16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Картки для систематизації знань з української мови "Орфографія. Орфоепія, Синтаксис"

Про матеріал
Подані картки можна використовувати на уроках української мови та на факультативах під час повторення та підготовки до ЗНО.
Перегляд файлу

КАРТКА №1

 

1. Замість рисок поставте, де треба, апостроф

Полум…яніти, Мар..яна, різдв…яний, між…ярусний, присв…ята, безвітр…яний, Лук…яненко, львів…янин, бур…ячиння, Солов…йов, Валер…ян, сер…..йозний, повітр…я, міжгір…я, кав…ярня, мавп…ячий, пор…ядок, довір…я, черв…як, забур…янений, вітр…як, валер…янка, зв…ялити, Св…ятослав, б…язевий, сім…янин, зат…ямити, запам…ятати, Дерев…янко, торф…яний, медв…яний, В…язьма, В…ячеслав, дріб…язковий, взаємозв…язаний, рутв…яний, потьм…яніти, різьб…ярство, зав…язка, підрум…янений, зм…якшити, надв…язати, львів…яни, поголів…я, перед…осінній, роз…ораний, слов…яни, звір…ячий, роз…ятрений, трьох…етапний, трьох…ярусний, об…їжджати, об…ємний, без…ядерний, необ…їжджений, арф…яр, возз…єднання, в…йокнути, дит…ясла.

2. Запишіть слова і розкрийте дужки, поясніть їх правопис. Визначте походження й значення поданих слів, користуючись «Словником іншомовних слів».

 Не(т, тт)о, д(и, і)лер, субс(и, і)дія, емі(с, сс)ія, серт(и, і)фікат, рец(и, і)пієнт, рейт(и, і)нг, бру(т, тт)о, д(и, і)віденд, па(с, сс)ив, ліз(и, і)нг, клір(и, і)нг, м(і, и)грація, консорц(і, и)ум, інка(с, сс)атор, аукц(і, и)он, ауд(и, і)тор.

3. Перепишіть текст, зробіть усний синтаксичний аналіз кожного речення. Поясніть вживання розділових знаків.

Знов весна. Знов той оживляючий весняний запах, ті самі лагідні подуви вітру, що зворушують повітря, будять до життя, що спочивало в глибокім сні. Знов міняються ясні тихі ночі, несказанно, упоюючо красні, як колись. Все, все, як колись! Фіалки дрібнесенькі, любимці мої, цвітуть, ліси соснові, березові розвиваються, зеленіють пишною зеленню! Зозулі гомонять лісами, кують, а серце в грудях розходиться з самої розкоші. Я сама вештаюся день у день по лісах, мов та справдішня русалка, з розпаленими щоками, зі сміхом на устах, з щастям в очах! Здорова, міцна, я поринаю в гущавину, шукаю дороги, сміюся! Сонце всюди. Повно його всюди. Гарно, прегарно жити! (За О. Кобилянською).

 

 

 

                           КАРТКА №2

  1. Перепишіть, вставте, де треба, пропущені букви.

 Пристрас...ний, проїз...ний, випус…ний, верес...нути, облас...ний, свис...нути, перехрес…ний, піс…ний, пис...нути, шелес…нути, шіс...надцятий, радіс...ний, бриз...нути, гіган...ський, студен…ський, перс...ні, ях...смен, корис...ливий, передвіс...ник, учас...ник, безвиїз…но, швидкіс...ний, буревіс...ник, тис...нути, улес…ливий, у повіс…ці, влас...ний, кож...ний, совіс...ні, жаліс...ливий, зліс...ний, прихвос...ні, ціліс...ний, навмис...не, надкіс…ниця, турис...ський, захис...ний, аген...ство, зап’яс...ний, контрас...ний, доблес...ний, дилетан…ський, форпос...ний, плюс...нути, очис...ний, балас...ний, медаліс...ці.

 

  1. Прочитати слова, правильно наголошуючи їх.  Виписати слова у три колонки: а) з нн;  б) з н;  в)подвоєння приголосних залежить від наголосу.

Небажа. .ий,невпізна. .ний, небуде. .ий, недоторка. .ий, невдоволе. .ий,            невблага..ий, невпи..ий, невизна..ий, невимуше..ий, незбагне..ий, незако ..ий, незмі..ий, несказа..ий, ненаста..ий, нужде..ий, незна..ий, неповноці..ий, неодмі..ий,ненаголоше..ий,необмеже..ий, нескінче..ий, письме..ий.

 

3. Запишіть слова, замість крапок вставте літери е, и або і.

Пр…бій, пр…соромити, пр…горілий, пр…гощати, пр…стижний, пр…д’явник, пр…солодкий, пр…старий, пр…старкуватий, пр…буток, пр…балт, пр…звисько, пр…брати, пр…з…нтація, пр…тендент, пр…зидія, пр…зидент, пр…зирливо, пр…стол, пр…ваблювати, пр…боркати, пр…голосно, пр…кордонник, Пр…карпаття, пр…своїти, п…р…права, п…р…орати, пр…кумедний, пр…землитися, пр…мара.

 

4. Переписати подані слова, розкрити дужки.

Бе(з)астережний, ві(д)аний, ві(д)окремити, бе(з)успішний, молодіс(т)ю, ро(з)броїти, світа(н)я, зна(н)ь, щас(т)я, столі(т)ь, Полі(с)я, ста(т)я, (л)яний, бо(в)аніти, Ві(н)и(ч)на, солдат(ч)ина, на(д)ністрянський, ві(д)зеркалилася, зако(н)ий, прикордо(н)ик, карти(н)а, (в)есь, (в)ічливий, розрі(с)я, нере(д)ень, неви(н)ий, самовпевне(н)о, стара(н)о, свяще(н)ий, сказа(н)ий, напруже(н)ість, самові(д)ано, захопле(н)ий, воста(н)є, незвіда(н)ий, вихова(н)ість, ю(н)ат, натхне(н)ий, вогня(н)ий, олов’я(н)ий, ці(н)ість.

 

                                       КАРТКА №3

1. Перепишіть речення, розставте в них розділові знаки, поясніть їх уживання.

1. Із поля дівчина утомлена прийшла і хоч вечеряти дбайлива кличе мати за сапку — і в квітник де рожа розцвіла. 2. Я люблю коли є в домі діти і коли вночі вони сміються (З творів М. Рильського). 3. Незважаючи на постанову Кабінету Міністрів Верховна Рада України не затвердила закон про податки. 4. Біда навчить кому подати руку і від кого прийняти чесний хліб (Д. Павличко). 5. Якщо Ви хочете взяти участь у торгах пришліть нам будь ласка дані про об’єкт. 6. Треба докласти зусиль щоб перетворити оточення на ліпше якщо воно відстале або ж самому дорівнятися йому якщо відстав сам (О. Гончар). 7. Сподіваємось що запропоновані зміни у проекті угоди не викличуть суттєвих заперечень. 8. Тепер поле все ширше розкривало свої рамена все далі розстеляло свою одежу і коли він зійшов на горбок перед ним встали в повній красі всі ниви (М. Коцюбинський). 9. Унизу тексту заяви де стоїть підпис керівника установи чи закладу ставиться печатка. 10. Перевага стандартизованих документів у діловому мовленні безперечна через те що вони не потребують багато часу для їх складання легко сприймаються і основне зручні у використанні. 11. Автобіографія це документ у якому особа яка складає його подає опис свого життя та діяльності (З посібника).

 

2.Запишіть займенники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.

Будь/який, будь/хто, хтозна/який, казна/що, який/небудь, казна/з/ким, будь/на/чому, чий/небудь, ні/що, аби/хто, де/хто, хтозна/хто, хтозна/чий, який/сь, де/який, будь/що, хто/будь, хто/небудь, будь/у/кого, казна/при/кому, будь/котрий, аби/з/ким, де/в/чому, ні/до/чого, ні/при/кому, де/який, казна/чий, що/небудь.

 

3.Запишіть наведені слова, поставте на місці крапок (де потрібно) м’який знак або апостроф. Поясніть правопис слів.

 Ал…янс, ател…є, п…єдестал, інтерв…ю, прем…єра, міл…ярд, ін…єкція, Фур…є, б…юджет, об…єктивний, к…ювет, Барб…юс, кар…єра, миш…як, Рив…єра, біл…ярд, компан…йон, комп…ютер, н…юанс, к…юрі, дос…є, порт…єра, вар…єте, фаміл…ярний, кон…юнктура, п…єса, мад…яр, інтер…єр, В…єтнам, куп….юра.

 

 

                                          КАРТКА №4

1.Запишіть слова іншомовного походження і правильно вставте літери и та і, поясніть правопис слів.

С…мптом, ф…нанси, економ…ка, такт…чний, д…пломант, рекомендац…йн…й, …дент…чн…й, ор…г…нал, екв…валент, кред…т, гр…ф, л…нгв…ст…ка, …нформат…ка, експер…мент, теор…я, каз…но, б…знесмен, р…тор…ка, д…ференц…йн…й, аналог…ія, 85 гарант…я, вар…ант, …м…грац…я, еп…лог, …люстрац…я, л…м…тувати, ф…ксувати, асоц…ац…я, акред…тац…я, маркет…нг, д…лер, л…з…нг, маг…стр, ауд…т, арб…траж, стат…ст…ка, естет…ка, еск…з, ст…ль, ф…рма, педагог…ка, юр…ст, ф…л…ал, с…стема, пер…од…ка, м…н…стр, к…ловат, кл…н…ка.

2. Поділіть прислівники на три групи: 1) ті, що пишуться разом; 2) ті, що пишуться окремо; 3) ті, що пишуться через дефіс. Поясніть їх правопис.

 (В)розтіч, (на)розхват, (по)можливості, (під)гору, (як)слід, (на)жаль, (у)низу, (у)ночі, (ледве)ледве, (по)сусідськи, (таким)чином, один(в) один, (до)лиця, (до)пізна, (на)троє, (чим)дуж, (де)куди, (по)черзі, (по)людському, (по)латині, (до)речі, (за)раз, (на)пролом, (від)тепер, (як)(най)краще, (на)мить, (уві)сні, (до)сьогодні, (до)діла, (ось)ось, хоч(не)хоч, десь(то), хтозна(як), (що)дня, (за)що, (а)(ні)скільки, (мимо)хідь, (на)(сам)перед, (на)вибір, (без)черги, (по)суті.

3. Запишіть подані словосполучення правильно, поясніть їх правопис.

 Поема (енеїда), газета (вечірній київ), санаторій (україна), повість (тіні забутих предків), косметична фірма (шанель), вірш (каменярі), бухгалтер (спеціаліст), станція метро (контрактова площа), дунай (ріка), футболіст (динамівець), автобус (інтурист), шоколад (корона), автомобіль (таврія), літак (антей), кіт (мурчик), лікар (еколог), ремарки (фрази), фразеологізми (зрощення), богатир (хлопець), дівчина (боєць), трава (звіробій), місто (Львів), Славутич (ріка), рослина (чорнобиль), учень (відмінник).

 

                                      КАРТКА №5

  1. Запишіть складні прикметники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.

Загально/освітній, добро/зичливий, електро/силовий, м’ясо/заготівельний, тепло/обмінний, народно/господарський, мовно/стильовий, сільсько/господарський, східно/слов’янський, дерево/обробний, машино/будівний, матеріально/зацікавлений, контрольно/вимірювальний, вище/згаданий, ново/утворений, загально/державний, двадцяти/поверховий, віце/президентський, аграрно/сировинний, історико/культурний, військово/морський, воєнно/стратегічний, різко/окреслений, військово/зобов’язаний, військово/полонений, м’ясо/молочний, північно/західний, сіро/голубий, кисло/солодкий, жовто/гарячий, червоно/гарячий, темно/зелений, діаметрально/протилежний.

 

  1. Запишіть прийменники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.

 В/на/слідок, в/про/довж, за/мість, на/в/коло, на/передо/дні, на/при/кінці, що/до, за/для, за/ради, на/в/проти, о/крім, по/за, по/між, по/над, по/перед, по/серед, про/між, з/за, із/за, з/над, з/перед, із/під, з/по/за, з/по/між, з/по/під, з/по/над, з/по/серед, з/про/між, у/разі, під/кінець, під/час, що/ж/до.

3. Розкрийте дужки і вставте велику або малу літеру. Поясніть вживання великої літери.

(к)орейська (н)ародно-(д)емократична (р)еспубліка, (р)івненська (о)бласть, (у)манська (м)іськрада, (ш)евченкові поезії, (ш)евченківські поезії, (ш)евченківська премія, (н)обелівська премія, (в)олодимир-(в)олинський, (н)аціональний (б)анк України, (к)иївський (б)удинок (м)од, (к)иївський (н)аціональний (е)кономічний (у)ніверситет, (д)ень (н)езалежності України, (р)іздво, (а)ндріївська (ц)ерква, (в)олодимирський (с)обор, (к)иєво-(п)ечерська 70 (л)авра, (д)ержавний (м)узей (о)бразотворчого (м)истецтва, (ц)ентральна (н)аукова (б)ібліотека АН України ім. В. Вернадського, (п)ромінвестбанк України, (б)анк (а)валь, (є)вропейське (е)кономічне (с)півтовариство, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд. Б. (р)ада (б)езпеки, (н)аціональна (о)пера України, (п)олісся, (с)танція (м)етро (л)ибідьська, (з)акарпаття, (ч)ернігівська (о)блспоживспілка, (о)дещина, (п)риазов’я, (д)онбас, (з)бройні (с)или України, (ц)ентральне (у)правління (в)сеукраїнського (т)овариства (п)росвіта ім. Тараса Шевченка.

 

                                                   КАРТКА №6

1. Проаналізуйте речення, визначте, зі скількох предикативних частин вони складаються. Схарактеризуйте засоби звʼ язку між частинами речення , визначте види речень.

І. 1. Озиме пишно зеленіло, і лист у лузі гомонів (І. Манжура). 2. Довго вітер уперто віяв, але чомусь і він тепер, зазирнувши тобі під вії, у волоссі твоєму вмер (В. Симоненко). 3. Зорі крізь щілини в клуню дивились поглядом тихим, далеким, глибоким: холодно вночі усім одиноким. 4. Історія стоїть біля дороги Та й дивиться, хто їде по соші. 5. Безмірно жаль, що ніжність вже не в моді (З тв. Л. Костенко). 6. А ти трошки мене обійми, і я не змерзну (У. Самчук). 7. Чи взагалі памʼ ятаєш свої обіцянки, чи тобі дорогі лише власні бажання? (П. Загребельний). 8. Я натомився від екзотики, Від хитро вигаданих слів, – а на вербі срібляться котики, і став холодний посинів (М. Рильський). 9. Коли мені не допоможуть вірші, То вже не допоможуть лікарі (Д. Павличко). 10. Ніч запропонувала дивну забаву – змусила мільйон зірок шукати собі на землі люстерко (Люко Дашвар). 11. Коли журавлі повертаються в літо, їм не треба заздрити (Р. Скиба). 12. Любить він ночі холодні, протяті шурхотом, коли позіхають трамваї і тихо сичить неон (І. Драч). 13. Не знаю, зустрінемось де ми чи в памʼ яті літа згорим. 14. З народом, який не рахує своїх мертвих, не рахується світ (З тв. О. Пахльовської).

2. Запишіть слова українською мовою. Поясніть їх правопис.

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

  1. Запишіть слова іншомовного походження і правильно вставте літери и та і, поясніть правопис слів.

С…мптом, ф…нанси, економ…ка, такт…чний, д…пломант, рекомендац…йн…й, …дент…чн…й, ор…г…нал, екв…валент, кред…т, гр…ф, л…нгв…ст…ка, …нформат…ка, експер…мент, теор…я, каз…но, б…знесмен, р…тор…ка, д…ференц…йн…й, аналог…ія, гарант…я, вар…ант, …м…грац…я, еп…лог, …люстрац…я, л…м…тувати, ф…ксувати, асоц…ац…я, акред…тац…я, маркет…нг, д…лер, л…з…нг, маг…стр, ауд…т, арб…траж, стат…ст…ка, естет…ка, еск…з, ст…ль, ф…рма, педагог…ка, юр…ст, ф…л…ал, с…стема, пер…од…ка, м…н…стр, к…ловат, кл…н…ка.

 

                                                   КАРТКА №7

1.Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери. Поясніть правила подвоєння літер у словах іншомовного походження. З’ясуйте походження та значення виділених слів, складіть з ними речення.

Ас…ортимент, мас…а, брут…о, аб…ревіатура, інтел…ігент, адміністративно-тер…иторіальний, ак…редитація, ім…іграція, еміс…ійний, тон…а, дис…ертація, ім…ігрант, іл…юзія, Гол…андія, іл…юстративний, шил…інг, ін…оваційнний, кор…упція, колон…а, контр…еволюційний, ан…отація, пас…атіжі, рал…і, груп…а, елас…ифікатор, ас…игнаційний, забал…отований, марок…анець, сум…а, ал…ея, кас…а, стак…ато, барок…о, Ренес…анс, інтермец…о, конгрес…, ван…а, мас…аж, новел…а, бал…он, кол…егія, кол…екційний, ім…унітет, інкас…о, кас…ета, еф…ективний, ком…ерція, кор…ектор, колон…а, мір…а, Шил…ер, хоб…і, Міс…урі, віл…а, оп…нент, Ізабел…а, ас…амблея, бравіс…имо, шас…і.

2. Проаналізуйте речення, визначте, зі скількох предикативних частин вони складаються. Схарактеризуйте засоби звʼ язку між частинами речення , визначте види речень.

 І знову день за книгами пройшов, Душа впивалась думами й чуттями, А за вікном розквітлими садами Торжествували травень і любов. 2. Бузок до ранку шелестів, Жасмин шумів до ранку, І сад, у сутінках до брів, Немов картина в рамі, Стояв у місячнім вікні, На хату тінь проливши. 3. В калюжах світиться блакить ‒ Зворушлива картина: Назустріч син мені біжить У хмарах по коліна. 4. Вечорами, коли спить село І віє з лугу щемним духом мʼяти, Виходим з батьком, як колись було, На тепле сіно під зірками спати. 5. Скільки не дивлюся на море ‒ Надивитися не можу. 6. Лине стежка в хліба половіючи, Мʼ яко пахнуть чебрець і полин. 7. Тут літо ходило, а нині ‒ осінь. 8. Хай ніч буде тепла і синя, Хай місяць над морем пливе (З тв. М. Луківа). 9. До всього звикає людина, лиш – не до смерті матері, не до ганьби Батьківщини (Г. Тарасюк). 10. Листочок – то символ дерева, як слово – людської мови (В. Грабовський). 11. Настане час, і ідоли падуть. 12. В хащах, де шепочуться дива, Пелюстки, немов вуста жагучі, Розтулила мляво сон-трава (З тв. О. Башкирової). 13. У сонячні калюжі ступає день сміливо, весна із них люстерка зробила голубі (А. Криштальський). 14. Це вже не сон – це вже весна Безсонна бродить як мана (Б. Олійник).

                                  КАРТКА №8

  1. Вставте пропущені букви.

Ш...л...стіти, верес...н..., пре...ковий, л...жит..., дощ..., бат...ко, селянс...кий, навчиш..., міл..ярд, ч...р...да, квіт...н..., кр...ниця..., щ...б...тати, бл...щати, чов...н, г...лубка, л...вада, дж...р...ло, св...ято, в...юн, щонаймен...ші, міл...йон, духм...яний, Св...ятослав, Лук...янівка, з...єднати, пір...я, пів...яблука, над...яр...я, двох...ярусний, п...юре, піч....

2. Замість крапок поставте, де треба, м’який знак.

 

Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., мороз.., постат.., близький, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко, тон..ко, пол...с..кий, в’юн..кий, держал..це, кружал..це, ціпил..но, Ковал..чук, Медвед..чук, палац.., палец.., бац.., Хар..ків, шир..ма, сімдесят.., сім..сот, с..огодні, утр..ох, купец..кий, одес..кий, кавказ..кий, бас..ко, різ..ко, брин..чати, різ..бяр, дон..ці, стан..те, сип..те, ріж..те, сон..кові, млин..кові, вір..те, удар..мо, комір..чику, тр..ома, шіст..ма, шіст..ома, с..ома, віс..ма, снит..ся, сниш..ся, доч..ці, сваш..ці, лял..ці, лл..ю, віз..му, гір..ку, гал..ці, Гал..ці, пол…ку (танок), пол…ку (віськова одиниця), тіл..ки, (з) тол..ку, мал..ка (риба), міл..кий.

 

3.Замість крапок поставте, де треба, апостроф.

Грав..юра, п..ятирічка, брукв..яний, від..ємний, безправ..я, розм…якнути, мавп..ячий, п..юре, п..єса, бл..єф, я..зь, ф..юзеляж, солов..ї, м..ята, арф..ярка, п..є, торф..яний, подвір..я, бур..ян, повітр..я, тр..юк, Лук..ян, суб..єктивний, без..ідейний, без..ядерний, об..їждчик, бур..ячиння, повір..я, сер..йозний, вітр..як, кур..йозний, роз..юшити, над..їхати, з..єднати, Лук..янець, фотоз..йомка, моркв..яний, запам..ятати, обов..язок, Св..ятослав, підрум..янений, зм..якшити, В..ячеслав, двох..ярусний, підгір..я, р..ясно.

  1. Від поданих іменників (назв етнічних груп населення) за допомогою суфікса –ськ- утворіть прикметники (назви мов).

Таджики, курди, латиші, узбеки, казахи, абхазці, калмики, українці, росіяни, білоруси, татари, грузини, литовці, киргизи, чуваші, якути, каракалпаки, перм’яки, гагаузи, нанайці, туркмени, кумики, лаки, башкири, турки, печеніги, половці, німці, коряки, ескімоси.

  1. Від назв областей України за допомогою суфікса –ин- (а) утворіть іменники і поясніть їх правопис.

Київська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська, Житомирська, Рівненська, Запорізька, Вінницька, Хмельницька, Кіровоградська, Луганська, Івано-Франківська, Херсонська, Миколаївська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька, Донецька, Львівська, Волинська.

 

                           КАРТКА №9

Уставте потрібну букву.

Совіс..ний, гіган..ський, жаліс..ний, захис..ний, зап’яс..ний, балас..ний, антифашис..ський, аспіран..ський, кількіс..ний, ціліс..ний, зліс..ний, захис..ник, пис..нути, тріс..нути, шіс..сот, доблес..ний, вис..нути, форпос..ний, швидкіс..ний, тос..но, с..нара, бриз..нути.

Переписати слова, замість крапок поставити пропущені букви. Пояснити їх правопис. Вказати, на межі яких частин слова відбувається подвоєння.

Бе..смертний, ро..кричатися, ро..бити, бе..збройний, ..писати, бе..платний, ..робити, ро..стелити, ..шити, ..казати, ро..казати, ..ховатися, бе..захисний, ро..пустити, ..фотографувати, ро..питати, во..’єдина..я, щоде..ик, жи..я, страше..ий, ві..іл, завда..я, годи..ик, незрівня..ий, воло..я, розрі..я, ро..броїти, узлі..я, Запорі..я, тума..ий, обли..я, ві..аль, здорове..ий, підні..я.

5. Запишіть слова, вставте потрібні букви.

Ап..ляція, ал..горія, мадон..а, гам..а, с..авець, кін..ота, віл..а, попідвікон..ю, навман..я, лібрет..о, барок..о, шос..е, Яф..а, Ніц..а, ап..ерцепція, Жан..а, Ал..а, юн..ат, пас..я, вин..ий, л..яний, л..ють, ов..а, колос..я, мотуз..я, блажен..ий, почут..ів, радіст..ю, матір..ю, повіст..ю, подорож..ю.

Ріл..ею, колос..я, дисциплінован..ість, Дік..енс,склян..ий, біл..ю, Прикарпат..я, зав..ишки, роз..ява, туман..о, огнен..ий, незлічен..ий, маз..ю, Він..ич..ина, безневин..ий, под..аний, ріл..ею, Ган..ин, телеграм..а, річ..ю, Поділ..я, Керч..ю, облич..я, стат..я, стат..ей, конфет..і, пен..і, іл..юмінація, пореформен..ий.

 

                           КАРТКА№10

  1. Запишіть слова, знявши риску

 Не/гайно, не/покоїтися (хвилюватися), не/покоїтися (не бути похованим), не/дочувати, небо/край, не/письменний, не/доля, не/ук, отакий/то, не/людина, не/істота, не/дарма, не/втямки, не/сміливий, отож/то, пліч/о/пліч, при/тому, дарма/що, хіба/що,у/слід, ані/чи/чирк, масово/політичний, діалектно/матеріалістичний, з/дуру, дощо/мір, сліпо/глухо/німий, трохи/вище/зазначений, людино/день, максі/спідниця, норд/вест, брат/і/сестра, більш/менш.

 

  1. Утворіть словосполучення.

(Прибулий) месьє, (трамвайний) депо, (військовий) аташе, (стрункий) міс, (мій) імпресаріо, (справедливий)рефері, (сміливий) тореро, (відомий) шансоньє, (елегантний) маестро, (несамовитий) тифозі, (активний) япі, (австралійський) кенгуру, (проводовий) радіо, (овочевий) рагу, (шотландський) поні, (заповзятий) папараці, (екстравагантний) кутюр’є, (усміхнений) фрейліна, (люб’язний) портьє, (літній) мадам, (серйозний) фрау, (крикливий) какаду, (яскравий) ара, (галасливий) жако, (швидкий) ему, (маленький) шимпанзе, (крихітний) колібрі, (потішний) маго, (неповороткий) гризлі, (новий) табло.

   3.  Визначте види підрядних речень.

1. Тоді Катря стала прислухатися до слів, які співала Маруся.

 2. Хто зі злом не бореться, той людей не любить .

 3. Особливо багато малював Василь, коли проходив військову службу в польових таборах.

 4. Тільки старі люди вміють чекати, бо вони ближчі до вічності .

 5. Ранкове сонячне проміння проривалося крізь вузькі шибки високих вікон і пустотливими зайчиками скакало по барвистих глазурованих плитках, якими було облицьовано стіни хоромини .

 6. Перед самою атакою Девятому доповіли, що прибуло поповнення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
20 липня
Переглядів
114
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку