24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Конспект уроку з хімії для 8 класу на тему " Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук".

Про матеріал

Тема. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

Мета:

  • розкрити взаємозв'язок явищ у природі на прикладі взаємоперетворень одних класів речовин на інші;
  • узагальнити знання про неорганічні речовини та їх властивості;
  • розвивати вміння порівнювати склад і властивості речовин, класифікувати речовини й реакції, встановлювати генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.

Тип уроку: поглиблення й узагальнення знань.

Форми роботи: самостійна робота, робота у групах, виконання вправ, робота з опорними схемами.


Перегляд файлу

Дата ______ Клас  _____  Вчитель: Дерев’янко Л.В. 

УРОК № 55

Тема. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук Мета:  

      розкрити взаємозв'язок явищ у природі на прикладі взаємоперетворень одних класів речовин на інші;

      узагальнити знання про неорганічні речовини та їх властивості;

      розвивати    вміння        порівнювати        склад          і         властивості речовин, класифікувати речовини й реакції, встановлювати генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.

Тип уроку: поглиблення й узагальнення знань.

Форми роботи: самостійна робота, робота у групах, виконання вправ, робота з опорними схемами.  Обладнання:

      Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва;

      Григорович О.В. Хімія: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, - Харків:«Ранок», 2016;

      таблиця розчинності;

      ряд активності металів; опорні схеми; картки-завдання.

Базові поняття і терміни: метал, неметал, основний оксид, кислотний оксид, основа, кислота, сіль, генетичний зв'язок.

ХІД УРОКУ

І.Організація класу

 

II.      Аналіз виконання самостійної роботи

Робота з класом зі з'ясування типових помилок, коригування знань.

 

III.Актуалізація опорних знань.

 

Вчитель 

Учні

Записує завдання на дошці 1.Проаналізувати речовини:

I варіант:

S, Н2SO3, SO2 , BaSO3. IIваріант: 

СаО, Са(NO3)2, Са, Са(ОН)2.

2 учні виконують завдання біля дошки.

Клас      працює      за      варіантами

(перевірка з виконанням на дошці)

 

2.Скласти  генетичні ряди Са та S.

3.Записати  рівняння послідовних перетворень:

I      варіант: S у барій сульфіт.

II  варіант: Са у його сіль.

 

 

I варіант:

 S àSO2 à Н2SOà BaSO3 1) S + O2 àSO2

2)  SO+  Н2 O à Н2SO3  

3)  Н2SO3 + Ba(OH)à BaSO3 +2 Н2 O

 

IIваріант: 

Саà СаОà Са(ОН)2à Са(NO3)2

1)Са+ O2 à СаО

2) СаО + Н2 O à Са(ОН)2

3)Са(ОН)2 +2H NO3à Са(NO3)2+2Н2O

Проводить бесіду:

а) Що є спільного у кожній групі речовин?

б) чим відрізняються речовини у кожній групі?

Відповідають (фронтально) на запитання  вчителя.

 

III.   Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Повернімося до схеми класифікації речовин.

Усі класи речовин складаються з хімічних елементів: металів і неметалів.        1)Чим ці класи речовин відрізняються? (Кількісним і якісним складом)

 2)А чи існує зв'язок між окремими класами неорганічних сполук? (Так)  3)У чому цей зв'язок виявляється?( Речовини одного класу взаємодіють            з іншими речовинами. При цьому утворюються сполуки інших класів). Тобто шляхом хімічних перетворень сполуки одного класу можна перетворювати на інші. Ми говоримо, що між класами неорганічних сполук існує генетичний зв'язок, тобто вони взаємоперетворюються під час хімічних реакцій. Розгляньмо найпростіші приклади.

IV.   Поглиблення знань

Учитель.

Здійсніть перетворення:

CàCO2 à Н2CO3 à CaCO3

1)  C + O2 = CO2á

2)  CO2+ Н2O = Н2CO3,

3)  Н2CO3 + Cа(ОН)2 = CaCO3 â+ 2 Н2

Запишемо цю схему в загальному вигляді.

Схема 1

Неметал à кислотний оксид à кислота à сіль

Тепер візьмемо інший ланцюжок перетворень: 

K à K2O à KOН à K2SO4

1)  4K + O2 = 2K2O

2)  K2O + Н2O = 2KОН

3)  Н2SO4 + 2KОН = K2SO4 +2Н2O

Запишемо її в загальному вигляді.

 

Схема 2

 

Метал à основний оксид à основаà сіль

Подібних ланцюжків можна запропонувати багато,  а схеми 1 і 2 можуть змінюватися.

«Мозковий штурм» Запропонуйте ланцюжки перетворень до схем 1 і 2.  (Заслуховуємо варіанти учнів, записуємо на дошці.)

 

V. Керована практика

 

Робота з картками-завданнями Завдання 1. Поясніть, що означає поняття «генетичний зв'язок». Виберіть правильну відповідь і обґрунтуйте її:

а) перетворення речовин одного класу сполук на речовини інших класів;

б) хімічні властивості речовин;

в) можливість одержання складних речовин із простих;

г) взаємозв'язок простих і складних речовин усіх класів неорганічних сполук.

Завдання 2. Із наведеного переліку формул речовин складіть генетичні ряди Фосфору та Барію. Дайте назви речовинам:

Ва(ОН)2, Р2O5, Ва, Н2SO4, А1С13, S, Н3РO4, N2, Р, КОН, ВаО, Ва3(РO4)2.

Р  à Р2O5à Н3РO4 àВа3(РO4)2

Ва àВаО àВа(ОН)2 àВа3(РO4)2

Яка формула використана двічі?

До якого класу належить ця речовина?

У записаних генетичних рядах з’єднайте; різнокольоровими рисками формули речовин, з яких можна добути останню речовину.

 

Висновок (робить учитель): генетичний зв’язок основних класів неорганічних  сполук  можна  виразити схемою 5(ст..230 підручника) або так:

 метал                 7                сіль  7                   неметал  

1                                                                                                                                                                                          8                 4

основний  оксид 9     сіль           9                   кислотний     оксид

2                                                                                                                                                                                          10        5

3                                                                                                                                                                                          сіль          6

                          10

основа                                  сіль                                              кислота                                      12 12

Завдання 3

а) Визначте речовину С, що утворюється в результаті перетворень:           +Н2 O (холодна)

РàР2О5 -------------------> А

                    + Н2 O

Naà Na2O -------------------> В

А + Вà С

Складіть алгоритм виконання цього завдання біля дошки.

 

б) Використайте запропонований алгоритм для обчислення кількості речовини С, якщо для останньої реакції взяли 80 г речовини В.  (Відповідь: 2моль).

Завдання  4

Установіть  генетичний  ланцюжок для добування цинку та здійсніть це перетворення:

 

А.Цинк гідроксид;

1

2

3

4

Г

А

В

Б

Б. Цинк;

В. Цинк оксид;

Г. Цинк хлорид.

 

      Робота по варіантах (із взаємоперевіркою) Завдання  5

 

Варіант І

Варіант II

Із чотирьох елементів: Натрій, Сульфур, Оксиген і Гідроген — складіть формули:

    однієї основи;

    однієї кислоти;

    трьох середніх солей.

Як ви вважаєте, які з цих речовин реагуватимуть між собою? 

Складіть рівняння хімічних реакцій, укажіть їх тип.

 

Із чотирьох елементів: Алюміній, Хлор, Оксиген і Гідроген — складіть формули:

    однієї основи;

    однієї кислоти;

    однієї середньої солі.

Які з цих речовин, на вашу думку, реагуватимуть між собою? 

Складіть рівняння хімічних реакцій, укажіть їх тип.

 

      Самостійна робота під контролем учителя ( з наступним обговоренням біля дошки)

 

                  Варіант І                                            Варіант ІІ

а) Складіть рівняння реакцій за а) Складіть рівняння реакцій за схемами:   схемами:

     

Cu Fe

 

         CuO CuCl2 Fe2O3 Fe (SO4)3

 

Cu(OH)2 Fe(OH)3

     

         б) Дано ряд речовин:                           б) Дано ряд речовин:

     

KOH, SO3, K2SiO3, K, FeO, Cu, S, Zn(OH)2, Na2SO3, BaO, H2SO3, H2SiO3, Al2(SO4)3. NaOH, Na, BaCl2.

Випишіть речовини, що утворюють Випишіть речовини, що утворюють генетичний ряд, складіть схему  генетичний ряд, складіть схему  цього зв’язку, напишіть рівняння  цього зв’язку, напишіть рівняння  реакцій, за допомогою яких можна  реакцій, за допомогою яких можна  його здійснити. його здійснити.

         Дайте назви речовинам у схемі.           Дайте назви речовинам у схемі.

     

Висновок. Склад, властивості речовин, їх використання тісно пов'язані одне з одним. Знаючи склад речовини, ми можемо запропонувати шляхи синтезу цієї речовини. Якщо нам відомі властивості речовини, ми можемо легко припустити, з якими речовинами вона реагуватиме, де можна її використати.

 

V. Підбиття підсумків уроку 

Перевірка самостійної роботи, виставлення оцінок за урок.

VI.Домашнє завдання

      Повторити матеріал про класи неорганічних сполук, їх властивості, генетичний зв'язок (§42);

      Виконати завдання  ст..231 № 5-6 (достатній рівень); ст..231 №7,9 (високий  рівень).

      Творче завдання. Скласти схему генетичного зв'язку для Алюмінію, записати рівняння реакцій.

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
2216
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку