Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Конспект "«Подорож родовищами корисних копалин України» з використанням комп'ютерних технологій"

Про матеріал

Розробка може бути використана на уроках географії,

предметного тижня чи в позакласній роботі

Цілі, які зможе досягти вчитель-предметник чи класний керівник -узагальнити й система­тизувати раніше отримані знання учнів про корисні копалини на те­риторії України;

закріпити вміння працювати із джерелами географіч­ної інформації;

розвивати мислен­ня, зацікавленість предметом, умін­ня самостійно опановувати знання;

формувати інформаційну компе­тентність учнів у процесі перевірки знань;

виховувати вміння працюва­ти в групах.

Перегляд файлу

 Розробка з географії на тему

«Подорож родовищами корисних копалин України»

 з використанням комп'ютерних технологій

 

Розробка може бути використана на уроках географії,

предметного тижня чи в позакласній роботі

Цілі уроку:

 • узагальнити й система­тизувати раніше отримані знання учнів про корисні копалини на те­риторії України;
 • закріпити вміння працювати із джерелами географіч­ної інформації;
 • розвивати мислен­ня, зацікавленість предметом, умін­ня самостійно опановувати знання;
 • формувати інформаційну компе­тентність учнів у процесі перевірки знань;
 • виховувати вміння працюва­ти в групах.

Обладнання:

фізична карта України,

атлас України,

карта «Корисні копа­лини України», зошити,

картки для індивідуальних робіт,

 персональний комп'ютер.

Форма проведення: підсумковий, ін­тегрований (географія, інформати­ка).

Методи та прийоми: презентації обраних тем, тестування, робота з картографічними джерелами, за­повнення таблиць, навчальна гра.

 

ХІД УРОКУ

І. Вступ

Учитель.

Сьогодні на нашому уроці ми узагальнимо знання з теми «Корисні копалини України». Для цього ми здійснимо уявну подорож родовищами корисних копалин України. Ми побачимо, наскільки багата наша країна на різноманітні види корисних копалин.

Наш клас працював над проек­том «Родовища корисних копалин України». Заздалегідь три групи учнів виконували свої міні-проекти, в яких представили досліджува­ні види корисних копалин і геогра­фію їх розміщення.     І за­раз у вигляді презентацій учні пред­ставлять свою групу корисних ко­палин.

Для сьогоднішньої роботи на уроці вчителеві необхідний один поміч­ник, який допомагатиме проводити обліковий контроль. (До столу вчи­теля запрошується помічник.)

II. Основна частина уроку

Перший етап

1. Для представлення свого міні - проекту «Паливні корисні копа­лини країни» запрошується перша  група учнів.(Учень 1 – кам яне вугілля, учень 2 – нафта та газ в Україні, учень 3 – буре вугілля)

Час для виступу — 5 хвилин.

Після презентації всі учні за завданням учителя підписують  родо­вища паливних корисних копалин у «Німих картах».

Час на роботу — 1 хвилина.

2. Для представлення свого міні-проекту «Рудні корисні копалини країни» запрошується друга група учнів. (учень1-вступ, учень 2-руди Криворіжжя, учень 3-основні запаси, учень4 - марганець ) Час для виступу — 5 хвилин.

 Після презентації всі учні за завданням учителя підписують  родо­вища паливних корисних копалин у «Німих картах».

Час на роботу — 1 хвилина.

  3. Для представлення свого  міні -проекту «Нерудні корисні копали­ни країни» запрошується третя гру­па учнів.(учень 1-кам яна сіль, учень 2-граніти та лабрадорити)

Час для виступ — 5 хвилин.

 Після презентації всі учні за завданням учителя підписують  родо­вища паливних корисних копалин у «Німих картах».

Час на роботу — 1 хвилина.

    Ці міні-проекти оцінюються за дванадцятибальною шкалою, і результати заносяться до загальної зведеної таблиці (див. табл. І).

   Потім учні  обмінюються  своїми «Німими картами» та проводять самостійну перевірку робіт , після чого карти  поверта­ються і капітани команд виписують  собі в окремий бланк усі результати перевірки, які потім заносяться до зведеної таблиці 1.

  Другий етап

Наступним етапом уроку буде пере­вірка знань з тестових завдань (див.    додаток 2), які були заздалегідь внесені в комп'ютер і на цьому уроці   будуть використані. Для цього не­обхідно підійти до комп'ютера і від­повісти на поставлені питання, після чого повернутися до письмового   завдання (індивідуальна картка таблиця 2 ). Наступний учень з цієї ж  групи виконує тестове завдання.

  Час на роботу — 2—3 хвилини.

 

Картка для індивідуальної роботи

Таблиця 2

ПІБ   учня

Клас

№ з/п

Корисна копалина

 

Умовна позначка

Група ресурсів

Родовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінювання:   12 відповідей 12 балів, результат тесту видає сам комп'ютер, необхідно повідомити  його вчителеві й занести до зведеної таблиці.

 

Після виконання письмової робо­ти учні здають її на перевірку вчите­леві. Вона відразу оцінюється і ре­зультат заноситься до зведеної таб­лиці.

Оцінювання здійснюється так: за кожну відповідь учень одержує 1 бал, відповідно.12 відповідей -12 балів.

 

Розминка

Вправи для очей.

І вправа

1.  Відкинувшись на спинку, глибоко вдихніть,

2.  Нахилившись вперед до кришки парти — видихніть- Повторіть 5 -6 разів.

     ІІ вправа.

1. Відкинувшись на спинку, міцно заплющіть повіки, розплющіть. Повторіть 5 -6 разів 

  III вправа

   В. п. Сидячи, руки на поясі,

1 — поверніть голову праворуч, подивіться на лікоть правої руки. ,   

  2 — поворот голови ліворуч, подивіться на лікоть лівої руки.

З — В. п. Повторіть 5-6 разів;.

ІV вправа.

В. п. — сидячи, руки вперед, дивитись на кінчики пальців,

1  — підніміть руки вгору, вдихніть, очима стежте за пальцями, не Піднімаючи голови.

2 — поверніться у в. п., видихніть (4-5 разів).

V вправа.

1.     2-3 секунди дивіться на класну дошку; потім погляд переведіть на кінчик  носа (6-8 разів).

VI вправа.

Підніміть голову вгору.

1  . Зробіть кругові рухи за годинниковою стрілкою;

2 .  Проти годинникової стрілки (5 - 6 разів)

VII вправа.

Заплющіть повіки, Протягом 30 с масажуйте їх кінчиками пальців.

 

III. Навчальні ігри

«Виключи зайве»

1.   Буре вугілля — торф — газ — на­фта — ртуть — кам'яне вугілля.

2.   Графіт — титан — цеоліт — озо­керит — бентоніт.

3.   Мідь — алюміній — уран — вап­няк — свинець — золото.

4.   Фосфорит — сірка — залізна руда — калійна сіль — кам'яна сіль — апатит.

«Відгадай»

1.   Знаходиться в басейні, але не вода. (Кам 'яне вугілля)

2.   Використовується як паливо й добриво. (Торф)

3.   Корисна копалина, яку учні но­сять у пеналах. (Графіт)

4.   Без чого вчитель не може пра­цювати в класі? (Крейда)

5.   У воді родиться, а води боїться. (Сіль)

6. У Микитівці видобувається, у гра­дусник заливається. (Ртуть)

7.   У надрах залягає, у труби посту­пає. (Газ)

8.   І планета Сонячної системи, і корисна копалина. (Уран)

9.Підстилка для відпочинку на морі, будівельний матеріал на суші. (Пісок)

10. Із вулканів я з'являюсь,

У воді не розчиняюсь.

У кислотному ряду,

Командиром я іду.

Очищаю нафту ,масло,

Гербіцид в полях прекрасний,

Хвору шкіру очищаю.

Навіть в пеклі я буваю. (Сірка)

IV. Висновок

Після закінчення виконання всіх робіт перевіряється правиль­ність заповнення зведеної таблиці. Комп'ютер автоматично виконує сумарне підрахування результатів усіх виконаних робіт, потім-се­реднє значення всіх результатів, які будуть результативною оцінкою всіх учнів за урок. За допомогою   принтера роздруковується зведена таблиця 1.

Потім оголошуються ре­зультати проведеного уроку. Дані результати заносяться до журналу.

Учитель. На сьогоднішньому уро­ці ми закріпили й перевірили свої знання з теми «Корисні копалини України». Наскільки добре ви за­своїли тему, ми побачимо за резуль­татами ваших робіт.

Додаток 1

Зведена таблиця за результатами уроку

Таблиця 1

 

№ з/п

 

 

 

Вид роботи

 

 Сумарний результат

Середній результат

 

 

ПІБ учня

міні-проект

практична ро­бота

комп'ю­терне тес­тування

індиві­дуальна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Тестові завдання з теми «Корисні копалини України»

1. Розміщення мінерально-сиро­винних ресурсів залежить від особливостей:

а*) геологічної будови території України; б)  рельєфу території України;

в)  кліматичних умов.

2.   Паливним корисним копалинам є:

а)   сірка; б)  графіт; в*) торф.

3.   Відкритим способом в Україні ведеться видобування:

а)   кам'яного вугілля;  б)  нафти;  в*) бурого вугілля.

4.   Марганцеворудним басейном є:

 а) Криворізький басейн;  б*) Нікопольський басейн;

в)  Бєлозерський басейн.

 5.  Рудною корисною копалиною є:

а) калійна сіль;  б) фосфорит; в*) золото.

6.   Нафтогазоносних регіонів в Україні:

а)   п'ять; б)  два; в*) три.

7.   Нерудною корисною копали­ною є:

а)  ртуть; б*) озокерит; в)  мідь.

8.   Миргородське родовище міне­ральної води знаходиться в об­ласті:

а*) Полтавській; б)  Харківській; в)  Сумській.

9.   Кам'яновугільних басейнів на | території України:

а)  три; б)  один; в*) два.

10. Торф на території України видо­бувають:

а)  на півдні країни; б)  на сході країни; в*) на півночі країни.

11. Буровугільним басейном є:

а)   Прикарпатський; б)  Причорноморський; в*) Придніпровський.

12. Кам'яновугільним басейном є:

 а*) Львівсько-Волинський; б) Причорноморський; в), Придніпровський.

 

Додаток 3

 

Результати виконання практичної роботи

 

№ п/п

Прізвище, ім  я

Оцінка

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Завдання до «Німої карти»

 

 1. Львівсько - Волинський вугільний басейн
 2. Новий Розділ
 3. Завалля
 4. Микитівка
 5. Солотвино
 6. Джанкой
 7. Великий Токмак
 8. Керченський залізорудний басейн
 9. Шебелинка
 10. Кременчуцький залізорудний басейн
 11. Гнідицинці
 12. Іршанське

 

 

 

 

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
15 лютого 2018
Переглядів
210
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку