends”                    

 

 

 

21

Сімя. Введення та активізація нових ЛО в усному мовленні ( an adolescent, to assault, to blame, to escape, to interfere,

to obey), (3rd Conditional)

 

 

 

22

Стосунки з батьками. Розвиток навичок читання

 

 

 

23

Проблема батьків і дітей. Вдоскона-лення навичок письма

 

 

 

24

Умовні речення 3 типу. Формування граматичних навичок

 

 

 

25

Конфлікти в сім’ї та шляхи їх подолання. Розвиток навичок читання

 

 

 

26

Психологи про сімейні стосунки між підлітка­ми і батьками. Розвиток усного мовлення ( a communi-ty, a generation, іnnocence, a madman)

 

 

 

27

Дружна сім’я - запорука взаєморозуміння і благополуччя у родині. Формування навичок письма

 

 

 

28

Толерантне ставлення до оточуючих. Розвиток навичок читання та говоріння

 

 

 

29

Робота над проектом «Три генерації». Робота в групах

 

 

 

30

Написання офіційного листа. Вдосконалення написання власного висловлювання

 

 

 

 

Unit 4. “Eating

 

 

 

31

Система громадсь-кого харчування. Введення та акти-візація нових ЛО ( a fixed price, a quallty, abundant, customary, distinctive), ( Reported Speech (Revision), 2nd Conditionals)

 

 

 

32

Типи закладів харчування та критерії їх оцінки. Розвиток навичок говоріння

 

 

 

33

Непряма мова. Вдосконалення граматичних навичок

 

 

 

34

Відвідування кафе / ресторану. Формування навичок діалогі-чного мовлення ( a bistro, a dressing, a reservation, staff, veggie, sophisti­cated, undercooked),

 

 

 

35

Меню. Замовле-ння страв. Розвиток навичок читання та говоріння ( a customer, nutritions, a passion, canned, enthusiastic, beforehand)

 

 

 

36

Зарубіжна кухня. Формування навичок письма та читання

 

 

 

37

Веге­таріанство. Мої власні уподобання. Розвиток навичок усного мовлення

 

 

 

38

Робота над проектом:»Здоро-вий спосіб харчування».

 

 

 

39

Структура відгу-ку. Написання відгуку. Вдосконалення навичок письма

 

 

1

40

Узагальнення вивченого в І семестрі. Підсумковий урок

 

 

8

 

Резерв

 

 

 

Методист                                                                                   ________________

(підпис)

docx
Додано
3 вересня 2018
Переглядів
1216
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку