18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Комплексна контрольна робота з української мови на тему "Фонетика" (у форматі ЗНО)

Про матеріал

Контрольна робота складена на основі діючої програми ЗНО з української мови. Контрольна різнорівнева, має чотири варіанти.

Перегляд файлу

Контрольна робота

І варіант

І рівень

 1. У всіх словах якого рядка не відбувається спрощення на письмі?

А плюс..нути, контрас..ний, безчес..ність, артис..ці

Б шіс..надцять, хворос..няк, балас..ний, студен..ці

В кріпос..ний, с..кляний, свис..нути, невіс..ці

Г капос..ний, гіган..ський, безвиїз..ний, зап’яс..ний.

 1. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А проїз..ний, невіс..чин, тріс..нути, балас..ний

Б безжаліс..но, цініс..ний, капос..ний, хрес..ний

В гіган..ський, захис..ник, улес..ливий, пропагандис..ський

Г ряс..ний, студен..ський, бряз..нути, блис..нути

Д доблес..ний, жаліс..ний, перс..ня, президен..ський.

 1. З великої літери перше слово в назві пишеться в рядку

А (м)іжнародна (а)строномічна (с)пілка, (ф)ранкове (с)лово,

(б)алканський (п)івострів, (а)ндріївська (ц)ерква

Б (с)узір’я (з)олота (р)иба, (г)рупа „(р)анетки”, (г)ордіїв (в)узол,

(б)арон (м)юнхгаузен

В (б)іла (ц)ерква, (г)раф (м)онте-(к)рісто, (ш)евченківський (с)тиль,

(н)ародний (а)ртист (у)країни

Г (м)іністр (о)світи (у)країни, (п)осол (р)еспубліки (п)ольща,

(п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (б)ілий (н)алив

Д (с)узір’я (в)еликий (в)із, (к)омета (г)аллея, (д)алекий (с)хід, (к)раїни (з)аходу.

ІІ рівень

1.Чергування у–в без зміни значення слова можливе в усіх словах рядка

А увечері, увесь, управа

Б уголос, увічливий, уступ

В Україна, усередині, учитель

Г уклад, Угорщина, уживати

Д удача, уночі, уродливий.

2.У всіх словах наголос припадає на перший склад:

А  мабуть, весняний, помилка, завжди

Б  тигровий, тулуб, фольга, форзац, шипці

В ознака, отаман, обруч, новий, нести

Г  металургія, магістерський, листопад, кулінарія, кропива

Д лате, ярмарковий, чорнослив, чотирнадцять, український.

3. У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох іменниках рядка

А печаль, скатерть

Б височінь, жовч

В мідь, пригорщ

Г матір, блакить

Д заполоч, віддаль.

 

4.Установіть відповідність:

Фразеологізм

Тлумачення

1 танталові муки

2 пташине молоко

3 ворона в павиних пірях

4 верства келебердянська

 

А дуже високий, витягнутий

Б лицемір, який під машкарою доброзичливості приховує злі наміри

В нестерпні страждання

Г людина, яка даремно намагається здаватися значимішою, освіченішою, ніж вона є насправді

Д межа, вершина всіх бажань

ІІІ рівень

Текст і завдання до нього.

1. У степу пильнували козаки татарських нападників, які ходили на Україну по людей, перепинали їм шляхи, билися з ними і не давали захоплювати живу силу в неволю. 2. Під час же нападу великої орди, коли зупинити бусурманів козакам було не під силу, вони все таки дбали про те, щоб зберегти міста й села застерігали населення про наближення ворога. 3. І тоді весь хрещений люд залишав свої оселі й ховався у лісах або шукав собі захисту в замках та по великих містах. 4. На степових пагорбах були споруджені “бекети”, звідки подавали вісті про татар гаслом. 5. На далекій од Дніпра могилі запалювали вогонь, а чатівники з подальших місць, сприйнявши той знак, розводили й собі багаття. 6. І так те гасло за одну ніч поширювалося по всіх степах і доходило до України.

1.Яке слово написано неправильно?

А під час                     Б зупинити            В неволю

Г великої орди           Д все таки.

2. В якому реченні допущено пунктуаційну помилку

А 1             Б 2        В 3            Г 4             Д 5.

3. В якому реченні допущено помилку за чергування у з в

А 1            Б 2        В 3            Г 4            Д 5.

 

IV рівень

 

У життєвих ситуаціях, коли людина змушена приймати доленосні для себе рішення, їй радять: «Ти лише повір у себе – і з усім упораєшся!» Найчастіше, підбадьорена добрими словами, вона сміливо кидається в життєвий вир, навіть не усвідомлюючи, що переоцінила свої можливості або ж недооцінила обставини. Викладіть Ваш погляд на проблему: Що краще в житті: вірити у власні сили й ризикувати чи поводитися обачно й не намагатися стрибати вище голови?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

 

ІІ варіант

 

І рівень

 1. У якому рядку допущено орфографічну помилку в написанні слова?

А цілісний, кістлявий, затиснути, вискнути

Б доблесний, ад’ютантський, совісний, брязнути

В роз’їздний, власний, пискнути, почесний

Г корисливий, провісник, жалісний, персня.

 1. У всіх словах якого рядка не відбувається спрощення на письмі?

А плюс..нути, контрас..ний, безчес..ність, артис..ці

Б шіс..надцять, хворос..няк, балас..ний, студен..ці

В кріпос..ний, с..кляний, свис..нути, невіс..ці

Г капос..ний, гіган..ський, безвиїз..ний, зап’яс..ний.

 1. Усі слова в назвах пишуться з великої літери в рядку

А (к)оралові (р)ифи, (п)еревал (с)ен-(б)ернар, (п)алац (с)порту,

(п)ланетарна (т)уманність

Б (п)івнічна (а)мерика, (с)ейм (п)ольської (р)еспубліки, (с)татут ООН,

(д)ень (п)еремоги

В(т)ургенєвські (г)ерої, (б)роварський (р)айон, (з)олоті (в)орота,

(д)ев’ята (с)имфонія (б)етховена

Г (с)вітовий (о)кеан, (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент (у)країни,

(г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни

Д (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (н)ародний (а)ртист (у)країни,

(п)резидент (с)получених (ш)татів (а)мерики, (п)рем’єр-(м)іністр (к)анади

 

ІІ рівень

 1. Правил чергування у–в дотримано в усіх рядках, окрім

А була в Італії, плавав в озері

Б жила в Одесі, служив в армії

В сидіти в атобусі, працювати в аптеці

Г погляд в майбутнє, відніс у хату

Д була у своєму домі, читала в газеті.

2.У всіх словах наголос припадає на другий склад:

А  мабуть, весняний, помилка, завжди

Б  тигровий, тулуб, фольга, форзац, шипці

В ознака, отаман, обруч, новий, нести

Г  металургія, магістерський, листопад, кулінарія, кропива

Д лате, ярмарковий, чорнослив, чотирнадцять, український.

3. Прочитайте фрагмент поезії (цифри в дужках позначають наступне слово).

Не всі на світі радощі (1)свяще(н/нн)і – Є радощі, (2)народже(н/нн)і з (3)прокля(т/тт)ь, коли, метнувши громи, (4)навіже(н/нн)і, Став Єву Бог із раю (5)прога(н/нн)ять.

Подвоєні літери треба писати в слові, позначеному цифрою

А 2             Б 3                В 5                 Г1                      Д4

4.Установіть відповідність:

Фразеологізм

Тлумачення

1 архімедів важіль

2 бочка Данаїд

3 скринька Пандори

4 як у Христа за пазухою

А вмістилище зла, лиховісний дар

Б бути надійно захищеним

В бути в повному достатку

Г рушійна сила

Д добровільна ізоляція від зовнішнього світу

 

 

ІІІ рівень

Текст і завдання до нього

Усе довге життя тополя тягнеться до сонця. 2. Вона простягає гілля на схід, щоб зустріти світило в найпершу мить, як тільки воно з’явиться над обрієм. 3. Навіть на заході тополя не пропускає моменту, щоб скористатися останнім теплом і світлом. 4. Та й північна сторона теж у всеозброєнні. 5. Щороку дерево старанно розташовує своє лисття так, щоб жоден промінь упавши на нього не провалився у яку-небудь дірку в її кроні. 6. Тополі ще багато десятиліть тримали на собі своє велике піднебесне царство.

 1. Орфографічну помилку допущено у слові речення

А 1           Б 2               В 3              Г 4                   Д 5                    E 6.

 1. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А 1          Б 2                В 3              Г 4                 Д 5                     E 6

 1. Слово з подвоєнням приголосних ужито в реченнях

А 3, 5    Б 1, 2             В 2, 3          Г 2, 4            Д 5, 6

 

IV рівень

У життєвих ситуаціях, коли людина змушена приймати доленосні для себе рішення, їй радять: «Ти лише повір у себе – і з усім упораєшся!» Найчастіше, підбадьорена добрими словами, вона сміливо кидається в життєвий вир, навіть не усвідомлюючи, що переоцінила свої можливості або ж недооцінила обставини. Викладіть Ваш погляд на проблему: Що краще в житті: вірити у власні сили й ризикувати чи поводитися обачно й не намагатися стрибати вище голови?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

 ІІІ варіант

 

І рівень

 

 1. Є „зайве” слово в рядку

А компостний, форпостний, шістсот, шістнадцять

Б хвастливий, хворостняк, аванпостний, невістці

В баластний, фашистський, чесний, президентський

Г контрастний, хвастнути, ад’ютантський, курсантський

Д піаністці, аспірантці, дебютантці, пестливий.

 1. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А кіс..лявий, очис..ний, піз..ній, зміс..ний

Б бандурис..ці, перехрес..ний, пристрас..ний, заздріс..ний

В безвиїз..ний, свис..нути, зап’яс..ний, щас..ливий

Г кореспонден..ський, вис..нути, доблес..ний, чес..ний

Д корис..ний, провіс..ник, капос..ний, наміс..ник.

 1. Усі слова пишуться з малої літери в рядку

А (п)ротока (к)арські (в)орота, (к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст,

(к)арл (с)міливий

Б (р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена,

(н)арцис (в)узьколистий

В (с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (т)рапеція (о)ріона,

(к)авказький (х)ребет

Г (н)ароди (п)івночі, (п)івденне (п)олісся, (п)івнічнокримський (к)анал,

(з)елений (м)ис

Д (с)хідноєвропейська (р)івнина, (б)улонський (л)іс, (н)ова (г)вінея, (я)сна (п)оляна

ІІ рівень

1.Чергування у–в розрізняє значення слів у рядку

А усякий, вміння, увійти, усередині

Б взимку, урожай, увесь, уже

В вправа, уклад, вдача, вправляти

Г умова, ударяти, вживатися, учорашній

Д уперед, уголос, удень, учитель.

2.У всіх словах якого рядка не подвоюються і не подовжуються приголосні?

А плем..я, трет..є, от..ой, скошен..ий

Б обмін..ик, чест..ю, незбагнен..ий, навман..я

В л..ється, морквян..ий, доблест..ю, юн..ат

Г від..звеніти, від..аний, від..кусити, від..ректися

Д сушен..ий, олов’ян..ий, студен..ий, священ..ий.

3.У всіх словах наголос припадає на третій склад:

А  мабуть, весняний, помилка, завжди

Б  тигровий, тулуб, фольга, форзац, шипці

В ознака, отаман, обруч, новий, нести

Г  металургія, магістерський, листопад, кулінарія, кропива

Д лате, ярмарковий, чорнослив, чотирнадцять, український.

 

4. Установіть відповідність:

Фразеологізм

Тлумачення

1 вавилонська вежа

2 Сцилла і Харибда

3 баба Палажка

4 гірка пілюля

А справа, яка ніколи не буде завершена до кінця

Б язиката людина

В що-небудь неприємне, образливе

Г дві великі небезпеки

Д обставини, що швидко змінюються

 

ІІІ рівень

(1) Навколо аеродрому лежали пшеничні поля, розбавлен..і яскраво-ядучими квітами, над якими тягуче нависали оси. (2) Зранку сонце прогрівало асфальт і сушило траву, що пробивалася крізь бетон..і плити. (3) Біля злітної смуги рвалися на вітрі полотнища прапорів, тяглися дерева, обплетен..і павутиною й запален..і гострим ранковим світлом. (4) Над аеродромом безмежно нависало небо раннього червня, воно розгорталося під вітром, лунко підіймалося, й опадало вниз. (5) Оглушуючи ранок своїм допотопним дуднінням, [...] розвертався над сонним містечком, будячи його з легкого та примарного сну.

1.Пунктуаційну помилку допущено в реченні:

А 1            Б 2                    В 3                 Г 4              Д 5.

2.З подвоєним нн у тексті треба писати слово

А розбавлен..і            Б бетон..і            В обплетен..і               Г запален..і.

3.Простим є речення:

А 1            Б 2                    В 3                 Г 4              Д 5.

IV рівень

У життєвих ситуаціях, коли людина змушена приймати доленосні для себе рішення, їй радять: «Ти лише повір у себе – і з усім упораєшся!» Найчастіше, підбадьорена добрими словами, вона сміливо кидається в життєвий вир, навіть не усвідомлюючи, що переоцінила свої можливості або ж недооцінила обставини. Викладіть Ваш погляд на проблему: Що краще в житті: вірити у власні сили й ризикувати чи поводитися обачно й не намагатися стрибати вище голови?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 варіант

І рівень

 1. Є „зайве” слово в рядку

А обласний, ненависний, змісний, совісний

Б щасливий, наїзник, двомісний, капосний

В чесний, буревісник, масний, персневий

Г радісний, навмисний, заздрісний, тиснути

Д пристрасний, кістлявий, прихвостні, первісний.

 1. У якому рядку всі слова написано правильно?

А захисний, звісно, багатство, перепускний

Б проїздний, пристрастний, срібний, росла

В гусне, участник, пізній, гончар

Г вискнути, мастний, первісний, пестливий.

 1. У якому рядку всі найменування написано правильно

А Нестор Літописець, автомобіль „Таврія”, Грінченків словник,  Михайлівський Золотоверхий собор

Б палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності, станція метро „Контрактова Площа”, Авгієві стайні

В Петрів батіг, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня,

море достатку на місяці

Г Мала магеланова хмара, республіканське виробниче об’єднання „Поліграфкнига”, течія Гольфстрім, Південно-Західна залізниця

Д проспект Дружби народів, Військово-Грузинська дорога, вулиця Ярославів вал, Балканський півострів.

ІІ рівень

 1. Правил чергування у–в дотримано в усіх реченнях, окрім

А Укриється багрянцем клен.

Б Вівса, пшениці, ячмені – все це зіллялось в одну могутню хвилю.

В На річці, у лісі, на полі – усюди німо, тихо.

Г У лісі не було нічого: ані ягід, ані грибів.

Д Не спитавши броду, не лізь у воду.

2.У якому рядку допущено орфографічну помилку в написанні слова?

А суцвіття, благословенний, нововведення, буквений

Б білопінний, вінничанин, статей, життєпис

В нетлінний, вічливий, бовваніти, військкор

Г гілляччя, вівсяний, бездонний, обітований

Д заввишки, трясся, розмочений, віддзьобати.

3.Подвійний наголос мають слова:

А  мабуть, весняний, помилка, завжди

Б  тигровий, тулуб, фольга, форзац, шипці

В ознака, отаман, обруч, новий, нести

Г  металургія, магістерський, листопад, кулінарія, кропива

Д лате, ярмарковий, чорнослив, чотирнадцять, український.

 

 

4.Установіть відповідність:

Фразеологізм

Антонім

1 заварити халепу

2 зуби з’їсти

3 з горем пополам

4 сміятися на кутні

 

А як по маслу

Б скалити зуби

В пташеня жовтороте

Г розсьорбувати кашу

Д підливати масла у вогонь

 

ІІІ рівень

Текст і завдання до нього.

1. Немов двощоглий ковчег серед розбурханої білої піни яблуневих садів, гойдається на обрії, аж у піднебессі, здалеку крихітний, та величний у своїй архітектурній досконалості Одеський замок. 2. Від нього – так здається, коли стояти на пагорбі біля початку дороги, що, відгалужуючись від бродівського шляху, йде на Білий Камінь, – розпочинає свій стрімкий біг густосиній Вороняцький хребет, лорослий сосною, дібровою і бучиною. 3. Вигинаючись, мов молода лошиця в галопі, він мчить на південь і, здибившись на мить Білою горою над рівнинами, круто звертає на подільські землі, щоб там і загубитися. 4. А Біла гора залишається сама, мов сторож, над полями, замаєна внизу білоцвітним калиновим чагарником, обплетена колючим батожинням дикої ружі. 5. Здається Маркіянові, що не був тут цілий вік; багато доріг пройшов, щоб віднайти свою, а вона привела його знову до Білої гори, звідки вийшов. 6. Дивився з пагорба довкіл, наче вагався, куди податися: все тут було дороге, рідне й миле серцю, все тут озивалося до нього солодким болем, йому бажалося обійти разом рівнинний і гірський простори, всюди відразу побувати, а розірватися не міг.

1.Географічну назву, у якій означуване слово і загальна назва не виражають родове поняття, ужито в реченні:

А 2                 Б 3                    В 4                   Г 5          Д 6.

2.Орфографічну помилку допущено в реченні:

А 1               Б 2                     В 3                  Г 5           Д 6.

3.Слово з орфограмою „спрощення груп приголосних” ужито в реченні

А 1             Б 2                    В 4                   Г 5            Д 6.

4.Вставлена конструкція наявна в реченні:

А 1            Б 2                    В 3                 Г 4              Д 5.

5.Однорідні відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами, ужито в реченні

А 1           Б 2                   В 3                  Г 4             Д 6.

 

IV рівень

У життєвих ситуаціях, коли людина змушена приймати доленосні для себе рішення, їй радять: «Ти лише повір у себе – і з усім упораєшся!» Найчастіше, підбадьорена добрими словами, вона сміливо кидається в життєвий вир, навіть не усвідомлюючи, що переоцінила свої можливості або ж недооцінила обставини. Викладіть Ваш погляд на проблему: Що краще в житті: вірити у власні сили й ризикувати чи поводитися обачно й не намагатися стрибати вище голови?

docx
Додав(-ла)
Гарна Лілія
Додано
31 січня
Переглядів
147
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку