Контрольна робота №1 з теми «Вуглеводні»

Про матеріал
Контрольна робота №1 з теми «Вуглеводні» (10 клас, за новою програмою). Розроблено в шести варіантах, містить завдання різного рівня складності. Деякі завдання першого і другого варіантів дещо складніші ніж аналогічні завдання в решті варіантів.
Перегляд файлу

Контрольна робота №1 з теми «Вуглеводні»

Варіант І

 

І рівень (по 0,5 б.)

1. Загальна хімічна формула аренів:

а) CnH2n+6; б) CnH2n+2; в) CnH2n–2; г) CnH2n-6

2. Гомологи відрізняються між собою:

а) числом атомів С; б) будовою; в) якісним і кількісним складом?

3. До гомологічного ряду аренів належить:

а) С2Н4 б) С3Н4 в) С4Н10 г) С8Н10

4. Алкінам властиві реакції:

а) реакції приєднання б) реакції заміщення  в) реакції горіння

г) реакції полімерізації д) реакції розкладу

5. У якій речовині є потрійний зв’язок:

а) С2Н2; б) С2Н6; в) С2Н4; г) С6Н6?

6. Укажіть реакцію, характерну для пентану, але не характерну для етану:

а) ізомеризації; б) хлорування; в) горіння.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Визначте формулу алкену, відносна молекулярна маса якого 84.

8. Напишіть рівняння реакції горіння толуену.

9. Напишіть рівняння реакції нітрування бутану.

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Цей газоподібний вуглеводень дуже легко зріджується використовується у якості побутового та моторного палива. Знайдіть формулу сполуки , якщо масова частка Карбону в ній становить 82,76 %, а відносна густина сполуки за воднем 29.

11. При спалюванні 5,6 л органічної речовини утворилось 16,8 л вуглекислого газу (н.у.) і 18 г води. Відносна густина пари речовини за вуглекислим газом дорівнює 1. Встановіть молекулярну формулу речовини.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення:

Н2 → СН4 → СН3СІ → С3Н8 → С3Н7Br → С6Н14 → С6Н6


Контрольна робота №1 з теми «Вуглеводні»

Варіант ІI

 

І рівень (по 0,5 б.)

1. Загальна хімічна формула алкенів: 

а) CnH2n; б) CnH2n–2; в) CnH2n+2; г) CnH2n-6

2. Ізомери – це сполуки, які мають:

а) однаковий склад і однакову будову молекул;

б) різний склад і різну будову;

в) однаковий якісний й кількісний склад, але різну будову молекул та різні властивості.

3. До гомологічного ряду алкінів належить:  

а) С2Н4 б) С3Н4 в) С4Н10 г) С8Н10

4. Аренам властиві реакції:

а) реакції приєднання б) реакції заміщення  в) реакції горіння

г) реакції полімерізації д) реакції розкладу

5. Яка речовина належить до насичених вуглеводнів:

а) С3Н8; б) С3Н6; в) С2Н4;  г) С6Н6?

6. З-поміж наведених вуглеводнів укажіть той, що знебарвлює бромну воду:

а) пентан; б) циклопентан; в) пентин.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Визначте формулу алкіну, відносна молекулярна маса якого 68.

8. Напишіть рівняння реакції горіння бензену.

9. Напишіть рівняння реакції гідратації пропену.

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Хлорпохідним цього вуглеводню користуються при протруюванні насіння проти сажки. Знайдіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо його густина за воднем 39, а масова частка Карбону в сполуці 92,31%.

11. У результаті спалювання 28 мл газу утворюється 84 мл карбон(ІV) оксиду (н.у.) і 67,5 мг води. Відносна густина газу за воднем становить 21. Виведіть його молекулярну формулу.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення:

СаС2 С2Н2 → С2Н6 → С2Н5Cl → С4Н10 → С4Н8 → С4Н9Cl


Контрольна робота №1 з теми «Вуглеводні»

Варіант ІII

 

І рівень (по 0,5 б.)

1. Загальна хімічна формула алкінів:

а) CnH2n; б) CnH2n–2; в) CnH2n+2; г) CnH2n-6

2. Структурні формули відображають:

а) якісний й кількісний склад молекули;   б) порядок сполучення атомів у молекулі.

3. До гомологічного ряду алкенів належить:

а) С2Н4 б) С3Н4 в) С4Н10 г) С8Н10

4. Алканам властиві реакції:

а) реакції приєднання б) реакції заміщення  в) реакції горіння

г) реакції полімерізації д) реакції розкладу

5. Назвіть речовину, формула якої С6Н12:

а) гептан; б) гексан; в) гексен; г) гептин

6. Серед наведених реакцій укажіть реакцію гідратації:

а) CH3 CH=CH2+HCl     б) CH3 CH=CH2+H2      в) CH3 CH=CH2+H2О→

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Визначте формулу алкaну, відносна молекулярна маса якого 44.

8. Напишіть рівняння реакції горіння пентану.

9. Напишіть рівняння реакції гідрування етину.

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Знайдіть формулу сполуки, якщо масова частка Карбону в ній становить 82,76 %, а відносна густина сполуки за воднем 29.

11. Алкен масою 7 г приєднує бромоводень, об’єм якого дорівнює об’єму метану масою 2 г (н.у.). Визначте формулу алкену.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення

C2H2C2H6 → C2H5Cl → C4H10 → C4H8 → C4H10 → H2O

 


Контрольна робота №1 з теми «Вуглеводні»

Варіант ІV

 

І рівень (по 0,5 б.)

1. Загальна хімічна формула аренів: 

а) CnH2n; б) CnH2n–2; в) CnH2n+2; г) CnH2n-6

2. Молекула метану має форму:

а) пірамідиу;  б) трикутника; в) тетраедра.

3. До гомологічного ряду алканів належить: 

а) С2Н4 б) С3Н4 в) С4Н10 г) С8Н10

4. Алкенам властиві реакції:

а) реакції приєднання б) реакції заміщення  в) реакції горіння

г) реакції полімерізації д) реакції розкладу

5. Назвіть речовину, формула якої С7Н12:

а) гептон; б) гептан; в) гептен; г) гептин

6. У результаті повного гідрування алкінів утворюються:

а) циклоалкани; б) алкани; в) альдегіди.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Визначте формулу арену, відносна молекулярна маса якого 78.

8. Напишіть рівняння реакції горіння бутину.

9. Напишіть рівняння реакції хлорування етану.

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Знайдіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо його густина за воднем 39, а масова частка Карбону в сполуці 92,31%.

11. Алкін масово 6,8 г повністю прореагував із 32 г брому. Встановіть молекулярної формулу сполуки.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення:

СН4 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н6 → С2Н5СІ → С4Н10 → С4Н9Br


Контрольна робота №1 з теми «Вуглеводні»

Варіант V

 

І рівень (по 0,5 б.)

1. Загальна хімічна формула алканів: 

а) CnH2n; б) CnH2n–2; в) CnH2n+2; г) CnH2n-6

2. Яка валентність Карбону в органічних сполуках:

а) два;  б) три;  в) чотири;  г) п’ять?

3. До гомологічного ряду аренів належить:

а) С2Н4 б) С6Н6 в) С4Н10 г) С8Н14

4. Етену властиві реакції:

а) реакції приєднання б) реакції заміщення  в) реакції горіння

г) реакції полімерізації д) реакції розкладу

5. Назвіть речовину, формула якої С7Н14:

а) гексан; б) гептан; в) гептен; г) гептин

6. Я кісною реакцією на наявність кратного зв’язку є реакція:

а) горіння; б) бромування; в) гідрування.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Визначте формулу алкену, відносна молекулярна маса якого 98.

8. Напишіть рівняння реакції горіння пропену.

9. Напишіть рівняння реакції дегідратації етану.

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Масова частка Карбону в складі вуглеводню — 84 %. Відносна густина парів цієї речовини за киснем дорівнює 3,125. Визначте молекулярну формулу речовини та назвіть її.

11. Етиленовий вуглеводень масою 5,6 г приєднав 4,48 л гідроген хлориду (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення:

СН4 → С2Н2 → С2Н4 → C2H2 → C6H6 → C6H12 → СО2


Контрольна робота №1 з теми «Вуглеводні»

Варіант VI

 

І рівень (по 0,5 б.)

1. Загальна хімічна формула алкінів: 

а) CnH2n; б) CnH2n-6;  в) CnH2n+2;  г) CnH2n–2

2. Який хімічний зв’язок характерний для алканів: 

а) подвійний;  б) простий; в) σ–зв’язок; г) π–зв’язок?

3. До гомологічного ряду алканів належить: 

а) С2Н4 б) С3Н4 в) С4Н10 г) С8Н10

4. Бензену властиві реакції:

а) реакції приєднання б) реакції заміщення  в) реакції горіння

г) реакції полімерізації д) реакції розкладу

5. Назвіть речовину, формула якої С6Н14:

а) гексан; б) гексен; в) гептан; г) пропен

6. Укажіть речовину, що найлегше вступає в реакцію нітрування:

а) гексан; б) бензен; в) метилбензен.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Визначте формулу алкіну, відносна молекулярна маса якого 54.

8. Напишіть рівняння реакції горіння пропану.

9. Напишіть рівняння реакції бромування етену.

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Виведіть молекулярну формулу речовини, в якій масова частка Карбону становить  85,72%, Гідрогену – 14,28%. Відносна густина речовини за воднем становить 28. Назвіть речовину.

11. Алкен масою 4,2 г приєднує 16 г брому. Знайдіть молекулярну формулу сполуки, складіть структурну.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення:

С → СН4 → СН3СІ → С2Н6 → С2Н4 → С2Н5СІ → С2Н4СІ2

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Параниця Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Андрій Кравченко
  добрий день, готовий купити відповіді на к/р, ТЕРМІНОВО! +380952823306
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Бицина Оксана Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Шумейко Марина Володимирівна
  дякую за вашу працю. ви дуже допомогли мені.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
Додано
2 грудня 2019
Переглядів
11093
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку