Календарно-тематичне планування з хімії, 11 клас

Про матеріал
Календарно – тематичне планування уроків хімії 11 клас за новими програмами. 70 год (2 год на тиждень 64 год + 6 год резерв) За підручником Хімія, 11 кл О.В. Григорович
Перегляд файлу

11 клас

70 год (2 год на тиждень 64 год + 6 год резерв) За підручником Хімія, 11 кл О.В. Григорович

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Дата

Примітка

(Д/З)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

 

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

 

6

 

 

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає

s-, p-, d-елементи за їхнім місцем у періодичній системі;

пояснює

валентність і ступінь окиснення елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах атомів;

наводить приклади

s-, p-, d-елементів.

Діяльнісний компонент

складає

електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів з урахуванням принципу «мінімальної енергії»;

атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах;

аналізує

відмінності електронних конфігурацій атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів;

порівнює

можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів, що знаходяться в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує

періодичну зміну властивостей елементів і їхніх простих речовин на основі електронної будови їхніх атомів;

висловлює судження

щодо застосування періодичного закону для передбачення властивостей іще не відкритих елементів.

 

1

Вступний інструктаж з БЖД (31,32).

Повторення основних понять про будову атома.

Демонстрації

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

1

 

§1

 

2

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Інструктаж з БЖД (43, 96)

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

 

1

 

§2

3

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Інструктаж з БЖД (96,97)

Навчальні проекти

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

1

 

§2

4

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Інструктаж з БЖД (43,96,97)

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

1

 

§3

5

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Інструктаж з БЖД (96,97)

Навчальні проекти

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

1

 

§3

6

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

1

 

§4

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

    Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

 

Тема 2. Хімічний зв’язок і

будова речовини

 

8

 

 

 

7

Природа хімічного зв’язку. Йонний зв'язок.

Інструктаж з БЖД (43,96,97)

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

1

 

§5

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

установлює

види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади

речовин із різними видами хімічного зв’язку;

аморфних і кристалічних речовин.

Діяльнісний компонент

пояснює відмінності

вмеханізмах утворенняковалентних зв’язків у молекулі амоніаку та йоні амонію;

між аморфними і кристалічними речовинами;

прогнозує

фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей.

Ціннісний компонент

оцінює

на основі будови молекул води і спиртів можливість утворення водневого зв’язку між молекулами води, спиртів, води і спиртів;

висловлює судження

щодо залежності між використанням речовин та їхньою будовою і властивостями.

8

Природа хімічного зв’язку. Ковалентний зв'язок.

 

1

 

§6

9

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

Інструктаж з БЖД (39,43)

Демонстрації

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

1

 

§6

10

Природа хімічного зв’язку. Водневий зв'язок.

Інструктаж з БЖД (96,97)

Навчальні проекти

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

1

 

§7

11

Природа хімічного зв’язку. Металічний зв'язок.

Інструктаж з БЖД (96,97)

 

Навчальні проекти

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

1

 

§8

12

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

Інструктаж з БЖД (96,97,43)

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

Навчальні проекти

4. Застосування рідких кристалів.

1

 

§9

13

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Інструктаж з БЖД (43)

Демонстрації

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

1

 

§10

14

Контроль знань з тем «ПЗ і ПСХЕ. Хімічний зв'язок і будова речовини». Самостійна робота.

1

 

Повт. §

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.

    Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

 

 

Тема 3. Хімічні реакції 

 

8

 

 

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

пояснює

вплив різних чинників на зміщення хімічної рівноваги, на гідроліз солей;

принцип дії гальванічного елемента;

наводить приклади

необоротних і оборотних хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

складає

рівняння реакцій гідролізу солей;

розрізняє

необоротні і оборотні хімічні реакції;

характеризує

сутьхімічної рівноваги, гідролізу солей;

прогнозує

можливість реакції гідролізу солей;

рН середовища водних розчинів солей;

добирає

умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

експериментальновизначає рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів;

обчислюєза хімічними рівняннями відноснийвихід продукту реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

висловлює судження про значення принципуЛе Шательє в керуванні хімічними процесами;

обґрунтовує

значення оборотних процесів у довкіллі, промислових виробництвах;

вплив гідролізу солей на рН грунтів;

оцінюєнегативний вплив на екологію відпрацьованих гальванічних елементів і дотримується правил їхньої утилізації.

15

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

1

 

§11

16

Кислотність розчинів солей. Гідроліз солей.

Інструктаж з БЖД (43,37,44)

Лабораторні досліди

1.Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

 

1

 

§13

17

Гідроліз солей.

 

1

 

§13

18

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

1

 

§14

19

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Інструктаж з БЖД (96,97)

Навчальні проекти

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

1

 

§14

20

Розрахункові задачі

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

1

 

§12

21

Розрахункові задачі

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

1

 

§12

22

 

Контрольна робота №1

1

 

Повт §

 

 

 

 

 

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

     Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело струму.

 

Тема 4.

Неорганічні речовини і їхні властивості

 

40

 

 

 

23

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

Інструктаж з БЖД (43)

Демонстрації

8. Зразки неметалів.

1

 

§15

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає

найпоширеніші у природі металічні й неметалічні елементи;

представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою;

пояснює

суть явища алотропії;

відмінності властивостей алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору їхнім кількісним складом або будовою;

суть явища адсорбції; антропогенні і природні причини появи в атмосфері оксидів неметалічних елементів;

наводить приклади

алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору; сполук неметалічних елементів з Гідрогеном (гідроген хлорид, гідроген сульфід, амоніак);

взаємозв’язків між речовинами.

Діяльнісний компонент

складає

рівняння, що підтверджують відновні властивості металів, зокрема алюмінію і заліза (реакцій з неметалами, водою, кислотами і солями в розчинах);

окисні властивості неметалів (кисень, сірка, вуглець, хлор) в реакціях з воднем і металами;

відновні властивості водню й вуглецю в реакціях з оксидами металічних елементів;

реакцій, які характеризують особливості водних розчинів гідроген хлориду (з основами), гідроген сульфіду (з лугами), амоніаку (з кислотами);

реакцій, які характеризують хімічні властивості та одержання оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів;

кислот, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію і Цинку), середніх і кислих солей;

реакцій нітратної і концентрованої сульфатної кислот з магнієм, цинком, міддю;

характеризує

метали і неметали, їхні фізичні властивості та застосування (у тому числі сплавів металів);

застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку;

фізичні та хімічні властивості (взаємодія з магнієм, цинком, міддю) нітратної і концентрованої сульфатної кислот;

застосування гідроксидів Натрію і Кальцію;

поширення солей у природі;

складаєплан дослідженнятаекспериментально встановлюєгенетичні зв’язки між неорганічними і органічними речовинами;

порівнює

фізичні та хімічні властивості металів (алюміній і залізо) і неметалів, оксидів металічних і неметалічних елементів;

особливості водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку;

основ (гідроксидів Натрію і Кальцію);

аналізує і тлумачить результати досліджень;

прогнозує рН середовища кислотних і лужних ґрунтів;

установлює генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук;

проводить якісні реакції й визначає в розчинах йони: Феруму(2+), Феруму(3+), осаджуючи їх лугами, Барію, амонію, силікат- і ортофосфат-іони;

досліджує

якіснийсклад солей;

адсорбційну здатність активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів;

аналізує види жорсткості води і пропонує безпечні способи усунення жорсткості води у побуті;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

обчислюєкількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

робить висновки на основі спостережень;

обґрунтовує

значення алотропних перетворень;

причини існування кислотних і лужних ґрунтів;

оцінює

біологічне значення металічних (Кальцію, Калію, Натрію, Магнію, Феруму) і неметалічних (Оксигену, Нітрогену, Карбону, Фосфору, галогенів) елементів;

найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

доводить

практичну значущість явища адсорбції, металів і неметалів та сполук металічних і неметалічних елементів;

уплив жорсткої води на побутові прилади і комунікації;

висловлює судження

щодо біологічної ролі озону і його застосування, екологічних наслідків викидів в атмосферу оксидів Карбону, Нітрогену, Сульфуру;

кислотних дощів, парникового ефекту, нераціонального використання мінеральних добрив.

24

 

Галогени. Хлор.

 

1

 

§16

25

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

Гідроген хлорид. Хлоридна кислота.

1

 

§17

26

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

1

 

§18

27

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

1

 

§18

28

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Оксиген. Кисень і озон.

1

 

§19

29

Алотропія. Сульфур. Сірка. Окисні та відновні властивості неметалів.

Інструктаж з БЖД (43,96,97)

Демонстрації

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій  Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

1

 

§20

30

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

Гідроген сульфід. Сульфідна кислота.

1

 

§21

31

Повторний інструктаж з БЖД (31,32).

Сульфатна кислота. Особливості взаємодії металів з концентрованою сульфатною кислотою.

 

1

 

§22

32

Сульфатна кислота. Особливості взаємодії металів з концентрованою сульфатною кислотою.

1

 

§22

33

Нітроген. Азот. Окисні та відновні властивості неметалів.

Інструктаж з БЖД (96,97)

Навчальні проекти

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

1

 

§23

34

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування. Амоніак.

1

 

§24

35

Нітратна кислота. Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою.

1

 

§25

36

Нітратна кислота. Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою.

1

 

§25

37

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Фосфор.

1

 

§26

38

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

Інструктаж з БЖД (96,97)

Навчальні проекти

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

 

1

 

§27

39

Алотропія. Явище адсорбції. Карбон.

Інструктаж з БЖД (37,43,96,97)

Лабораторні досліди

2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

Демонстрації

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону (у тому числі 3D-проектування).

Навчальні проекти

7. Штучні алмази у техніці.

1

 

§28

40

Кислотні дощі. Оксиди неметалічних елементів в атмосфері.

Інструктаж з БЖД (96,97)

Навчальні проекти

11. Кислотні дощі.

1

 

§29

41

Силіцій оксид. Сучасні силікатні матеріали.

 

1

 

§30

42

Проміжний контроль знань з теми «Загальна характеристика неметалічних елементів та металів». Самостійна робота.

1

 

Повт §

43

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

1

 

§31

44

Застосування металів та їхніх сплавів.

Інструктаж з БЖД (43,45)

Демонстрації

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

1

 

§32

45

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію. (Лужні елементи)

 

1

 

§33

46

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію. (Лужні елементи)

1

 

§33

47

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Кальцію. (Кальцій і Магній)

1

 

§34

48

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. Поняття про жорсткість води та способи її усунення. (Кальцій і магній)

Інструктаж з БЖД (96,97)

Навчальні проекти

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

1

 

§34

49

 

Алюміній: фізичні і хімічні властивості. Основи.

1

 

§35

50

 

Алюміній: фізичні і хімічні властивості. Основи.

1

 

§35

51

Ферум. Залізо. Фізичні і хімічні властивості. Основи.

Інструктаж з БЖД (43,39)

Демонстрації

10. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально), Барію, амонію.

1

 

§36

52

Ферум. Залізо. Фізичні і хімічні властивості. Основи.

 

1

 

§36

53

Якісні реакції на деякі йони.

Інструктаж з БЖД (37,39,43)

Лабораторні досліди

3-6. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

7-8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

1

 

§37

54

Практична робота

Інструктаж з БЖД (37,39)

1. Дослідження якісного складу солей.

1

 

Повт §

55

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

Інструктаж з БЖД (96,97)

Навчальні проекти

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

1

 

§38

56

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

 

§38

57

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

 

§38

58

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

 

§38

59

Інструктаж з БЖД (37,39)

Практична робота

2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

 

1

 

Повт §

60

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

1

 

Повт §18

61

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

1

 

Повт §

62

 

Контрольна робота №2

1

 

Повт §

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Кислотні дощі.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Здоров’я і безпека

Явище адсорбції.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Кислотні дощі.

Властивості і застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Явище адсорбції.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

Застосування металів та їхніх сплавів.

Застосування неметалів.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Властивості і застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 

1

 

 

Тема 5. Хімія і прогрес людства

 

2

 

 

 

63

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

1

 

§39

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

наводить приклади застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Ціннісний компонент

Оціню єзначення хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем;

усвідомлює

значення нової філософії у хімії і власної громадянської позиції для реалізації концепції сталого розвитку суспільства;

причинно-наслідкові зв’язки у природі та її цінність і цілісність;

право на власний вибір і прийняття рішення;

відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів;

популяризує хімічні знання;

критично ставиться до хімічної інформації з різних джерел;

висловлює судження

щодо значення хімічних знань як складника загальної культури людини; про вплив діяльності людини на довкілля та охорону його від забруднень;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності.

64

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

Інструктаж з БЖД (96,97)

Навчальні проекти

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

1

 

§40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

«Зелена» хімія.

 

РЕЗЕРВНІ години (6 год)

65

 

Повторення. Хімічний зв'язок і будова речовини.

1

 

 

 

66

Неметали. Загальна характеристика неметалів та їх сполук с Гідрогеном та Оксигеном.  

 

1

 

 

 

67

Загальна характеристика металів та їх сполук: оксидів, гідроксидів, солей.

1

 

 

 

68

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

 

 

 

69

 

Розв'язування розрахункових задач.

1

 

 

 

70

 

Підсумковий урок.

1

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Планування
Додано
13 червня
Переглядів
660
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку