Конспект заняття "Складнопідрядне речення з підрядним причини"

Про матеріал
Вдосконалити знання студентів з теми « Складнопідрядні речення причини» , формувати вміння розпізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну, способи приєднання підрядної частини до головної, креслити схеми речень, вживати ці речення у власному висловлюванні; розвивати пунктуаційну грамотність, мовлення, логічне мислення, пам’ять; виховувати у повазі до рідної мови, культури; розвивати культуру усного й писемного мовлення, творчі здібності; виховувати відповідальне ставлення до мови.
Перегляд файлу

Червоноградський гірничо – економічний коледж

 

 

 

Конспект практичного заняття

з української мови

«Складнопідрядні речення з підрядним обставинним причини»

Курс: Українська мова (9-11 класи)

 

 

Викладач Заяць О.В.

 

 

 

 

 

 

Мета: вдосконалити знання студентів з теми « Складнопідрядні речення причини» , формувати вміння розпізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну, способи приєднання підрядної частини до головної, креслити схеми речень, вживати ці речення у власному висловлюванні; розвивати пунктуаційну грамотність, мовлення, логічне мислення, пам’ять; виховувати у повазі до рідної мови, культури;

 розвивати культуру усного й писемного мовлення, творчі здібності;

виховувати відповідальне ставлення до мови.

Тип заняття: практичне заняття

Методи й прийоми: бесіда, метод спостереження над текстом, робота з підручником, проблемне питання, робота в групі, робота в парах, словникова робота,  самостійна, індивідуальна та творча робота.

Компетентності: спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя.

Обладнання: таблиці, схеми,  картки, друковані тексти.

                                                  Хід заняття

Якщо пошукаєш у книгах мудрості, то знайдеш велику користь             

                    для душі своєї.

Нестор Літописець

І. Організаційна частина.

Психологічне налаштування.

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань .

Завдання уроку.

Ми повинні знати….... ( діти відповідають: види підрядних речень, правило                     

                                             вживання коли між підрядним і головним реченням).

 

Ми повинні вміти…….(   розпізнавати складнопідрядні речення, правильно     

                                          використовувати їх у мовленні, правильно ставити

                                          і пояснювати розділові знаки).

Етап реалізації.

Пригадайте, на які питання, відповідають обставини причини? Яка їхня роль у мовленні? (Звернутись до таблиці)

    Лінгвістичне дослідження. Робота в парах.

 Завдання: порівняйте групи складнопідрядних речень. Визначте, у реченнях якої групи є підрядні причини. З’ясуйте, нащо вказує підрядна частина в кожному виді речень, на які питання відповідає, якими сполучниками приєднується до головної частини.

 Група 1.  1. Ніяка в світі сила нас не зламає, бо нас коріння наше в землі   тримає. 2. На березі ставало темно, тому що з берега насувала  важка чорна хмара.

 Група 2. 1. Докласти треба руки мозолясті, щоб красувався вбогий переміг   нечувано багатим урожаєм. Для того щоб щаслива літувала доля, я заступлю   дорогу осені й журбі.

 Група 3. 1.Як я хочу бути улюбленим, то сам перший люблю.

                2. Якби всі слова святкували не було б кому працювати.

 - Який висновок можна зробити?

Синтаксичний марафон

Дати якомога більше відповідей на запитання за одну хвилину.

Які речення називаються складнопідрядними?

Чим вони відрізняються від складносурядних?

Що може пояснювати підрядне речення?

Яке місце щодо головного може посідати підрядна частина?

Чим з’єднується головне речення з підрядним?

Чи можуть бути в головній частині вказівні слова?

Якими частинами мови можуть бути сполучні слова?

На які види поділяються складнопідрядні речення?

ІІІ Теоретичний блок.

Картинки по запросу Складнопідрядні речення з підрядними причини

Складнопідрядним реченням з підрядним причини називається речення, підрядна частина якого вказує на причину або містить обґрунтування того, про що сказано в головній частині, і відповідає на питання чому? через що? з якої причини?, наприклад: «Мали спати по черзі, бо хтось один повинен був підтримувати вогонь» (В. Гжицький).

1. Земля прекрасна, тому що на ній живуть дзвінкоголосі малюки (Ю. Бедзик).

http://osvitavukrajini.ucoz.ua/_pu/0/35951713.jpg


2. Люблю людей землі своєї, бой  я землі своєї син (В. Сосюра).

http://osvitavukrajini.ucoz.ua/_pu/0/98868774.jpg

З головною частиною підрядне причини з'єднується сполучниками бо, щоб, затим що, оскільки, позаяк, парним сполучником а що...то та сполучними висловами типу завдяки тому, що; у зв'язку з тим, що; на тій підставі, що; з тієї причини, що; з того приводу, що і под., наприклад: «Условах баский, боязкий, в'язкий... знак м'якшення не пишеться, оскільки тут з, с разом із к не творять суфіксів -зк-, -ск-» (Укр.правопис); «Щось моя невістка не одчиняє при мені своєї скрині, мабуть тим, що порожня» (І. Нечуй-Левицький).

У головному реченні вказівних слів не буває. Але якщо складені сполучники тому що, через те що, у зв 'язку з тим що і под. розчленовуються, тоді в головній частині з'являються вказівні слова, які виступають тут логічно наголошеними об­ставинами причини: Чайка квилить над морем тому, що хоче їсти, а не тужить за кимось (Ю. Яновський). Напевне, тому й вижив, що бачив не хижі химери і страхіття, а тиху матір з немовлям (М. Стельмах).

Окрему групу становлять підрядні речення, які вказують на гадану, нереальну причину (до головного вони приєднуються порівняльними сполучниками наче, ніби, мов): Летять, (чому? з якої причини?) моя сила їх незрима підганяє, птахи із вирію (М. Рильський). Ллється море, плеще в берег, б'ється в сірі скелі, мов з кайданів хоче вийти на степи веселі (О. Олесь). Панотець вертівся на лаві, немовби сидів на грані [на жару] (Л. Мартович). А він коня поганяє, нібито й не бачить [Катерини] (Т. Шевченко). Обмерзлі кригою дерева дзвонили й лускотіли, неначе вони були скляні (І. Багряний). Таким підрядним реченням властивий відтінок обставини міри й ступеня.   

Головна й підрядна частини складнопідрядного речення з підрядним причини можуть мати спільний підмет і різні підмети. Наприклад, зі спільним підметом: Ярема гнувся, бо не знав, не знав, сіромаха, що виросли крила (Т. Шевченко); із різними підметами: О пісне! Тебе ніхто не може побороть, бо вільний дух твій правдою повитий (М. Рильський).

Приклад:

Не злякать вам нікого, холодні сніги, бо розтопить вас сонце блискуче (О.Олесь).

Підрядна причини

 — приєднується до головної за допомогою сполучників бо, тому що, адже, через те що, завдяки тому що, у зв'язку з тим що, оскільки, затим що, тим що, позаяк, що, на тій підставі що, з тієї причини що;

— пояснює всю головну частину в цілому;

— може стояти перед головною частиною, після неї та всередині її.

Складені сполучники типу тому що, через те що, від того що в таких реченнях можуть вживатися нерозчленовано й розчленовано, отже, кома ставиться або перед усім сполучником, або тільки перед що.

Приклад:

Дні ставали холодніші й коротші, тому що була вже друга половина листопада.

Мабуть, тому, що сонце стояло високо, тінь від щогли була короткою.

https://site-934993.mozfiles.com/files/934993/Slajd13.JPG

У розмовному мовленні, художньо-белетристичному та газетно-публіцистичному стилях відчутно переважають сполучники бо, щоб, тому що. Сполучник бо виражає тільки причинові відношення. Підрядні речення зі сполучником бо завжди стоять після головного: «Не злякать вам нікого, холодні сніги, Бо розтопе вас сонце блискуче...» (О.Олесь); «Нешвидко бігла тягарівка, бо вибоїни на дорозі з вигурком підкидали щохвилини» (В.Барка).

Інші підрядні причини можуть стояти перед головним, після головного й у середині головного речення: «Хлопці боялись поворухнутись, щоб не злякати» (О.Гончар); «А що їм добре, то й забули про мене» (Марко Вовчок).

Складені сполучні вирази вживаються переважно в офіційно-діловому та науковому стилях.

Складені сполучники тому що, тим що, через те що, затим що можуть розчленовуватися або стояти в підрядному реченні.

ІV.Практикум

 1. Прочитайте речення.  Запишіть схеми складних речень у зошит.

Мабуть, тому що село коло річки близько, таке все свіже, зелене та ярке (Марко Вовчок). На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більший меншого кусає та ще й б’є, затим що сила є (Л. Глібов). Оскільки електромотора не було, то динамку крутили руками (Григорій Тютюнник). Щасливий я, що народився на твоєму [Десно] березі, що пив у незабутні роки твою м’яку, веселу, сиву воду...(О. Довженко). Чайка квилить над морем тому, що хоче їсти, а не тужить за кимось (Ю. Яновський). Напевне, тому й вижив, що бачив не хижі химери і страхіття, а тиху матір з немовлям (М. Стельмах). Ярема гнувся, бо не знав, не знав, сіромаха, що виросли крила. (Т. Шевченко); їз різними підметами: О пісне! Тебе ніхто не може побороть, бо вільний дух твій правдою повитий (М. Рильський).

 1. Утворити і записати складнопідрядні речення, використавши подані речення як підрядні причини.

А Для того, щоб друзі тебе поважали….

Б ….бо добро ніколи не забувається.

В ….оскільки це суперечить правилам поведінки.

Г ...бо якраз настали жнива.

Д …бо вдарили морози.

 1. Доберіть до поданих головних частин підрядні, вміщені в довідці

1. Несли кобзарі славні народні пісні по всій землі нашій... . 2. Летіли сніжинки з високого неба... . 3.  Я вигрію холод своєю душею... . 4.  І лиш тоді прокинеться весна.... 5. Ходімо в райдугу, кохана... . 6. Ненька серцем спиняє вітер... . 7. ...не жити тут бджолі.  8. ...прийдуть з України верби і тополі (В.Симоненко).  9. Навшпиньки тиша ходить у саду... .

ДОВІДКА: щоб чули їхню кобзу, їхні думи, їхній голос (І. Шаповал); щоб впасти на вії, всміхнутись до тебе (Г. Дудка); щоб повнилась чашею наша весна (Н. Сосюк); як упаде бурулька кришталева (Г. Дудка); якщо зуміємо пройти (М. Руденко); щоб не рвався в дитячі сни (Н. Сосюк); коли б не квітучі долини під горами (В. Кучер); і якщо впадеш ти на чужому полі; щоб гілку не труснути ненароком (Г. Дудка).

 1. Робота з текстом.

На зеленій гілочці, розгалуженій зверху, почіплялися пурпурові намистинки. Це ягоди калини. Розмістилися вони купкою на тоненьких ніжках.

Калина росте в лісі, на луках, по берегах річок, на городах високими кущами. Зацвітає навесні білими суцвіттями, а ягоди достигають пізньої осені.

Вони виграють на гілках яскравими вогниками навіть тоді, коли вже випаде сніг.

I група - Виписати з тексту просте речення.

II група - Виписати складносурядне речення.

III група - Виписати складнопідрядне речення.

Право на відповідь отримує той, хто першим підніме сигнальну картку.

 1. Дослідження-зіставлення з усним обґрунтуванням

        Прочитати речення. Поміркувати, чи можна лише за допомогою засобу зв’язку визначити вид складнопідрядного речення. На поданих прикладах речень обґрунтувати або спростувати твердження, що засіб зв’язку (підрядний сполучник або сполучне слово) виражає значення підрядної частини, навіть без контексту.

1. Здавалося, що в таємничості комишів хтось живе (Гр. Тютюнник). Вітер виграє шорстким сизим листом, тамуючи щебетання дрібних птахів, що знайшли хвилинний притулок у спокої цих дубів (І. Пільгук). Буває, що люди володіють цвітом папороті, але не відразу це помічають (Я. Музиченко). В українській обрядовості вогонь — це засіб, що оберігає людину й допомагає їй (В. Завадська).

2. Коли вітер прискорює ходу, він біжить або мчить, як і вдень (С. Божко). У Києві перші насадження каштанів з’явилися в середині ХІХ століття, коли за наказом міського голови на Бібіківському бульварі викорчували традиційні тополі й посадили ряди екзотичних каштанів (В. Грабовський). О тій порі, коли копають картоплі, я щоразу все глибше впадаю в якусь велику й піднесену покору (В. Думанський).

3. Душа мліє, ніби щось до тебе промовляє (О. Стороженко). Напровесні, десь надвечір, чуємо, ніби пробують голоси солов’ї (О. Гончар).

4. Освіту Сергій Параджанов здобував спочатку в Тбілісі, де народився, а потім — у Москві (С. Цалик). Там, де я стою, співає пташка у гаю і зірка сяє надо мною... (Д. Кремінь).

6. Стилістичний експеримент

Дібрати варіанти, синонімічні до поданої конструкції, які б виражали різні смислові відношення. Визначити тип підрядних частин. Накреслити схеми змодельованих речень.

У результаті численних перебудов і змін палац зберіг первинні риси архітектури стилю бароко (О. Ламакова).

(Матеріал для вчителя. )1. Незважаючи на те що палац зазнав численні перебудови і зміни, він зберіг первинні риси архітектури стилю бароко. 2. Після того як палац зазнав численні перебудови і зміни, він зберіг первинні риси архітектури стилю бароко).

7.Скласти речення до поданих схем.

[     ] ,  бо    (     ).                                                [    ],  тому  що  (     ).

[     ],    що  (     ).                                                [    ],  через те що (      ).

[      ],   оскільки (     ).                                      [    ],  внаслідок того що  (     ).

[      ],    адже  (     ).                                          [     ],  у зв’язку з тим що  (     ).

8. Визначте складнопідрядні речення з підрядними частинами причини. Випишіть їх у зошит, намалюйте схеми до них. Поясніть розділові знаки.

1. Порівнювати чистоту душі з білизною снігу досить ризиковано: надто багато сажі у повітрі (Ірина Вільде).

2. Митцю не треба нагород, його судьба нагородила (Л. Костенко).

3. Тут кожен двір вважає себе «морською державою», тому що має бодай невеличкий вихід до моря (В. Земляк).

4. ...Найгіркіша правда утверджує в душі прагнення бути хорошим, бо правда за самою природою ніколи не принижує людської гідності (В. Сухомлинський).

5. Григорій Сковорода справді не проповідував ніколи перед юрбою: він ретельно добирав собі слухачів, щоб бути почутим (Б. Криса).

9. Знайдіть складнопідрядне речення з підрядною частиною причини. Запишіть у зошит, вставляючи пропущені розділові знаки.

1. Гори! Життя  єдина мить  для смерті ж  вічність ціла (Олександр Олесь).

2. Тому що немає в житті забуття ніколи немає спочину (В. Гуртовенко).

3. Скажи чому нам випала розлука чому любов надій не подає? (М. Ткач).

4. В душі Оксен непокоївся  весна видалася засушливою (Гр. Тютюнник).

5. Я даю тобі вражіння безконечності  безкраю  і тому ти так у мене  як у дзеркало  глядиш (Б. Лепкий).

10. Виберіть складнопідрядне речення з підрядною частиною причини. Схематичне зображення запишіть у зошит.

1. Косивши дядько на узліссі жито, об жовтий череп косу зазубрив (Є. Плужник).

2. Ти сьогодні спокійний: твоя доля — у долі Вітчизни (М. Подолян).

3. Бо пісня — це все-таки людська краса, бо пісня — це світло душі людської (М. Подолян).

4. Скільки людського щастя розбилося у друзки тільки від того, що одне з двох своєчасне не вимовило слівця «пробач» (Ірина Вільде).

5. Чому те серце не хоче вдовольнитись своїм близьким щастям, чого воно скоріше б’ється від одної мрії про щастя других, чужих людей? (М. Коцюбинський).

V. Підбиття підсумків заняття.

Мікрофон «Метод незакінчених речень»  Які питання потрібно поставити під час інтерв'ю, щоб точно розкрити співрозмовника | by Агенція розвитку локальних медіа "Або" | Medium

 Підрядна частина може стояти…

  Сполучником тому що до головного приєднується…

  Підрядні причинові речення відповідають на питання…

  Вид підрядного речення визначаємо…

  Підрядні  речення із сполучником бо завжди…

  Підрядне речення може пояснювати…

VІ. Домашнє завдання:

1. Напишіть замітку типу роздуму до  газети на одну з поданих морально-етичних тем:

 «Де щастя, там і заздрість»,

«Дружба — це насамперед віра в людину», «Не скупися людям на добро».

 У структурі тексту використайте складнопідрядні речення з підрядними  причини.

2. Виписати з художньої літератури 5 складнопідрядних речень з підрядними причини. Накреслити їхні схеми. Олівець розмальовка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести

 1. У якому рядку є складнопідрядне речення з підрядним причини?

А Слова самі на голос навертались, як сльози навертаються на очі (Л. Костенко);

Б Коли б вона читала Кобзаря, вона б знала Катерину (М. Хвильовий);

В Твоє життя і щастя між людьми, бо правда і любов на їхнім боці (В. Симоненко);

Г Доки сонце зійде, роса очі виїсть (Нар. Творчість);

Д Пішла вночі до ворожки,щоб поворожити (Т.Шевченко).

 1. Складнопідрядним з підрядним причини є речення

А Льодок потріскує, видзвонює, ламаючись, висока трава шарудить, а калини все не видно, хоч і мала б з’явитись.

Б Стіл застелений чистою скатертиною, на лиштвах розбуявся зелений хміль.

В Ранковий ліс пронизаний гострими, широкими мечами сонця, що яриться густим полум’ям у синьому небі.

Г Село розляглось на узвишшях, довкола річки, озер та лугів.

Д Вікно з крайньої хати блимнуло вогником – і за спиною пропала дорога, дерева й усі хати.

 1. Складнопідрядним з підрядним причини є речення

А Коли ідеш ранковим полем, то грають бризки від роси.
Б Ніч була довга, думалося, що ніколи вже сонце не зійде.
В Люблю людей землі своєї, бо й я землі своєї вірний син.
Г День такий, що жалітися грішно на невдачі, нестачі, біду.
Д Здалося, що якийсь чарівник, як у казці, позолотив дерева.

 

 1. Підрядне причини є в реченні

А І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони „я”.

Б Те, що було, минулося і знову не буде.

В Пахне, кажуть, ромен гіркотою, наче пізня дівоча любов.

Г Я знову згадав ті хвилини, що душу п’янили мою.

Д Хай сторінки мої нерівні й незграбно зверстані рядки, бо в книгу дні мої мандрівні життя вписано од руки.

 1. Складнопідрядним реченням з підрядним причини утвориться, якщо частину не можу йти пішки далеко вписати замість крапок у реченні

А Коли болять ноги, … .

Б …, адже мій дім знаходиться далеко.

В … хоча я знаю, що це корисно.

Г Якщо немає бажання, … .

Д … хоч як мене не просіть.

 1. Складнопідрядним із підрядною частиною причини є речення

А Я вигадував якусь нісенітницю, бо мені тоді нічого не снилося.

Б Біда навчить, кому подати руку і від кого прийняти чесний хліб.

В Серед людей її покоління, що стали на боротьбу, майже не було слабкодухих.

Г Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало.

Д Дай, мені земле, сили такої, якої і досі не знав чоловік, яка б пломеніла в мені повік.

 1. Яке з речень не є складнопідрядним обставинним причини.

А Оскільки дражливе слово викликає лютощі, людина гаряча здіймає сварку.

Б Людина лагідна незгоду втихомирює, тому що розважлива відповідь гасить гнів.

В Ніколи не прагни товариства людей лихих, через те що серця їхні привчені до насильства.

Г Орлові Муха скаргу подала: “Мене всі б’ють, тому що я мала”

Д Тепер я скрізь, де світло і любов.

8. Позначте складні речення з підрядними частинами причини.

А Знову довелося кинути роботу через те, що мусив виправляти другу частину російського перекладу гуцульського оповідання (М. Коцюбинський).

Б  Не співай печальної: й так на серці тінь (П. Усенко).

В  Дезорганізований раптовістю атаки, ворог не встиг учинити скільки- небудь сильного опору (О. Гончар).

Г Так шумить поріг — людського голосу не чутно (Л. Костенко).

Д Не кидай слів дарма на вітер, бо їх ніколи не збереш (М. Бакай).

9. Установіть відповідність

 Підрядність                                                                           Приклад

1 означальне                           А Коли дух людини веселий, думки спокійні, серце  мирне.

2 причини                                 Б І заблудився я в пущу темну, котрій, здавалось, і кінця нема.

3 часу                                         В Скільки голів, стільки умів.

4 умови                                      Г Слухайте ж, щоб дітям потім розказати, щоб і діти знали.

     Д Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть.

10.Установіть відповідність між  різновидами підрядних обставинних речень та їх прикладами

1 допустове               А  Він так жалібно і тривожно повискував, що аж мурашки в людей

2 причини                    нишпорили по спині.

3 часу                         Б  Тепер, лягаючи спати, я вже  свої чобітки не ставлю в ногах, бо тоді до них частіше буде приглядатися тато.

4 міри                           В  Та хоч  би й високі пороги, то перескочимо

Г  За цим снопом пішли й інші, і, коли їх ставало дев`ять, піт зовсім об`юшив                                                                                          мене, а в крижі проскочив вогонь.

                      Д  Задерикувато округлює рота, а далі так ляскає батогом, ніби когось підсікає

11  Установіть відповідність між  різновидами підрядних обставинних речень та їх прикладами

1 допустове             А  Якби вдалося зачепитися за гілку, я дістав би до гнізда невідомого мені

2 причини                    птаха.       

3  умови                Б  Хоч і думали інколи про рай, все-таки більше сподівалися на пекло в низу            

4  часу                           картини.

                                     В  Коли спинилися, він побіг до колодязя.

                                     Г  Чумаки не любили заліза,бо воно, казали, притягає грім.

                                     Д  Де ворона не бува,  а летить туди, де гніздо звила.

12   Установіть відповідність між  різновидами підрядних обставинних речень та їх прикладами

1  допустове              А  І в той же час серце тривожно, боляче стиснулося, бо це запитання

2  причини                    видалося йому і підтвердженням страшного здогаду.

3  часу                     Б  Коли б цього не було, то взимку наші суботні сорочки не пахли б м`ятою,

4  мети                              не озивалися б зозулею.

                                    В  Тільки радість її згасла, коли оглянула вона свою дитинку.

                                    Г   Тож, щоб не було нудно, ліпше вже розмовляти про озера та саги.

                                    Д   Андрій насторожився і, хоч назовні був такий же байдужий і іронічний,

                                       в дійсності пильно слухав. 

docx
Додано
3 листопада 2023
Переглядів
863
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку