Контрольна робота №2 "Металічні елементи. Метали"

Про матеріал
контрольна робота для оцінення знань за ІІ семестр (рівень стандарт); містить завдання, згруповані за рівнями. Кожне завдання І рівня оцінюються в 0,5 бала, завдання ІІ рівня - 1 б, ІІІ рівень - по 1, 5 б та ІV рівень - задача на 3 б.
Перегляд файлу

Контрольна робота  №2                                                          І варіант

І рівень.

1.Під час хімічних реакцій метали:

а) віддають електрони зовнішнього енергетичного рівня

б) приєднують електрони на зовнішній енергетичний рівень

в) не змінюють зовнішній енергетичний рівень.

2. Найбільшу електро- та теплопровідність має метал:

а) Са                 б) Ag             в) Al

3. Укажіть рівняння можливої хімічної реакції:

а) Mg + Pb(NO3)2                                  б) Ag + Cu(NO3)2

в) Zn + Mg(NO3)2

4. Укажіть окисник в реакції  Ca + H2OCa(OH)2 +H2:

а) Са                 б) Н2               в) Н2О

5. Які солі зумовлюють жорсткість води:

а) гідрокарбонати Са та Мg       б) карбонати  Са та Мg       в) силікати

6. Грунт кислий, якщо значення рН:

а) 6,3 – 7,3      б) 5,4 – 5,7      в) > 7,3.

ІІ рівень.

7. Сполуки яких металів мають амфотерні властивості:

а) Na     б) Ca     в) Al     г) Fe2+    г) Fe3+.

8. Якісною реакцією на сульфат-аніон є взаємодія з:

а) Ag+           б) Ва2+        в) NH4+

9. Макроелемент, нестача якого в ґрунті призводить до уповільнення росту надземної  вегетативної частини сільськогосподарських рослин:

а) Р     б) Mg     в) Zn      г) N ?

ІІІ рівень.

10. Складіть рівняння реакцій за схемою перетворень:

FeFe(OH)2Fe(OH)3Fe2O3FeCl3Fe(OH)3

 

                                                 KFeO2

 

11. Обчисліть об’єм водню (н.у.), що виділиться в результаті взаємодії з водою калію масою 78 г, що містить 10% домішок.

а) 22, 4 л         б) 20,16 л     в) 44,8 л

ІV рівень.

12. Один з напрямів розвитку металургії – порошкова металургія. Титан у вигляді дрібного порошку одержують шляхом відновлення титан (ІV) оксиду кальцій гідридом у процесі нагрівання у вакуумі:

ТіО2 +СаН2=Ті + Са(ОН)2   Обчисліть масу титану, яку можна одержати з титанової руди масою 80 кг, якщо масова частка ТіО2 в ній  становить 92%, а масова частка виходу – 95%.

 

Контрольна робота  №2                                                          ІІ варіант

І рівень.

1.Метали реагують з розчином солі, якщо:

а) до складу солі входить більш активний метал

б) до складу солі входить метал такої ж активності

в) метал-реагент активніший за той, що входить до складу солі

2. Сплави складаються:  а) тільки з металів        б) з металів та неметалів

в) тільки з неметалів.

3. До легких металів належать:    а) Li, Na, Al         б) Fe, Cu, Ag

в) Zn, Pb, Au.

4. Укажіть неможливу реакцію:   а) ZnCl2+ Cu

б) Na +H2O → в) Al +  S →

5. Метали в хімічних реакціях виступають переважно:

а) окисниками        б) відновниками

6. Пісок є сировиною для:     а) легкої промисловості   

 б) силікатної  промисловості      в) глиноземного комбінату.

ІІ рівень.

7. Якісною реакцією на йон амонію є:

  а) Cl-                     б) OH-                       в) CO32-

8. Які сполуки мають амфотерні властивості?

а) Са(ОН)2         б)Fe2O3      в) Fe(OH)2             г) Al(OH)3

9. Укажіть відновник  у реакції:        2Fe + 3Br2 → 2FeBr3       

а)  Fe3+          б) Fe         в) Br2

ІІІ рівень

10. Запишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення:

СаСО3 → СаО → Са(ОН)2 → СаСО3

                     

  Са

11. Обчисліть масу мангану, яку можна одержати в результаті відновлення 200г манган (ІV) оксиду, що містить 7% домішок, алюмотермічним способом.  

а) 145 г        б) 117,6 г     в) 157 г.

12. Прожарюванням гіпсу СаSO4·2H2O за температури 280 ° одержують алебастр (СаSO4 )2·H2O, що застосовується як добавка під час виготовлення штукатурки для стін і стель. Яка маса гіпсу, що містить 2% піску, витрачається на одержання алебастру масою 15 кг?

 

docx
Додано
19 травня 2020
Переглядів
4483
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку