28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування з фізики для 10 класу (рівень стандарту) на 2019-2020 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з фізики для 10 класу (рівень стандарту)

(105 годин, 3 години на тиждень)

Програма: Програми з фізики для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з фізики для 10 класу (рівень стандарту)

(105 годин, 3 години на тиждень)

Програма: Програми з фізики для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.

Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с.: іл. Наказ МОН від 31.05. 2018 № 553

№ п/п

Дата

 

Тема уроку

Вступ (3 год)

1

 

 

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку.

2

 

 

Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Фізичні моделі. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань.

3

 

 

Зв’язки між математикою та фізикою. Скалярні та векторні величини, проекції векторів

Розділ 1. Механіка ( 44 год)

Частина 1. Кінематика (16 год)

4

 

 

Основні поняття кінематики: простір і час, механічний рух, його відносність, система відліку, способи опису руху, траєкторія, шлях, переміщення. Основна задача механіки.

5

 

 

Розв'язування задач

6

 

 

Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший вид руху. Середня швидкість і середня шляхова швидкість. Поняття про миттєву швидкість руху.

7

 

 

Закон додавання швидкостей.

8

 

 

Прискорення, рух з постійним прискоренням. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху.

9

 

 

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

10

 

 

Розв'язування задач

11

 

 

Лабораторна робота № 1. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху. Інструктаж з БЖД

12

 

 

Вільне падіння

13

 

 

Криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння.

14

 

 

Розв'язування задач

15

 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове (нормальне) прискорення.

16

 

 

Розв'язування задач

17

 

 

Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу. Інструктаж з БЖД

18

 

 

Розв’язування задач

19

 

 

  Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1.Кінематика»

Навчальні проекти (1 год)

20

 

 

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів

Частина 2. Динаміка і закони збереження (18 год)

21

 

 

Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Перший закон динаміки Ньютона, межі його застосування.

22

 

 

Види сил у механіці. Вимірювання сил, додавання сил. Рівнодійна. Інертність і масса. Другий, третій закони динаміки Ньютона, межі їх застосування.

23

 

 

Розв’язування задач

24

 

 

Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння. Перша космічна швидкість. Друга космічна швидкість.

25

 

 

Вага та невагомість. Розвиток космонавтики, внесок українських учених у дослідження космосу.

26

 

 

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі

27

 

 

Рух тіла під дією кількох сил. Алгоритм розв’язання задач динаміки.

28

 

 

Розв’язування задач

29

 

 

Лабораторна робота № 3. Дослідження руху зв’язаних тіл. Інструктаж з БЖД

30

 

 

Рівновага тіл. Момент сили, центр тяжіння тіла. Стійкість рівноваги.

31

 

 

Лабораторна робота № 4. Визначення центра мас плоских пластин. Інструктаж з БЖД

32

 

 

Консервативні (потенціальні) сили. Застосування закону збереження енергії в механічних явищах.

33

 

 

Розв’язування задач

34

 

 

Застосування закону збереження імпульсу в механічних явищах. Реактивний рух у природі та техніці. Пружні та непружні зіткнення.

35

 

 

Розв’язування задач

36

 

 

Рівновага та рух рідини та газу. Підіймальна сила крила.

37

 

 

Розв’язування задач

38

 

 

Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Динаміка і закони збереження»

Навчальні проекти (1 год)

39

 

 

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів

Частина 3. Механічні коливання і хвилі (10 год)

40

 

 

Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Умови виникнення  вільних коливань. Вимушені коливання. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань

41

 

 

Розв’язування задач

42

 

 

Застосування законів механіки до коливального руху. Найпростіші коливальні системи (математичний, пружинний маятники). Енергія коливань.

43

 

 

Розв’язування задач

44

 

 

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника. Інструктаж з БЖД

45

 

 

Резонанс.

46

 

 

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні, поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль.

47

 

 

Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики. Акустичний резонанс.

48

 

 

Розв’язування задач

49

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Механічні коливання і хвилі»

Навчальні проекти (1 год)

50

 

 

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів

Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності (4 год)

51

 

 

Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини              й часу.

52

 

 

Релятивістський закон додавання швидкостей.

53

 

 

Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою. Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження.

54

 

 

Розв’язування задач

Навчальні проекти (1 год)

55

 

 

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка (29 год)

Частина 1. Молекулярна фізика (18  год)

56

 

 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул, стала Авогадро.

57

 

 

Розв’язування задач

58

 

 

Броунівський рух, дифузія. Швидкості руху молекул газу та їхнє (швидкостей) вимірювання. Дослід Штерна. Рівновага фаз та фазові переходи.

59

 

 

Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів. Основне рівняння МКТ газів. Температура.

60

 

 

Розв’язування задач

61

 

 

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.

62

 

 

Розв’язування задач

63

 

 

Лабораторна робота № 6. Дослідження ізопроцесів у газі. Інструктаж з БЖД

64

 

 

Властивості насиченої та ненасиченої пари. Вологість повітря, її вимірювання. Точка роси.

65

 

 

Розв’язування задач

66

 

 

Лабораторна робота № 7. Вимірювання відносної вологості повітря. Інструктаж з БЖД

67

 

 

Будова рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

68

 

 

Розв’язування задач. Лабораторна робота № 8. Вимірювання поверхневого натягу рідини. Інструктаж з БЖД

69

 

 

Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали та їх властивості.

70

 

 

Види деформації твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга. Механічні властивості твердих тіл, їх теплове розширення.

71

 

 

Розв’язування задач

72

 

 

Розв’язування задач з теми «Молекулярна фізика»

73

 

 

Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика та термодинаміка. Молекулярна фізика»

Навчальні проекти (1 год)

74

 

 

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів

Частина 2 . Основи термодинаміки ( 9 год)

75

 

 

Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія. Кількість теплоти

76

 

 

Розв’язування задач

77

 

 

Робота в термодинаміці.

78

 

 

Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес

79

 

 

Розв’язування задач

80

 

 

Теплові двигуни. Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. Цикли теплових машин. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових машин. Цикл Карно. Принцип дії холодильної машини

81

 

 

Розв’язування задач

82

 

 

Розв’язування задач з теми «Основи термодинаміки»

83

 

 

Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика та термодинаміка. Основи термодинаміки»

Навчальні проекти (1 год)

84

 

 

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів

Розділ 4. Електричне поле  (15 год)

85

 

 

Вимірювання елементарного електричного заряду. Дослід Міллікена.

86

 

 

Розв’язування задач

87

 

 

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки. Електричне поле точкових зарядів. Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів.

88

 

 

Розв’язування задач

89

 

 

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі

90

 

 

Розв’язування задач

91

 

 

Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з              різницею потенціалів.    

92

 

 

Розв’язування задач

93

 

 

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Поняття про диполь. Діелектрична проникність речовини.

94

 

 

Розв’язування задач

95

 

 

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля.

96

 

 

Розв’язування задач

97

 

 

Лабораторна робота № 9. Вимірювання електроємності конденсатора. Інструктаж з БЖД

98

 

 

Розв’язування задач з теми «Електричне поле»

99

 

 

Контрольна робота № 6 з теми «Електричне поле»

Навчальні проекти (1 год)

100

 

 

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів

Узагальнюючі заняття (2 год)

101

 

 

Повторення розділів 1. Механіка та 2. Елементи спеціальної теорії відносності

102

 

 

Повторення розділів 3. Молекулярна фізика та термодинаміка та 4. Електричне поле 

Резерв (3 год)

103-105

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Планування
Додано
14 серпня 2019
Переглядів
4313
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку