4 березня о 18:00Вебінар: Онлайн-сервіси для організації дистанційного та проєктного навчання: Trello, Basecamp, Asana

Календарно-тематичне планування з географії

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з географії для 6 класу за підручником Бойко, Міхелі, 2014 рік
Перегляд файлу

1

(70 год. 2 год. на тиждень)

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ 6 КЛАС

п/п

ТЕМА УРОКУ

Дата уроку

Вступ

1

Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значення географічних знань та вмінь. Основні друковані та електронні джерела геогр. інформації, їх значення

 

2

Географічні дослідження. Особливості організації власних географічних спостережень. Дослідження «Спостереження за змінами у природі»

 

Розділ І. Розвиток географічних знань про Землю

3

Уявлення про З. у давнину. Уявлення про Землю єгиптян, вавилонян, індійців, греків, римлян, слов’ян. Зображення З. на картах Ератосфена, Птолемея

 

4

Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі. Подорожі вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Х. Колумбом. Перша навколосвітня подорож під керівництвом Ф. Магеллана

 

5

Навколосвітні експедиції, їх географічне значення (Дж. Кук, І. Крузенштерн і Ю. Лисянський). Відкриття Австралії та Антарктиди

 

6

Сучасні дослідження. Дослідження Землі у ХХ — на початку ХХІ ст. Сучасні туристичні подорожі як засіб відкриття Землі кожною людиною

 

7

Урок узагальнення знань за розділом «Розвиток геогр. знань про Землю»

 

8

Тематичне оцінювання за розділом «Розвиток геогр. знань про Землю»

 

Розділ ІІ. Земля на плані і карті

9

Орієнтування на місцевості. Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас. Поняття про азимут

 

10

Способи зображення Землі. Особл. та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, косм. знімках, картах, аерознімках, планах. Масштаб та його види

 

11

Абсолютна і відносна висота місцевості, способи їх визначення за картами і планами. Горизонталі та шкала висот

 

12

План, його основні ознаки. Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані. Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків

 

13

Географічні карти. Карти, їх елементи. Легенда карти. Класифікація карт за масштабом. Географічні атласи. Практичне значення карт

 

14

Практична робота 1 «Розв. задач із використанням різних видів масштабу»

 

15

Геогр. коорд. Град. сітка на глобусі й геогр. карті. Поняття про геогр. коорд.

 

16

Правила відліку геогр. широти і довготи. Геогр. коорд. свого населеного пункту

 

17

Практична робота 2 «Визначення географічних координат за геогр. картою»

 

18

Урок узагальнення знань за розділом «Земля на плані і карті»

 

19

Тематичне оцінювання за розділом «Земля на плані і карті»

 

Розділ ІІІ. Оболонки Землі

Тема 1. Літосфера

20

Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення

 

21

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси

 

22

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі

 

23

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків

 

24

Абсолютна і відносна висота

 

25

Основні форми рельєфу суходолу — гори і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу. Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу

 

26

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти — найвищі і найдовші гори дна Світового океану. Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона

 

27

Практична робота 3 «Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів»

 

28

Урок узагальнення знань  за розділами «Розвиток географічних знань про Землю», «Земля на плані і карті», за темою «Літосфера»

 

29

Контрольна робота за І семестр. За розділами «Розвиток географічних знань про Землю», «Земля на плані і карті», за темою «Літосфера»

 

Тема 2. Атмосфера

30

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері

 

31

Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання. Карта ізотерм, теплові пояси Землі. Пр. значення вимірювання температури повітря

 

32

Атм. тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимір. атм. тиску

 

33

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість вітру, їх визначення сучасними приладами й на око (візуально). Місцеві вітри

 

34

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря, зміни вологості повітря. Способи регулювання вологості повітря в домашніх умовах

 

35

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність. Опади, що випадають з хмар та повітря, їх види, вимірювання. Карта розподілу опадів

 

36

Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

 

37

Клімат. Основні кліматичні показники. Карта кліматичних поясів. Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу і клімат

 

38

Практична робота  4 «Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою»

 

39

Практична робота 5 «Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз»

 

40

Урок узагальнення знань за темою «Атмосфера»

 

41

Тематичне оцінювання за темою «Атмосфера»

 

Тема 3. Гідросфера

42

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів

 

43

Властивості вод Світового океану. Острови в океані

 

44

Рухи води в Ок. Життя в океанах і морях. Багатства вод Св. ок. Ок. та людина

 

45

Води суходолу — поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найб. за пл. басейну і найповноводніші річки світу

 

46

Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок

 

47

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші та найглибші озера земної кулі

 

48

Болота, особл. їх утв. та поширення. Шт. водойми: ставки, вдсх., канали.

 

49

Льодовики — багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота - підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти

 

50

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мін. води. Значення вод суходолу для прир. і люд. Охор. вод Св. океану і суходолу

 

51

Практична робота  6 «Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів; річок, озер, водоспадів»

 

52

Урок узагальнення знань за темою «Гідросфера»

 

53

Тематичне оцінювання за темою «Гідросфера»

 

Тема 4. Біосфера та ґрунти

54

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі

 

55

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

 

56

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

 

Тема 5. Природні комплекси

57

Природні комплекси (ландшафти) як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Геогр. оболонка найб. прир. комплекс Землі, її межі і властивості

 

58

Природні зони Землі, їх особливості

 

59

Природні зони Землі, їх особливості

 

60

Практична робота  7 «Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом)»

 

61

Урок узагальнення знань за темами «Атмосфера», «Гідросфера», «Біосфера та ґрунти» та «Природні комплекси»

 

62

Контрольна робота за ІІ семестр. За темами «Атмосфера», «Гідросфера», «Біосфера та ґрунти» та «Природні комплекси»

 

Розділ ІV. Планета людей

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

63

Кі-сть нас. З. Розселення населення на З. Найбільш заселені терит. земної кулі

 

64

Людські раси. Дослідження М. Миклухо-Маклая. Найчисленніші народи світу

 

Тема 2. Держави світу

65

Найб. за пл. та кі-стю нас. держави світу. Держ.-сус. Укр. на політ. карті світу

 

Тема 3. Вплив людини на природу

66

Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона

 

67

Пр. робота  8 «Позначення на контурній карті кордонів найб. держав із різних частин св. та їх столиць». Досл. «Розр. міні-проекту з утилізації побут. відходів»

 

68

Урок узагальнення знань за темами розділом «Планета людей»

 

69

Тематичне оцінювання за темами розділом «Планета людей»

 

70

Узагальнення вивченого за рік

 

 


ЗМІНИ ДО ПРОГРАМ З ЦИКЛУ ТОЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

ГЕОГРАФІЯ. 6-9 КЛАСИ

1. Головним у оновленні програм ми вважаємо перехід до компетентнісного підходу. На перше місце в структурі програми поставлено очікувані результати навчальної діяльності учня. За такого підходу чітко видно, якими компетентностями має оволодіти дитина при вивченні теми. Змістова частина програми в даному разі стає похідною компетентнісної частини. Учителю не потрібно концентрувати увагу на змісті матеріалу, бо у нього є дороговказ – компетентності, якими має оволодіти дитина і під ці компетентності будує виклад навчального матеріалу.

2. Пропонована структура програми є, на нашу думку, максимально інформативною для вчителя, адже у ній чітко висвітлені знаннєвий, діяльнісний та оцінноціннісний компонент, змістова частина. Дана структура, на наш погляд, дозволяє вчителю більш об’єктивно оцінити досягнення учня.

3. Значна частина пропозицій стосувалась структури навчального плану, кількості годин на викладання географії, але зміна структури навчального плану не входила до нашої компетенції, тому подібні пропозиції не могли бути розглянуті.

4. Зміст оновлених програм був вибудуваний під наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність». Дані змістові лінії є ключовими для формування громадянина України, людини, яка на практиці і з користю для себе може використати набуті знання.

5. У 8 класі за багатьма пропозиціями ми вилучили питання «Геополітика» із теми «Географічний простір України» як занадто складне для учнів 8 класу. Усунуто ряд недоречностей зі змістової частини. Наприклад, «Географічні аспекти поширення релігій в Україні» не мають особливого смислу для вивчення. У 9 класі робоча група додала у розділі «Вторинний сектор» питання «Виробництво будівельних матеріалів», яке було відсутнє у попередній редакції програми і яке є достатньо важливим у процесі вивчення економіки України.

6. Враховано або частково враховано близько 30% пропозицій коментаторів. Враховані пропозиції дали можливість осучаснити програму, наблизити її до реального життя, уникнути деяких помилок та невідповідностей.

7. Вирішено регламентувати години тільки за розділами, тобто вчителю самому надана можливість визначати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми в залежності від своїх можливостей, уподобань, умов роботи та учнівського контингенту.

8. Вчителю надана можливість переставляти за необхідності теми в межах розділу.

9. Деякі практичні роботи пропонуються на вибір вчителя відповідно до можливостей та умов його роботи.

10. Запропонований розподіл годин за розділами і темами у програмах курсів географії є орієнтовним і може бути змінений вчителем в обсязі до 20% передбаченого програмою часу. Теми досліджень з географії є рекомендаційними.

11. Значна кількість пропозицій стосувалась поняття “Геополітика” у 8 класі як такого, що є заскладним для учнів даної вікової групи. Тому з проекту програми вилучено поняття “Геополітика”.

12. Ще одна проблема: розгляд географії населення у курсі 8 класу. Робоча група розуміла деяку штучність такого перенесення суспільно-географічної теми у природничий курс. Але запланований обсяг матеріалу у 9 класу не дає можливості перемістити туди ще й вивчення географії населення.

13. Досить багато було пропозицій щодо вилучення зі змістової частини програми питання прямокутних координат у темі «Топографічна карта». Так, ці питання є складними для вивчення, але зважаючи на те, що Україна перебуває у стані війни, для наших воїнів просто життєво необхідні знання з картографії та топографії, вважаємо, що дане питання є дуже важливим для вивчення на сучасному етапі.

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
17 лютого 2020
Переглядів
1469
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку