20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 3)

Про матеріал
Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 3). Діагностична тестова робота розрахована на 30 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.
Перегляд файлу

Добірка тестових завдань

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 3)

 

Підготувала Дикань Алла Василівна,

заступник директора з навчальної роботи,

вчитель історії та правознавства

Комунального закладу «Бугаївський ліцей

Ізюмської районної ради Харківської області»

 

Діагностична тестова робота може бути проведена на першому, вступному, або на будь-якому занятті (індивідуальні та групові заняття з історії України) з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з метою визначення рівня засвоєння учнями 11-го класу навчального матеріалу з курсу «Історія України» та виявлення прогалин у знаннях учнів з метою їх усунення і окреслення траєкторії руху вчителя й учнів щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Робота розрахована на 30 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.

 

 

Добірка тестових завдань

для для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

Завдання з однією правильною відповіддю

Завдання 1-16 мають по чотири варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Обери та познач правильний, на твою думку, варіант відповіді.

 

1. Основу відтворювального господарства первісних людей становили:

А  землеробство і скотарство                         Б  скотарство і збиральництво

В  мисливство і землеробство                        Г  збиральництво і мисливство

 

2. Вкажіть, в якому році Данило Галицький переміг у Ярославській битві?

А  у 1253 р.              Б  у 1238 р.                    В  у 1240 р.                 Г  у 1245 р.

3. Позначте, внаслідок якої події постала Річ Посполита

А  Віленська унія           Б  Кревська унія           В  Городельська унія               Г  Люблінська унія

 

4. Укажіть ім’я одного з найближчих сподвижників Б. Хмельницького та діяча Національно-визвольної війни, рішучі дії якого під час битви під Берестечком врятували від загибелі значну частину козацької армії.

А  І. Богун                  Б  М. Небаба               В  М. Кривоніс                Г  М. Кричевський

5. Нова (Підпільненська) Січ відігравала важливу роль у російсько-турецьких війнах

А  ХVІ ст.                   Б  ХVІІ ст.                  В  ХVІІІ ст.                       Г  ХІХ ст.

6. Унаслідок революції 1848 – 1849 рр. у Австрійській імперії

А  польські та українські національно-представницькі інституції досягли порозуміння щодо

     майбутнього Галичини

Б  представники українського населення стали залучатися до парламентської діяльності

В  українці здійснили збройні повстання в Галичі та Львові проти польського панування в

     Галичині

Г  відбувся територіально-національний поділ Галичини на польську та українську автономні

    провінції

7. Яка споруда побудована в стилі класицизму?

Подпись отсутствует

8. «Нова ера» — це

А  компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку ХХ ст.., що передбачав

     придушення поляками антиурядової пропаганди українців в обмін на створення Галицького

     сейму, де провідні позиції мали обіймати поляки

Б  угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини ХІХ ст.., суть якої

     полягала у визнанні громадівцями Галичини «українським П’ємонтом» у відповідь на

     визнання народовцями існування єдиного українського народу

В  україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст.. у Галичини, яке полягало в культурно-

     освітніх і господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл в обмін на

     лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів

Г  політика австрійського уряду початку ХХ ст.. у Галичині, спрямована на надання

     українському селянству певних громадянських прав, залучення його представників до

     парламентської діяльності.

 

9. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла

А  створенню монополістичних об’єднань.

Б  завершенню промислового перевороту.

В  формуванню ринку вільнонайманої праці.

Г  подоланню залежності від іноземного капіталу

 

10. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська [що вступили на територію України] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…» Яку «велику потребу» в Україні мали вказані вище країни?

А  Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні.

Б  Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу.

В  Включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу.

Г  Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки

11. У результаті російсько-турецьких воєн 1806 – 1812 та 1828 – 1829 рр.

А  відновлено козацький устрій Слобідської України

Б  утворено Задунайську Січ

В  включено до складу Росії землі з українським населенням

Г  припинено існування Кримського ханств

12. Укажіть особливість становища Запорозької Січі в роки Руїни (60-70-ті pp. XVII ст.)

А  становила окрему адміністративну одиницю Слобідської України

Б  виступала самостійною військо-політичною силою

В  перебувала під протекторатом турецького султана

Г  входила до складу Правобережної Гетьманщини

13. «Розстріляне відродження» – умовна назва

А  покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час

     Великого терору 1930-х років.

Б  плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки

     визволення України».

В  літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років, репресованої сталінським

     режимом.

Г  групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі

    «шкідництвом» у 1920-1930-х роках.

14. На карті позначено лінію фронту часів радянсько-німецької війни станом на

Подпись отсутствует

А  лютий 1944 р           Б  липень 1942 р.          В  листопад 1941 р.         Г  грудень 1943 р

 

15. Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х років відбулася внаслідок

А  ліквідації союзних та утворення республіканських галузевих міністерств.

Б  ліквідації директивного планування й упровадження госпрозрахунку на підприємствах

В  упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів).

Г  створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств

 

16. Яке питання було винесено на Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.?

А  «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»

Б  «Чи вважаєте Ви необхідним заборонити Комуністичну партію Радянського Союзу?»

В  «Чи підтверджуйте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?»

Г  «Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних

     суверенних республік?»

 

Завдання на встановлення відповідності

Завдання 17--18 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного

ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

 

17. Установіть відповідність між цитованими документами та часом їхнього прийняття.

1. «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом усієї України.  ...Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються...»

А  22 січня 1919р.

2. «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, суверенною державою українського народу. З усіма сусідніми державами... Ми хочемо жити в згоді й приязні...»

Б  29 квітня 1918р.

3. «...Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі...»

В  7 (20) листопада 1917р.

4. «...воєдино зливаються ...частини єдиної УкраїниЗахідноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка...»

Г  3 (16) липня 1917р.

 

Д  9 (22) січня 1918р.

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___

18. Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками

1.  Загибель командувача УПА

     Р. Шухевича 

А  Відновлення та зміцнення ідеологічного контролю

     над суспільством

2.  Завершення Другої світової війни

Б   Посилення державної антицерковної кампанії

3.  Утворення Народного комісаріату

     закордонних справ УРСР

В  Звільнення військовослужбовців зі збройних сил,

     повернення евакуйованих, полонених, репатрійованих

4.  Кампанія боротьби з проявами

     «буржуазного націоналізму»

Г Перетворення України на суб’єкта міжнародних

    відносин

 

Д  Загасання організованого збройного опору радянській

    владі на західноукраїнських землях

1 - ___  2 - ____  3 - ____  4 - ____

 

 

19. Завдання на встановлення послідовності

Завдання 19 має на меті встановлення хронологічної послідовності. Цифрі 1 має відповідати обране тобою перше фото, цифрі 2 – друге, цифрі 3 – третє, цифрі 4 – четверте.

А  утворення реєстрового козацтва

Б  укладення Берестейської унії

В  створення першої Запорозької Січі

Г  укладення Люблінської унії

1 - ___  2 - ____  3 - ____  4 - ____

 

Завдання 20 містить сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Обери та познач правильні, на твою думку варіанти відповідей

 

20. Укажіть напрями діяльності перших київських князів (від Олега до Святослава)

1  будівництво міст, підтримка ремесел і торгівлі у своїх володіннях

2  захист власних володінь від нападників та організація воєнних походів на сусідні землі

3  збір і збут полюддя

4  приєднання до своїх володінь нових земель і нових народів та обкладання їх даниною

5  запровадження єдиної державної релігії

6  розробка державного законодавства, кодифікація звичаєвого права

7  організація постійних міжнародних зносин з сусідніми державами й активних дипломатичних

    контактів з іншими народами

 

 

Відповіді:

1 - А;  2 - Г;  3 - Г;  4 - А;  5 - В;  6 - Б;  7 - Г; 

8 – В;  9 – А;  10 – Г;  11 – В;  12 – Б;  13 – В;  14 – Г;  15 – В;  16 – А;

17 – 1-Б, 2-Д, 3-В, 4-А; 

18 – 1-Д, 2-В, 3-Г, 4-А;

19 – 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б;

19 – 2, 3, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк

аналізу діагностично-корекційної тестової роботи

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

№ завдання

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
30 квітня
Переглядів
106
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку