22 січня о 18:00Вебінар: Лайфхаки зі створення ефективного плану-проєкту уроку

календарно-тематичне планування з фізики 11 кл, профіль

Про матеріал
календарно-тематичне планування з фізики 11 кл, профільного рівня, 5 годин на тиждень
Перегляд файлу

   Календарно-тематичний план з фізики для 11 класу

(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

(175 годин,5 години на тиждень)

№ з/п

Тема уроку

Дата

РОЗДІЛ І ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Частина 1. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

1

Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму.

 

2

Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори

 

3

Розв’язування задач

 

4

Експериментальна робота № 1. Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднань провідників 

 

5

Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца

 

6

Безпекапід час застосування електричних приладів. Розв’язування задач

 

7

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Коротке замиання.

 

8

Експериментальна робота № 2. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

 

9

Розгалужені кола. Розрахунок електричних кіл. Правила Кірхгофа.

 

10

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

11

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

12

Контрольна робота №1 з теми «Електродинаміка. Електричний струм.1»

 

13

Аналіз контрольної роботи. Електричний струм у різних середовищах Електричний струм у металах. Питомий опір провідників та його залежність від температури.

 

14

Уявлення про надпровідність. Термоелектричні явища та їх застосування у техніці.

 

15

Експериментальна робота № 3. Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу

 

16

Електричний струм в рідинах. Закони електролізу. Електрохімічний

еквівалент.

 

17

Застосування електролізу в техніці.

 

18

Розв’язування задач

 

19

Самостійна робота

 

20

 Електричний струм в газах. Несамостійний та самостійний розряд. Типи самостійного розряду та їх технічне використання.

 

21

Плазма та її властивості. Практичне застосування плазми

 

22

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників

 

23

Самостійна робота

 

24

Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування.

Напівпровідниковий діод.

 

25

Лабораторна робота № 4.

Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом

 

26

Транзистор. Напівпровідникові прилади та їх застосування.

 

27

Струм у вакуумі та його застосування. Термоелектронна емісія.

Електронні пучки та їх властивості. Електронно-променева трубка.

 

28

Термоелектричні явища. (Контактна різниця потенціалів.

Термоелектрорушійна сила.) Термопара. Застосування

термоелектричних явищ у науці і техніці.

 

29

Розвязування задач

Підготовка до контрольної роботи.

 

30

Контрольна робота № 2 з теми Електричний струм 2»

 

31

Захист навчальних проектів

 

32

 

 

РОЗДІЛ І. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 Частина 2. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

33

Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.

Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого та колового

струмів.

 

34

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

 

35

Самостійна робота.

 

36

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера

 

37

Розв’язування задач

 

38

Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца.

Рух зарядженої частинки в однорідному полі

 

39

Використання сили Лоренца в техніці. Циклотрон. Мас-

спектрограф.

 

40

Розв’язування задач

 

41

Самостійна робота

 

42

Контур зі струмом в магнітному полі. Момент сил, що діє на

прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Магнітний момент

струму.

 

43

Принцип дії електродвигуна та електровимірювальних приладів.

 

43

Експерементальна робота № 5.

Вивчення будови електровимірювальних приладів

магнітоелектричної системи

 

44

Експерементальна робота № 6

Вивчення будови електродвигуна постійного струму

 

45

Розвязування задач

Підготовка до контрольної роботи.

 

46

Контрольна робота № 3«Електромагнітне поле І.»

 

47

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики.

Намагнічування магнетиків. (Магнітний гістерезис.)

 

48

Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації.

Електродинамічний мікрофон.

 

49

Експерементальна робота № 7

Дослідження магнітних властивостей речовини

 

50

Електромагнітна індукція. Досліди М.Фарадея.

 

51

Напрям індукційного струму. Правило Ленца.

 

52

Розвязування задач

 

53

Експерементальна робота № 8.

Дослідження явища електромагнітної індукції

 

 

 

54

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індукційне електричне поле.

Вихрові струми.

 

 

 

55

Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

 

 

 

56

Розв’язування задач

 

 

 

57

Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі.

Змінний струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного

струму. Діючі значення напруги і сили струму.

 

 

 

58

Самостійна робота.

 

 

 

59

Конденсатор та індуктивна котушка в колі змінного струму.

Активний, ємнісний та індуктивний опори. Закон Ома для

електричного кола змінного струму.

 

 

 

60

Розвязування задач

 

 

 

61

Резонанс напруг і струмів. Робота і потужність змінного струму.

 

 

 

62

Експерементальна робота № 9.

Дослідження електричного кола змінного струму

 

 

 

63

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії

електричного струму.

 

 

 

 

64

Взаємозв’язок електричного і магнітного

полів як прояв єдиного електромагнітного поля

 

 

 

65

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

66

Контрольна робота № 4 Електромагнітне поле ІІ.

 

67

Захист навчальних проектів

 

РОЗДІЛ ІІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

68

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у

коливальному контурі. Частота власних коливань контуру. Перетворення енергії в коливальному контурі

 

69

Розвязування задач

 

70

Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних

гармонічних коливань.

 

71

 Розвязування задач

 

72

Затухаючі електромагнітні коливання. Вимушені коливання.

Резонанс.

 

73

Автоколивання.

 

74

Самостійна робота.

 

75

Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Гіпотеза

Дж.Максвелла. Досліди Г.Герца.

 

76

Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

Ефект Х.Доплера

 

77

Розв’язування задач.

 

78

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних

хвиль різних діапазонів частот.

 

79

Електромагнітні хвилі в природі і техніці.

 

80

Принцип дії радіотелефонного та стільникового зв’язку.

 

81

Самостійна робота.

 

82

Радіомовлення і телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв’язок

Супутникове телебачення. Урок-конференція.

 

83

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

84

Контрольна робота №5 «Електромагнітні коливання і хвилі».

 

85

Захист навчальних проектів

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОПТИКА

86

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних

середовищах. (Джерела і приймачі світла.) Поглинання і

розсіювання світла.

 

87

Геометрична оптика. Відбивання світла. Принцип Ферма.

 

88

Розв’язування задач

 

89

Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою

дзеркал. Застосування дзеркал

 

90

Розв’язування задач

 

91

Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник

заломлення.

 

92

Розвязування задач

 

93

Повне відбивання світла. (Волоконна оптика.)

 

94

Самостійна робота.

 

95

Лінзи. Види лінз.

 

96

 Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз

 

97

Розв’язування задач

 

98

Кут зору. Оптичні системи.

 

99

Оптичні прилади та їх застосування. Аберації

 

100

Елементи фотометрії.

 

101

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

102

Контрольна робота №6«Оптика 1».

 

103

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль.

Інтерференція світла. Способи спостереження інтерференції світла.

 

104

Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. Кільця

І.Ньютона. Інтерферометр А.Майкельсона.

 

105

Голографія та умови її спостереження. (Голографічний метод

Г.М.Денисюка.)

 

106

Експерементальна  робота 10.

Спостереження інтерференції світла

 

107

Розв’язування задач

 

108

Самостійна робота

 

109

Дифракція світла. Зони Френеля. Принцип Гюйгенса-Френеля.

 

110

Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки. Дифракційна

гратка. Дифракційний спектр. Роздільна здатність оптичних

приладів. 

 

111

Розвязування задач

 

112

Експерементальна робота № 11.

Спостереження дифракції світла

 

113

Експерементальна робота № 12

Визначення довжини світлової хвилі

 

114

Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний

спектр світла. Спектроскоп

 

115

 Поляризація світла. Природне і поляризоване світло.

Методи отримання поляризованого світла. Поляризація внаслідок

відбиття і заломлення світла.  Кут Д.Брюстера.

 

116

Розвязування задач. Самостійна робота

 

117

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

118

Контрольна робота № 7з теми «Оптика 2»

 

119

Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Світлові кванти.

Стала Планка Маса, енергія та імпульс фотона.

 

120

Розв’язування задач

 

121

Тиск світла. Дослід Лебєдєва. Ефект А.Комптона. (Дослід В.Боте.)

 

122

Фотоефект. Досліди О.Г.Столєтова. Закони зовнішнього

фотоефекту. Рівняння фотоефекту.

 

123

Розв’язування задач

 

124

Внутрішній фотоефект. Фоторезистор і фотоелементи.

Застосування фотоефекту. 

Люмінесценція. (Фотохімічна дія світла.)

 

125

Самостійна робота

 

126

Спонтанне і вимушене випромінювання. Квантові генератори та їх

застосування. Принцип дії квантових генераторів. Лазери і мазери.

 

127

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Гіпотеза де Бройля.

Хвильові властивості частинок. Поняття  про квантову механіку.

 

128

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

129

Контрольна робота № 8 з теми «Оптика 3»

 

130

Захист навчальних проектів 

 

РОЗДІЛ IV. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

131

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати

М.Бора.

 

132

(Досліди Д.Франка і Г.Герца.) Енергетичні стани атома

 

133

Принцип В.Паулі. Фізичні основи побудови періодичної системи

хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

 

134

Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і

молекулярні спектри

 

135

Рентгенівське випромінювання. Рентгенівські спектри. Роботи

І.Пулюя з дослідження рентгенівського випромінювання.

 

136

Застосування рентгенівського випромінювання в науці, техніці,

медицині, на виробництві. Урок-конференція.

 

137

Спектральний аналіз та його застосування.

 

138

Експерементальна робота № 13.

Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини

 

139

Розв’язування задач

 

140

Самостійна робота

 

141

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра.

 

142

Нуклони. Ізотопи.

 

143

Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Роль електричних і

ядерних сил у забезпеченні стійкості ядер.

 

144

Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв'язку атомного ядра.

Дефект мас.

 

145

Розв’язування задач

 

146

Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких

ядер.

 

147

Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер урану

 

148

Розв’язування задач

 

149

Ядерний реактор.

 

150

Термоядерні реакції. Ядерна енергетика та екологія.

 

151

Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види

радіоактивного випромінювання. Альфа- і бета-розпади.

Спонтанний поділ ядер.

 

152

Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду.

 

153

Розв’язування задач

 

154

Отримання і застосування радіонуклідів.

 

155

Методи реєстрації йонізуючого випромінювання.

 

156

Дозиметрія. Властивості йонізуючого випромінювання. Дози

 випромінювання. Принцип дії дозиметрів.

 

157

Захист від йонізуючого випромінювання. Урок-конференція.

 

158

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних

Частинок

 

159

(Класифікація елементарних частинок.) Кварки. Космічне

випромінювання. 

 

160

Експерементальна робота № 14.

Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

 

161

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

162

Контрольна робота № 9 з теми «Оптика 3»

 

163

Захист навчальних проектів 

 

164

Фізичний практикум з теми « Електродинаміка»

 

165

Фізичний практикум з теми «Електромагнітні коливання та хвилі»

 

166

Фізичний практикум з теми «Оптика»

 

167

Фізичний практикум з теми «Атомна і ядерна фізика»

 

168

Фізичний практикум з розвязування задач з теми «Механіка» підготовка до ЗНО, ДПА

 

169

Фізичний практикум з розвязування задач з теми «Молекулярна фізика та термодинаміка» підготовка до ЗНО, ДПА

 

170

Фізичний практикум з розвязування задач з теми « Електростатика та електродинаміка» підготовка до ЗНО, ДПА

 

171

Фізичний практикум з розвязування задач з теми «Магнетизм» підготовка до ЗНО, ДПА

 

172

Фізичний практикум з розвязування задач з теми «Коливання та хвилі» підготовка до ЗНО, ДПА

 

173

Фізичний практикум з розвязування задач з теми « Оптика» підготовка до ЗНО, ДПА

 

174

Фізичний практикум з розвязування задач з теми «Ядерна і атомна фізика» підготовка до ЗНО, ДПА

 

175

Залік з фізичного практикуму

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Планування
До підручника
Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 клас (Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.)
Додано
18 листопада 2020
Переглядів
133
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку