Календарно-тематичне планування з Музичного мистецтва для 7 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з Музичного мистецтва для 7 класу за підручником Л,Г, Кондратової.

підготувала: вчитель музичного мистецтва КУ Сумської загальноосвітньої школи №4 імені Олександра Аніщенка, ПЕТРЕСКУ ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків музичного мистецтва в 7 класі

І семестр «Музичне мистецтво у нашому житті» (16 год)

 

 

Дата

 

Правка

 Тема уроку

 Ключові знан-ня та навички

 

Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

Учнівські

музичні

  проекти

 

1

 

 

 

 

Музична культура рідного краю

 

Поняття  музична культура, музична культура рідного краю.

Інструментальні та вокальні колективи рідного краю. Інструментальна та вокальна музична спадщина рідного краю.

 

 

Л. Ревуцький симфонія № 2 фінал 3ч.

 

 

О.Злотник «Музика рідного дому»

 

Проект «Музика рідного дому»

2

 

 

Пісні рідного дому.

Поняття вокальна музична культура рідного краю. Вокальні шедеври рідного краю. Твочість видатних виконавців-вока-лістів минулого і сучасності різних областей України

Твори на вибір вчителя:

У.н. п «Через сад –виног-рад» у виконанні Соломії Крушель-ницької Уривки із пісень: В.Івасюка «Чер-вона рута», Яремчук «Сто-жари», С.Ротару «Одна ка-лина», Р. Кириченко, «Смерека» М. Гнатюк. Уривки з пісень Олександр Пономарьов «З ранку до ночі» Руслана «Знаю я», Білик «Країна»

 

О.Злотник «Музика рід-ного дому»

Продовжити роботу над проектом

3

 

 

 

Знайом-тесь –аранжу-вання.

 

Поняття аранжу-вання музики. Різновиди аран-жування., сучасне електронне аран-жування акаде-мічної музики.

 

Л. Бетховен. Соната № 14, Сучасне електронне аранжу-вання сонати.

М.Глінка Марш Чор-номора із оп. «Руслан і Людмила» - уривок.

Ф.Ліст Транскрипція «Маршу Чорномора» із оп. М.Глінки «Ру-слан і Людмила» для фортепіано - уривок.

 

 

В. Івасюк. “Червона рута”

Презента-ція проекту

4

 

 

 

Аранжу-вання ака-демічної музики

 

Поняття аранжу-вання академічної

симфонічної музи-ки. Приклади аран-жування академіч-ної симфонічної музики.

Сучасний страдно- симфонічний ор-кестр та його ін-струменти.

 

В. А. Моцарт. Симфонія № 40, оригінал.

В. А. Моцарт. Симфонія № 40, І частина, у вико-нанні естрадного-симфо-нічного оркестру під керівництвом Поля Маріа (Франція). ролик про творчість В.Моцарта із фрагментами сучасного фільму «Амадей»

 

 

В. Івасюк. “Червона рута”

 

Проект

«Сучасні

мобільні

рингтони»

5

 

 

Аранжу-вання на-родної музики

Поняття аранжу-вання традиційної інструментальної народної  музики.

Приклади аранжу-вання народних танців.

Антонін Дворжак «Слов'янські танці» № 2 «Українська дум-ка». У. н. танець «Гопак» у виконан-ні ансамблю нарнстру-ментів. М.Мусоргський гопак з оп. "Сорочинський ярмарок"

Т.ПетриненкоУкраїна

Продовжити роботу над проектом

6

 

 

Вокальні перевті-лення. Історія двох вальсів.

Поняття академіч-не хорове аран-жування. Особли-вості аранжування

інструментальної музики. Приклади хорового, вокаль-ного та інструмен-тального аранжу-вання.

Твори на вибір вчителя:

Арчибальд Джойс. Старовинний вальс «Осінній сон» у виконанні духового оркестру.

Пісня «Осінній сон» (А. Джойс- В. Малков) у вико­нанні Людмили Зикіної.

Хорова композиція «Осін-ній сон» у виконанні хору хлопчиків,.

Й.Брамс Вальс № 15 у виконанні фортепіано, Й.Брамс. Вальс - джазове аранжуванні у виконанні вокального ансамблю

 

 

Т.Петриненко“Україна”

Продовжити роботу над проектом

 

7

 

 

 

Інстру-ментальні

перевті-лювання. Електронне аран-жування.

 

Різновиди сучасного аранжування. Інструменти в аранжуванні. Стилі сучасного аранжування. Значення ритму та інструмен-товки в сучас-ному аранжу-ванні.Стилі -зація в мистецтві.

 

О.П. Бородін. «Улітай на крилах вітру» (уривок

з опери «Князь Ігор») у виконанні хору дівчат-полонянок.

О.П. Бородін. «Улітай на крилах вітру» у виконанні О. Козлова (саксофон) та Квартету імені Д. Шостаковича,

у виконанні групи «Оберіг», солістка — Н. Морозова.

Сучасне аранжування в стилі реп.

 П.Чайковський Адажіо з балету «Лебедине озеро»

Сучасна обробка для голосу і синтезатора, джазова стилізація твору

 

 

 

 

О.Зацепін, сл..Дербе-ньова «Ку-ди іде ди-тинство»

 

Тестові завдання

8

 

 

Аранжу-вання по-ліфоніч-них тво-рів. Урок узагаль-нення знань.

Тематичне оціню-вання

 

 

Специфіка аранжування поліфонічних творів, проміжне узагальнення з теми

И.С. Бах. Токата і фуга ре мінор. Сучасна обробка токати

О.Зацепін, сл..Дербе-ньова «Ку-ди іде ди-тинство»

Презентація проекту

 

9

 

 

 

Тради-ційна об-робка на-родної пісні

 

Вокальна тради-ційна обробка му-зики. Збірки народ-них обробок. Ви-датні імена укра-їнських компози-торів.Народна пі-сня в обробці в опері.

 

Унп «Гаю, гаю, зелен роз-маю».М.Леонтович обр унп «Гаю, гаю, зелен роз-маю» у хоровому виконанні.

Унп «Сонце низенько» у виконанні вокального ан-самблю; М. Лисенко, пісня Петра "Сонце низенько»; Унп "Сонце низенько"" в обробці Олешівського у виконанні церковного хору (кер.Фицик П.В). Валентин Меньков - акустик кавер на арію Петра «Сонце низенько» з опери "Наталка Полтавка"

 

 

 

«Одна калина» муз. М.Квінти, сл.В.Куровсь-кого

 

Проект «Пісні про Україну»

10

 

 

Тради-ційна об-робка на-родної інстру-менталь- ної музи-ки

Народна пісня та танець в інстру-ментальному творі. Особливості об-робки народних пісень в інстру-ментальних

творах.

Лезгинка з опери

«Руслан і Людмила» М. Глінки у виконанні оркестру.

Танець лезгинка в сучасній естрадній обробці.

Дживан Г аспарян. Вірменька народна пісня у виконанні дудука.

Ванесса Мей(скрипка) и Дживан Г аспарян(дудук)- попурі на мелодії класичних творів.

 

 

«Одна калина» муз.М.Квінти, сл.В Куровсь-кого

Продовжити роботу над проектом

11

 

 

Фольклорта сучас-на стилі-зація

Сучасна обробка народної музики. Напрями фолькло-ру. Стилі сучасної фольклорної музи-ки. Сучасна фольк-лорна вокальна та інструментальна музика. Поняття сучасна обробка народної фольк-лорної пісні. Стилізація. Народні обряди на сцені і в житті. Фолк-опера. Фольклорні стилі.

Є. Станкович. Фольк- опера «Коли цвіте папороть» (фрагменти). пісня "Ой на Ивана на Купала" стилізация народного обряду у виконанні театру піс-ні російська народна пісня «Девка по саду ходила» (стилізація народної пісні з еле-ментами R&B) у ви-конанні арт-групи російська народна пісня « Как по гор-кам,по горам» (сти-лізація пісні) солісту та вокального ансамблю.

 

 

У. н. пісня «Чом ти не прий-шов»

Продовжити роботу над проектом

 

12

 

 

 

Україн-ська ав-тентична

музика

 

Поняття автентич-на музика.

Різновиди автен-тичної музики. Історія розвитку

автентичної му-зики на Україні. Сучасні виконавці автентичної му-зики. Фолк-рок.

 

Гутр «Божичі» у.н.п. «Як поїду під Полта-ву»,

Гурт «Древо» у.н.п. «Летіла зозуля через мою хату».

Українська пісня «Зійшов місяць, зійшов ясний»,

 У.н.п. «Ой я сяду край віконечка» у виконанні автен-тичного колективу

 Г рупа «Воплі Водоплясова» Весна прийде, гурт «Гайда-маки» пісня Сусідка»

 

 

Українська народна пісня «Чом ти не прийшов»

Презентація проекту

13

 

 

 

Етнічна музика

 

Поняття етнічна музика, історія її розвитку. Народні інструменти країн світу. Етнічна музика в творах композиторів. Сучасна українська етнічна музика. українські інструменти

Музична вікторина: «Музичний етнічний ланцюжок»

Уривки з творів: арабська, індійська, грецька, іспанська, африканська, японська, австралійська, чукотська етнічна музика

В. Зубицкий. Сюїта «Українські танці» 1 час-тина у виконанні квінтету

фрагменти з етнічної му-зики України:- "Аркан" (цимбали, скрипка, дводенцівка, бубен), Буковинська полька (со-пілка), музика закарпаття

( гра на дримбі ), сигнал до полонинського ходу (трембіти і ріг), композиція «Кольорові села» (гра на цимбалах)

 

 

 

Л. Квінт. “Здрастуй, світ!”,

Проект «Сучасні хіти».

14

 

 

 

Танцю-вальна ет-нічна та популяр-на музика

 

Етнічна

танцювальна

музика,

класифікація

танцювальної

музики, латино-

американські

танцювальні

композиції

 

Танці народів світу, латиноамериканські композиції. Ж. Бізе. Хабанера з опери “Кармен”, Ж. Бізе, Р. Щедрін. “Кармен-сюїта” - «Хабанера» уривки.

 

 

Л. Квінт. “Здрастуй, світ!”,

Продовжити роботу над проектом

15

 

 

 

Сторінка-ми Євро-бачення

 

Сучасна естрадна пісня народів світу. Особливості відображення етнічних мотивів у сучасній естрадній пісні. Історія конкурсу Євробачення. Видатні імена. Історія участі в конкурсі українських виконавців.

 

 

Руслана «Дикі танці».

Ані Лорак «Shady Lady». Олександр Рибак композиція за вибором. Лорін (Lorine Zineb Nora Talhaoui)

«Euphoria» (Ейфорія) (Швеція).

Джамала Дикі танці

 

Е.Крилатов «Троє білих коней»

 

Тестування

16

 

 

 

Сучасні обробки для ест-радного оркест-ру. Узагаль-нюючий урок.

 

Тематичне оціню-вання

 Семестрові оцінки

 

Сучасні оркестри

естрадної музики.

Інструменти

естрадного

оркестру.

 

 

Джеймс Ласт «Зима», Der Winter (Largo) ПольМаріа « Jingle Bells» «Carol of the Bells» - у виконанні американської групи «Pentatonix»

«Happy New Year» - у виконанні шведської групи «АВВА».

 

Е.Крилатов «Троє білих коней» «Jingle

Bells» «Дзвонять дзвони», українська народна колядка «Тиха ніч, свята ніч!»

 

 

 

Презентація проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків музичного мистецтва в 7 класі

ІІ семестр «Новаторство в музичному мистецтві» (19 год.)

 

 

Дата

 

 

Тема уроку

    Основні поняття для     засвоєння

Матеріал для

музичного

сприйманя

Матеріал для виконання

Учнівські

музичні

  проекти

 

17

 

 

 

Сучасна музика. Стилі та напрями.

 

Поняття стиль в музиці, кратка характеристика стилів музичного мистецтва в істо-рії, знайомство з сучасними сти-лями музики, по-няття сучасна ле-ка та академічна

серйозна музика,

авторський, на-ціональний, істо-ричний стилі в

музиці.

 

 

Твори на вибір вчителя:

Моцарт В.А. - Бруно Хоффман , Adagio (для скляної гармо-ніки, С-dur)

Харатурян «Адажіо» з балету «Спартак», А.Бабаджанян «Позо-ви мене» соло на сак-софоні Пресняков.

М.Лисенко«Елегія».

 

М.Картичка «Хуртови-на»

 

 

Проект «Сучасні стилі музики»

 

18

 

 

 

Джаз

 

Особливості сучасних му-зичних явищ (джаз). Поняття імпровізація, му-зична імпрові-зація, історія ви-никнення джазу, напрями, інстру--менти джазу.

 

На вибір вчителя:

Ф. Сінатра. «Leamin the blues» ( перевод). Л. Армстронг. «Блюз Західної околиці», спіричуелс. Дж. Герман. «Хелло, Доллі!».Дж. Г ершвін «Рапсодія в стилі блюз» (Чарлі Паркер — саксофон).

Елла Фіцджеральд та Луї Армстронг. «Summertime» (літо). Л. Утьосов та його джаз-оркестр. «Паро--плав».

Вокальний квартет, джаз-оркестр під керівництвом О Цфас-мана. «Невдале поба-чення».

 

 

М.Картичка «Хуртови-на»

 

 

Продов-жити роботу над про-ектом

 

19

 

 

Рок-н-рол

Історія розвитку ро-н-рола. Елвіс Преслі та його послідовники.

Е. Преслі. “Все гаразд, мамо”, Кліфф Річард «The Shadows - Livin' Doll»

 

«Рок-н-рол» муз.ісл. Н.Май

Продов-жити ро-боту над проектом

 

20

 

 

 

Історія року.

 

Історія виникнення та зарубіжні рок- групи. Особливості сучасних музичних явищ (рок)

 

На вибір вчителя:

«The Beatles» - «Let it be»; група «Queen» - «The show must go on», «We are the

champions»; група

«Pink Floyd» -«Another Brick in

the Wall»; група «Океан Ельзи».

«911», «Відпусти».

 

 

«Рок-н-рол» муз.ісл. Н.Май

 

Презен-тація про-екту

 

21

 

 

 

Популяр-на пісня - зіркові імена

 

Особливості сучасних музичних явищ (поп). Українські солісти.

 

На вибір вчителя:

«They Don't Care About Us», «You Are Not Alone». У виконанні М.Джексона; . “A Toi» «Як би не було тебе», «L'ete Indien», «Бабине літоу виконанні Д. Дассена, “Mon Moe Moi», «D, Allemagne ” (“Besie”) у виконанні П. Каас, пісня Р. Паулса Маестроу виконанні А. Пугачової, «Паризьке танго» у виконанні М. Матє, «Confessa» «Soli» у виконанні А. Челентано, « Je t'aime» у виконанні Лари Фабіан, «Мрії збуваються», «Криша дома твоего» Ю.Антонова

 

 

Дж.Леннон, П.Макартні. “Вчора” “Yesterday

 

Проект «Зірки поп-музики»

 

22

 

 

 

Популяр-ні ВІА

 

Особливості сучасних музичних явищ - популярна музика. Популярні російські та українські групи.

 

На вибір вчителя:

ВІА «Пісняри» - «Березовий сік», ВІА «Орєро» - «Пісня про Тбілісі», ВІА «Самоцвіти» - «Клен», «Шкільний вальс», ВІА «Машина часу» - «Поворот», ВІА «Земляне»- «Трава у дома»

 

 

Дж.Леннон, П.Макартні. “Вчора” “Yesterday

 

Продов-жити ро-боту над проектом

 

23

 

 

 

Диско

 

Особливості сучасного стилю музики - диско

 

На вибір вчителя:

Boney M - «Sunny», гурт «Ріккі е Повері» « Mamma Maria », гурт «Modern Talking» «Brother Louie», «Cheri Cheri Lady», Донна Саммер - «Hot Stuff» , «I Feel Love». Bee Gees - « How Deep Is Yor Love».

 

 

«Пісня про рушник»

муз.П.Май-бороди,

сл..А.Ма-лишка

 

Продов-жити ро-боту над проектом

 

24

 

 

 

Шансон

 

Особливості сучасних музичних явищ - шансон. Історія виникнення шансону. Видатні імена.

 

На вибір вчителя:

Шарль Азнавур та Мірей Матьє. «Вічне кохання».

Едіт Піаф. «Ні, я ні про що не жалкую» («Non, Ge Ne Regrette Rien»).

 

 

«Пісня про рушник»

муз.П.Майбороди, сл..А.Малишка

 

Презен-тація про-екту

 

25

 

 

 

Барди

 

Історія виникнення авторської пісні. Особливості су-часних музичних явищ (авторська пісня). Видатні імена авторської пісні. Авторська пісня Висоць-кого, Акудажви,Нікітіна, Розенбаума . Авторська пісня і кіно.

 

На вибір вчителя:

Б.Окуджава « Його величність, жінко», Б.Окуджва «Молитва Франсуа Вийона» у виконанні Жанни Бічевської, Муз.І.Шварца, сл..Б.Окуджави «Любов і розлука» у виконанні Олени Камбурової. Ю.Візбор «Изгиб гитари желтой», Е.Драч « Бють пороги» (на слова Т.Шевченко).

 

Т.Петри-ненко. "Господи, помилуй нас"

 

Тестуван-ня

 

26

 

 

 

Звучить

авторська

бардівсь-ка пісня.

 

 

Тематич-не оціню-вання

 

 

На вибір вчителя:

В.Висоцький « Пісня про друга», «Висота», О.Резенбаум «Вальс- бастон, О.Дольський «Мені зірка впала на долоньку», «Господа офіцери», С.Нікітін «Під музику Віваль-ді» , «Олександра».

«С тучки на тучку» (Голос діти)

 

 

Т.Петриненко. "Господи, помилуй нас".

 

Проект

«Авторсь-ка пісня»

 

27

 

 

 

Музика театру

 

Театральна музика та її жан-ри. Уведення. Музично- теат-ральні жанри. Класифікація жанрів. Музика до театральних вистав.Опера. Оперетта.Сучас-ні оперні театри. Відмінності кла-сичних музично-

Театральних жанрів.

 

 

І. Кальман, оперета «Фіалка Монмартру», арія «Карамболіна» у виконанні О. Крицької.

І. Кальман, оперета «Принцеса цирку» арія містера Ікс у виконанні Георга Отса. Хачатурян. Танець із шаблями з балету “Гаяне”.

 

 

 

Продов-жити ро-боту над проектом

 

28

 

 

 

Мюзикл

 

Історія

виникнення

мюзиклу.

Відмінності

мюзиклу від

класичних

музично-

театральних

жанрів

 

Ріккардо Коччанте. Пісні «Belle» (Красу-ня), «Danse mon Esmeralda» (Танец Есмеральди) та «Le Temps de cathédrales» ( Собори часу) з мюзиклу «Нотр-Дам де Парі» у виконанні Брюно Пельтьє.

фрагменти відео з сучасних мюзиклів: Жерар Пресгурвик. Мюзикл "Ромео и Джульетта" - Les Rois du monde (Королі ночної Верони), дует Ромео та Джульетти Aimer (Щастя), (Ранок).

 

 

О.Злотник,

сл..Т.Шев-ченко «Тече вода з-під яво-ра»

 

 

Продовжити роботу над проектом

 

29

 

 

 

Телемю-зикл.

 

Український

мюзикл.

Телемюзикл.

Музика до кіно і

серіалів.

Відмінності

сучасного теле

мюзиклу від

класичних

музично-

театральних

жанрів

 

 

 

Максим Дунаєвський музика до фільму «Мері Попінс до побачення» - увертюра, пісня «Непогода», «Леді досконалість», «Вітер змін», «Тридцять три корови». Уривки Дж.Ендрюс музика до фільму «Мері Попінс».

 

І.Шамо,

Д.Луценко «Києве мій»

 

Презен-тація про-ектів

 

30

 

 

 

Історія рок- опери

 

Виникнення рок- опери як теат-рального жанру, зарубіжна рок- опера, імена.

Особливості

жанру.

Спорідненні жанри. Рок-опера в кіно. Відмінності рок-опери від кла-сичних музично- театральних жанрів. Вітчизняна рок-опера

 

 

О.Рибніков Пролог, романс «Я тебе ніколи не забуду», романс «Білий шипшина», епілог «Алілуя» з рок-опери «Юнона і Авось»

 

І.Шамо,

Д.Луценко «Києве мій»

 

Проект «Рок- опера»

 

31

 

 

Музика з телеекра-ну

Музика з

телеекрану, музика

кінофільмів,

телесеріалів та

мультфільмів.

Особливості

жанрів. Пісні про

війну.

М.Тарівердієв музика до фільму «17 миттєвостей війни» уривок до з фільму «Білоруський вокзал», в якому звучить відома пісня Б.Окуджави «Нам нужна одна Победа» , музика до фільму «В бій ідуть одні «стари-ки». « Смуглянка »- муз.О.Новікова, сл..Я.Шведова

«В землянці » -муз.К. Листова, сл..О.Сур-кова.

Пісня «Поветайся живим» слова та му-зика Ірини Цілик, сестер Тельнюк.

 

«Спасибі вам фроновики» муз. і сл..Н.Май

Продов-жити ро-боту над проектом

 

32

 

 

 

Електронна музика та її інструменти

 

Електронна музика, електро інструменти та їх відмінність від звичайних, особливості електронної музики

 

Кейко Мацуї. «Tears of the Ocean» (Сльози океану), «Deep Blue» (Глубоко синій).

Гурт «Space» (Прос-тір). «Just Blue» (Тіль-ки синій), «Magic Fly» (Магія літати).

 

 

 

 

 

«Спасибі вам, фрон-товики» муз. і сл..Н.Май

 

Продов-жити ро-боту над проектом

 

33

 

 

Сучасна

танцю-вальна

музика

Особливості музичної культури хіп-хоп, танцювальна музика нового часу, реп, репери

На вибір вчителя:

Джастін Тімберлейк «Cry me a river»

Мерая Кері. «I Can’t Live Without You»

Гурт «Танок на майдані конго». «Гранули».

 

Муз.і сл. М.Мозго-вого «Моя земля»

Презен-тація про-екту

 

34

 

 

 

Жанри і напрями електрон-ної музи-ки

 

Особливості

напрямів

електронної

музики та жанри

електронної му-зики

 

И.С. Бах. «Бранден-бурзький концерт №2», фрагменти. И.С.Бах. «Бранден-бурзький концерт №2», в стилі техно      ( фрагменти).

Й.С.Бах Токатта і фуга ре мінор - орган (фрагмент)

Й.С.Бах Токатта і фуга ре мінор (в стилі техно)

 

 

Муз.і сл.. М.Мозго-вого «Моя земля»

 

Тесту-вання

 

35

 

 

 

Музичне

Мистецт-во: діалог традицій і новатор-ства. Підсум-ковий урок.

 

Тематич-не оціню-вання.

Оцінки за семестр

 

 

 

Підведення

підсумків

навчального року

 

Л.Бетховен. Симфонія № 9. Фінал «Ода до радості»

 

Муз. і сл.М.Моз-гового «Моя зем-ля» Повторення улюблених пісень сучасності

 

Презентаії про- ектів

 

 

docx
Додано
28 грудня 2018
Переглядів
988
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку