Китай урок всесвітньої історії 11 клас

Про матеріал

Мета: розкрити особливості розвитку Китаю у другій половині ΧΧ- на початку ΧΧΙ ст.;

охарактеризувати соціально-економічні експерименти китайських комуністів;

розкрити особливості культу особи Мао Цзедуна;

формувати навички критичного мислення,вміння зіставляти, аналізувати, порівнювати;

виховувати розуміння історичних процесів в Китаї,виховувати толерантне ставлення до інших народів

Перегляд файлу

                                                    Китай

                                     (всесвітня історія 11кл)

 

 

                                                                               Славич Лідія Григорівна

                                                                       учитель історії та правознавства

                                                            Очаківської загальноосвітньої школи

                                                                             І -ІІІ ступенів №4

                                                                            Очаківської міської ради

                                                                            Миколаївської області

Мета: розкрити особливості розвитку Китаю у другій половині ΧΧ- на початку ΧΧΙ ст.;

охарактеризувати соціально-економічні експерименти китайських комуністів;

розкрити особливості культу особи Мао Цзедуна;

формувати навички  критичного мислення,вміння зіставляти, аналізувати,      порівнювати;

виховувати розуміння історичних процесів в Китаї,виховувати толерантне ставлення до інших народів

 

очікувані результати:

учні зможуть:                                                                                                          розкрити причини перемоги комуністів у громадянській війні;

 пояснити особливості культу особи Мао Цзедуна;

аналізувати процес реформування економіки Китаю;

дати характеристику історичних діячів : Мао Цзедуна,Ден Сяопіна

 Тип уроку: комбінований

 Обладнання: політична карта світу ,атлас

Основні поняття: КНР, великий стрибок, культурна революція,політичні реформи

 Персоналії:       Мао Цзедун, Ден  Сяопін

                                         Перебіг  уроку

 1. Актуалізація опорних понять.

      А) бесіда:

 • Назвіть  основні етапи деколонізації та покажіть по карті країни,що звільнилися з під колоніального гніту
 • Які чинники вплинули на проголошення незалежності?
 • Поясніть феномен нових індустріальних держав Сходу. Чому їх назвали азіатськими драконами?
 •  Яке значення мали повоєнні реформи для подальшого  розвитку Японії?
 • Проаналізуйте  основні наслідки  японського економічного дива.

Б) індивідуальна робота з картками

 • Як ви розумієте твердження : « У 60 р.Японія була майстернею світу,а  в   80рр перетворилась в конструкторське бюро світу?
 • Які риси національного характеру допомогли японцям досягти сучасного розвитку країни?
 1.  Мотивація навчального матеріалу.

Пригадайте ,чим прославився Китай?                                                        

виробництвом  паперу, пороху, порцеляни, уміли   передбачувати місячні затемнення, знали десяткові дроби, вживали від΄ємні числа, знайшли компас, створили сейсмологічний прибор для вимірювання коливання землі, створили релігію – конфуціанство і даосизм, винайшли ієрогліфічне письмо

 • В Україні говорять «уміли зготувати ,та не вміли подати»                               Про що йде мова?

Стародавні китайці називали його «вогнем життя».

 • Як ця культура поєднує  Китай, Японію та Індію?
 1. Вивчення нового матеріалу.

Як ви сьогодні зрозуміли ми розпочинаємо вивчення історії Китаю

        Що знаємо ?

 Що хочемо дізнатися?

    Що дізналися?

 

 

 

 

 Проблемне питання:

 • Чи змогла б Україна використати досвід Китаю для  стабілізації економіки?

Клас умовно поділяється на великі групи  дослідників,що досліджували історію Китаю

                       План

 1. Проголошення КНР.
 2.  Культ особи Мао Цзедуна .Соціально-економічні експерименти комуністів.
 3. Культурна революція.
 4.  Реформи Ден Сяопіна.
 5.  Китай на рубежі  століть
 1.  Проголошення КНР

Китай  став жертвою агресії Японії в 1931році. Після Другої світової війни загострилось протистояння між КПК і Гоміньданом. 14 серпня  1945року між СРСР і Китаєм було підписано договір про дружбу  і співробітництво. Переговори про створення коаліційного уряду між КПК і Гомінданом закінчились невдачею. Гоміньдан поставив за умову роззброєння армії КПК, Мао Цзедун не погодився і почав створювати НВАК. Армія Гоміньдану рушила на північ , ії підтримували США. В 1947році НВАК перехопила ініціативу , режим Чан Кайші зазнав поразки,  залишки його військ було евакуйовано на Тайвань. Успіхам комуністів сприяла аграрна реформа, націоналізація промислових підприємств, банків,залізниць,власності іноземного капіталу,було встановлено монополію зовнішньої торгівлі. Але економіка залишалась багатоукладною.

1 жовтня 1949року було проголошено КНР. Головною метою комуністів проголосили перетворення Китаю на сильну промислову розвинуту державу. Чан Кайші зі своїми  противниками емігрував  на  о. Тайвань де проголосив Китайську республіку. Держава обрала капіталістичний шлях розвитку і претендувала на місце единого представника китайського народу на міжнародній арені.

 Бесіда:

 •  Коли  і за яких обставин було проголошено КНР?
 • Що сприяло перемозі комуністів у громадянській війні?
 • Якими були перші заходи комуністів?
 1.   Культ особи Мао  Цзедуна .Соціально-економічні експерименти комуністів. (захист презентації)

В 1953році у Китаї був взятий курс на індустріалізацію і націоналізацію приватної власності. Перша п΄ятирічка була успішно виконана (1953-1957рр) Велику допомогу надав СРСР. З його допомогою було збудовано 500 підприємств. Замість приватного сектору економіки створювався державний сектор. За радянським зразком було проведено суцільне кооперування сільського господарства. Після ΧΧ з΄їзду КПРС  і критики культу особи Сталіна відносини між країнами погіршилися. Мао вирішив будувати соціалізм «швидше,краще,ощадливіше» Для економічно мислення Мао була використана стратегія «людського моря» - вирішення проблем за   рахунок величезних мас працездатного населення. Це суперечило здоровому глузду.

В 1958 році було розроблено курс «Трьох червоних прапорів»   

 •  «великого стрибка»;
 • створення народних комун;
 • побудови соціалізму.

 Складання таблиці Політика «великого стрибка»

                    Заходи

           Результати

 Ідеологічна боротьба з «правим ухилом» в партії

Безкоштовна праця під гаслом «Три наполегливої праці -10тис років щастя !»

Створення замість сільськогосподарських кооперативів «народних комун»

Усуспільнення майна,введення зрівнялівки в розподілі

Регламетація життя селян

Прискорення індустріалізації

Масовий рух за збільшення виробництва чавуну і сталі

Прискорення світової революції

Початок політичних репресій

 

Повний занепад промисловості і с/г-ва

Дезорганізація економічного життя
Країна голодувала

 Посилилось протистояння між СРСР та Китаєм,що привело до розриву

Розкол в світовому соціалістичному таборі

 курс  регулювання економіки

  Експерти :

 • За яких обставин сформувався культ особи Мао Цзедуна ?
 • До яких негативних наслідків це привело?
 • До яких наслідків привела політика великого стрибка?
 • Чи вдалося Китаю догнати  інші країни в галузі   промисловості?
 1. Культурна революція. ( група Політологів працюють з підручником та захищають презентації)

Згадайте:

 • Що являла собою культурна революція в СРСР?
 • Які були справжні цілі «культурної революції « в Китаї?  Що спільного вона мала з культурою?
 • Проти кого вона була спрямована?
 • До яких  наслідків вона призвела?

 

 Періодизація культурної революції(робота в зошиті та складання таблиці)

    Період

                          Характеристика

Ι період (1966-1969)

 Утверджувався культ особи Мао Цзедуна. Опора на загони хунвейбінов та цзаофанів. Чистка в партії,комсомолі,показові процеси над ворогами революції,масове насильство

ΙΙ період (1969-1973)

 Заходи по нормалізації становища . Криза партійного керівництва. Спроба переглянути Конституцію. Боротьба за вплив в армії. Реабілітація деяких діячів. Влада в руках «групи  чотирьох»

ΙΙΙ період(1973-1976)

 Була прийнята нова Конституція(1975р). Реанімація ідей культурної революції. Масові виступи робітників . Процес над «групою чотирьох»

 

 Робота з документом «Із листівки хунвейбінів»

 1.  Реформи Ден Сяопіна(група Істориків працюють  з документами,інтернет – ресурсами,власними дослідженнями)

В 1978році до влади прийшов реформатор і прагматик Ден Сяопін , було запроваджено програму «Чотирьох модернізацій»

Реформи в сільському господарстві:

 • Запровадження сімейного підряду
 • Поділ землі комун порівну
 • підвищення закупівельних цін
 • зросли матеріальні стимули селян
 •  створювалась мережа малих сільськогосподарських підприємств з переробки продукції та промислів

Реформи в промисловості:

 • Державні підприємства переводились на госпрозрахунок і отримували економічні стимули праці
 • Заохочувався дрібний і середній бізнес
 • Обмежувалися повноваження адміністративних органів і партійних комітетів
 • Запроваджувалась оренда в промисловості
 •  Створювались вільні економічні зони за участю іноземного капіталу
 • Створювались  спільні  підприємства

Реформи в науково-технічній  сфері та освіті

- виділялись значні кошти на наукові дослідження і проектно-конструкторські роботи

- купувались за кордоном іноземні патенти та ліцезії

- підвищувалась наукоємкість виробництва

- передача відповідальності за початкову освіту на місцеву владу

- сприяння розвитку професійно-технічної освіти

- запровадження 9 річного  обов΄язкового навчання  в школах

- збільшення фінансування освіти

- розширення самостійності вузів

Робота з документами («Інтерв΄ю Ден Сяопіна»)

 •  Які завдання ставило перед собою китайське керівництво,розпочинаючи реформи?
 • Чому реформи були розпочаті з сільського господарства?
 • Якими були наслідки цих реформ?
 • Говорячи про перспективи розвитку Китаю Ден Сяопін часто вживав відоме прислів΄я:

« Не має значення якого кольору кішка – чорного чи білого,аби вона добре ловила  мишей»

 • Як ви думаєте, що при цьому мав на увазі основоположник  реформаторського курсу в Китаї?
 •  Зробіть хронологічний ланцюжок подій,поставивши в кружечках відповідні букви

 

 

 

 

 

 

 

 

А) початок «великого стрибка»

Б)смерть Мао  Цзедуна
В)початок «культурної революції
Г)Курс на реформи
Д) початок реформ системи управління у сфері науки та техніки

5.   Китай на рубежі століть

 Китай є першою у світі державою за кількістю населення (20%). У Китаї відбувається зростання економіки на 7-12%. Китай є ядерною державою. Китай багатий на вугілля,графіт,вольфрам., газ,нафту,марганець,залізну руду,золото,молібден, алюмінєві руди У Країні,де панує комуністичний режим,законною є приватна власність.

    У сільському господарстві велике значення має сімейний підряд. На кожну людину припадає не менше 0,1 га,це пов’язане з перенаселенням країни. Для КНР характерні високі темпи економічного розвитку,екстенсивний характер економічного зростання. У КНР відбувається перехід від екстенсивного господарства до інтенсивного господарювання.  Основні проблеми: перенаселення  країни,надлишок трудових ресурсів,загострення соціальних проблем. Основна роль належить КПК,в країні діє багатопартійна система. Країна залучає активно іноземний капітал,впроваджує нові технології, займається космічними дослідженнями. Країна вступила до СОТ. За останні роки  Китай перетворився в світового експортера ,природного споживача  сировинних природних ресурсів. «Дракон ,що тривожить орла» . Так пояснюється протистояння США і Китаю.

 

 Робота в підручником в групі( стаття А. Гончарука «Основа- стабільність,

мета-розвиток, засіб – реформи. Китай на порозі нового тисячоліття»

 бесіда:

 • Багато прихильників комуністичної ідеології бачать  економічних успіхах сучасного Китаю один з останніх аргументів на користь  життєздатності комунізму. Чи поділяєте ви цю точку зору?
 • Існує протилежна думка,що «головною перепоною на шляху прогресу КНР залишається комуністичний режим». Як вважаєте ви?

Експерти:

Якими ви  бачити наслідки економічних реформ? Свою думку аргументуйте?

 

 • Зросло виробництво продовольства;
 • Зріс добробут;
 • Розвивався приватний і колективний сектор;
 • Промисловість працює на внутрішній ринок;
 • Ліквідовувались посередники;
 • Змінився стандарт поведінки людей,що прагнули до громадянського суспільства і правової держави;
 • Велась боротьба з негативними явищами: зловживанням влади,корупцією,соціальною напруженістю;
 •  Століттями виховувалась повага до кропіткої праці;
 • Було знижені мито на ввезені товари;
 • Стали  ввозити сировину з інших країн,що стимулювало розвиток переробної промисловості

 

Зовнішня політика  на сучасному етапі

Принципи зовнішньої політики Китаю:

 1. Взаємної поваги суверенітету;
 2. Повага до територіальної цілісності;
 3. Принцип ненападу на інші країни;
 4. Недоторканність внутрішньої політики інших країн;
 5. Мирне існування з іншими країнами

 КНР визнала незалежність України 27 грудня 1991року. Дипломатичні відносини між двома країнами  були встановлені 4 січня 1992року. У березні 1993 було засновано Посольство України в КНР,а Посольство України в КНР функціонує з 1992року. Між країнами укладено 170 угод  та 90 торгових договорів

 

4.Рефлексивно – корективний етап

У свій час Наполеон  Бонапарт сказав:

 • «Не будіть Китай. Коли він прокинеться , увесь світ пошкодує  про  це»  Як ви думаєте , що мав на меті французький імператор? Чи поділяєте ви його точку зору?
 • Що спільного ви вбачаєте в масових репресіях в СРСР та  «культурній революції»    в Китаї?
 • Який досвід  Китаю ми могли б використати для стабілізації української економіки ?

 Що знаємо?

 Хочемо дізнатися?

   Дізналися?

 

 

 

 

 

         Д/З опрацювати §23 за підручником Т. Ладиченко Всесвітня історія  11клас 

                                  Створити презентацію «Індія на рубежі ХХ-ХХІ ст.»                                                                                                                                                                                                                     

docx
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Ладиченко Т.В.)
Додано
3 листопада 2018
Переглядів
2283
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку