Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно-тематичне планування з німецької мови 9 клас

Про матеріал

Підручник С.І. Сотникова, Г.В.Гоголєва. «Deutsch». Німецька мова.

Складено відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, 2 години на тиждень

Перегляд файлу

9 клас (5-тий рік навчання)

 

Підручник С.І. Сотникова, Г.В.Гоголєва. «Deutsch». Німецька мова. 

 

Складено відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, 2 години на тиждень

 

І семестр

 

№ уро-ку

Дата

Підтема

Мета

Вправи

на розвиток лінгвістичних компетенцій

 

Вправи на розвиток мовленнєвих компетенцій

Домашнє

завдання

Фонетичний матеріал

Граматичний

матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

 

 

Тема 1: Meine Familie, meine Freunde und ich (Моя родина, мої друзі та я)

 

 

1.

 

 Sommerferien  Літні канікули

 

Навчати  розповідати  про літній відпочинок, робити припущення про відпочинок інших людей, використовуючи у мовленні підрядні з’ясувальні  речення.

 

 Впр. 1

(с. 6)

Дієслово «sein» у минулому часі Präteritum (повторення). Впр. 4b (с.7)

Порядок слів у підрядному з’ясувальному реченні (повторення). Впр. 4b (с.7

 

Впр.

2, 3 (с. 6)

 

РЗ

Впр. 5

(с. 8)

Впр. 4

(с. 7), 6,

7 (с. 8)

Впр. 8

(с. 8); РЗ

Впр. 8

(с. 8); РЗ

2.

 

Freizeit und Ferien Вільний час і канікули

Навчати розповідати про улюблені заняття на дозвіллі, описувати минулі канікули, вживаючи дієслова у формі минулого часу Perfekt та дієслово «sein» у формі Präteritum,

Впр. 1

(с. 9)

Підрядне речення причини

зі сполучником

«weil» (повто- рення).

Впр. 3 (с. 9)

Дієслово «sein» у  минулому часі Präteritum (повторення). Впр. 5, 6 (с.11)

Sich sonnen, Recht haben.

Впр. 2, 3 (с. 9); РЗ

Впр. 4b, 4c (с. 10)

Впр. 4 с (веб-сайт) (с.10)

 

Впр. 4a (с. 10),

5—7

(с. 11)

 

Впр. 8

(с.11); РЗ

3.

 

Wie ist deine Meinung?

Яка твоя думка?

Навчати вислов-лювати свою думку, робити пропозиції щодо дозвілля, вживаючи неозначені форми дієслів із часткою«zu» та без неї, погоджуватися  на такі пропозиції  або  відхиляти їх

Впр.1

(с.12)

Вживання неозначеної форми дієслів із часткою «zu» і без неї.

Впр.  4,5

(с. 13), 7 (с. 14); РЗ

Vor|haben (hatte vor, hat vorgehabt), vor|schlagen (schlug vor, hat vorgeschlagen), versuchen (versuchte, hat versucht), Lust haben, nichts dage- gen haben, abgemacht, ausgeschlossen.

Впр. 2 (с. 12); РЗ

Впр. 3

(с. 12);

 

Впр.6a  (с. 14)

Впр. 5

(с. 13), 6

(с. 14)

 

РЗ

 

Впр. 7     (с.14)

4.

 

Gefühle und Emotionen Почуття і емоції

Навчати розповідати про емоційний стан людей та умови, за яких людина  себе так почуває, вжи-ваючи підрядні умо-вні речення, опису-вати свої почуття та пояснювати ситуації, коли такі почуття виникають

Впр.1

(с.15)

Підрядні речення умови.

 Впр. 2 (с. 15)

 

Die Bosheit, die Trauer, die Freude, die Angst, das Staunen, das Glück, böse, traurig, sauer, fröhlich\/froh, erschrocken, glücklich, erstaunt. Впр. 1 (с. 15)

 

Впр.2a (с. 15)

 

Впр. 3,4,

(с. 16)

РЗ

Впр. 6, (с.16)

5.

 

Echte Freunde Справжні друзі

Навчати давати характеристику друзям, описувати стосунки з найкра-щими друзями, висловлювати свою думку щодо проб-леми, що обгово-рюється в дискусії

Впр. 1

(с. 17)

Займенник

«jemand».

Впр. 3 (с. 17)

Zuverlässig, treu, tolerant, frech, der Altersgenosse (-n), sich verlassen (verließ sich, hat sich verlassen) auf (Akk.), vertrauen (vertraute, hat vertraut) (Dat.), verraten(verriet, hat verraten) jemand. Впр. 2, 3 (с. 17); РЗ,

Впр. 4b (с. 18), 5(с.19);

РЗ

 

Впр. 4a

(с. 18), 6(с. 19)

 

Впр. 7(с. 19);

Впр. 7(с. 19);

6.

 

Gib mir einen Rat Дай мені пораду!

Навчати розповідати про проблеми з братами та сестрами, давати пораду, використовуючи наказовий спосіб дієслів

Впр.1

(с.20)

Наказовий спосіб дієслів (повторення). Впр. 2 (с. 20), 4

(с. 21), 5 (с. 22); РЗ

Ärger haben, Sorgen haben, die Klamotten (Pl.), der Tipp  (-s), der Rat (Ratschläge),

aus|kommen (kam aus, ist ausgekommen).

 

 

Впр.3

(с.21)

 

Впр.4

(с.21)

 

Впр. 6

(с 22); РЗ

Впр. 6

(с. 22); РЗ

7.

 

Eltern und Kinder Батьки і діти

Навчати розповідати про емоції та почуття, які мають члени родини один до одного, та про умови, за яких проявляються ці почуття

Впр.1

(с.23)

Минулий час Präteritum.

Впр. 3b,3c (с.23),

Підрядні речення умови. Впр. 2 (с.23);

Die Urgroßmutter (-¨-), der Urgroß-vater(-¨-),der Hass, das Vertrauen, der Respekt vor (Dat.), die Sorge um(Akk.),

der Ekel vor  (Dat.), das Mitleid mit (Dat.).

Впр. 3a (с. 23),

 

РЗ

Впр.5

(с.25)

Впр. 6

(с. 25); РЗ

Впр. 6

(с. 25); РЗ

8.

 

Lebenslauf Автобіогра-фія

Навчати розуміти інформацію в біографії людини, складати біографію іншої людини, вживаючи числівники на позначення року

Впр.1

(с.26)

Числівники на позначення року.

Впр. 2,  (с. 26)

Минулий час Präteritum (повторення)

Das Abitur absol -vieren (absolvierte, hat absolviert),  

Впр. 4a (с. 26),

4b, 5

(веб-сайт) (с. 27)

Впр.1

(с.26)

Впр.6

(с.27)

Впр. 6, 7

(с. 27);

Впр. 7

(с. 27);

9.

 

Über den Lebenslauf sprechen Говорити про авто-біографію

Навчати розуміти інформацію в біо-графії людини, що подана у формі таблиці, розпові-дати про життє-вий шлях видатної  людини за поданою   інформацією, вжи-ваючи у мовленні минулий час Präteritum

Впр.1

(с.28)

Минулий час Präteritum (повторення). Впр. 2 (с. 28), 6

(с. 29)

Bei|treten(tratbei,ist beigetreten) (+ Dat.), der Beitritt (-e) (zu+Dat.), das Mitglied (-er), die Promotion (-en), promovieren (promovierte, hat promoviert), der/ die Stellver- tretende (-n), der/dieVorsitzen-de (-n).

 

Впр. 2, 3

(с. 28)

Впр.5

(с.29)

Впр. 7

(с. 29)

Впр. 7

(с. 29)

10

 

Mein Lebenslauf Моя авто-біографія

Навчати розуміти інформацію в біо-графії людини, що подана у формі таблиці, розпові-дати свою авто-біографію, вжи-ваючи у мовленні минулий час Präteritum

Впр.1

(с.30)

Минулий час Präteritum (повторення). Впр. 2 (с. 30)

der Familien-stand, die Staats-angehörigkeit, tätig sein als, sich bewerben (bewarb sich, hat sich beworben) um (Akk.)

Впр.2

(с.30)

 

Впр.4

(с.31)

Впр.5

(с.31)

Впр.5

(с.31)

11

 

Wiederholung Повторення

Навчати працювати над проектом, закрі-пити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

РЗ

 

РЗ

 

Впр.  1,2

(проект),

3 (с.32),

5 (с. 33)

Впр.  1,2

(проект),

4 (с. 32); РЗ

Заповнити табли цю са-мооціню-

вання

(c. 34)

 

 

Тема 2: Theater und Kino (Театр і кіно)

 

12

 

Das Theater-gеbäude Будівля театру

Називати примі-щення й різні об’єкти в театрі в однині й множині, розуміти опис театру і співвіднсити тексти із ілюстраціями, описувати театр своєї мрії

Впр.1

(с.35)

Множина іменників . Впр. 1

(с. 35)

Die Bühne (-n),

das Bühnenbild (-er), das Theatercafé (-s),

das Foyer (-s), die Kulisse (-n), der Vorhang (-¨-e), der Zuschauerraum (-¨-e). Впр.2(с.35);

Впр.3

(с.36)

 

Впр. 4

(с. 36);

Впр. 4,

(с. 36);

Впр. 5

(с. 36);

13

 

Im Theater

В театрі

Називати приміщення

в театрі, розповідати про їхнє призначення, описувати якийсь театр своєї місцевості

Впр.1

(с.37)

 

Die Aufführung (-en),

der Auftritt (-e), die Probe (-n), das Theaterstück (-e), ab|legen (legte ab, hat abgelegt), sich (Dat.) an|sehen (sah sich an, hat

sich angesehen), inszenieren (inszenierte, hat inszeniert).

Впр. 1, 2 (с. 37);

Впр. 4, 5

(с. 38)

Впр.3

(с.37)

Впр.2

(с.37)

Впр. 6

(с. 38)

Впр. 6

(с. 38)

14

 

Ein Theaterbe- such Відвідування театру

Навчати розповідати про відвідування театру, повідом- ляти, де знахо-дяться місця

у залі для глядачів

Впр.1

(с.39)

 

Числівник (повторення)

Das Parkett, die Loge (-n), der Rang (-¨-e),

der Zuschauer (-), zuerst, besorgen (besorgte, hat besorgt), Beifall klatschen (klatschte, hat geklatscht). Впр.1,2(с.39);

Впр. 6

(с. 40), 7

(с. 41)

 

Впр. 5a (с. 40)

Впр.3

(с.39),

4, 5

(с. 40)

Впр. 8

(с. 41)

  Впр. 8

(с. 41)

15.

 

Der Spiel-plan Репертуар

Навчати називати й розрізняти види театральних вистав, розуміти інформацію

в театральній афіші, повідомляти про свої вподобання щодо театральних вистав

Впр.1

(с.42)

Множина іменників

(повторен-ня). Впр. 1 (с. 42)

Die Komödie (-n), die Tragödie (-n),

die Oper (-n), das Ballett (-e), das Musical (-s),die Erstaufführung (-en), auf|führen (führte auf, hat aufgeführt).

Впр. 2 (с. 42);

Впр. 3a (с. 42)

РЗ

Впр. 3a (с. 42),

3b, 4

(с. 43)

Впр. 5

(с. 43)

Впр. 5

(с. 43)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatives Theater Інновацій-ний театр

 

Навчати називати й описувати професії, пов’язані з театром, розповідати про альтернативні форми,  що  існують  у театральному мистецтві, вживаючи підрядні означальні речення,

РЗ

 

Підрядне означальне речення.

Впр. 5, 6 (с. 44 - 46)

 

Abwechslungsreich, avantgardistisch, der Artist (-en), die Darbietung (-en), der Clown (-s), der Künstler (-), unter freiem Himmel.

Впр. 1—3 (с. 44)

Впр.5

(с.44)

Впр.3

(с.44)

Впр.4

(с.44)

Впр.7

(с.46)

Впр.7

(с.46)

17

 

Wir gehen gern ins Kino

Ми охоче ідем в кінотеатр

Навчати

розповідати про відвідування кінотеатру, запро-шувати до кіно-театру й відповдати на таке запрошеня, писати пові-домлення про останнє відві-дування кінотеатру

Впр.1

(с.47)

 

Vor|ziehen (zog vor, hat vorgezogen), sich bekannt machen mit (Dat.),

das Popcorn. Впр. 2, 3a (с. 47)

Впр. 4a с. 48

Впр. 2,3b

с. 47-48; впр.4a

4b, 5, с. 48-49

 

Впр. 6, с.49

Впр. 6, с.49

18

 

Filme

Фільми

Навчати називати й розрізняти жанри кіномистецтва, розуміти інформацію в кіноафіші, робити пропозицію щодо перегляду якогось фільму, приймати чи відхиляти таку пропозицію,

Впр.1

(с.50)

Складносурядні речення зі сполучни ком

«denn».

впр. 5, с.51

Der Actionfilm (-e), der Animationsfilm (-e), der Animationsfilm (-e), der Liebesfilm (-e), das Drama (Dramen), der Fantasyfilm (-e), der Science-Fiction-Film(-e), die Hauptfigur (-en). Впр. 2, 3 (с. 50)

Впр. 4

с.51

 

Впр. 5, с.51; впр.6. с.52

Впр. 7, с.52

Впр. 7, с.52

19

 

Mein Lieblings- film

 Мій улюблений фільм

Навчати проводити серед однокласників опитування щодо їхніх улюблених фільмів та коментувати результати такого опитування, писати повідомлення про свій улюблений фільм

Впр.1

(с.53)

Словотвір: складні слова. Впр. 1 (с. 53)

Befragen (befragte, hat befragt) nach (Dat.),

es geht um (Akk.). Впр. 1 (с. 53)

 

РЗ

Впр.2

(с.53),

3, 4

(с. 54)

Впр. 5,

(с. 54);

Впр., 6

(с. 54);

20

 

Mein Lieblings- schauspieler Мій улюблений актор

Навчати називати улюблених акторів, розуміти й коментувати інформацію

в біографії відомого актора, вживаючи дієслова у минулому часі Präteritum

Впр.1

(с.55)

Минулий час Präte-ritum. Впр. 1 (с. 55),

3b (с.57)

Die Auszeichnung (-en), beschließen (beschloss, hat beschlossen), der Gewicht-heber (-), gewinnen (ge- wann, hat gewonnen), der Hauptdarsteller (-),der Nebendarsteller (-),der Immobilienmakler

(-),die Staatsbürgerschaft (-en), widmen (widmete)

Впр. 3а

 (с. 55)

 

Впр. 2

(с. 55),

впр.5, (с.57)

Впр. 4, (с.57)

Впр. 6, (с.57)

21

 

Wiederholung Повторення

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

РЗ

Впр. 2a (с. 67); РЗ

 

 

Впр. 1 (проект), 3 (с. 58), 4 (с. 59)

Впр. 1 (проект), 2b(с. 58), впр. 5

(с. 60);

Заповнити таблицю самооцінювання (c. 60)

 

 

Тема 3  : Literatur (Література)

 

22

 

Wir lesen gern

Ми охоче читаємо

Навчати називати літературні жанри, розповідати про літературні вподобання однолітків, вживаючи у роз-повіді дроби, про-водити серед одно класників опи-тування за темою

Впр.1

(с.61)

Числівники

Впр. 5a (с. 62),

5b (с. 63); РЗ

Das Abenteuer (-),das Ereignis (-se), die Gattung (-en),

die Hälfte (-n), übernatür- lich, ungewöhnlich, der Zauberer (-).

Впр. 2 (с. 61)

Впр. 4(с. 62), впр. 6,

с (63)

 

Впр. 3

(с. 61, 7

(с. 63)

Впр. 8,

с.63

Впр. 8,

с.63

23

 

Über Bücher sprechen Говоримо про книжки

Навчати розпо-відати, про що йдеться у книжці, читати й розуміти анотації до книг, повідомляти, які книжки подо-баються, вжива-ючи у мовленні підрядні озна- чальні речення

Впр.1

(с.64)

Словотвір: складні слова. Впр. 1 (с.64) Підрядне означаль

не речення. Впр. 4, с.65;

 

 

Die Inhaltsangabe (-n), das Vergnügen (-), unterhaltsam, spannend, humorvoll.

Впр. 3, с.64-65

 

Впр. 2,с. 64, впр. 5, с.65

Впр. 7, с.66

Впр. 7, с.66

24

 

Bekannte deutsche Schriftsteller und Dichter Відомі німецькі письменники і поети

Навчати розпо-відати про видатних німецьких письменників і поетів, знайо-мити з їхньою творчістю

Впр. 2,3

(с. 67)

Підрядне означальне речення. Впр. 5(с.

(с. 68); РЗ

Das Werk (-e), der Erfolg (-e), das Repertoire (-s), der Vertreter (-).

Впр. 1 (с. 67)

 

Впр. 5

(с. 68-69)

 

 

 

Впр. 4

(с. 768, 6

(с. 69)

 

РЗ

Впр.7, с.69

25

 

Mein Lieblings- buch

 Моя улюблена книжка

Навчати називати улюблені книжки й улюблених літера- турних героїв, писати лист

у відповідь

Впр.1

(с.70)

 

Aus|zeichnen (zeichnete aus, hat ausgezeichnet), empfehlen  (empfahl, hatempfohlen).

Впр. 5,

с .71

Впр. 4

,с . 70

Впр. 2.

с. 70

Впр. 7,

с. 70

Впр. 7,

с.70

26

 

Wie oft besuchst du Bibliothe-ken?

Як часто ти відвідуєш бібліотеки? 

Навчати розповідати про відвідання бібліотеки, читати повідомлення на інтернет- форумі й коментувати їх відповідати на запитання анкети про відвідування бібліотеки

 

РЗ

 

 

Die Auswahl an/von(Dat.), aus|wählen (wählte aus, hat ausgewählt), die Neuerscheinung (-en), aus|leihen (lieh aus, (Dat.), aus|wählen (wählte aus, hat ausgewählt), die Neuerscheinung (-en), aus|leihen (lieh aus, (stöberte, hat gestöbert), lesenswert.

 

Впр. 3, с.73-74

Впр. 5, с.75

Впр. 2,

с.73

6, 7(с. 72)

Впр. 7,

с.72

Впр. 7,

с.72

27

 

Wiederholung Повторення

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

Заповни-ти таблицю самооці-нювання

28

 

 Контроль читання

Формувати навички читання, письма й монологічного мовлення

 

Словотвір: складні слова

 

 

 

 

 

Тестова робота

Впр.c. 79

29

 

Контроль говоріння

Формувати навички читання, письма й монологічного мовлення

 

Складносурядні речення

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестова робота

Повтори

ти ЛО

30

 

Контроль аудіювання

 Формувати навички читання, письма й монологічного мовлення

 

РЗ

 

 

 

 

 

 

 

Тестова робота

Заповнити таблицю самооці-нювання

31

 

  Контроль письма

Формувати навички читання, письма й монологічного мовлення

 

РЗ

 

Словотвір: складні слова

 

 

 

 

 

Впр.4,

(с.78)  

Впр.(с.79)

32

 

Wiederholung Повторення

Формувати навички читання, письма й монологічного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

Повтори

ти ЛО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

№ уро-ку

Дата

Підтема

Мета

Вправи

на розвиток лінгвістичних компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих компетенцій

Домашнє

завдання

Фонетичний матеріали

Граматичний

матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

 

Massenmedien

32

 

 Wie sieht eine Zeitung aus?

Як виглядає газета?

 - знаходити, розуміти та передавати необхідну інформаціюі, формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

 Впр.1, c.80

 Словотвір:

складні слова

die Tageszeitung, die Wochenzeitung, die Lo-kalzeitung, die Fachzeit-schrieft, das Anzeigen-blatt, austragen, sich beschränken auf

 Впр.4, c.81

 

Впр.2, c.80, Впр.5, c.82

 

 Впр.6, c.82

33.

 

Rundfunk und Fernsehen

Радіо і телебачення

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1, c.83

Утворення іменників

senden, übertragen, die Direktübertragung, der Versuch, der Rundfunk, die Fernsehanstalt, der Fernsehteilnehmen, drahtlos

Впр.3, c.83

 

Впр.5, 6, c.85

Впр.4, c.84

Впр.7, c.85

34

 

Meine Lieblin-gsfernsehsen-dung

Das moderne Fernsehen Моя улюблена телепередача

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1, c.86,

Словотвір:

складні слова

die Einschaltquote, die Doku-Reihe, die Daily Soap, die Quelle, unter-haltsam, informative, brutal, das Fernsehan-gebot, glotzen, die Ent-spannung

Впр.3, c.89, Впр.5, c.90,

Впр.1, c.89,

Впр.2,3, c.86,

Впр. 4, с,90

 

Впр. 7, с,90

35

 

Warum ärgert mich die Werbung? Чому мене сердить реклама?

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.91

Інтонація розповідного речення

die Einflussnahme, wer-ben für, lasting, ernst,

zielstrebig, grausam, är-gerlich, lügnerisch

Впр.3, c.91

 

Впр.4, 5, c.93

 

Впр.6, c.93

36

 

Kommunikatio-nsmittel heute

Ohne Internet geht es gar nicht mehr Засоби комунікації сьогодні

знаходити, розуміти та передавати необхідну інформаціюі,

Впр.1, c.94

Словотвір:

складні слова

das Notebook, der iPod, die Software, das Pass-wort, digital, tragbar,

Впр. c.97

Впр.4, c.96 Впр.4, c.97

Впр.3, c.97

Впр.5, c.96

 

Впр.6, c.98

37

 

Beliebte Websi-tes

Die Massenme-dien in der Ukraine Засоби масової інформації в Україні

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.99 Впр.1, c.102

Словотвір:

складні слова

die Website, der/das Blog, das Netzwerk, das Forum, die Homepage

Впр.4, c.100 Впр.4, c.102

 

Впр.3, c.99 Впр.5, c.101

 

Впр.6, c.101 Впр.6, c.103

38

 

Wiederholung

Повторення

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впр.3, c.104

Впр.4, c.104

Впр.6, c.105

Wissenschaft und Technik

39

 

Wie wichtig ist die Wissen-schaft? Чи важлива наука?

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.107

 

die Erfindung, das Ding, die Heizung, der PC, der Laptor

Впр.4, c.108

 

Впр.5, c.109

 

Впр.6, c.109

40

 

Die Erfindungen der Deutschen Винахідники Німеччини

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1, c.110

Präsens Passiv

der Erfinder, der Buch-druck, erfinden

Впр.3, c.111

 

Впр.4, c.112

Впр.5, c.113

Впр.6, c.113

41

 

Weltbekannte Forscher Всесвітньовідомі дослідники

Робити повідомлення

Впр.1, c.114

Утворення іменників

der Forscher, das Genie, der Wegbereiter, hervor-ragend, bewerten

Впр. c.116

 

Впр.2, c.114 Впр.3, c.116

Впр.3, 4, c.115

Впр.4, c.115

 

Впр.5, c.117

42

 

Ukrainische Wissenschaftler

Українські вчені

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1, c.118

 Утворення іменників

graduiren, auf dem Gebiet, das Schweisen, renommiert, das Eisenba-hnwesen, der Brükenbau

Впр.3, c.118

Впр.4, c.119

Впр.2, c.120

Впр.4, c.121

Впр.6, c.122

43

 

Neue Technolo-gien – pro und kontra Нові технології за- і проти

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.123

Словотвір:

складні слова

die Chance, das Risiko, genetisch veränderte Organismen, Angs haben vor

Впр.3, c.123

Впр.5, c.124

 

 

Впр.6, c.124

44

 

Kann die Wissenschaft zerstörerisch sein? Чи може наурка бути руйнівною?

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.125

Інтонація розповідного речення

zerstören, zerstörerisch, überflüssig, der Fort-schritt, die Waffe, die Kernenergie, die Fest-platte, Zeit kosten, die Mühe, der Holzgasko-cher, der Einsatz, bundesweit

Впр.3, c.125 Впр.3, c.127

 

Впр.4, c.126

Впр.5, c.128

 

45

 

Wiederholung Повторення

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

Впр.3, c.129

Впр.2, c.129

Впр.4, c.130

Deutschland

46

 

Deutschland geografisch gesehen Німеччина . Географічне розташування

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1, c.132

Словотвір:

складні слова

grenzen, münden in

Впр.3, c.133

Впр.3, c.133

 

Впр.6, c.135

Впр.7, c.135

47

 

das Land und seine Menschen Країна і її люди

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.136

Утворення іменників

der Ausländer, die Minderheit, die Lausitz, der Staatsangehörige, die Tracht, der Pate

Впр.4, c.137

Впр.2, c.136

Впр.4, c.140

 

Впр.5, c.140

48

 

Berliner Mauer Берлінська счтіна

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1, c.141

Утворення іменників

die Wiedervereinigung, der Rest, der Mauerfall, der Fluchnversuch, fliehen, erschießen

Впр.4, c.141

 

Впр.6, c.143

Впр.5, c.142

Впр.6, c.145

49

 

Deutsche Sehenswürdigkeiten

Eine Reise durch Deutschland Подорож Німеччиною

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.146

Словотвір:

складні слова

die Kathedrale, das Mahnmal, errichten, wieder aufbauen, der Entwurf

Впр.3, c.147

Впр.5, c.151

Впр.3, c.147

Впр.5, c.148

Впр.7, c.151

50

 

das Land der Dichter und Denker Країна поетів

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.152

Інтонація розповідного речення

begeistert, leidenschaftlich, neugierig

Впр.3, c.152

 

Впр.5, c.154

 

Впр.7, c.154

51

 

Kulturland-schaft Deutschlands Культура Німеччини

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1, c.155

Утворення іменників

erleben, vielfalt, einzigartig

 

Впр.6, c.156

Впр.4, c.156

 

Впр.8, c.157

52

 

Wiederholung Повторення

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

Впр.1,2, c.158

Впр.3, c.158

Впр.4, c.159

Die Ukraine

53

 

Meine Heimat das ist die Ukraine Моя Батьківщина Україна

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.161

Словотвір:

складні слова

fülen, geborgen, der Mitbürger, riechen, wohl, in ersten Linie

 

Впр.4, c.164

Впр.1, c.163

 

Впр.5, c.162

Впр.6, c.164

54

 

Interessante Reiseziele in der Ukraine Інтересні місця в Україні

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1, c.165

Інтонація розповідного речення

blühen, die Blüte, die Gegend, transkarpatisch, der Bergfluss, der Bergsee

Впр.3, c.166

 

Впр.4, c.167

 

Впр.6, c.167

55

 

Eine Reise durch die Ukraine Подорож по Україні

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.168

Словотвір:

складні слова

bestatten, das Kosaken-tum, der Stummfilm, das Wasserkraftwerk, präch-tig, unvergesslich

Впр.3, c.169

Впр.3, c.171

Впр.4, c.170

 

Впр.6, c.173

56

 

Meine Liebligs-stadt Моє улюблене місто

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1, c.174

Інтонація розповідного речення

bei/tragen zu, einmelig, einzigartig, die Herkunft, die Kernkraft, die Schlacht, pflegen, die Werft, das Töpfereimuseum

 

 

 

 

Впр.2, c.174

 

 

 

 

 

Впр.3, c.175

 

 

 

 

 

Впр.6, c.175

57

 

Sehenswürdig-keiten Kyjiws

Bekannte Sehe-nswürdigkeiten der Ukraine Визначні пам’ятки Києва

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.176

 

Інтонація розповідного речення

der Bau, die Bildungsan-stalt, der Brunnen, die Gedenksäule, renommiert, verzieren, die Festug, die Siedlung

Впр.4, c.177

Впр.3, c.178

 

Впр.1, c.178

 

Впр.3, c.177

 

Впр.4, c.179

 

Впр.6, c.179

 

58

 

Berufe

Beliebte Berufe Улюблені професії

 

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.183

Словотвір:

складні слова

der Pilot, der Flugbeg-leiter, der Reiseleiter, die Führung, betreuen, begleiten, steuern,

Впр.5, c.186

Впр.3, c.183

Впр.6,7, c.187

 

Впр.8, c.187

59

 

Berufswünsche

Der Weg zum Beruf Дорога до професії

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.188

 

die Begabung, die Fähig-keit, die Angst, Kontakte knüpfen, der Studienbe-werber, die Bewerbung

Впр.4, c.192

Впр.5, c.190

 

Впр.3, c.188 Впр.6, c.190

Впр.7, c.193

60

 

Typische Berufswahl Вибір професії

Навчати висловлювати свою думку, формувати навички аудіювання, письма

Впр.1, c.194

Утворення іменників

der Kampfjetpilot, die Neigung, typisch, ungewöhnlich

Впр.3, c.195

 

Впр.5, c.196

 

Впр.6, c.196

61

 

Sozialberufe Соціальні професії

Навчати вести бесіду, формувати навички читання, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1, c.197

Утворення іменників

der Kinderbetreuer, die Einfühlung, der Alten-pfleger, die Verantwor-tung, das Altersheim, der die Behinderte, die Hilfs-tbereitschaft , das Enga-gement, verzichten auf

Впр.4, c.198

 

Впр.5, c.199

 

Впр.6, c.199

62

 

Arbeitslos nach dem Studium Робочі місця після навчання

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1, c.200

Словотвір:

складні слова

die Voraussetzung, die Anforderung, die Berufs erfarung, das Vorstellu-ngsgespräch, ein/stellen

Впр.4, c.201

 

Впр.5, c.202

 

Впр.6, c.202

63

 

Zukunft der Arbeit Майбутня робота

Навчати вести бесіду, формувати навички читання, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1, c.206

Словотвір:

складні слова

das Intranetportal, der Geschäftspartner, der Webcast, in Echtzeit

Впр.3, c.206

 

Впр.6, c.208

Впр.5, c.208

Впр.7, c.208

64

 

Контроль письма

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

Контроль читання

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

Контроль говоріння

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

Контроль аудіювання

формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Німецька мова (5-й рік навчання) 9 клас (Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.)
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
4294
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку