Календарно-тематичне планування з біології для 6-го класу на 2019-2020 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з біології для 6-го класу на 2019-2020 н.р.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія», 6 клас 

70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервні

 

Програма:

Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Підручник:

Остапченко Л.І. та ін. Біологія : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Генеза, 2014. –224с : іл.

 

п/п

 

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

ВСТУП (4 год.)

1.

 

1. Вступ. Біологія – наука про живу природу.

§1 опрацювати

Діяльність (уміння)

розрізняє:

об’єкти живої природи;

практикує:

метод спостереження біологічних об’єктів

Знання

оперує термінами:

- біологія, спостереження, експеримент

називає:

- основні властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем);

наводить приклади:

- основних груп організмів (бактерії, рослини, тварини, гриби);

- методів біологічних досліджень організмів (спостереження, опис, порівняння, експеримент)

2.

 

 

2.Основні властивості живого.

§2 опрацювати

3.

 

3. Різноманітність життя на Землі.

§3 опрацювати

Ставлення

усвідомлює:

взаємозв’язки між об’єктами природи

робить висновки:

про пізнаванність природи

оцінює значення:

біологічних знань у практичній діяльності людини (медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо)

4.

 

 

4. Методи вивчення організмів. Застосування

біологічних знань у діяльності людини.

§4 опрацювати

ТЕМА 1. КЛІТИНА (11 год.)

5.

 

1. Клітина – одиниця будови організмів. Історія

вивчення клітини.

§5 опрацювати

Діяльність(уміння)

розпізнає:

- на моделях, фотографіях рослинну і тваринну клітини та їхні складові частини;

- на мікропрепаратах рослинних клітин їхні складові;

уміє:

- налаштувати шкільний оптичний мікроскоп та отримати чітке зображення мікроскопічного об’єкта;

- виготовляти прості мікропрепарати рослинних клітин;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

Знання

оперує термінами:

- клітина, клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, пластиди, мітохондрії, вакуоля

називає:

- основні елементи світлового мікроскопа;

 - основні властивості клітини: ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем;

наводить приклади:

- складових частин клітини (клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, органели: пластиди, мітохондрії, вакуоля);

порівнює:

рослинну і тваринну клітину

6.

 

2. Збільшувальні прилади (Лупа. Мікроскоп). Практична робота № 1 Будова світлового мікроскопа  та робота з ним.

§6 опрацювати

7.

 

3.Виготовлення мікропрепаратів.

Практична робота №2 Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

§7 опрацювати

8.

 

4. Знайомство з клітиною. Клітинна мембрана.

§8 опрацювати

9.

 

5. Лабораторне дослідження:

Будова клітини (листка елодеї, плоду горобини, кавуна, помідора тощо).

 

Повторити

§8

10.

 

6. Внутрішнє середовище клітини: цитоплазма

та включення.

§9 опрацювати

11.

 

7. Основні органели клітини.

§10 опрацювати

Ставлення

робить висновок:

- клітина була відкрита завдяки винаходу мікроскопа;

- організми мають клітинну будову;

- клітини рослин і тварин мають спільні та відмінні риси будови;

усвідомлює:

- можливість глибшого дослідження будови клітини за допомогою сучасних приладів (електронний мікроскоп) та методів досліджень;

оцінює:

внесок учених у розвиток знань про клітину;

обґрунтовує судження:

клітина – цілісний об’єкт живої природи

12.

 

8. Основні органели клітини (продовження)

§10 опрацювати

13.

 

9. Ядро клітини.

§11 опрацювати

14.

 

10. Ріст і розмноження клітини.

§12 опрацювати

15.

 

11. Узагальнення знань за темою: «Вступ. Клітина»

Повторити

§§ 1-12

ТЕМА 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ (9 год.)

16.

 

1.Одноклітинні твариноподібні організми – мешканці водойм. Лабораторне дослідження.

Спостереження інфузорій

 

§13 опрацювати

Діяльність(уміння)

розпізнає (на моделях і фотографіях):

- одноклітинні організми (із числа вивчених);

описує:

- середовища існування та будову одноклітинних організмів (на прикладі вивчених);

- процеси життєдіяльності одноклітинних організмів;

порівнює за вказаними ознаками:
- будову і процеси життєдіяльності одноклітинних організмів (на прикладі вивчених);

застосовує знання:

 - для профілактики інфекційних та паразитарних захворювань;

- про процеси життєдіяльності одноклітинних у побуті;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом

Знання

оперує термінами:

- бактерії, одноклітинні організми, колоніальні організми, багатоклітинні організми

називає:
- середовища існування одноклітинних організмів;

- ознаки бактеріальної клітини;

наводить приклади:

- одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів без тканин;

знає:

- особливості будови одноклітинних;

розуміє:

- процеси життєдіяльності (живлення, дихання, подразливість, розмноження, рух)

17.

 

2.Одноклітинні твариноподібні організми – збудники хвороб людини.

§14 опрацювати

18.

 

3. Одноклітинні організми, здатні до фотосинтезу: евглена зелена, хламідомонада та хлорела.

§15 опрацювати

19.

 

4. Одноклітинні гриби дріжджі

§16 опрацювати

20.

 

5.Бактерії: будова та процеси життєдіяльності

§17 опрацювати,

підготувати міні-проект «Чому скисає молоко?»,

«Корисний йогурт»,

«Живі фільтри».

(на вибір).

 

21.

 

6. Бактерії: роль у природі та житті людини.

 Міні-проект

«Чому скисає молоко?»,

«Корисний йогурт»,

«Живі фільтри».

§18 опрацювати

Ставлення

оцінює:

- роль одноклітинних організмів в екосистемах;

усвідомлює:

- небезпеку інфекційних та паразитарних захворювань

робить висновок:

- клітини можуть бути самостійними організмами

висловлює судження:

- про пристосувальне значення переходу до багатоклітинності

22.

 

7. Перехід до багатоклітинності.

§19 опрацювати

23.

 

8. Губки – примітивні багатоклітинні тварини

§20 опрацювати

24.

 

9. Контрольна  робота №1 «Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності»

 

§§ 13-20 повторити

ТЕМА 3. РОСЛИНИ (22 год.)

25.

 

1. Рослина – живий організм.

опрацювати конспект

Діяльність(уміння)

описує: 

- ріст і розвиток рослинного організму (розвиток рослини з насінини);

розпізнає:

- клітини, тканини та органи рослини;

- цибулину, кореневище, бульбу картоплі як видозмінені підземні пагони;

порівнює за вказаними ознаками:

- процеси фотосинтезу та дихання;

- статеве й нестатеве розмноження;

установлює:

- біологічне значення видозмін вегетативних органів (на прикладах);

- біологічне значення суцвіть, плодів;

аналізує:

- значення фотосинтезу, живлення, дихання, випаровування води в житті рослин;

планує:

- власні спостереження будови та життєдіяльності рослини;

прогнозує:

- результати власних спостережень;

практикує:

- дослідження будови органів рослини;

- досліди, що підтверджують основні процеси життєдіяльності рослин;

уміє:

- розмножувати рослини;

- пророщувати насінини;

- фіксувати результати дослідів і досліджень;

- моделювати біологічні об’єкти та процеси;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

застосовує знання:

- для догляду за рослинами

Знання

оперує термінами:

- рослини, вегетативні органи рослини (корінь, стебло, листок, брунька), статеве розмноження рослин, нестатеве розмноження рослин, фотосинтез, живлення рослин, квітка, суцвіття, запилення, запліднення, насінина, плід

називає:

- основні процеси життєдіяльності рослини (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин);

- умови та речовини, необхідні для життєдіяльності рослин;

- умови, за яких відбувається фотосинтез;

- форми розмноження рослин (статеве, нестатеве);

наводить приклади:

- тканин, органів рослин;

- способів запилення;

- способів розмноження рослин (3-4);

- рухів рослин;

- рослин з видозмінами кореня (3-4),

- рослин з видозмінами пагона та його частин (3-4);

- рослин з різними типами суцвіть, різними типами плодів, різними способами поширення плодів і насінин (3-4);

пояснює:

- запилення та запліднення;

характеризує:

- будову кореня, стебла, листка у зв’язку з функціями;

- бруньку як зачаток пагона;

- квітку як орган насіннєвого розмноження рослин

26.

 

2. Основні процеси життєдіяльності квіткової рослини.

§21 опрацювати

27.

 

3. Тканини рослин.

§22 опрацювати

28.

 

4. Корінь: будова  і функції.

Лабораторне дослідження.

Будова кореня.

§23 опрацювати

29.

 

5. Види коренів та їх видозміна.

§24 опрацювати

30.

 

6. Пагін: будова та функції. Його розвиток з бруньки.

Лабораторні дослідження.

Будова пагона та будова бруньки.

§25 опрацювати

31.

 

7. Стебло: будова та функції.

 

§26 опрацювати

32.

 

8. Видозміни пагона.

Лабораторне дослідження.

Будова цибулини.

§27 опрацювати

33.

 

9. Листок: будова та функції

 

§28 опрацювати

34.

 

10. Тривалість життя листків. Видозміни листка.

 

§29 опрацювати

35.

 

11. Транспорт речовин. Взаємозв’язки між різними

 частинами рослини. Дослідницький практикум

Транспорт речовин по рослині.

§30 опрацювати

36.

 

12. Рухи рослин.

§31 опрацювати

37.

 

13. Узагальнення знань за темою: «Рослини» (Вегетативні органи рослин)

§§21-32 повторити

38.

 

14. Розмноження рослин.

Дослідницький практикум.

Вегетативне розмноження рослин.

§32 опрацювати

39.

 

15. Квітка - орган статевого розмноження.

Лабораторне дослідження. Будова квітки.

§33 опрацювати

40.

 

16. Суцвіття.

§34 опрацювати

41.

 

17.Запилення.

§35 опрацювати

42.

 

18. Запліднення.

§36 ст.134-135 опрацювати

43.

 

19. Насінина.

Лабораторне дослідження.

Будова насінини. Дослідницький практикум.

Дослідження умов проростання насінин.

§36 (ст.135-136), §37

опрацювати

44.

 

20.Різноманітність плодів.

Лабораторне дослідження.

Будова плода.

§38 опрацювати, підготувати

міні-проект:

«Листопад»,

«Квіти і комахи»,

«Рослини мандрівники»,

«Рослини хижаки».

(на вибір)

Ставлення

усвідомлює:

рослина – цілісний організм;

оцінює:

- значення фотосинтезу;

висловлює судження:

- видозміни органів рослин, різні способи запилення, поширення плодів мають пристосувальний характер

робить висновок:

- про фотосинтез як характерну особливість рослин

 

45.

 

21.  Міні-проект

«Листопад»,

«Квіти і комахи»,

«Рослини мандрівники»,

«Рослини хижаки».

Підготуватися до уроку узагальнення

46.

 

22. Узагальнення знань за темою: «Рослини» (Репродуктивні органи рослин).

 

§§32-38 повторити

 

ТЕМА 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН (13 год).

47.

 

1. Поняття про класифікацію рослин.

§40 опрацювати

Діяльність(уміння)

розпізнає:

- рослини різних груп (водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних);

- основні життєві форми рослин;
- рослини різних екологічних груп;
- основні типи рослинних угруповань;

описує:

- будову тіла водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних (на прикладі хвойних) і покритонасінних (квіткових) рослин;

- розмноження мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних (квіткових) рослин;

порівнює за вказаними ознаками:

рослини різних груп, життєвих форм тощо;

уміє:

підбирати види кімнатних рослин для вирощування в певних умовах

Знання

оперує термінами:

- рослинні угруповання, водорості, мохи, папороті, голонасінні, покритонасінні, Червона книга України

називає:

- середовища існування водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин;

- групи рослин, які розмножуються спорами та насінням;

- основні життєві форми рослин;
- основні екологічні групи рослин;
- основні типи рослинних угруповань;
- рідкісні рослини своєї місцевості;

наводить приклади:

- водоростей (2-3);

- мохів, хвощів, плаунів, папоротей (2-3);

- голонасінних і покритонасінних рослин (4-5);

- рослин різних екологічних груп (2-3);

- рослин різних життєвих форм (4-5);

- панівних рослин різних рослинних угруповань: лісів, степів, лук, боліт (4-5);

- пристосувань рослин до середовища існування (4-5);

розуміє:

особливості розмноження рослин спорами та насінням

48.

 

2. Водорості (зелені, бурі, червоні).

Лабораторне дослідження. Будови зелених нитчастих водоростей.

§41 опрацювати

49.

 

3. Мохи.

Лабораторне дослідження. Будова моху.

§42 опрацювати,

підготувати

міні-проект «Як утворився торф і кам’яне вугілля»

 

50.

 

4. Папороті, хвощі, плауни. Лабораторне дослідження. Будова папоротей.

Міні-проект «Як утворився торф і кам’яне вугілля?»

§43 опрацювати

51.

 

5. Голонасінні.

Лабораторне дослідження. Будова пагонів і шишок хвойних рослин.

§44 опрацювати

52.

 

6. Покритонасінні (Квіткові).

§45 опрацювати

53.

 

7.Практична робота № 3 Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

§§ 41-45 повторити

54.

 

8. Сільськогосподарські рослини.

§ 46 опрацювати

55.

 

9. Екологічні групи рослин.

§47 опрацювати

56.

 

10. Життєві форми рослин. Зв’язки рослин з іншими організмами.

§48 опрацювати

 

57.

 

11.Типи рослинних угруповань.

§49 опрацювати

Ставлення

робить висновок:

- будова, особливості життєдіяльності рослинних організмів — це результат їх пристосування до умов середовища;

оцінює:

- значення рослин для існування життя на планеті Земля.

висловлює судження щодо:

- нераціонального використання людиною водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин;

має переконання щодо:

- необхідності збереження рослин та їх угрупувань

58.

 

12. Значення рослин для життя на планеті Земля та людини.

Практична робота № 4 Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах.

§50 опрацювати

59.

 

13. Контрольна  робота №2  «Різноманітність рослин»

§§40-50 повторити

ТЕМА 5.  ГРИБИ (9 год.)

60.

 

1. Загальна характеристика грибів.

§51опрацювати

Діяльність(уміння)

порівнює за визначними ознаками:

- гриби і рослини;

- цвілеві та шапинкові гриби;
пояснює:
- взаємозв’язок грибів і вищих рослин;

- співіснування грибів і водоростей у лишайниках;

- роль грибів у природі;
- значення штучного вирощування грибів;

розпізнає:

- їстівні та отруйні гриби своєї місцевості;

- лишайники;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

аналізує:

- використання людиною грибів і лишайників;

уміє:

- відрізняти отруйні гриби (на прикладах видів своєї місцевості)

застосовує знання для:

- зберігання продуктів харчування;
- профілактики захворювань, що спричинюються грибами;

- профілактики отруєння грибами

Знання

оперує термінами:

- гриби, лишайники

називає:
- найпоширеніші види грибів своєї місцевості;

- ознаки грибної клітини;

- спільні та відмінні риси в будові клітин грибів, рослин і тварин;

- основні групи грибів за їх способом живлення;
- способи розмноження та поширення грибів;

- групи лишайників (накипні, листуваті, кущисті);

наводить приклади:

- їстівних та отруйних грибів свого краю;

- співіснування грибів з рослинами;

характеризує:

- особливості живлення грибів;
- будову грибниці, плодового тіла;

- будову лишайників

61.

 

2. Екологічні групи грибів

§52 опрацювати

62.

 

3. Лишайники – приклад симбіотичних організмів.

§53 опрацювати

63.

 

4. Шапинкові гриби.

Лабораторне дослідження. Будови шапинкових грибів.

§54 опрацювати

64.

 

5. Їстівні та отруйні шапинкові гриби.

§55 опрацювати

65.

 

6.Практична робота №5 Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

§§ 55 повторити

66.

 

7. Гриби-паразити.

 

§56 опрацювати,

підготувати міні-проект

«Гриби у біосфері та житті людини»

67.

 

8. Значення грибів у природі та житті людини.

Міні-проект

«Гриби у біосфері та житті людини».

§57 опрацювати

Ставлення

оцінює:

значення грибів і лишайників у біосфері та житті людини;

усвідомлює:

небезпеку захворювань, що спричинюються грибами

небезпеку отруєння грибами, які виросли в різних екологічних умовах зростання

 

68.

 

9. Узагальнення знань за темою: «Гриби»

§§ 51-57 повторити

УЗАГАЛЬНЕННЯ (2 год.)

69.

 

1. Будова та життєдіяльність організмів.

ст. 219 -221

опрацювати

Діяльність(уміння)

описує:

- особливості будови та життєдіяльності клітин рослин, тварин, грибів, бактерій;

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів;

класифікує:

- організми за певними ознаками, об’єднує їх у групи

Знання

називає:

- ознаки основних груп організмів;

пояснює:

- залежність особливостей будови та життєдіяльності організмів від середовища існування

70.

 

2. Екскурсія « Рослини  шкільного подвір'я»

 

____

Ставлення

робить висновок:

- будова організмів та особливості їхньої життєдіяльності – це результат пристосування до умов середовища

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Якубівська Зоя Станіславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Полюга Уляна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ярош Юрій Миколайович
  Щиро дякую! Корисно.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 6 клас, Планування
Додано
13 липня
Переглядів
2676
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку