Календарно-тематичний план та робоча програма з синхронізованих курсів історії України та всесвітньої історії в 10–11 класах на 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичний план та робоча програма з синхронізованих курсів історії України та всесвітньої історії в 10–11 класах на 2018-2020 н.р. згідно оновлення навчальної програми на 2018 н.р. для загальноосвітніх навчальних закладів.

Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

Навчання історії у старшій школі спрямоване на реалізацію мети повної загальної середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості учнів/учениць, формуванні в них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Випускник/випускниця старшої школи – це патріот/патріотка України, який/яка: знає історію своєї держави; є носієм української мови, культури, національних традицій і духовних цінностей; виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті; має бажання і здатність реалізовувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства; бережно ставиться до природи; дотримується здорового способу життя.

Мета історичної освіти в старшій школі –сприяти формуванню в учнів/учениць національно-культурної ідентичності, патріотичного світогляду, активної соціальної та громадянської позиції, почуття власної гідності у результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу.

Ця мета має конкретизуватися в комплексі завдань, серед яких пріоритетними є:

 поглиблення інтересу до історії як сфери знань і навчального предмета, розвитокмисленнєвих здібностей та умінь, необхідних для розуміння сучасних викликів;

 набуття системнихзнаннь про факти, події, явища, тенденції в Україні та світі ХХ–ХХІ ст. з позицій: цінності життя людини, досвіду українського державотворення, утвердження єдності й соборності Українського народу, значення європейських культурних і правових традицій для суспільних процесів в Україні, зміцнення національних інтересів і суверенітету, цілісності та непорушності кордонів Української держави в контексті світового історичного процесу;

 розвиток історичного, критичного та творчого мислення, здатності розуміти загальний хід історичного процесу, проблеми, що стоять перед країною та світом;

 спонукати до усвідомлення національного інтересу, необхідності захисту суверенітету, територіальної цілісності своєї держави в умовах реальних військово-політичних, інформаційних та інших викликів;

 долучення до духовних і культурних надбаньі цінностей, історико-культурних традиційукраїнського й інших народів;

 сприяння формуванню політичної та правової культури, громадянської самосвідомості, пошани до державної символіки України в гармонійному поєднанні із національними та загальнолюдськими цінностями.

Структура програми й організація навчання учнів/учениць. Програма складається з пояснювальної записки, структурованих за розділами очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць і змісту навчального матеріалу з історії України та всесвітньої історії як основи для досягнення цих результатів. Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці зорієнтовані на формування предметних і ключових компетентностей і викладені через знання й уміння, які відповідають знаннєвому, смисловому й діяльнісному компонентам.

Цей курс історії для 10–11 класів складається з двох окремих предметів – “Історія України” та “Всесвітня історія”. Для підвищення результативності навчання (через ефективний розподіл навчального часу) програма пропонує синхронізувати вивчення історії України та всесвітньої історії. Рекомендовану послідовність вивченняісторії України та всесвітньої історії за розділами наведено в таблиці наприкінці пояснювальної записки.

Зміст історичного матеріалу базується на таких пріоритетах: усталена періодизація новітньої історії; національна спрямованість, принципи історичної пам’яті, хронологічної послідовності, науковості, логічності, гуманізації, проблемного викладання, національної спрямованості, полікультурності;органічне й оптимальне дотримання пропорцій між політичною, соціально-економічною та культурною складовими історичного процесу; загальнонаціональною історією, регіоналістикою й історичним краєзнавством;виокремлення побутової історії та особливостей трансформації рівня життя населення відповідно до подій, що відбувалися в Україні та світі.

До кожного розділу подано теми, які можуть бути розкриті на практичних заняттях/під час виконання навчальних проектів/при написанні есе. Учитель/учителькана власний розсуд можутьобирати/змінювати/корегувати/доповнювати теми, а такождосліджувати їх у різнийспосіб, залежно від умов організації навчальногопроцесу, пізнавальних можливостей школярів, класу й індивідуальногопідходувчителя до викладання.Рекомендовані проектиспрямовані на розвиток творчо-пошукових умінь і навичок. Контраверсійністьпропонованих тем відповідає віковим особливостям учнів/учениць старшої школи й орієнтована на формування розуміння зв'язку між вивченим матеріалом і сучасністю.

У програмі немає розподілу навчальних годин за розділами. В межах загальної річної кількості годин учитель/учителька може самостійно визначати час для роботи над кожним розділом програми, але не порушуючи при тому повноти завдань, визначених як результати і зміст навчально-пізнавальної діяльності.

Організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць за цією програмою вчитель/вчителька відображає у власному календарно-тематичному плані або в робочій програмі, які затверджує керівник навчального закладу. Робочу програму вчитель укладає з метою розроблення в межах навчальної програми власного алгоритму роботи з учнями, акцентування на певних навчальних цілях, змістових елементах, розширення кола історичних діячів, зміни послідовності вивчення матеріалу в межах розділів, доповнення матеріалу з історії рідного краю ітематикою практичних занять, навчальних проектів та есе.

 

 

Синхронізація курсів історії Українита всесвітньої історії в 10–11 класах

 

Клас

Предмет

Розділ навчальної програми

10

Історія України

Повторення. Вступ

Всесвітня історія

Розділ 1. Передумови Першої світової війни. Війна та революції

Історія України

Розділ 1. Україна в роки Першої світової війни

Історія України

Розділ 2. Початок Української революції

Всесвітня історія

Розділ 2. Облаштування повоєнного світу

Історія України

Розділ 3. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

Всесвітня історія

Розділ 3. Провідні держави світу в міжвоєнний період

Історія України

Розділ 4. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Всесвітня історія

Розділ 4. Держави Центрально-Східної Європи

Історія України

Розділ 5. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Всесвітня історія

Розділ 5. Держави Азії та Латинської Америки

Всесвітня історія

Розділ 6. Передумови Другої світової війни

Всесвітня історія

Розділ 7. Друга світова війна

Історія України

Розділ 6. Україна в роки Другої світової війни

Всесвітня історія

Розділ 8. Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період

11

Історія України

Повторення. Вступ.

Всесвітня історія

Розділ 1. Повоєнне облаштування світу

Історія України

Розділ 1. Україна в перші повоєнні роки

Всесвітня історія

Розділ 2. Держави Північної Америки та Західної Європи:формування постіндустріального суспільства

Історія України

Розділ 2. Україна в умовах десталінізації

Історія України

Розділ 3. Україна в період загострення кризи радянської системи

Всесвітня історія

Розділ 3. Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси

Історія України

Розділ 4. Відновлення незалежності України

Всесвітня історія

Розділ 4. Держави Азії, Африки та Латинської Америки: вибір шляхів розвитку

Історія України

Розділ 5. Становлення України як незалежної держави

Всесвітня історія

Розділ 5. Міжнародні відносини

Всесвітня історія

Розділ 6. Повсякденне життя і культура

Історія України

Розділ 6. Творення нової України

Всесвітня історія

Узагальнення до курсу

 

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»                                                                                              «ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні методичної комісії                                                                 Заступник директора з НВР 

загальноосвітніх предметів                                                                                                 Барков С.М.                                                      

« ____ » ___________ протокол № ____                                                        _____________________                                                             

Голова комісії ____________ Соловарь В. А.                                                    « ____ » ___________               

Методист         ____________  Хохуля О.М.

 

 

Робоча програма

з синхронізованих курсів

 історії України та всесвітньої історії в 10–11 класах

на 2018-2019 н.р.

Клас

 

Предмет

Розділ навчальної програми

 

Всього

З них на практичні заняття

10

Історія України

Повторення. Вступ

1

-

Всесвітня історія

Розділ 1. Передумови Першої світової війни. Війна та революції

5

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 1.

1

-

Історія України

Розділ 1. Україна в роки Першої світової війни

4

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 1.

1

-

Історія України

Розділ 2. Початок Української революції

7

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 2.

1

-

Всесвітня історія

Розділ 2. Облаштування повоєнного світу

2

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 2.

1

-

Історія України

Розділ 3. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

11

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 3.

1

-

Всесвітня історія

Розділ 3. Провідні держави світу в міжвоєнний період

6

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 3.

1

-

Історія України

Розділ 4. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

10

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 4.

1

 

Всесвітня історія

Розділ 4. Держави Центрально-Східної Європи

3

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 4.

1

-

Історія України

Розділ 5. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

4

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 5.

1

-

Всесвітня історія

Розділ 5. Держави Азії та Латинської Америки

3

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 5.

1

-

Всесвітня історія

Розділ 6. Передумови Другої світової війни

2

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 6.

1

-

Всесвітня історія

Розділ 7. Друга світова війна

3

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 7.

1

-

Історія України

Розділ 6. Україна в роки Другої світової війни

9

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 6.

1

-

Всесвітня історія

Розділ 8. Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період

2

1

Всесвітня історія

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 8.

1

 

11

Історія України

Повторення. Вступ.

1

-

Всесвітня історія

Розділ 9. Повоєнне облаштування світу

3

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 9.

1

-

Історія України

Розділ 7. Україна в перші повоєнні роки

 

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 7.

1

-

Всесвітня історія

Розділ 10. Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства

5

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 10.

1

-

Історія України

Розділ 8. Україна в умовах десталінізації

6

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 8.

1

-

Історія України

Розділ 9. Україна в період загострення кризи радянської системи

6

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 9.

1

-

Всесвітня історія

Розділ 11. Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси

5

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 11.

1

-

Історія України

Розділ 10. Відновлення незалежності України

7

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 10.

1

-

Всесвітня історія

Розділ 12. Держави Азії, Африки та Латинської Америки: вибір шляхів розвитку

6

1

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 12.

1

 

Історія України

Розділ 11. Становлення України як незалежної держави

7

1

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 11.

1

 

Всесвітня історія

Розділ 13. Міжнародні відносини

5

1

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 13.

1

 

Всесвітня історія

Розділ 14. Повсякденне життя і культура

4

1

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 14.

1

 

Історія України

Розділ 12. Творення нової України

12

1

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 12.

1

 

Всесвітня історія

Узагальнення до курсу

1

-

Історія України

Узагальнення до курсу

2

-

Всього годин:

175

 

 

Викладач:        ____________________         /Соловарь В.А./

 


 «Погоджено»                                                    Календарно-тематичний план                                              «ЗАТВЕРДЖУЮ»

на засіданні методичної комісії                           з синхронізованих курсів                                                 Заступник директора

загальноосвітніх  предметів                                          2018 – 2019 н. р.                                                                                з НВР

 « ____» _____ протокол № ___                          «Історія України» - 105год.                                   ___________ С.М. Барков.                                                                                                             

Голова комісії ___________ Соловарь В. А                              та

Методист         ____________ Хохуля О.М.       «Всесвітня історія» - 70 год.

 

 

уроку

К-ть год. на

«Всесвітня історія»

Дата

«Історія України»

К-ть год. на

уроку

Загальна

к-ть год

тему

урок

Тема уроку

Тема уроку

урок

тему

 

 

 

 

 

Повторення. Вступ.

Україна і світ на порозі ХХ ст.: основнітенденції соціально-економічного, політичного та культурного розвитку. ХХ століття у світовій історії. Періодизація історії України ХХ ст.

1

1

1.

1.

1.

1

1

Повторення. Вступ.

Завдання і структура курсів історії України та всесвітньої історії ХХ – початку ХХІ ст. Особливості курсу історії України 1914–1945 рр.

 

 

 

 

 

2.

2.

5.

1

Розділ 1. Передумови Першої світової війни. Війна та революції

Початок Великої війни. Стратегічні плани ворогуючих сторін.

 

 

 

 

 

3.

3.

 

1

Фронти війни та характеристика основних воєнних кампаній.

 

 

 

 

 

4.

4.

 

1

Міжнаціональні конфлікти в умовах війни. Людина на фронті й у тилу. Практичне заняття №1: «Світовідчуття європейця: наслідки Великої війни (на основі мемуарів і художніх творів)»

 

 

 

 

 

5.

5.

 

1

Економічна та політична кризи в Російській імперії та Австро-Угорщині. Російська революція 1917 р.

 

 

 

 

 

6.

6.

 

1

Поразка Німеччини та її союзників. Розпад багатонаціональних імперій і утворення нових незалежних держав у Європі.

 

 

 

 

 

7.

7.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 1.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Розділ 1. Україна в роки Першої світової війни.

Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз Визволення України. Загальна українська рада.

1

4

2.

9.

 

 

 

 

 

Воєнні дії на території України в 1914–1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці.

1

 

3.

10.

 

 

 

 

 

Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у 1914–1917 рр.

1

 

4.

11.

 

 

 

 

 

Повсякденне життя на фронті й у тилу. Практичне заняття №1: «Перша світова як виклик людському виживанню: жінки у війні, діти-сироти, біженці, військовополонені, скалічені солдати (на основі аналізу текстових і візуальних джерел)»

1

 

5.

12.

 

 

 

 

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 1.

1

1

6.

13.

 

 

 

 

 

Розділ 2.  Початок  Української революції.

Причини, рушійні сили та періодизація Української революції 1917–1921 рр. Українська Центральна Рада. Михайло Грушевський. Всеукраїнський національний конгрес. Українізація армії. Вільне козацтво.

1

7

7.

14.

 

 

 

 

 

Відносини Центральної Ради з Тимчасовим урядом. І Універсал Центральної Ради. Генеральний секретаріат. Володимир Винниченко. ІІ Універсал УЦР. Збройний виступ самостійників.

1

 

8.

15.

 

 

 

 

 

Прихід до влади у Росії більшовиків: позиція УЦР. Боротьба за владу в Києві 28–31 жовтня 1917 р. III Універсал УЦР. Внутрішня та зовнішня політика Центральної Ради після проголошення Української Народної Республіки. Встановлення кордонів.

1

 

9.

16.

 

 

 

 

 

Галицько-буковинський курінь Січових стрільців. Події 1917 року в Криму. Курултай і Кримська Народна Республіка. Кримськотатарський національний рух

1

 

10.

17.

 

 

 

 

 

Початок агресії більшовицької Росії проти УНР. Проголошення в Харкові більшовицької влади в УНР. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій під Крутами. IV Універсал УЦР: проголошення незалежності УНР.

1

 

11.

18.

 

 

 

 

 

Більшовицько-російська окупація України. Мирний договір УНР із Центральними державами. Вигнання більшовиків із території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим.Законотворча діяльність УЦР взимку–навесні 1918 р. Конституція УНР.

1

 

12.

19.

 

 

 

 

 

Практичне заняття №2: «Українська революція: загальноукраїнський і регіональний виміри».

1

 

13.

20.

 

 

 

 

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 2.

1

1

14.

21.

8.

2

1

Розділ 2. Облаштування повоєнного світу.

«14 пунктів» В. Вілсона. Паризька мирна конференція. Українське та російське питання на Паризькій конференції. Версальський договір. Створення Ліги Націй. Мирні договори з союзниками Німеччини.

 

 

 

 

 

22.

9.

 

1

Вашингтонська конференція. Завершення формування Версальсько-Вашингтонської системи, її суперечності. Джерела нестабільності міждержавних відносин. Початок ревізії повоєнних угод. Пакт Бріана-Келлога. Практичне заняття №2: «Вогнища напруги в міжнародних відносинах: причини, сторони та наслідки протистояння.»

 

 

 

 

 

23.

10.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 2.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

Розділ 3. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.

Павло Скоропадський. Українська Держава. Внутрішня та зовнішня політика. Зародження повстанського руху. Кримські крайові уряди. Спроби приєднати Крим до України.

1

11

15.

25.

 

 

 

 

 

Антигетьманське повстання і відновлення УНР. Директорія. Трудовий конгрес. Симон Петлюра.

1

 

16.

26.

 

 

 

 

 

Розпад Австро-Угорської імперії і західноукраїнські землі. Листопадовий зрив. Проголошення ЗУНР. Державне будівництво. Євген Петрушевич. Початок польсько-української війни. Галицька армія. Злука УНР і ЗУНР та її історичне значення.

1

 

17.

27.

 

 

 

 

 

Український національний рух на Буковині й у Закарпатті. Хотинське повстання. Військова присутність Антанти на півдні України. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Антибільшовицький повстанський рух. Реорганізація Директорії УНР. Державне будівництво та національна політика.

1

 

18.

28.

 

 

 

 

 

Більшовицько-російська окупація України. Український націонал-комунізм. Формування державної системи УСРР. Політика Воєнного комунізму. Червоний терор.  Отаманщина. Нестор Махно. Холодноярська республіка.

1

 

19.

29.

 

 

 

 

 

Наступ польських військ. Чортківська офензива. Окупація польськими військами території Західної області УНР. Наступ об’єднаних українських армій. Наступ білогвардійських військ на Київ. Денікінський режим в Україні.

1

 

20.

30.

 

 

 

 

 

Перший Зимовий похід. Повернення більшовицького режиму. Український націонал-комунізм.

1

 

21.

31.

 

 

 

 

 

Варшавська угода. Війна союзницьких українсько-польських військ проти більшовиків у 1920 р. Розгром більшовиків під Варшавою–Замостям. 

1

 

22.

32.

 

 

 

 

 

Поразка Збройних сил Півдня Росії. Червоний терор у Криму.

Повстанський рух 1920–1921 рр. Другий Зимовий похід. Поразка та наслідки українського визвольного руху.

1

 

23.

33.

 

 

 

 

 

Нові тенденції розвитку культури 1914–1921 рр. Освіта. Наука. Мистецтво. Георгій Нарбут. Релігійне життя. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Повсякденне життя.

1

 

24.

34.

 

 

 

 

 

Практичне заняття №3: «Більшовизм та український націонал-комунізм: порівняльна характеристика»

1

 

25.

35.

 

 

 

 

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 3.

1

1

26.

36.

11.

6

1

Розділ 3. Провідні держави світу в міжвоєнний період.

Сполучені Штати Америки. Зростання ролі США на міжнародній арені. Доба “проспериті”. Велика депресія. “Новий курс” Франкліна Рузвельта, його складові та основні наслідки.

 

 

 

 

 

37.

12.

 

1

Велика Британія. Особливості розвитку Великої Британії в 1920–1930-ті рр. Спроби реформування Британської імперії. Дж. Р. Макдональд.

Франція. Політичний та соціально-економічний розвиток Франції в 1920–1930-х рр. Народний фронт і його уряди. Едуард Даладьє.

 

 

 

 

 

38.

13.

 

1

Італія. Становище Італії після Першої світової війни. Корпоративна держава: ідея та реальність. Фашистський режим Беніто Муссоліні.

Німеччина. Листопадова революція та становлення Веймарської республіки. Вплив світової економічної кризи в Німеччині на політичне життя країни. Прихід до влади нацистів. Нацистська расистська ідеологія та антисемітизм. Політична і соціально-економічна сутність нацизму.

 

 

 

 

 

39.

14.

 

1

Радянський Союз. “Договірна федерація” радянських республік. Утворення СРСР. Нова економічна політика. Спланована модернізація. Особливості комуністичного тоталітарного режиму. Сталінізм.

 

 

 

 

 

40.

15.

 

1

Виклики міжвоєнного часу. Європа поміж економічною стабільністю та світовою кризою. Запровадження державного регулювання соціально-економічних процесів.  Європа перед вибором між демократією та авторитаризмом. Радикалізація політичного життя. Громадянська війна в Іспанії.

 

 

 

 

 

41.

16.

 

1

Ідеологічне осмислення нових реалій суспільного життя: комунізм, соціал-реформізм, неолібералізм, інтегральний націоналізм, фашизм і нацизм. Практичне заняття № 3: «Тоталітарні режими: державний контроль над публічним життям і суспільною свідомістю»

 

 

 

 

 

42.

17.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №3.

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

Розділ 4. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

Формальний та реальний статус УСРР у “договірній федерації” радянських республік. Християн Раковський. Утворення СРСР: наслідки для України. Адміністративно-територіальний поділ УСРР.

1

10

27.

44.

 

 

 

 

 

Антибільшовицький повстанський рух. (Холодноярська республіка та інші). Масовий голод 1921–1923 рр. Впровадження непу в УСРР. Суспільно-політичне життя. Ліквідація багатопартійності.

1

 

28.

45.

 

 

 

 

 

Політика коренізації в УСРР: ставлення влади та населення. Олександр Шумський. Згортання та наслідки українізації. Микола Скрипник.

1

 

29.

46.

 

 

 

 

 

Утворення Кримської АСРР у складі РФСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР. Релігійне життя в УСРР. Українська автокефальна православна церква (УАПЦ). Василь Липківський.

1

 

30.

47.

 

 

 

 

 

Хлібозаготівельні кризи. Форсована індустріалізація. Створення військово- промислового комплексу. Згортання непу і перехід до директивної економіки.

1

 

31.

48.

 

 

 

 

 

Розкуркулення і насильницька колективізація. Опір селянства. Примусові хлібозаготівлі.

1

 

32.

49.

 

 

 

 

 

Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Національно-демографічні зміни.

Практичне заняття №4: «Голодомор мовою документів, свідчень, чисел...»

1

 

33.

50.

 

 

 

 

 

Формування культу особи Сталіна. Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання. Політичні процеси 1920-х – початку 1930-х рр. Великий терор. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Припинення українізації.

1

 

34.

51.

 

 

 

 

 

Посилення русифікаторської політики. Розстріляне відродження. Антицерковна політика влади та її наслідки. Ліквідація УАПЦ

1

 

35.

52.

 

 

 

 

 

Конституція УРСР 1937 р. Ідеологізація національно-культурного життя радянської України. Освіта. Наука. Мистецькі спілки у 1920–1930-х рр. Митці Розстріляного відродження й апологети соцреалізму. Кінематограф. Олександр Довженко.

1

 

36.

53.

 

 

 

 

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 4.

1

1

37.

54.

18.

3

1

Розділ 4. Держави Центрально-Східної Європи.

Відновлення польської державності. Становлення Другої Речі Посполитої. Переворот 1926 р. Юзеф Пілсудський. Чехословацька республіка. Томаш Масарик.  Угорська революція. Режим М. Горті.

 

 

 

 

 

55.

19.

 

1

Румунія в міжвоєнні роки. Королівська диктатура. Режим Й. Антонеску.

Болгарія в міжвоєнний період. Політична нестабільність держави. Встановлення королівської диктатури.

 

 

 

 

 

56.

20.

 

1

Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців. Проголошення Югославії. Становище національних меншин і міжнаціональні відносини у країнах регіону. Практичне заняття № 4: «Міжнаціональні відносини у державах Центрально-Східної Європи.»

 

 

 

 

 

57.

21.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №4.

 

 

 

 

 

58.

 

 

 

 

 

Розділ 5. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

Правовий статус українських земель у складі Польщі. Національна політика та міжнаціональні відносини. Осадництво. Пацифікація. Економічне і соціальне становище населення. Українська кооперація. Просвітні організації краю. Андрей Шептицький.

1

4

38.

59.

 

 

 

 

 

Українські політичні організації. Українське народно-демократичне об’єднання. Українська військова організація й Організація українських націоналістів. Євген Коновалець.

1

 

39.

60.

 

 

 

 

 

Українські землі у складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно-політичне життя. Українська національна партія.  Українські землі у складі Чехословаччини. Правовий статус Закарпаття. Суспільно-політичне й економічне життя. Карпатська Україна. Карпатська Січ. Августин Волошин. Практичне заняття № 5: «Срібна земля. Третя спроба утвердити незалежність України в ХХ столітті.»

1

 

40.

61.

 

 

 

 

 

Культурне й релігійне життя на західноукраїнських теренах в умовах іноземного панування. Політичне та культурне життя української політичної еміграції.

1

 

41.

62.

 

 

 

 

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 5.

1

1

42.

63.

22.

3

1

Розділ 5. Держави Азії та Латинської Америки.

Японія. Мілітаризація економіки, державних інституцій та суспільної свідомості населення. Зовнішня експансіоністська політика. Китай. Національна революція та боротьба за владу між КПК і Гомінданом. Чан Кайші. Індія. Розгортання антиколоніальної боротьби. Махатма Ганді.

 

 

 

 

 

64.

23.

 

1

Країни Передньої Азії. Розпад Османської імперії. Модернізація Туреччини та Ірану. Кемаль Ататюрк. Основні аспекти Близькосхідної проблеми.

 

 

 

 

 

65.

24.

 

1

Латинська Америка: протиборство демократичних сил і диктаторських режимів. Практичне заняття № 5: «Азія та Латинська Америка: протиборство демократичних сил і диктаторських режимів.»

 

 

 

 

 

66.

25.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №5.

 

 

 

 

 

67.

26.

2

1

Розділ 6. Передумови Другої світової війни.

Спроби перегляду Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних договорів. Утворення вогнищ війни на Далекому Сході, Африці та Європі.  Вісь “Берлін – Рим – Токіо”. Нарощення озброєнь. Політика “умиротворення” агресора. Задоволення територіальних претензій Німеччини: “аншлюс” Австрії та Мюнхенська угода. Антикомінтернівський пакт.

 

 

 

 

 

68.

27.

 

1

Підтримка Радянським Союзом гітлерівського режиму в 1933 – на початку 1941 рр. Підготвчі заходи Сталіна до військового вторгнення в Європу. Англо-франко-радянські переговори в Москві. Радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа) і таємні протоколи до нього.

Практичне заняття № 6: «Міжнародні відносини в другій половині 1930-х рр. у світлі історичних джерел».

 

 

 

 

 

69.

28.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №6

 

 

 

 

 

70.

29.

3

1

Розділ 7. Друга світова війна.

Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Характеристика основних періодів війни. Основні театри воєнних дій.

 

 

 

 

 

71.

30.

 

1

Дипломатія часів війни. Утворення антигітлерівської коаліції, її значення. Особливості окупаційного режиму і руху Опору. Людина під час війни. Голокост. Праведники народів світу. Практичне заняття № 7: «Примусова праця у Третьому Райху. Трагедія ув’язнених у німецьких концтаборах та їх доля.»

 

 

 

 

 

72.

31.

 

1

Капітуляція Німеччини та її союзників. Нюрнберзький і Токійський процеси над воєнними злочинцями. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни.

 

 

 

 

 

73.

32.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №7.

 

 

 

 

 

74.

 

 

 

 

 

Розділ 6. Україна в роки Другої світової війни.

Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Українці в польській армії. Розкол ОУН. Андрій Мельник. Степан Бандера

1

9

43.

75.

 

 

 

 

 

Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бессарабії. Радянізація нових територій. Масові політичні репресії 1939–1940 рр.

1

 

44.

76.

 

 

 

 

 

Політичне та соціально-економічне становище в Україні напередодні німецько-радянської війни. Бойові дії в 1941–1942 рр. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи. Тактика “випаленої землі” та інші злочини комуністичного тоталітарного режиму.

1

 

45.

77.

 

 

 

 

 

Опір окупантам. Український визвольний рух. Проголошення Акта відновлення Української Держави. Поліська Січ. Тарас Бульба (Боровець).

1

 

46.

78.

 

 

 

 

 

Окупація України військами Німеччини та її союзниками. Новий порядок. Колабораціонізм. Самоврядування під німецькою окупацією. Остарбайтери. Військовополонені. Концтабори. Масове знищення мирного населення. Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Праведники народів світу в Україні. Олена Вітер.

1

 

47.

79.

 

 

 

 

 

Українська повстанська армія. Роман Шухевич. Українсько-польське протистояння. Українська головна визвольна рада. Радянський партизанський рух. Сидір Ковпак.

1

 

48.

80.

 

 

 

 

 

Бойові дії 1942–1943 рр. Бої на Лівобережжі влітку–восени 1943 р. Чорносвитники. Битва за Дніпро. Вигнання німецьких військ та їхніх союзників з Правобережної та Південної України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України.

1

 

49.

81.

 

 

 

 

 

Українці у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Українське питання на Ялтинській і Потсдамській конференціях. Ціна війни.

1

 

50.

82.

 

 

 

 

 

Культура в роки війни. Освіта і наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика та кіно. Практичне заняття № 6: «Війна в пам’ятниках рідного краю (краєзнавча експедиція).»

1

 

51.

83.

 

 

 

 

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу 6.

1

1

52.

84.

33.

2

1

Розділ 8. Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період

Найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей. Основні ідеї й течії модернізму. Масова культура в міжвоєнний період.

 

 

 

 

 

85.

34.

 

1

Суспільно значимі здобутки науки та мистецтва. Розвиток кінематографу. Олімпійський рух. Практичне заняття № 8: «Кіно: хитання між масовою культурою і мистецтвом (фестиваль кінотрейлерів).»

 

 

 

 

 

86.

35.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №8.

 

 

 

 

 

87.

 

 

 

 

 

Повторення. Вступ.

Уроки Другої світової війни. Післявоєнна карта світу. Друга світова війна в історичній пам'яті.

Загальні тенденції світової історії. Періодизація історії України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Особливості курсу історії України 1945–2017рр. Завдання і структура курсу.

1

1

53.

88.

36.

3

1

Розділ 9. Повоєнне облаштування світу.

Риси Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин.   Організація Об’єднаних Націй (ООН). Спеціалізовані організації під егідою ООН. “Загальна декларація прав людини” (1948р.) і міжнародні пакти про права людини (1966р.). Практичне заняття № 9: «Реалізація завдань ООН її спеціалізованими організаціями: приклади діяльності.»

 

 

 

 

 

89.

37.

 

1

Радянська окупація Східної Європи. Початок Холодної війни. Меморандум Дж. Кеннана і промова В. Черчіля в Фултоні. Доктрина Г. Трумена і “План Маршалла”.

 

 

 

 

 

90.

38.

 

1

Поділ Німеччини. НАТО та Організація Варшавського договору (ОВД): закріплення біполярності світу.

 

 

 

 

 

91.

39.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №9.

 

 

 

 

 

92.

 

 

 

 

 

Розділ 7.   Україна в перші повоєнні роки.

Посилення радянізації та репресії у західних областях УРСР. Український визвольний рух у 1944–1950-х рр. Василь Кук.

1

6

54.

93.

 

 

 

 

 

Велика блокада. Обмін населенням між Польщею й УРСР. Масові депортації (1944–1946 рр.). Операції “Вісла” і “Захід”. Ліквідація УГКЦ у 1946–1949 рр.

1

 

55.

94.

 

 

 

 

 

Україна – співзасновниця ООН. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах. Обмін територіями 1951 р. Участь УРСР в міжнародних організаціях.

1

 

56.

95.

 

 

 

 

 

Внутрішньополітична й економічна ситуація УРСР. Масовий голод 1946–1947 рр. Ідеологічні кампанії.Чистки” творчої інтелігенції.

1

 

57.

96.

 

 

 

 

 

Повсякденне життя в перші повоєнні роки. Практичне заняття № 7: «Війна пішла, а горе залишилось…»: повсякденне життя повоєнних років.

1

 

58.

97.

 

 

 

 

 

Культура в перші повоєнні роки. Відбудова системи освіти. Наука. Література. Володимир Сосюра. Максим Рильський. Образотворче мистецтво. Музика та кінематограф.

1

 

59.

98.

 

 

 

 

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №7.

1

1

60.

99.

40.

5

1

Розділ 10.  Держави  Північної Америки та  Західної  Європи: формування постіндустріального  суспільства.

Концепція постіндустріального (інформаційного) суспільства.

 

 

 

 

 

100.

41.

 

1

Зміцнення демократії на Заході після Другої світової війни: розширення прав людини. Падіння авторитарних режимів у Південно-Західній Європі в 1970-х рр. Утвердження принципів громадянського суспільства. Тенденції повоєнного розвитку партійних систем.

 

 

 

 

 

101.

42.

 

1

Рух афроамериканців США за громадянські права. Мартин Лютер Кінг. Молодіжні виступи кінця 1960-х рр. Рух хіппі. Прояви етнонаціоналізму (проблеми Квебеку, Ольстеру, баскське питання).Боротьба за права конфесійних, мовних і сексуальних меншин.

 

 

 

 

 

102.

43.

 

1

Транснаціональні корпорації. НТР і зростання ролі професійних фахівців і техніків. Перехід від виробництва товарів до виробництва послуг. Політика зменшення соціальної нерівності. “Німецьке економічне диво”. Рейганоміка. Тетчеризм.Соціальне ринкове господарство. Шведська соціальна модель.

 

 

 

 

 

103.

44.

 

1

Об’єднання Німеччини. Від Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) до Європейського союзу (ЄС). Проблема брексіту.

Роль США та ЄС у сучасних міжнародних відносинах. Практичне заняття № 10:  «Процеси демократизації в країнах Західної Європи і Америки у другій половині ХХ – початку ХХІ ст.: причини, специфіка і наслідки.»

 

 

 

 

 

104.

45.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №10.

 

 

 

 

 

105.

 

 

 

 

 

Розділ 8.  Україна в умовах десталінізації.

Внутрішньополітична ситуація в УРСР у першій половині 1950-х рр. Стан промисловості і сільського господарства. Військово-промисловий комплекс.

1

6

61.

106.

 

 

 

 

 

Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах. XX з’їзд КПРС. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Реабілітація жертв сталінських репресій.

1

 

62.

107.

 

 

 

 

 

Адміністративно-територіальні зміни. Входження Кримської області до складу УРСР.Зміни в управлінні господарством. Раднаргоспи. Соціальні наслідки економічної політики другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр. Практичне заняття № 8: «Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність (дослідження документів).»

1

 

63.

108.

 

 

 

 

 

Зародження дисидентського руху в Україні та його течії. Левко Лук’яненко. Антирадянські виступи 1960-х рр.

1

 

64.

109.

 

 

 

 

 

Науково-технічна революція: внесок українців. Сергій Корольов. Реформи освіти та процеси зросійщення.

1

 

65.

110.

 

 

 

 

 

Антирелігійна кампанія. Відлига в мистецтві. Ліна Костенко. Іван Драч. Василь Стус. Розвиток спорту.

1

 

66.

111.

 

 

 

 

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №8.

1

1

67.

112.

 

 

 

 

 

Розділ 9. Україна в період загострення кризи радянської системи.

Економічна ситуація в УРСР. Продовольчі програми.

1

6

68.

113.

 

 

 

 

 

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва. Конституція УРСР 1978 р. Зміни в соціальній та національній структурі населення. Практичне заняття № 9: «Конституції УРСР: «сталінська» і «розвинутого соціалізму» (порівняння Основних законів 1937 і 1978 рр.).»

1

 

69.

114.

 

 

 

 

 

Дисидентський рух: течії, форми і методи боротьби. Іван Дзюба: “Інтернаціоналізм чи русифікація”. Михайло Брайчевський: “Приєднання чи возз’єднання”.

1

 

70.

115.

 

 

 

 

 

Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод (УГГ). Самвидав. “Український вісник”. “Смолосокип”. В’ячеслав Чорновіл.

1

 

71.

116.

 

 

 

 

 

Відродження пам’яті про Голодомор. Українська діаспора та її внесок у відродження України. Кримськотатарський національний рух. Мустафа Джемілєв.

1

 

72.

117.

 

 

 

 

 

Розвиток освіти та науки. Формування опозиційних течій у культурі. Українське мистецтво. Досягнення українських спортсменів. Молодіжний неформальний рух в Україні.

1

 

73.

118.

 

 

 

 

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №9.

1

1

74.

119.

46.

5

1

Розділ 11. Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси.

Результати Другої світової війни для народів Центрально-Східної Європи.

Сталінська модель соціалізму та її втілення в Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині. Особливості розвитку Югославії. Доля українців у країнах Центрально-Східної Європи. Операція “Вісла”.

 

 

 

 

 

120.

47.

 

1

Спроба економічної інтеграції соціалістичного табору. Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ).

 

 

 

 

 

121.

48.

 

1

Криза комуністичних режимів країн Центрально-Східної Європи. Антикомуністичні виступи: Угорська революція 1956 р. і “Празька весна” 1968 р. Спроби модернізації суспільно-політичного устрою та радянська інтервенція в Чехословаччину. Практичне заняття № 11: ««Празька весна» 1968 року.»

 

 

 

 

 

122.

49.

 

1

Завершення епохи Сталіна. “Хрущовська відлига”. Наростання системних кризових явищ у країнах регіону в 70–80-х рр. ХХ ст. Перебудова в СРСР. “Оксамитові революції” в країнах Східної Європи. Розпад Радянського Союзу, Югославії та Чехословаччини. Політичні, економічні, соціальні та національні трансформації.

 

 

 

 

 

123.

50.

 

1

Країни Центрально-Східної Європи на початку ХХІ ст., їх роль у сучасних міжнародних відносинах. Політична, економічна та ідеологічна експансія Росії в регіоні.

 

 

 

 

 

124.

51.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №11.

 

 

 

 

 

125.

 

 

 

 

 

Розділ 10. Відновлення незалежності України.

Початок перебудови в СРСР. Чорнобильська катастрофа. Стан економіки. Шахтарські страйки. Поглиблення диспропорцій рівня життя населення.

1

7

75.

126.

 

 

 

 

 

Гласність і політичний плюралізм на українських теренах. Активізація національно-демократичного руху. Зміни в політичному керівництві УРСР. Формування багатопартійної системи.

1

 

76.

127.

 

 

 

 

 

Культурно-мистецьке життя як вираз суспільних настроїв. Фестиваль “Червона рута”. Релігійне відродження.

1

 

77.

128.

 

 

 

 

 

Вибори до Верховної Ради УРСР і до місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Революція на граніті.

1

 

78.

129.

 

 

 

 

 

Створення Автономної Республіки Крим. Меджліс кримськотатарського народу. Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р.

1

 

79.

130.

 

 

 

 

 

Акт проголошення незалежності України. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Леонід Кравчук.

Розпад СРСР. Міжнародне визнання України.

1

 

80.

131.

 

 

 

 

 

Практичне заняття № 10: «Злочини комуністичного режиму. Уроки для України сьогодні.»

1

 

81.

132.

 

 

 

 

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №10.

1

1

82.

133.

52.

6

1

Розділ 12. Держави Азії, Африки та Латинської Америки: вибір шляхів розвитку.

Японія. Повоєнне реформування держави. Хірохіто. Джерела та наслідки економічного піднесення. Внутрішньо- та зовнішньополітичні пріоритети.

 

 

 

 

 

134.

53.

 

1

Китай. Проголошення КНР. Культ особи Мао Цзедуна. Великий стрибок, комуни, культурна революція. Трансформаційні процеси в Китаї на зламі ХХ–ХХІ ст. Ден Сяопін.

 

 

 

 

 

135.

54.

 

1

Утворення Індійської республіки та Пакистану. Конфесійне протистояння в регіоні. ІНК. Індіра Ганді. Індія на зламі ХХ–ХХІ ст. Практичне заняття № 12: «Моделі інноваційного розвитку нових азійськихнезалежних держав.»

 

 

 

 

 

136.

55.

 

1

Утворення Ізраїлю. Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання. Ісламська революція в Ірані. “Арабська весна”. Конфлікт у Сирії. Терористична діяльність. Ісламська держава Іраку і Леванту.

 

 

 

 

 

137.

56.

 

1

Деколонізація Африки. Крах апартеїду. Країни регіону на зламі ХХ–ХХІ ст.

 

 

 

 

 

138.

57.

 

1

Латинська Америка: особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн регіону. Революція на Кубі. Фідель Кастро. Проблеми політичного та економічного життя латиноамериканських держав на зламі ХХ–ХХІ ст.

 

 

 

 

 

139.

58.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №12.

 

 

 

 

 

140.

 

 

 

 

 

Розділ 11. Становлення України як незалежної держави .

  Державотворчі процеси в умовах незалежності України. Повернення кримських татар на історичну батьківщину. Питання адміністративно-політичногостатусу Криму.

1

7

83.

141.

 

 

 

 

 

      Суспільно-політичне життя. Особливості формування багатопартійності в незалежній Україні. Конституція України 1996 р.

1

 

84

142.

 

 

 

 

 

       Економіка України в 1991–1998 рр. Запровадження гривні. Демографічні процеси. Трудова еміграція.

1

 

85.

143.

 

 

 

 

 

       Економіка України в 1998–2004 рр. Олігархічна система. Початок інтеграції української економіки в європейський і світовий економічний простір.

1

 

86.

144.

 

 

 

 

 

        Політична розбудова суспільства. Леонід Кучма. Рухи протесту на початку 2000-х рр. Конфронтація навколо острова Тузла.

1

 

87.

145.

 

 

 

 

 

      Помаранчева революція. Віктор Ющенко. Конституційна реформа 2004 р.

1

 

88.

146.

 

 

 

 

 

Україна в системі міжнародних відносин.

Практичне заняття № 11: «Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики і відповіді.»

1

 

89.

147.

 

 

 

 

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №11.

1

1

90.

148.

59.

5

1

Розділ 13. Міжнародні відносини.

Динаміка Холодної війни. Протистояння НАТО і ОВД.

 

 

 

 

 

149.

60.

 

1

Прояви міжнародної напруженості (Берлінська криза, війна в Кореї, Карибська криза, війни у В’єтнамі й Афганістані).

 

 

 

 

 

150.

61.

 

1

Період“розрядки” в міжнародній політиці. Гельсінська конференція 1975 р. Рецидиви Холодної війни на зламі ХХ–ХХІ ст. Практичне заняття № 13: «Демонтаж результатів періоду“розрядки”: причини і наслідки.»

 

 

 

 

 

151.

62.

 

1

Від біполярного до багатополярного світу.

 

 

 

 

 

152.

63.

 

1

Проблема міжнародного тероризму.

Агресія Росії проти України в 2014 р. Російсько-українська війна.

 

 

 

 

 

153.

64.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №13.

 

 

 

 

 

154.

65.

4

1

Розділ 14. Повсякденне життя і культура.

Науково-технічно революція: наукові відкриття, нові галузі наук, високі технології, інтеграція науки і виробництва.

 

 

 

 

 

155.

66.

 

1

Зміни у змісті та характері праці, соціальній структурі суспільства, якості життя людей країн світу. Розвиток систем соціального забезпечення.

 

 

 

 

 

156.

67.

 

1

Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства. Культура «віртуальної реальності». Практичне заняття № 14: «Модерне (індустріальне) та постмодерне (інформаційне) суспільства: тяглість та зміни.»

 

 

 

 

 

157.

68.

 

1

Освітні системи. Університети як автономні осередки науки й освіти. Розвиток літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту: домінуючі тенденції.

 

 

 

 

 

158.

69.

1

1

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №14.

 

 

 

 

 

159.

70.

1

1

Узагальнення до курсу.

 Основні тенденції розвитку світу в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Національні та глобальні виклики.

 

 

 

 

 

160.

 

 

 

 

 

Розділ 12. Творення нової України

Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичне життя України в 2005–2013 рр. Віктор Янукович.

1

12

91.

161.

 

 

 

 

 

Загострення відносин із Російською Федерацією.

1

 

92.

162.

 

 

 

 

 

Революція Гідності. Небесна Сотня.

1

 

93.

163.

 

 

 

 

 

Окупація та анексія Криму Російською Федерацією. Агресія Росії проти України.Російсько – українська війна. Олександр Турчинов. Петро Порошенко.

1

 

94.

164.

 

 

 

 

 

Гібридна війна. Бойові дії на сході України. Антитерористична операція в Донецькій і Луганській областях.

1

 

95.

165.

 

 

 

 

 

Практичне заняття № 12: «Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету Українив умовах гібридної війни.»

1

 

96.

166.

 

 

 

 

 

Добровольчі батальйони. Волонтерський рух.Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації проти України.  .Спроби мирного врегулювання.

1

 

97.

167.

 

 

 

 

 

Соціально-економічний розвиток України після 2014 р.

1

 

98.

168.

 

 

 

 

 

Євроінтеграційний поступ України: економічні та політичні аспекти. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Режим безвізового в’їзду в країни ЄС для громадян України.

1

 

99.

169.

 

 

 

 

 

Особливості культурного розвитку України останнього десятиліття. Релігійне життя.

1

 

100.

170.

 

 

 

 

 

Зміни в системі національної освіти. Основні тенденції розвитку науки. Розвиток спорту та здобутки українських спортсменів.

1

 

101.

171.

 

 

 

 

 

Література та мистецтво.Міжнародні пісенні конкурси Євробачення в Україні. Українці у світі.

1

 

102.

172.

 

 

 

 

 

Узагальнення. Тематичний контроль із розділу №12.

1

1

103.

173.

 

 

 

 

 

Узагальнення до курсу.

Виміри цінностей людського буття в сучасному світі.

1

1

104.

174.

 

 

 

 

 

Узагальнення до курсу.

Україна у світовому співтоваристві.

1

1

105.

175.

 

 

Викладач: _______________________  В.А.Соловарь.

1

 

docx
Додано
25 вересня 2018
Переглядів
1410
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку