Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас за програмою Ляшенка

Про матеріал

Файл містить поурочний календарно- тематичний план з предмету "Фізика і астрономія" для 10 класу (2018-2019 н.р) за програмою Ляшенка. Матеріал можна використовувати вчителям як загальноосвітніх шкіл, так і вчителям-загальноосвітникам ПТУ.

Перегляд файлу

І КУРС

( 105 год,  3 год  на  тиждень)

 

Навчальні програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Фізика та астрономія. Авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. ІЗатверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1539  від  24.11. 2017 р.)

 

Фізика (рівень стандарту)підруч для 10 кл./ Засєкіна Т. М., Засєкін Д.О.- К:УОВЦ «Оріон», 2018.-208 с.

 

 

уроку                Зміст програмового матеріалу

Кількість годин на тему , урок

Всього

З них на ЛПЗ

Навчальний проект

Вступ

4

 

 

1 (1)

Світоглядний потенціал природничих наук. Роль фізичного та астрономічного знання в житті людини та суспільному розвитку

1

 

 

2 (2)

Початкові відомості про фундаментальні фізичні теорії як основу сучасної фізичної науки.

1

 

 

3(3)

Астрономія як природнича наука. Основні етапи розвитку фізики та астрономії. Фізика як теоретична основа сучасної астрономії.

1

 

 

4(4)

Скалярні та векторні величини

1

 

 

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 1. КІНЕМАТИКА

16

3

1

5(1)

Механічний рух. Основна задача механіки та способи опису руху тіла.

 

 

 

6(2)

Швидкість руху. Рівномірний і нерівномірний прямолінійний рух.

1

 

 

7(3)

Відносність руху. Закони додавання переміщень і швидкостей

1

 

 

8(4)

Урок розв’язування задач з теми « Рівномірний прямолінійний рух»

1

 

 

9(5)

Швидкість при нерівномірному русі. Миттєва швидкість. Середня швидкість. Прискорення. Рівноприскорений рух.

1

 

 

10(6)

Швидкість і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху.

1

 

 

11(7)

Графіки  залежності кінематичних величин від часу для рівномірного і рівноприскореного прямолінійного руху.

1

 

 

12 (8)

Лабораторна робота № 1. «Визначення прискорення руху тіла під час прямолінійного рівноприскореного руху.»

1

1

 

13(9)

Урок розв’язування задач з теми «Рівноприскорений прямолінійний рух»

1

 

 

14(10)

Вільне падіння . Прискорення вільного падіння.

1

 

 

15 (11)

Урок розв’язування задач з теми : «Вільне падіння». Лабораторна робота № 2. «Визначення прискорення вільного падіння тіла».

1

1

 

16(12)

Рівномірний рух матеріальної точки по колу.  Доцентрове прискорення. Кутова та лінійна швидкість, взаємозв’язок між ними. 

1

 

 

17 (13)

Лабораторна робота № 3 «Визначення періоду, частоти, лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла при рівномірному русі по колу.»

1

1

 

18 (14)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

1

 

 

19(15)

Тематична контрольна робота № 1 з теми «Кінематика»

1

 

 

20 (16)

Захист учнівських проектів

1

 

1

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 2. ДИНАМІКА

17

1

1

21(1)

Механічна взаємодія тіл. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.  Перший закон Ньютона

1

 

 

22(2)

Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона.

1

 

 

23(3)

Урок розв’язування задач з теми «Закони Ньютона»

1

 

 

24(4)

Гравітаційна взаємодія. Закон Всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла в полі сили тяжіння.

1

 

 

25(5)

Урок розв’язування задач : « Гравітаційна взаємодія»

1

 

 

26(6)

Сила пружності. Вага тіла. Сила тертя

1

 

 

27(7)

Урок розв’язування задач з теми «Сили в природі»

1

 

 

28(8)

Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту.

1

 

 

29(9)

Урок розв’язування задач з теми «Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.»

1

 

 

30(10)

Лабораторна робота № 4. « Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту.»

1

1

 

31(11)

Рух тіла під дією кількох сил.

1

 

 

32(12)

Урок розв’язування задач: «Рух тіла під дією кількох сил»

 

 

 

33(13)

Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

1

 

 

34(14)

Урок розв’язування задач з теми «Рух під дією кількох сил»

1

 

 

35(15)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

1

 

 

36(16)

Тематична контрольна робота № 2 з теми «Динаміка»

1

 

 

37(17)

Захист учнівських проектів

1

 

1

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 3. СТАТИКА, ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ.

13

1

1

38(1)

Рівновага тіл. Момент сили. Умови рівноваги тіл.

1

 

 

39(2)

Центр тяжіння та центр мас тіла.

1

 

 

40(3)

Лабораторна робота № 5. « Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»

1

1

 

41(4)

Імпульс, закон збереження імпульсу.

1

 

 

42(5)

Урок розв’язування задач з теми « Імпульс. Закон збереження імпульсу»

1

 

 

43(6)

Енергія. Кінетична і потенціальна енергія

1

 

 

44(7)

Робота. Потужність. Закон збереження механічної енергії.

1

 

 

45(8)

Урок розв’язування задач з теми « Енергія. Робота. Потужність.»

1

 

 

46(9)

Застосування законів збереження в механіці.

1

 

 

47(10)

Урок розв’язування задач.

1

 

 

48(11)

Урок розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

1

 

 

49(12)

Контрольна робота № 3 з теми «Статика та закони збереження в механіці»

1

 

 

50(13)

Захист учнівських проектів

1

 

1

Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

4

 

 

51(1)

Межі застосування законів класичної механіки. Основні положення СТВ та їхні наслідки.

1

 

 

52(2)

Релятивістський закон додавання швидкостей.

 

 

 

53(3)

Урок розв’язування задач з теми : «Основні положення СТВ»

1

 

 

54(4)

Розв'язування задач.

1

 

 

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

17

1

1

55(1)

Сучасні дослідження будови речовини.

Атоми і молекули. Будова атома. Наноматеріали.

1

 

 

56(2)

Основи  молекулярно-кінетичної теорії будови речовини

1

 

 

57(3)

Основні положення МКТ та їх дослідне обгрунтування

1

 

 

58(4)

Маса і розміри  атомів і молекул. Кількість речовини.

1

 

 

59(5)

Урок розв’язування задач з теми : « Основні положення МКТ»

1

 

 

60(6)

Ідеальний газ. Тиск газу.

1

 

 

61(7)

Термодинамічна рівновага. Температура. Абсолютна шкала температур.

1

 

 

62(8)

 Основне рівняння молекулярно-кінетичної

теорії ідеального газу

1

 

 

63(9)

Урок розв’язування задач: «Основне рівняння МКТ»

1

 

 

64(10)

Рівняння стану ідеального газу. 

1

 

 

65(11)

Ізопроцеси

1

 

 

66(12)

Урок розв’язування задач: «Рівняння стану ідеального газу»

1

 

 

67(13)

Лабораторна робота №6 : «Вивчення одного з ізопроцесів.»

1

1

 

68(14)

Урок розв’язування задач: «Ізопроцеси»

1

 

 

69(15)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

1

 

 

70(16)

Контрольна робота № 4 з теми: «Елементи СТВ. Молекулярна фізика.»

1

 

 

71(17)

Захист учнівських проектів

1

 

1

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ.

16

1

1

72(1)

Внутрішня енергія тіл. Способи зміни внутрішньої енергії

1

 

 

73(2)

Кількість теплоти.

1

 

 

74(3)

Урок розв’язування задач: «Внутрішня енергія. Кількість теплоти».

1

 

 

75(4)

Робота термодинамічного процесу.

1

 

 

76(5)

Лабораторна робота №7.Визначення питомої теплоємності тіла.

1

1

 

77(6)

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.

1

 

 

78(7)

Урок розв’язування задач: «Перший закон термодинаміки»

1

 

 

79(8)

Теплові машини. Принцип дії теплових машин.

1

 

 

80(9)

Цикл теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин.

1

 

 

81(10)

Урок-семінар: «Види теплових машин. Та їх вплив на екологію»

1

 

 

82(11)

Урок розв’язування задач: «Теплові машини»

1

 

 

83(12)

Необоротність теплових процесів. Другий закон термодинаміки. Ентропія.

1

 

 

84(13)

Урок розв’язування задач: «Другий закон термодинаміки.»

1

 

 

85(14)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

1

 

 

86(15)

Контрольна робота № 5 з теми: «Основи термодинаміки.»

1

 

 

87(16)

Захист учнівських проектів.

1

 

 


Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 3. ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН Й ГАЗІВ.

16

2

1

88(1)

Пароутворення та конденсація. Властивості насиченої й ненасиченої пари. Кипіння.

1

 

 

89(2)

Тепловий баланс.

1

 

 

90(3)

Урок розв’язування задач: «Тепловий баланс»

1

 

 

91(4)

Вологість повітря. Способи вимірювання вологості повітря. Точка роси.

1

 

 

92(5)

Урок розв’язування задач: «Вологість повітря»

1

 

 

93(6)

Поверхневий натяг рідини. Сила поверхневого натягу.

1

 

 

94(7)

Змочування. Капілярні явища.

1

 

 

95(8)

Лабораторна робота №8: «Визначення  коефіцієнта поверхневого натягу рідини.»

1

1

 

96(9)

Урок розв’язування задач: «Поверхневий натяг»

1

 

 

97(10)

Механічні властивості твердих тіл. Деформації. Модуль Юнга.

1

 

 

98(11)

Лабораторна робота №9 : «Визначення модуля пружності різних речовин.»

1

1

 

99(12)

Урок розв’язування задач: «Механічні властивості твердих тіл»

1

 

 

100(13)

Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.Рідкі кристали

1

 

 

101(14)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

1

 

 

102(15)

Контрольна робота № 6 з теми: «Властивості твердих тіл, рідин та газів»

1

 

 

103(16)

Захист учнівських проектів.

1

 

1

 РЕЗЕРВ                                                                    2 год.

1

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Планування
Додано
21 вересня 2018
Переглядів
1869
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку