26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Конспект уроку з біології 7 клас на тему: Основні життєві функції тварин.

Про матеріал

Продовжити формувати в учнів поняття про життя тварин на планеті; розширити їхні знання про основні процеси життєдіяльності живих організмів на прикладі тварин (ссавців)

Перегляд файлу

Тема: Основні життєві функції тварин.

Мета: Продовжити формувати в учнів поняття про життя тварин на планеті; розширити  їхні знання про основні процеси життєдіяльності живих організмів на прикладі  тварин (ссавців)

Обладнання:  підручник, практикуми, тематичні малюнки до дидактичної гри, таблиці, м/д.

Основні поняття і терміни: подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, розмноження, ріст і розвиток, обмін речовин та енергії, регенерація, ферменти, рефлекси.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

 

 

Хід уроку

І.Розминка

Вправа « Комплімент»

( Учні роблять по черзі один одному компліменти , зичать гарного настрою та плідної роботи на уроці .)

II. Актуалізація опорних знань.

Фронтальна бесіда (підготовча). Пригадайте, які ознаки притаман­ні живим організмам. Дайте визначення (своїми словами), що таке: подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, розмноження, ріст і розвиток. Що таке автотрофне і гетеротрофне живлення? Для яких організмів характерне автотрофне, а для яких — гетеротрофне жив­лення? Що таке прямий і непрямий розвиток? Пригадайте з курсу бі­ології 7 класу: Чи властива подразливість і рух рослинам? Якщо так, наведіть приклади. Чи дихають рослини? Яким чином рослини роз­множуються?

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Давайте подивимося на звичайні процеси очима біолога-дослідника. Чи можна сказати, що обмін речовин характерний для автомобіля? Ми заливаємо в нього пальне, воно піддається перетворенню в двигуні, в ре­зультаті чого виділяється енергія. Автомобіль пересувається (функціо­нує), продукти розпаду виділяються через вихлопну трубу. У чому під­ступ, ви зрозумієте, якщо вивчите особливості обміну речовин у тварин.

IV. Сприйняття та засвоєння новою матеріалу.

Пояснювальна бесіда, використовуючи знання учнів, оскільки все це вивчалося учнями з курсу «Природознавство» та «Біологія—7». Паралельно проводиться дидактична гра. Наприклад, встанов­лення ознаки живого за грою, а потім її пояснення вчителем.

Дидактична гра «Назви ознаку живого»

Мета: актуалізувати і розширити знання учнів про ознаки живих організмів.

Обладнання: картини навколишньої дійсності, зміст яких відпо­відає проявам ознак живого (наприклад, біг гепарда, поїдання листя комахами, розмноження риб, ріст ссавців тощо). На кожну ознаку має бути щонайменше три картини.

Ігрова дія: за картиною швидко визначити ознаку живого організ­му й дати їй визначення.

Правила гри: клас ділять на команди, кожній з яких по черзі по­казують картину. Виграє та команда, учасники якої наберуть більше балів за правильні відповіді.

Подразливість — властивість клітин живого організму активно змі­нювати свою життєдіяльність під впливом дії зовнішніх факторів — по­дразників. Подразливість є однією з основних характеристик живого стану, що зумовлює здатність організму пристосовуватись до мінливих умов існування.

Рух — зміна положення у просторі всього організму або окремих його органів.

Живлення — процес надходження в організм поживних речовин, необхідних для його нормальної діяльності. Є важливою ланкою зв'яз­ку організму із зовнішнім середовищем.

Дихання — сукупність фізіологічних процесів, що забезпечують надходження в організм із зовнішнього середовища кисню, викорис­тання його клітинами і тканинами для окиснення органічних речовин з метою отримання енергії для життя і виділення з організму вугле­кислого газу.

Виділення — процес видалення з організму шкідливих і непотріб­них продуктів обміну речовин. Внаслідок обміну речовин у кров, лімфу та міжклітинну рідину безперервно надходять кінцеві продукти жит­тєдіяльності (газоподібні, рідкі та тверді). Значення видільних процесів полягає у тому, що завдяки їм підтримується сталий склад внутрішньо­го середовища організму — гомеостаз.

Розмноження — відтворення організмом нових особин. Розмно­ження — одна з основних особливостей живих організмів, що забез­печує неперервність і спадкоємність життя.

Ріст — один із проявів індивідуального розвитку організмів, по­в'язаний зі збільшенням їхньої живої маси. Відбувається внаслідок пе­реважання асиміляційних процесів в організмі над дисиміляційними. У тварин ріст пов'язаний з поділом клітин, збільшенням їхніх розмірів і маси міжклітинної речовини.

Розвиток. 1) Індивідуальний (онтогенез), який виявляється в сукупності послідовних морфологічних, фізіологічних і біохімічних змін, що відбуваються в організмі з моменту зародження і до кін­ця життя. Розвиток включає взаємопов'язані кількісні (ріст) та якіс­ні (диференціювання) перетворення. 2) Історичний розвиток (філоге­нез) організмів, їхніх систематичних категорій (видів, родів, родин та інших), а також органічного світу загалом протягом існування жит­тя на Землі.

Обмін речовин та енергії — сукупність складних хімічних реакцій, завдяки яким відбувається накопичення організмом одних речовин, що супроводжується накопичення енергії у хімічних зв'язках і використан­ня інших з метою отримання енергії. Обмін речовин та енергії — це безперервний процес, який забезпечує стабільний стан організму і при­стосування його до умов зовнішнього середовища. Забезпечується про­цесами травлення, дихання та усіма іншими ознаками або функціями, властивими живим організмам.

V. Рефлексія

1. Доповніть речення та запам ятайте-
Системи органів тварин

1. . Виконання завдання у практикумі.

З'єднайте стрілками ознаку живого організму та її Прояв (визна­чення).

 

 •            Полювання одних тварин на інших.
 •            Березневі «співи» котів.
 •            Сукупність складних хімічних реакцій, за­вдяки яким відбувається накопичення орга­нізмом одних речовин і використання інших з метою отримання енергії.
 •            Скручування їжака у клубок.
 •            Зміни, що відбуваються в організмі з мо­менту зародження і до кінця життя.
 •            Збільшення маси цуценяти з віком.
 •            Повзання змій, біг зайців.
 •            Рух зябрами риб.
 •            Спітніння тіла.

 

 

Обмін речовин та енергії

 

Ріст

 

Розвиток

 

Живлення

 

Розмноження

 

Рух

 

Дихання

Виділення

Відповідь на подраз­нення

 

2. Вправа «Продовж речення»:

 • Сьогодні я довідався…
 • Було цікаво…
 • Я зрозумів, що…
 • Тепер я можу…
 • Мене здивувало…

VІ. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок.

VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати §5 дати відповіді на запитання в кінці параграфа.

 

 

doc
Додано
3 квітня 2018
Переглядів
1763
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку