23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

​Календарно-тематичне планування з хімії для 11 класу на 2018-2019 навчальний рік (академічний рівень)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з хімії для 11 класу на 2018-2019 навчальний рік (академічний рівень) (ІІ семестр) розроблене відповідно до Програми з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень (затверджена наказом МОН України від 28.10.2010 № 1021); програма надрукована у збірнику: «Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи» – Тернопіль: Мандрівець, 2011; а також розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства (https://goo.gl/fwh2BR).

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування на 2018-2019 навчальний рік

Хімія. 11 клас

(академічний рівень)

 (70 годин, 2 години на тиждень)

№ за/п

Дата проведення

Тема уроку

Практична частина

ІІ семестр

Тема 4. Оксигеновмісні сполуки (21 год.)(продовження)

33

12.01

Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості.

 

34

14.01

Хімічні властивості альдегідів. Реакція окиснення і відновлення. Добування етаналю. Застосування метаналю і етаналю. Лабораторні досліди: 5. Окиснення метаналю (етаналю) арґентум(І) оксидом.

6. Окиснення метаналю (етаналю) купрум(ІІ) гідроксидом.

7. Окиснення спирту до альдегіду.

Лабораторні досліди: 5, 6, 7.

35

19.01

Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура.

 

36

21.01

Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп. Лабораторні досліди: 8. Дія етанової кислоти на індикатори. 9. Взаємодія етанової кислоти з магнієм. 10. Взаємодія етанової кислоти з лугом.

Демонстрації:

 20. Властивості етанової  кислоти.

 Лабораторні досліди: 8, 9, 10.

37

26.01

Практична робота №2. Властивості етанової кислоти.

Практична робота №2.

38

28.01

Багатоманітність карбонових кислот. Добування та застосування карбонових кислот.

 

 

Тематична

 

39

02.02

Естери. Склад, хімічна будова естерів. Реакція етерифікації. Гідроліз естерів. Застосування естерів.

Демонстрації:

 21. Добування  естеру. 22. Ознайомлення зі зразками естерів.

40

04.02

Жири,їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів. Лабораторні досліди: 11. Розчинність жирів. 12. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів.

Лабораторні досліди: 11, 12.

41

09.02

Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами. Лабораторний дослід 13. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.

Лабораторний дослід 13.

42

 

Поняття про спектральні методи встановлення структури органічних сполук.

 

43

11.02

Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глюкози: повне й часткове окиснення, відновлення, взаємодія з гідроксидами металічних елементів, бродіння (спиртове і молочнокисле), етерифікація. Лабораторний дослід 14. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

Демонстрації.

23. Взаємодія глюкози з аргентум(Ι) оксидом. Лабораторний дослід 14.

44

16.02

Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу.

 

45

18.02

Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів.

Демонстрації.

24. Гідроліз сахарози.

46

23.02

Крохмаль. Будова крохмалю. Хімічні властивості: гідроліз (кислотний, ферментативний), реакція з йодом. Лабораторні досліди: 15. Відношення крохмалю до води.

16. Взаємодія крохмалю з йодом.

Демонстрації.

25. Гідроліз крохмалю.

Лабораторні досліди: 15, 16.

47

25.02

Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, етерифікація, термічний розклад.

Демонстрації.

25. Гідроліз целюлози.

 

48

01.03

Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводнів.

 

49

03.03

Практична робота №3. Розв’язування експериментальних задач.

Практична робота №3.

50

10.03

Контрольна робота з теми «Оксигеновмісні сполуки».

 

 

Тематична

 

Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця)

називає

- оксигеновмісні сполуки за систематичною номенклатурою;

наводить приклади:

- спиртів, альдегідів, карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів, їхні тривіальні назви;

розрізняє:

- одно- і багатоатомні спирти;

- спирти і феноли;

- натуральні і штучні жири;

- натуральні та штучні волокна;

формулює

- означення функціональної групи;

класифікує

- оксигеновмісні сполуки за функціональними групами;

складає

- загальні, молекулярні, структурні та електронні формули оксигеновмісних сполук;

характеризує:

- водневі зв’язки та їхній вплив на фізичні властивості сполук;

- полісахариди як полімерні сполуки;

- хімічні властивості оксигеновмісних сполук;

ілюструє рівняннями відповідних хімічних реакцій

- хімічні властивості оксигеновмісних сполук;

пояснює:

- структурні й електронні формули сполук;

- сутність структурної ізомерії сполук;

- електронну сутність взаємного впливу атомів у

молекулах спиртів, фенолу, карбонових кислот;

- сутність спектральних методів дослідження органічних сполук;

порівнює:

- будову і властивості сполук з різними функціональними групами;

- мило і синтетичні мийні засоби;

встановлює:

- причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями оксигеновмісних сполук;

- генетичні зв’язки між оксигеновмісними сполуками;

обґрунтовує

- застосування речовин їхніми властивостями;

складає і використовує

- прилади для виконання дослідів;

визначає

- дослідним шляхом гліцерол, альдегіди, карбонові кислоти, глюкозу, крохмаль;

оцінює:

- згубну дію алкоголю на здоров’я людини;

- дію засобів побутової хімії на довкілля;

висловлює судження:

- про біологічне значення жирів і вуглеводів їх роль у харчуванні людини;

- значення процесів бродіння і гідролізу;

робить висновки:

- про властивості, виходячи з будови молекул речовин;

- про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей;

дотримується правил безпечного поводження з синтетичними мийними засобами, розчинниками.

Тема 5. Нітрогеновмісні сполуки (6 год.)

51

 

Аміни, їх склад, фізичні властивості. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами, горіння.

 

52

 

Анілін його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Добування аніліну.

Демонстрації.

 26. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою. 27.Взаємодія аніліну з   бромною водою.

53

 

Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені поєднанням аміно- і карбоксильної груп. Біполярний йон. Пептиди. Пептидний зв'язок.

Демонстрації.

28. Доведення наявності функціональних груп  у амінокислотах.

54

 

Білки як високомолекулярні сполуки. Основні амінокислоти, що беруть участь в утворенні білків. Рівні структурної організації білків. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції. Успіхи у вивченні та синтезі білків. Поняття про біотехнологію. Біологічне значення амінокислот і білків. Лабораторний дослід 17. Кольорові реакції білків.

Демонстрації.
29. Розчинення й денатурація білків.

Лабораторний дослід 17.

55

 

Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.       

 

56

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Нітрогеновмісні сполуки».

 

 

Тематична

 

Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця)

називає

- нітрогеновмісні сполуки за систематичною номенклатурою;

наводить приклади

- амінів, амінокислот;

розрізняє:

- первинні, вторинні і третинні аміни;

- аміни жирного ряду й ароматичні;

- амінокислоти і карбонові кислоти;

класифікує

- нітрогеновмісні сполуки за функціональними групами;

складає

- молекулярні, структурні та електронні формули амінів, амінокислот;

характеризує:

- рівні організації білків;

- будову подвійної спіралі ДНК;

- біологічну роль амінокислот, білків, нуклеїнових кислот;

- причини багатоманітності органічних сполук;

ілюструє рівняннями хімічних реакцій

- хімічні властивості нітрогеновмісних сполук;

пояснює:

- структурні й електронні формули сполук;

- структурну ізомерію сполук;

- електронну сутність взаємовпливу атомів у молекулі аніліну;

- утворення біполярного йона;

- амфотерність амінокислот;

- зміст понять: функціональна аміногрупа, пептидний зв’язок, поліпептид;

порівнює

- синтетичні й біотехнологічні методи добування речовин;

аналізує

- основний хімічний склад харчових продуктів;

встановлює:

- причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями нітрогеновмісних сполук;

- генетичні зв’язки між органічними речовинами;

обґрунтовує

- застосування речовин їхніми властивостями;

складає і використовує

- прилади для виконання дослідів;

визначає

- дослідним шляхом білки;

оцінює:

- досягнення біотехнології;

- роль біополімерів у функціонуванні організмів;

висловлює судження

- про вплив вивчених сполук на організм людини;

робить висновки:

- про властивості, виходячи з будови молекул речовин;

- про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі (5 год.)

57

 

Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери. Лабораторний дослід 18. Порівняння властивостей термопластичних і термореактивних полімерів.

Демонстрації.

 30. Зразки пластмас.

Лабораторний дослід 18.

58

 

Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, поліметилметакрилат, фенолформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі.

 

59

 

Синтетичні волокна. Поліестерні та поліамідні волокна, їх склад, властивості, застосування. Лабораторний дослід 19. Відношення синтетичних волокон до нагрівання, розчинів кислот і лугів.

Демонстрації.

 30. Зразки синтетичних волокон.

Лабораторний дослід 19.

60

 

Синтетичні каучуки. Склад, властивості, застосування. Багатоманітність та взаємозв’язок органічних речовин.  Лабораторний дослід №20. Порівняння властивостей каучуку і гуми.

Демонстрації.

 30. Зразки каучуків.

Лабораторний дослід 20.

61

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі».

 

 

Тематична

 

Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця)

називає

- найпоширеніші полімери;

наводить приклади

- органічних речовин різних класів;

- полімерних сполук та матеріалів на їхній основі;

- синтетичних високомолекулярних речовин і полімерних матеріалів на їх основі;

описує

- властивості полімерних матеріалів;

складає

- молекулярні і структурні формули найпоширеніших полімерів;

характеризує

- застосування полімерів;

пояснює

- причини багатоманітності органічних речовин;

- застосування фізичних методів в органічній хімії;

порівнює:

- природні, штучні і синтетичні волокна;

- пластмаси і каучуки;

- термопластичні й термореактивні полімери;

- каучук і гуму;

встановлює

- причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням полімерів;

обґрунтовує

- значення органічних речовин у створенні нових матеріалів;

висловлює судження

- про значення синтетичних методів добування органічних речовин;

дотримується правил безпечного поводження із синтетичними матеріалами.

Тема 7. Роль хімії в житті суспільства (9 год.)

62

 

Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії у розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем.

Демонстрації.

 31. Матеріальні і віртуальні моделі фулеренів, нанотрубок тощо. 

32. Зразки* природних і синтетичних і полімерів. 

34. Зразки* видів палива.

63

 

Роль хімії у створенні нових матеріалів. Найважливіші хімічні виробництва в Україні. Екскурсія. Підприємства силікатної промисловості (віртуально).

Демонстрації.

33. Зразки* сировини, традиційних і новітніх матеріалів, виробів з них.

64

 

Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин і тютюнопаління на здоров’я людини. Роль хімії у розв’язанні проблеми ВІЛ/СНІДу та інших захворювань.

Демонстрації.

35. Зразки* лікарських засобів.

65

 

Хімія та забезпечення людства харчовими продуктами. Добрива, хімічні засоби захисту рослин, обробка і збереження харчових продуктів. Хімічні методи обробки, зберігання, контролю якості харчових продуктів. Лабораторний дослід 21. Аналіз змісту маркування деяких ужиткових продуктів (харчових продуктів, тари й упаковки, засобів гігієни і косметики, лікарських засобів, побутових хімікатів). Лабораторний дослід 22. Виявлення деяких неорганічних і органічних речовин у складі ужиткових продуктів.

Демонстрації.

36. Зразки* мінеральних добрив, засобів захисту рослин, харчових продуктів і добавок.

38. Визначення наявності нітратів у харчових продуктах.

 

66

 

Хімія у побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами.

Демонстрації.

37. Зразки* засобів для прання, миття, чищення, дезінфікування, парфумерно-косметичних препаратів, автокосметики, розчинників, фарб та інших побутових хімікатів.

67

 

Хімія та екологія. Планетарна роль хімічних процесів.

 

68

 

Місце хімії серед інших наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

 

69

 

 Екскурсія (орієнтовні об’єкти екскурсій (зокрема, віртуальних):

Мінералогічний і краєзнавчий музей. Промислові виставки. Хімічні лабораторії промислових та сільськогосподарських підприємств. Кар’єри з видобутку корисних копалин. Підприємства металургійної промисловості. Підприємства силікатної промисловості. Підприємства з переробки нафти і природного газу. Коксохімічний завод. Опалювальна котельня, теплова електростанція. Завод гідрування жирів, цукровий завод.

Завод з виробництва мінеральних добрив. Завод з виробництва лаків і фарб. Завод з виробництва побутових хімікатів. Хіміко-фармацевтичний завод. Аптека. Підприємства прання та хімічного чищення. Тваринницька ферма. Санітарно-ветеринарна лабораторія ринку. Санітарна епідемічна станція. Підприємства харчової промисловості. Автозаправна станція).

 

70

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми «Роль хімії в житті суспільства».

 

 

Тематична

 

Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця)

називає:

- найважливіші галузі і сучасні напрями розвитку хімічної науки;

- загальні правила поводження з побутовими хімікатами;

наводить приклади

- найважливіших хімічних виробництв у світі та в Україні (зокрема, місцевих);

описує

- новітні хімічні технології, властивості нових матеріалів;

характеризує

- роль хімії в сучасному матеріальному виробництві, медицині, побуті, розв’язанні глобальних проблем;

пояснює

- явища повсякденного життя, пов’язані з хімією, застосовуючи предметні знання;

складає

- узагальнювальні схеми, таблиці на основі вивченого матеріалу;

аналізує

- інформацію, закладену в маркуванні споживчих продуктів, оцінює їхній хімічний склад;

експериментально визначає:

- наявність у складі деяких споживчих продуктів неорганічних і органічних речовин вивчених класів;

оцінює

- значення продуктів хімічного виробництва у підвищенні добробуту людей;

висловлює судження:

- про значення хімії для розуміння наукової картини світу;

 - про шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я людини;

дотримується правил безпечного поводження з речовинами.

 

Демонстрації: *(реальні і віртуальні).

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Планування
Додано
16 серпня 2018
Переглядів
1175
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку