Контроль аудіювання з англійської мови для учнів 2-4 класів

Про матеріал

Цікаві завдання для перевірки якості знань учнів з аудіювання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови по підручнику О. Карпюк

Перегляд файлу

 

Аудіювання – засіб і мета навчання іноземної мови.

 

Оволодіння іноземною мовою має розглядатися як поетапний процес, кінцевою метою якого є здатність і вміння брати участь в іншомовній комунікації – формувати та сприймати іноземну мову відповідно до реальної ситуації спілкування.

Відповідно до чинної Програми, у викладанні іноземної мови в школі практичною метою є навчання різних видів мовної діяльності: аудіювання, говоріння, читання й письма. За природних умов види мовної діяльності мають таку питому вагу:

 • Говоріння – 30%
 • Аудіювання – 45%
 • Читання – 16%
 • Письмо – 9%

 

Як бачимо, роль аудіювання є значною. Аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух мовлення. Під час навчання іноземної мови воно є як засобом, так і метою навчання. Аудіювання має першорядну роль у навчанні говоріння, адже говоріння неможливе без слухання. Систематичне слухання оригінальної мови на старшому етапі навчання сприяє вдосконаленню говоріння. Не менш важливою є роль аудіювання в оволодінні технікою читання вголос.

У практиці шкільного викладання аудіювання виступає невід’ємним компонентом навчання говоріння, читання і письма, а також засобом навчання, що використовується під час усної презентації мовленнєвого матеріалу та в усних тренувальних вправах рецептивно-репродуктивного характеру. Разом з тим аудіювання є самостійним видом мовної діяльності. Навчити цієї діяльності – одне з головних завдань організації навчального процесу з предмета. Практична мета навчання аудіювання полягає в тому, щоб навчити учнів розуміти на слух іноземну мову, пропоновану в нормативному темпі вчителем або в записі.

Досягнення базового рівня в галузі аудіювання передбачає формування елементарної комунікативної компетенції в цьому виді мовленнєвої діяльності, а саме:

 • уміння розуміти літературно-розмовне мовлення носія мови в ситуаціях повсякденного спілкування, пов’язане з задоволенням найпростіших потреб;
 • визначати тему й мету бесіди, її основний зміст, і в тих випадках, коли виникають ускладнення,звертатися до партнера з проханням повторити фразу, висловити думку інакше, розмовляти повільніше і простіше, уточнюючи при цьому значення незнайомих слів і спонукаючи до ґрунтовнішого пояснення незрозумілого;
 • уміння в умовах опосередкованого сприймання повідомлення розуміти основний зміст аудіо тексту;
 • уміння повно і точно розуміти висловлювання вчителя та однокласників, короткі повідомлення, які стосуються навчально-трудової і соціально-побутової сфер спілкування;

 

Перевищення цього рівня передбачає формування в учнів уміння розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які містять незначну кількість незнайомих слів.

Цілеспрямоване систематичне навчання аудіювання текстів з використанням системи спеціальних вправ забезпечує виконання поставлених програмою вимог до аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольне  аудіювання, 2 клас

My name is Bill. I am ten. I am from Africa. I am a big boy. I have got a cat, a dog, a bus, a tram, a pig and a frog. I can run, jump and swim.

 

Контрольне  аудіювання, 2 клас

 This is Ann. She is little. She is five. Ann has got a cat.

 It is big. This is Kate. She is little, too. She is six. She has got a rabbit. It’s nice. This is Jack. He isn’t little. He is big. He is nine. He has got a dog. It is funny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1.  Put « +» if the statement is true and « - » if the statement is false.

 1. My name is Tom.
 2. I can run.
 3. I have got a cat.
 4. I am seven.
 5. I am from Africa.
 6. I am a small boy.
 7. Task 2.  Choose a correct answer

1. My name is…

    a). Tom

    b). Bill

    c). Vasya

    d). Petro

 1. I am…

a). ten

b). five

c). two

d). six

 1. I am a…

a). a small boy

b). a small girl

c). a big boy

d). a big girl

 1. I have got…

          a). a cat, a dog, a bus, a tram, a pig and a frog.

          b). a monkey

          c). a rabbit

          d). a hare

 1. I am from…

a). Odessa

b). Africa

c). London

d). Lviv

6.  I can…

     a). run, jump and swim

     b). fly

     c). Climb        d). sit

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольне  аудіювання, 2 клас

 This is Ann. She is little. She is five. Ann has got a cat.

 It is big. This is Kate. She is little, too. She is six. She has got a rabbit. It’s nice. This is Jack. He isn’t little. He is big. He is nine. He has got a dog. It is funny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1.  Put « +» if the statement is true and « - » if the statement is false

1. Ann has got a cat.

2. The cat is little.

3. Kate is six.

4. The rabbit is nice.

5. Jack is little.

6. The dog is funny.

Task 2.  Choose a correct answer

1. Ann is…

a). ten

b). five

c). two

d). six

 1. Ann has got…

a). a dog

b). a hamster

c). a cat

d). a giraffe

 1. Kate is…

          a).  seven

          b). six

          c). eight

          d). four 

 1. Kate has got …

a).  a rabbit

b). a crocodile

c). a snake

d). a lion

 1. Jack is…

          a).  ten

          b). eleven

          c). nine

          d). twelve

6.  Jack has got

     a). a dog

     b). a monkey

     c). a turtle                     d). a bear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольне  аудіювання, 3 клас

 

Petro has a dog. His dog is big and black. The dog is at the desk. Olena has a doll. The doll is little. The doll has a dress and a hat. The dress is red, the hat is black.  Semen has a cup. His cup is little and red. The cup is on the desk.                  

 

Task 1. Put «+» if the statement is true

And « - » if the statement is false

1. His dog is big and black.

2. The doll is big.

3. The dress is red.

4. The hat is red.

5. The cup is not on the desk.

6. Polina has a doll.

Task 2. Choose a correct variant.

1. Petro has…

a) a fox;

b) a cat;

c) a dog;

2. His dog is…

a) big;

b) small;

c) little;

 

 

3. The dog is…

a) on the desk;

b) at the desk;

c) under the desk.

4. Who has a doll?

a) Olena;

b) Tanya;

c) Ulya.

5. The doll is…

a) big;

b) small;

c) little.

6. The dress is…

a) black;

b) red;

c) white.

 Answers:

Task1:  1 + 2 – 3 + 4 – 5 – 6 –

Task2:  1 c 2 a 3 b 4 a 5 c 6 b

 

 

 

 

 

 

Контрольне  аудіювання, 3 клас

Easter

Easter is in spring. It is a great holiday. There are a lot of daffodils around in spring. They’re very beautiful yellow flowers.

In Britain Easter starts on Friday. People often eat hot-cross buns on this

day. People give children chocolate eggs for Easter and the children can eat them on Easter Sunday.

Some families have an “Easter egg hunt”. The parents hide Easter eggs and the children look for them.

On Easter Sunday people go to church and give thanks to Christ. They sing songs, listen to music and sit for a big dinner.

In Ukraine we make Easter cakes. An Easter cake is called paska. We paint eggs, too.

Sometimes eggs are not real but are made of wood, paper or glass.

A coloured egg is called pysanka.

I. True or false

1. Easter is in summer.

2. We can see many beautiful yellow daffodils in spring.

3. Easter starts on Friday in Britain.

4. People give children wood eggs for Easter.

5. Children can eat eggs on Easter Sunday.

6. In Ukraine people make Easter cakes and paint eggs.

II. Choose the correct answer

1. Easter is in

a) spring;

b) summer;

c) winter

2. Daffodils are

a) red;

b) brown;

c) yellow

3. In Britain Easter starts

a) on Friday;

b) on Sunday;

c) on Saturday

4. People often eat

a) bread;

b) hot-cross buns;

c) sandwiches

5. Children can eat eggs

c) on Monday;

b) on Friday;

c) on Easter Sunday

6. On Easter Sunday people go

a) to school;

b) to church;

c) to work

Answers:

Task1:  1 F 2 T 3 T 4 F 5 T 6 T

Task2: 1 a 2 c 3 a 4 b 5 c 6 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty

Hello. My name is Betty. I’m eleven. I’m from England. My country is big. I live in London. London is a big city. I have a family. My family is small. I have a father, a mother and a brother. My father’s name is Tom. He is a businessman. My mother’s name is Mary. She is a teacher. I go to school number 15. I learn English on Mondays and on Fridays. My hobby is music and I like to play tennis very much. I have got a rabbit. I like to play with my dog in the park. My rabbit is grey and it lives in the big box. My brother likes to play with my rabbit very much.

Read and choose the right answer

 1. The girl’s name is:

a) Ann;          b) Betty;      c) Kate.

 1. She is:

a) eleven;      b) six;      c) ten.

3. She is from:

a) England;       b) Australia;       c) Ukraine.

 1. She lives in:

a) village;       b) town;       c) city.

 1. Her father is a:

a) businessman;       b) teacher;       c) seller.

 1. She learns … at school:

a) Italian;        b) Ukrainian;        c) English

Read and write if the sentence is  False or True

 1. Her country is little.
 2. She lives in the city.
 3. Her family is big.
 4. Her mother’s name is Susan.
 5. She goes to school number 15.
 6. She learns English on Mondays and on Tuesdays.
 7. I like to play tennis very much
 8. I like to play with my cat in the park
 9. My dog is grey and it lives in the big box
 10. My brother likes to play with my rabbit very much.

 

 

 

 

Answers:

Task1:  1 b 2 a  3 a 4 c 5 a 6 c

Task2:  1 F 2 T 3 F 4 F 5 T 6 F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольне  аудіювання, 4 клас

                                                            In a café

Bill, Kate and their mother like to have a meal in a cafe. There are many tasty things there to eat. For breakfast there are different sandwiches and cheese, hamburgers and eggs, sausages, toast and jam. For dinner there are always different salads, meat or chicken, fish and chips, and soup.

Once they go to the cafe they like. It is dinnertime.

«What would you like to have, Bill?»

«What would you like to have, Kate?», Mother asks the children.

«Well, I’d like a vegetable salad and some meat», says Bill.

«And I’d like some chicken and banana yoghurt», says Kate.

«Any soup or salad, Kate», Mother asks.

«Oh, no, Mum. Is there any orange juice?»

«No, but there is some cola».

«Great. A glass of cola, please».

«I don’t like cola. A glass of apple juice for me, Mum», says Bill.

«O.K.»

 

 

 

 

І. Circle true or false

1.  There are many tasty things in a cafe. T / F

2.  For breakfast there are different salads, meat or chicken, fish and soup. T / F

3.  For dinner there are always different sandwiches and cheese, hamburgers and eggs. T / F

4.  Once Bill, Kate and their mother go to the cafe. T / F

5.  Bill would like a vegetable salad and some meat. T / F

6.  Kate would like some soup and salad. T / F

ІІ. Choose the correct answer

1.  Bill, Kate and their mother like to have a meal:

a)  in a restaurant;

b)  in a café;

c)  at home.

2.  For breakfast there are:

a)  different hamburgers and eggs, sausages, toast and jam;

b)  meat or chicken, fish and chips;

с)  different salads and soup.

3.  For dinner there are always:

a)  different sandwiches and cheese, hamburgers and eggs;

b)  different salads, meat or chicken, fish and chips, and soup;

c)  tasty cakes and sweets.

4.  Bill would like:

a)  a fruit salad and orange juice;

b)  some chicken and banana yoghurt;

c)  a vegetable salad and some meat.

5.  Kate would like:

a)  some chicken and banana yoghurt;

 

c)  some meat and cheese.

6.  In the cafe there isn’t:

a)  any cola;

b)  any orange juice;

c)  any apple juice.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
4.8
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Ребенок Надія
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Pilis Valeria
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Малько Олена
  Дуже сподобалось!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Уманець Світлана Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Михайлишин Оксана Романівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Бобик Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
doc
До підручника
Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) 2 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
1 березня 2018
Переглядів
67919
Оцінка розробки
4.8 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку