Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу

Про матеріал

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) Календарне планування для підручника 10 класу закладів загальної середньої освіти . Рівень стандарт. За редакцією В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. Розраховано на 105 годин (3 години на тиждень) тобто на 2 семестри.

Перегляд файлу

Номер уроку в черзі

Номер уроку в темі

Дата

 

 

                      Тема уроку

Кількість годин

Примітки

10

 

10-Б

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

1

1

 

 

Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку.

1

 

2

2

 

 

Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань.

1

 

3

3

 

 

Зв’язки між математикою та фізикою. Скалярні та векторні величини, проекції

векторів.

 

1

 

 

 

 

 

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 1. КІНЕМАТИКА

 

 

4

1

 

 

Основна задача механіки. Основні поняття кінематики

1

 

5

2

 

 

Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості

1

 

6

3

 

 

Закони додавання переміщень і швидкостей

1

 

7

4

 

 

Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший вид руху

1

 

8

5

 

 

Прискорення, рух з постійним прискоренням. Рівняння рівноприскореного

прямолінійного руху

1

 

9

6

 

 

Графіки залежності кінематичних величин від часу для

рівноприскореного прямолінійного руху

1

 

10

7

 

 

Лабораторна робота № 1. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху

1

 

11

8

 

 

Вільне падіння

1

 

12

9

 

 

Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

1

 

13

10

 

 

Розв'язування задач

1

 

14

11

 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове (нормальне) прискорення.

1

 

15

12

 

 

Розв'язування задач

1

 

16

13

 

 

Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу

1

 

17

14

 

 

Розв'язування задач.

1

 

18

15

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»  Тематична№1

1

 

 

 

 

 

 

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 2. ДИНАМІКА

 

 

19

1

 

 

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

1

 

20

2

 

 

Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона 

 

 

21

3

 

 

Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

1

 

22

4

 

 

Розв'язування задач

1

 

23

5

 

 

Сила пружності. Вага та невагомість

1

 

24

6

 

 

Сила тертя. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі.

1

 

25

7

 

 

Розв'язування задач

1

 

26

8

 

 

Рівновага тіл. Момент сили, центр тяжіння тіла. Стійкість рівноваги.

1

 

27

9

 

 

Лабораторна робота № 3. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил

1

 

28

10

 

 

Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

1

 

29

11

 

 

Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

1

 

30

12

 

 

Розв'язування задач

1

 

31

13

 

 

Лабораторна робота № 4. Дослідження механічного руху тіл з урахуванням закону збереження енергії

1

 

32

14

 

 

Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

1

 

33

15

 

 

Розв'язування задач

1

 

34

16

 

 

Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

1

 

35

17

 

 

Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці» Тематична№2

1

 

36

18

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

1

 

 

 

 

 

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 3. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

 

 

37

1

 

 

Застосування законів механіки до коливального руху. Гармонічні коливання.

Рівняння гармонічних коливань.

1

 

39

2

 

 

Умови виникнення вільних коливань. Найпростіші коливальні системи

(математичний, пружинний маятники

1

 

40

3

 

 

Енергія коливань

1

 

41

4

 

 

Вимушені коливання. Резонанс. Дія маятникового годинника як приклад

автоколивань.

1

 

42

5

 

 

Лабораторна робота № 5. Виготовлення маятника та визначення періоду його коливань

1

 

43

6

 

 

 

1

 

44

7

 

 

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні,

поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль.

1

 

45

8

 

 

Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики.

Акустичний резонанс.

1

 

46

9

 

 

Розв'язування задач.

1

 

47

10

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»  Тематична№3

1

 

48

11

 

 

Захист учнівських проектів

1

 

49

12

 

 

Захист учнівських проектів

1

 

50

13

 

 

Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

 

 

51

14

 

 

Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання

швидкостей

1

 

52

15

 

 

Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою.

1

 

53

16

 

 

Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження.

1

 

54

17

 

 

Розв'язування задач

1

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

 

 

56

1

 

 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини

1

 

57

2

 

 

Розв'язування задач

1

 

58

3

 

 

Рух і взаємодія атомів і молекул

1

 

59

4

 

 

Модель ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної

теорії ідеального газу

1

 

60

5

 

 

Термодинамічна рівновага. Температура. Температурна шкала

Кельвіна

1

 

61

6

 

 

Розв'язування задач

1

 

62

7

 

 

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

1

 

63

8

 

 

Швидкості руху молекул газу та їхнє (швидкостей) вимірювання. Дослід Штерна.

1

 

64

9

 

 

Розв'язування задач

1

 

65

10

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Молекулярна фізика» Тематична№4

1

 

66

11

 

 

Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.

Кипіння

1

 

67

12

 

 

Вологість повітря. Точка роси

1

 

68

13

 

 

Лабораторна робота № 6. Вимірювання відносної вологості повітря

1

 

69

14

 

 

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

 

 

70

15

 

 

Розв'язування задач

1

 

71

16

 

 

Лабораторна робота № 7. Визначення поверхневого натягу рідини

1

 

72

17

 

 

Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.

Рідкі кристали

1

 

73

18

 

 

Механічні властивості твердих тіл

1

 

74

19

 

 

Розв'язування задач

1

 

75

20

 

 

Лабораторна робота № 8. Визначення модуля пружності (модуля Юнга) речовини

1

 

76

21

 

 

Розв'язування задач.

1

 

77

22

 

 

Узагальнення та систематизація знань «Молекулярна фізика» Тематична№5

1

 

78

 

 

 

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

 

 

79

1

 

 

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

1

 

80

2

 

 

Розв'язування задач

1

 

81

3

 

 

Робота в термодинаміці

1

 

82

4

 

 

Розв'язування задач

1

 

83

5

 

 

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

1

 

84

6

 

 

Розв'язування задач

1

 

85

7

 

 

Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

1

 

86

8

 

 

Розв'язування задач

1

 

87

9

 

 

Розв'язування задач.

1

 

88

10

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Основи термодинаміки» Тематична№6

1

 

89

11

 

 

Захист учнівських проектів

1

 

 

 

 

 

Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

 

 

90

1

 

 

Абетка електростатики

1

 

91

2

 

 

Розв'язування задач

1

 

92

3

 

 

Електричне поле

1

 

93

4

 

 

Розв'язування задач

1

 

94

5

 

 

Робота з переміщення заряду в електростатичному полі.

Потенціальна енергія взаємодії точкових зарядів

1

 

95

6

 

 

Розв'язування задач

1

 

96

7

 

 

Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів

1

 

97

8

 

 

Розв'язування задач

1

 

98

9

 

 

Провідники в електростатичному полі 

1

 

99

10

 

 

Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

1

 

100

11

 

 

Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

1

 

101

12

 

 

Розв'язування задач

1

 

102

13

 

 

Розв'язування задач.

1

 

103

14

 

 

Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле» Тематична№7

1

 

104

15

 

 

Захист учнівських проектів

1

 

105

16

 

 

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

Резерв

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Khomiak Luibov
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Планування
Додано
7 серпня 2018
Переглядів
1086
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку