Календарно-тематичне планування з біології і екології (профільний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів, 11 клас на 2019/2020 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з біології і екології (профільний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів, 11 клас на 2019/2020 н.р.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування  з біології і екології (профільний рівень)

для загальноосвітніх навчальних закладів

у 11 класі

на 2019-2020н. р.

Складені згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів 

Біологія і екологія (профільний рівень) , для  10-11 класів зі змінами, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23.10.2017 р

Підручник «Біологія і екологія 11 клас» (профільний рівень)  закл.  загал серед. освіти.  К.М.Задорожний, О.М.  Утєвська, Д.В. Леонтьєв. Харків. Видавництво «Ранок»,2019 24 с. іл..

(175 годин, 5 годин на тиждень)

Кі-ть годин

п/п

Дата проведення

Скоригована дата

Теми уроків

Лабораторні роботи,дослідження,проекти

 

 

Тема 6. Адаптації( 60 год)

 

 

Подразливість (15 год)

1

1

 

 

Інструктаж з БЖД. Подразливість біологічних об’єктів. Подразливість на клітинному рівні: будова та значення  клітинних рецепторів; механізм  трансмембранної  передачі сигналу.

 

2

2

 

 

Подразливість в одноклітинних організмів та грибів. Міжорганізмова  передача сигналів у прокаріот , грибів. Лаб.дослід.   Таксиси у протистів

Лаб.дослід.   Таксиси у протистів

3.

3.

 

 

Фізіологічні основи подразливості у рослин. Реакції рослин на світло,гравітаційне поле,зміну температури, вологості. Особливості  комахоїдних рослин.

 

4

4

 

 

Подразливість у тварин. Збудливість  тканин тварин. Мембранний потенціал дії.

 

5

5

 

 

Види рецепторів. Сприйняття  сигналів, поріг збудливості.

Лабор.дослід. Встановлення  порогу  чутливості смакового аналізатора.

6

6

 

 

Сенсорні системи  тварин, їх компоненти, різноманіття. Еволюційне ускладнення сенсорних систем.

Міні-проект. - Еволюція  сенсорних систем у тварин (різних  видів систем: зорової, слухової, хімічного  чуття, положення тіла в просторі)

 • Формування умовних рефлексів у домашніх тварин.

Лаб. Дослід. Дослідження  адаптації аналізаторів.

7

7

 

 

Узагальнення і контроль знань з теми: «Подразливість»-1

 

8

8

 

 

Рефлекси. Роль нервової та м’язової  систем  у реакції-відповіді на подразнення.

 

9

9

 

 

Безумовні та умовні рефлекси.

 

10

10

 

 

Відповідь на подразнення за участі  вищої нервової діяльності.

 

11

11

 

 

Слова і символи  як подразники. Перша і друга сигнальні системи. Формування  другої сигнальної система у людини.

 

12

12.

 

 

Подразливість і пристосування  до умов середовища.

 

13

13

 

 

Роль подразливості у внутрішньовидових та міжвидових  взаємодіях в екосистемі..

 

14

14

 

 

Практична робота 1. Моделювання  фізіологічних і поведінкових реакцій на подразники, сформовані іншими організмами екосистеми (у вигляді розгорнутих ілюстрованих схем)

Практична робота 1. Моделювання  фізіологічних і поведінкових реакцій на подразники, сформовані іншими організмами екосистеми ( у вигляді розгорнутих ілюстрованих схем)

15

15

 

 

Узагальнення і контроль знань з теми: «Подразливість»-2

 

Рух (15 год)

1.

16

 

 

Рух у живій природі. Рух як властивість живого. Функції руху. Рух на різних рівнях організації живого.

 

2

17

 

 

Типи руху організмів.

 

3

18

 

 

Поняття про амебоїдний та миготливий рух. Будова і функціонування джгутиків та війок.

 

4

19

 

 

Поширення і значення клітин з миготливими структурами в організмі людини.

 

 

5

20

 

 

Будова і робота м’язів. Типи м’язової тканини. Структура міоцитів і саркомерів. Механізм м’язового скорочення.

 

6

21

 

 

Типи рухів рослин.

 

7

22

 

 

Практична робота. Ростові рухи рослин на прикладі проростків насіння

Практична робота. Ростові рухи рослин на прикладі проростків насіння

8

23

 

 

Способи розселення живих організмів

 

9

24

 

 

Практична робота. Дослідження залежності між типом руху організму і будовою його тіла.

 

Практична робота. Дослідження залежності між типом руху організму і будовою його тіла

10

25

 

 

Поширення організмів внаслідок окультурення і одомашнення.

 

11

26

 

 

Проект  Дослідження зв’язку  між чисельністю одомашнених тварин і розвитком людства

Проект  Дослідження зв’язку  між чисельністю одомашнених тварин і розвитком людства

12

27

 

 

Міграції тварин: причини, способи і шляхи.

 

13

28

 

 

Вплив людської діяльності на міграційні процеси.

 

14

29

 

 

Узагальнення і контроль  знань з теми:Рух.

 

Саморегуляція (15 год)

1

30

 

 

Саморегуляція як здатність біологічних систем самостійно встановлювати і забезпечувати на відносно стабільному рівні фізіологічні, біохімічні та інші показники.

 

2

31

 

 

Поняття саморегулюючої біологічної системи. Негативний і позитивний зворотний зв'язок.

 

 

3

32

 

 

Саморегуляція на молекулярному рівні. Регуляція активності ферментів.

 

 

4

33

 

 

Саморегуляція на клітинному рівні. Внутрішньоклітинна сигналізація.  Механізми регуляції експресії генів в прокаріотів та еукаріотів.

 

5

34

 

 

Самозбирання клітинних органел. Підтримання стабільного значення мембранного потенціалу.  Саморегуляція клітинного циклу; апоптоз, як можливий механізм самоліквідації клітини.

 

 

6

35

 

 

Саморегуляція на тканинному рівні. Міжклітинний сигналізація

 

7

36

 

 

Саморегуляція на рівні організму. Гомеостаз. Нервова, гуморальна й імунна регуляція. Автономна нервова система та її роль у саморегуляції. Біологічно активні речовини цитокіни, нейромедіатори, гормони, нейрогормони. Механізми дії гормонів.

 

8

37

 

 

Терморегуляція. Гомойотермні і пойкілотермні тварини. Водно-сольовий гомеостаз. Механізми підтримання сталого рівня глюкози та рН крові. Роль печінки у детоксикації та підтриманні гомеостазу.

 

9

38

 

 

Практична робота. Моделювання механізмів підтримання гомеостазу (Укладання схем регуляції рівня глюкози в крові, водно-сольового гомеостазу, рівня кальцію в крові)

 

Практична робота. Моделювання механізмів підтримання гомеостазу (Укладання схем регуляції рівня глюкози в крові, водно-сольового гомеостазу, рівня кальцію в крові)

10

39

 

 

Імунітет як засіб збереження гомеостазу. Реакції запалення. Неспецифічний і специфічний імунітет.

 

11

40

 

 

Поведінкові механізми збереження гомеостазу. Інтеграція нервової, гуморальної та імунної регуляції в організмі людини і тварин.

 

12

41

 

 

Регуляція у рослин. Фітогормони. Регуляція надходження і виділення речовин. Механізми захисту рослин для збереження гомеостазу.

 

 

13

42

 

 

Прояви саморегуляції біологічних систем надорганізмових рівнів.

 

14

43

 

 

Проект. Регуляція харчової поведінки в людини й тварин.

Проект. Регуляція харчової поведінки в людини й тварин.

15.

44

 

 

Узагальнення і контроль знань з теми  «Саморегуляція».

 

Адаптації (15 год)

1

45

 

 

Значення пристосувальних реакцій для збереження життя. Пристосованість організмів як результат еволюції. Економічність функціонування адаптованої системи. Морфологічні, фізіологічні, поведінкові адаптації. Короткочасні і довготривалі адаптації. Оборотність фізіологічної адаптації. Генотипні і фенотипні адаптації. Рівні адаптаційних змін. Клітинні механізми адаптації.

 

2

46

 

 

Адаптації в прокаріотів. Анабіоз, інцистування, спороутворення. Формування резистентності до антибіотиків. Пристосування архей до екстремальних умов існування.

 

3

47

 

 

Адаптації у протистів. Інцистування, регуляція життєвого циклу залежно від умов. Пристосування паразитичних та мутуалістичних одноклітинних до співіснування з організмом хазяїна.

 

4

48

 

 

Адаптації у рослин. Фізіологічні і морфологічні адаптації рослин до дії абіотичних чинників. Пристосування рослин до низьких та високих температур,  до нестачі та надлишку вологи,недостатнього освітлення, до життя на оліготрофних ґрунтах. Фотоперіодизм.

 

5

49

 

 

Пристосування рослин до запилення, запліднення, поширення у природі.

Практична робота. Дослідження особливостей будови плодів і насіння залежно від  способу поширення.

Практична робота. Дослідження особливостей будови плодів і насіння залежно від  способу поширення.

6

50

 

 

Реакції у відповідь на проникнення патогенів та виїдання. Роль регенерації в адаптації рослин до дії пошкоджувальних чинників.

 

7

51

 

 

Адаптації у людини і тварин. Адаптаційно-трофічна функція симпатико-адреналової системи. Роль гормонів у пристосувальних реакціях. Гіпоталамо-гіпофізарний комплекс як центр управління адаптаційними змінами. Функціональні системи та їх взаємодія в організмі. Роль умовних рефлексів у пристосувальних процесах. 

 

8

52

 

 

Адаптації до зміни природних умов. Термінова та довготривала адаптація до холоду; високих температур.

 

9

53

 

 

 1.      Пристосування до гіпоксії та до умов високого тиску. Пристосування водних тварин до змін вмісту кисню у воді, до субекстремальних глибин. Збереження  водно-сольового гомеостазу в умовах гіпо- та гіпертонічного середовища.

Практична робота. Моделювання адаптаційних змін в організмі людини (або тварин) при зміні умов (спека, холод, підйом в гори).

 

Практична робота. Моделювання адаптаційних змін в організмі людини (або тварин) при зміні умов (спека, холод, підйом в гори).

 

10

54

 

 

Адаптації до умов харчування. Пристосування до захоплення, подрібнення, перетравлення їжі. Перенесення голоду.

Добові та сезонні адаптації. Зимова сплячка та заціпеніння у тварин. Адаптивна поведінка.

 

11

55

 

 

Пристосувальні реакції на дію деяких пошкоджувальних чинників. Імунні адаптаційні реакції. Фізіологічні механізми підтримання гомеостазу в умовах крововтрат. Реакції на вплив токсичних речовин. Автотомія у тварин. Фізіологічна та репаративна регенерація.

 

12

56

 

 

Адаптації до фізичного навантаження та стресових ситуацій. Екстрене та довготривале пристосування до підвищеної м'язової діяльності. Адаптації до гіпокінезії. Наслідки гіподинамії. Стрес та дистрес. Загальний адаптаційний синдром та неспецифічна резистентність організму. Проект.  Планування подорожі в субекстремальні  умови (джунглі, пустелю, Арктику, підйом у високогір’я, занурення  на глибину)

Проект.  Планування подорожі в субекстремальні  умови (джунглі, пустелю, Арктику, підйом у високогір’я, занурення  на глибину)

13

57

 

 

Вікова динаміка адаптаційних можливостей організму Адаптації до вагітності. Формування адаптацій у новонароджених. Компенсаторні можливості організму людини. Загартування.  Перехресна адаптація.

 

14

58

 

 

Адаптація як результат еволюції. Захисне і застережне забарвлення. Мімікрія. Відповідність будови тіла умовам існування та способу життя організмів. Формування коадаптацій у симбіотичних організмів (Пристосування організмів до співіснування в екосистемі.

 

15

59

 

 

Узагальнення знань і контроль знань з теми «Адаптації».

 

Тема 7. Біологічні основи здорового способу життя (30 год)

1

60

 

 

Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок.

 

2

61

 

 

Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків. Вплив стресових факторів на організм людини. Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.

 

3

62

 

 

Безпека і статева культура.

 

4

63

 

 

Профілактика неінфекційних захворювань опорно-рухової системи людини. Вплив регулярних тренувань на стан опорно-рухової системи людини.

 

5

64

 

 

Профілактика неінфекційних захворювань кровоносної, дихальної, травної, видільної, ендокринної і статевої систем.

 

6

65

 

 

Практична робота. Надання першої медичної допомоги при:

- пошкодженнях опорно-рухової системи;

- кровотечах;

- сонячному й тепловому ударах;

- обмороженні;

-  опіках;

- укусах отруйних тварин.

 

Практична робота. Надання першої медичної допомоги при:

- пошкодженнях опорно-рухової системи;

- кровотечах;

- сонячному й тепловому ударах;

- обмороженні;

-  опіках;

- укусах отруйних тварин.

7

66

 

 

Профілактика неінфекційних захворювання нервової системи. Профілактика порушення психічної діяльності людини.

 

8

67

 

 

Практична робота.   Вивчення (складання) вмісту аптечки для надання першої медичної допомоги.

 

Практична робота.   Вивчення (складання) вмісту аптечки для надання першої медичної допомоги.

9

68

 

 

Імунна система людини, особливості її функціонування. Види імунітету. Алергія. Імунодефіцити. Імунотерапія

 

10

69

 

 

Причини онкологічних хвороб. Механізми виникнення і розвитку пухлин. Способи профілактики і лікування пухлин.

 

11

70

 

 

Генетичні хвороби людини. Причини виникнення спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування та пренатальна діагностика. Перспективи використання генної терапії для їх лікування

 

12

71

 

 

Узагальнення знань і контроль знань з теми  «Біологічні основи  здорового способу життя 1» Контрольна робота 1 семестр.

 

13

72

 

 

  Інфекційні та інвазійні захворювання людини. Шляхи зараження. Трансмісивні захворювання та їхні природні осередки

 

14

73

 

 

Сучасні методи діагностики інфекційних та інвазійних захворювань людини.

 

15

74

 

 

Методи боротьби з паразитичними та кровосисними видами членистоногих. Профілактика захворювань, які переносять паразитичні та кровосисні членистоногі.

 

16

75

 

 

Методи боротьби з паразитичними та кровосисними видами членистоногих. Профілактика захворювань, які переносять паразитичні та кровосисні  членистоногі.

 

17

76

 

 

Профілактика основних вірусних захворювань людини. Можливості лікування вірусних хвороб. Необхідність глобального контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин у сучасних умовах. Перспективи ліквідації найбільш небезпечних вірусних інфекцій

 

18

77

 

 

 Профілактика основних вірусних захворювань людини. Можливості лікування вірусних хвороб. Необхідність глобального контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин у сучасних умовах. Перспективи ліквідації найбільш небезпечних вірусних інфекцій

 

 

 

 

 

 

 

19

78

 

 

Профілактика захворювань людини і тварин, які спричиняються пріонами.

 

 

20

79

 

 

Профілактика захворювань людини і тварин, які спричиняються пріонами.

 

 

21

80

 

 

Профілактика основних інфекційних захворювань людини, спричинених бактеріями. Застосування антибіотиків, вакцин і сироваток для профілактики та лікування інфекційних захворювань людини.

 

 

22

81

 

 

Профілактика основних інфекційних захворювань людини, спричинених бактеріями. Застосування антибіотиків, вакцин і сироваток для профілактики та лікування інфекційних захворювань людини

 

23

82

 

 

Профілактика захворювань людини, збудниками яких є паразитичні гриби.

 

 

24

83

 

 

Профілактика інвазійних захворювань людини, спричинених одноклітинними тваринами.

 

 

 

25

84

 

 

 Профілактика захворювань людини, збудниками яких є паразитичні черви.

 

 

 

 

26

85

 

 

Проект.  Вивчення поінформованості населення щодо здорового способу життя (соціально орієнтоване дослідження).

 

 

27

86

 

 

Узагальнення знань і контроль знань з теми «Біологічні основи  здорового способу життя 2.»

 

Тема 8. Селекція  та біотехнологія. ( 20 год)

1

87

 

 

Основи сучасної селекції, її завдання.

 

2

88

 

 

Поняття сорту, породи, штаму.

 

3

89

 

 

Внесок вітчизняних учених в розвиток селекції.

 

4

90

 

 

Штучний добір та його форми.

 

5

91

 

 

Методи селекції рослин.

 

6

92

 

 

Методи селекції тварин.

 

7

93

 

 

Типи схрещувань в методи  розведення.

 

8

94

 

 

Практична робота: «Порівняльна характеристика порід тварин (сортів рослин)». 

Практична робота: «Порівняльна характеристика порід тварин (сортів рослин)». 

9

95

 

 

Узагальнення і контроль знань з теми «Селекція та біотехнологія»-1

 

10

96

 

 

Селекція рослин. Центри різноманітності та походження культурних рослин.

 

11

97

 

 

Селекція тварин.

 

12

98

 

 

Селекція мікроорганізмів.

 

13

99

 

 

Генетична й клітинна інженерія.

 

14

100

 

 

Клонування ДНК (рекомбінантні ДНК та ПЛР) та організмів.

 

15

101

 

 

Генетично модифіковані організми.

 

16

102

 

 

ГМО: за і проти. (диспут)

 

17

103

 

 

Біотехнологія.

 

18

104

 

 

Проблеми та перспективи розвитку селекції й біотехнології.

 

19

105

 

 

Узагальнення і контроль знань з теми «Селекція та біотехнологія»-2

 

Тема 9.  Екологія  (35 год)

1

106

 

 

Визначення, об’єкт, предмет і завдання екології. Тлумачення поняття «екологія».

 

2

107

 

 

Короткий нарис розвитку екології. Зв’язки екології з іншими науками. Структурні підрозділи екології.

 

3

108

 

 

Методологія екологічних досліджень.

 

4

109

 

 

Екологічні фактори та їхня класифікація, умови та ресурси.

 

5

110

 

 

Вплив біотичних факторів при різних формах спільного існування організмів.

 

6

111

 

 

Основні закони факторіальної екології. Поняття про екологічну валентність організмів, стено- та еврибіонтні види.

 

7

112

 

 

Адаптація до впливу факторів (фізіологічна та еволюційна, енергетична, речовинна, інформаційна).

 

8

113

 

 

Практична робота. Визначення оптимального та песимального значення екологічного фактору, зони толерантності та проведення порівняння екологічної валентності модельних видів.

Практична робота. Визначення оптимального та песимального значення екологічного фактору, зони толерантності та проведення порівняння екологічної валентності модельних видів.

9

114

 

 

Екологічна ніша. Структура екологічної ніші (топічна, трофічна, часова тощо) та параметри (ширина, перекриття).

 

10

115

 

 

Правило обов’язкового заповнення екологічної ніші та принцип конкурентного виключення, екологічне дублювання та диверсифікація.

 

11

116

 

 

Узагальнення  і контроль знань з теми « Екологія».

 

12

117

 

 

Визначення терміну популяція, види популяцій та субпопуляційних груп.

 

13

118

 

 

Статичні параметри популяцій: чисельність популяції (динаміка чисельності, методи її оцінки), вікова, статева, генетична, етологічна. Динамічні параметри: приріст та народжуваність, смертність та криві виживання. Поняття ємкості середовища. Типи життєвих (екологічних) стратегій популяцій.

 

14

119

 

 

Практична робота. Розрахунок чисельності, середньої та екологічної щільності для субпопуляційної групи (учнів у класі).

 

Практична робота. Розрахунок чисельності, середньої та екологічної щільності для субпопуляційної групи (учнів у класі).

15

120

 

 

Екосистема як центральний об’єкт вивчення екології. Види екосистем: (екосистеми різних масштабів, за походженням біогеоценоз, біом, штучні та антропогенно-змінені екосистеми). Склад екосистеми: біоценоз та біотоп. Функціональна роль популяцій в біоценозі консорції та еколого-ценотичні групи.

 

16

121

 

 

Просторово-часова неоднорідність біоценозів (ярусність та мозаїчність). Структурне різноманіття біоценозу (видове багатство та різноманіття).

 

17

122

 

 

Часова неоднорідність екосистем (фенологічні зміни, сукцесія) Трофічна структура біоценозу та екологічні піраміди. Трансформація речовини та енергії в екосистемах, продуктивність біоценозу (первинна, вторинна).

 

18

123

 

 

Практична робота. Розкриття трофічної структури біоценозу за наданим переліком видів. Встановлення біоценотичної ролі для окремих видів.

Практична робота. Розкриття трофічної структури біоценозу за наданим переліком видів. Встановлення біоценотичної ролі для окремих видів.

19

124

 

 

Сучасні уявлення про біосферу як глобальну екосистему.

 

20

125

 

 

 Структура та складові біосфери.

 

21

126

 

 

Жива речовина і її роль у біосфері.

 

22

127

 

 

Біогеохімічні цикли.

 

23

128

 

 

Еволюція біосфери, причини та наслідки змін біосфери. Основні чинники еволюційного процесу

 

24

129

 

 

Сучасний етап розвитку біосфери та роль людини

 

25

130

 

 

Основні глобальні екологічні проблеми сучасної біосфери.

 

26

131

 

 

Показники порушення стійкості біосфери.

 

27

132

 

 

Узагальнення  та контроль знань з теми «Екологія»-2

 

Тема 10. Сталий розвиток та збалансоване природокористування (20 годин)

1

133

 

 

Основні уявлення про антропогенний вплив на біосферу.

 

2

134

 

 

Особливості природного і антропогенного забруднення довкілля.

 

3

135

 

 

Види забруднення, їх наслідки для екосистем та людини.

 

4

136

 

 

Поняття якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.

 

5

137

 

 

Екологічна складова управління та поводження з відходами виробництва та споживання.

 

6

138

 

 

Фактори порушення якості атмосфери (види і джерела впливу на атмосферу, трансформація забруднювальних речовин, поняття про якість атмосферного повітря, основні негативні наслідки забруднення атмосфери, основні напрями охорони атмосфери).

 

 

7

139

 

 

Основні причини порушення якості природних вод (дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водних об’єктів, негативні наслідки забруднення вод та їх охорона).

 

8

140

 

 

Загальні уявлення про геологічне середовище, екологічні функції геологічного середовища та його вплив на стан біти та здоров’я людини.

 

 

9

141

 

 

Причини деградації ґрунтів (ерозія ґрунту, види забруднення та охорона ґрунтів).

 

10

142

 

 

Антропогенний вплив на біологічне різноманіття: вимирання видів, види-вселенці. Сучасні напрямки охорони природи та захисту навколишнього середовища в Україні та світі. Міждержавні угоди та екологічна політика України.

 

11

143

 

 

Узагальнення та контроль знань з теми « Сталий розвиток та збалансоване природокористування»-1

 

12

144

 

 

Базові положення  природокористування. Природні ресурси, принципи їх класифікації, і проблема їх використання.

 

13

145

 

 

Основні закони природокористування Принципи  управління природними системами.

 

14

146

 

 

Природокористування  в контексті сталого розвитку.

 

15

147

 

 

Практична робота. Аналіз власної повсякденної діяльності відповідно принципів сталого розвитку. 

 

Практична робота. Аналіз власної повсякденної діяльності відповідно принципів сталого розвитку. 

16

148

 

 

Основні шляхи екологізації природокористування. Шляхи реалізації збалансованого розвитку та на індивідуальному, місцевому, державному та міжнародному рівнях.

 

17

149

 

 

Практична робота. Укладання плану заходів щодо екологізації окремої  форми антропогенної діяльності (на прикладі виробництва, транспорту,  рекреаційно-туристичної діяльності тощо). 

 

Практична робота. Укладання плану заходів щодо екологізації окремої  форми антропогенної діяльності (на прикладі виробництва, транспорту,  рекреаційно-туристичної діяльності тощо). 

 

18

150

 

 

Природоохоронне законодавство України, Червона книга України.

 

19

151

 

 

Врахування наукових, економічних, морально-етичних та правових аспектів при вирішенні екологічних проблем. Природоохоронні та екологічні громадянські ініціативи.

 

 

20

152

 

 

Проект. Прогнозування  наслідків впливу одного з видів забруднень у своєму регіоні на здоров'я насення.

Проект. Прогнозування  наслідків впливу одного з видів забруднень у своєму регіоні на здоров'я насення.

21

153

 

 

Узагальнення  ті контроль знань з теми «Сталий розвиток та збалансоване природокористування»-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Ляскало Ольга
  Дякую!! Все відповідно до програми)))
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Баденко Ирина
  Дякую за календарне планнування! Взяла за основу Ваше планування, але розширила і доповнила, щоб вийшло 175 уроків. Дякую за Вашу працю!!!
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Тихончук Олександр
  Дякую вчителю за велику роботу. рОЗРОБИТИ ТАКИЙ ПЛАН ДОСИТЬ НЕПОСТО.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Малик Наталия
Додано
8 вересня
Переглядів
1751
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку