15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Контрольна робота № 2 з тем «Хімічний зв’язок і будова речовини. Хімічні реакції»

Про матеріал
Контрольна робота № 2 з тем «Хімічний зв’язок і будова речовини. Хімічні реакції».
Перегляд файлу

Контрольна робота № 2
з тем «Хімічний зв’язок і будова речовини. Хімічні реакції.»

І варіант

Початковий рівень (0,5б)

1.  Позначте тип звязку у сполуці, утвореній атомами хімічних елементів з однаковою електронегативністю:  а) йонний; б)металічний  в)ковалентний полярний    г)ковалентний неполярний

2. Вкажіть які частинки містяться в вузлах йонних кристалічних решіток:а)атоми ;         б) молекули ;              в) йони;        г) катіони

3. Яку кристалічну гратку має алмаз:

а) молекулярну;             б) атомну;                в) йонну;     г) металічну

4. Яка реакція є оборотною?

а) яка відбувається з виділенням теплоти;   б) яка відбувається в двох взаємно протилежних напрямках;   в) в якій присутній каталізатор;    г) протікає, поки не вичерпається хоча б одна з реагуючих речовин 

5. В якому середовищі колір лакмусу змінюється на синій:

 а) кисле;  б)лужне;  в)нейтральне

6. Позитивно заряджений електрод гальванічного елемента називають:     а) катіоном    б) анодом    в) катодом  г)аніоном

Середній рівень (1б)

7.Вкажіть тип хімічного зв’язку в сполуках:

а) O2 ,      б)NH4+,        в) HCl  ,          г)  NaCl

8. Спрогнозуйте середовище розчинів солей:

а) калій нітрату, б) магній нітрату.

9. За допомогою електронно-крапкових формул покажіть утворення хімічного зв`язку в сполуках: O2,  CH4. Вкажіть тип зв`язку в даних сполуках.

Достатній рівень (1,5 б)

10. Складіть рівняння гідролізу в молекулярній та йонно- молекулярній формах (за першим ступенем) солей:

а)  К2СО3 ;    б) NH4Cl.

11. Визначити фактори, якими можна максимально змістити рівновагу вправо в процесі:     4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O, ∆Н ˂ 0

Високий рівень

12. Методом електронного балансу знайти коефіцієнти у рівнянні реакції. Зазначте окисник і відновник.

K2Cr2O7 + K2S + H2O  Cr(OH)3 + S + KOH

13.Обчислити вихід продукту реакції негашеного вапна масою 400 г, добутого термічним розкладом кальцій карбонату масою 800 г

 

 

Контрольна робота № 2
з тем «Хімічний зв’язок і будова речовини. Хімічні реакції.»

ІІ варіант

Початковий рівень (0,5б)

1. Позначте тип звязку у сполуці, що складається з двох елементів із великою різницею електронегативностей:  а) йонний; б)металічний  в)ковалентний полярний  г)ковалентний неполярний

2. Вкажіть які частинки містяться в вузлах атомних кристалічних решіток: а) атоми;   б) йони; в) катіони;  г)молекули

3. Вкажіть яку кристалічну гратку має вода:

а) атомну ;     б) молекулярну ;         в) йонну;   г)металічну

4. В якому середовищі колір фенолфталеїну змінюється на малиновий:    а) кисле;  б)лужне;  в)нейтральне

5. Негативно заряджений електрод гальванічного елемента називають:

  а) катіоном    б) анодом     в) катодом    г)аніоном

6.  Укажіть правильне твердження щодо хімічної рівноваги:  а)після встановлення хімічної рівноваги реакція зупиняється; б)якщо система перебуває в рівноважному стані, концентрація речовин не змінюється;  в)хімічні рівновага настає тільки в необоротних реакціях;  г)стан хімічної рівноваги неможливо порушити жодними чинниками

Середній рівень (1б)

7.Вкажіть тип хімічного зв’язку в сполуках: а)ВаО  б) Р2О5 ; в) Сl2  г) Сu

8. Спрогнозуйте середовище розчинів солей:

  а) натрій нітрату;   б) амоній карбонату

9. За допомогою електронно-крапкових формул покажіть утворення хімічного зв`язку в сполуках: N2,  KCl. Вкажіть тип зв`язку в даних сполуках.

Достатній рівень (1,5 б)

10. Складіть рівняння гідролізу в молекулярній та йонно- молекулярній формах (за першим ступенем) солей:а)  NaNO2 ; б) FeCl2

11. Визначити фактори, якими можна максимально змістити рівновагу вправо в процесі      NH3 + HCl 4Cl,   ∆Н > 0

Високий рівень

12. Методом електронного балансу знайти коефіцієнти у рівнянні реакції. Зазначте окисник і відновник.

Co(OH)2   + NaClO + H2O  Co(OH)3 + NaCl

13. Обчисліть масу кальцій карбонату, необхідну для добування термічним способом вуглекислого газу об’ємом 4,48 л (н. у.), якщо його відносний вихід становить 88 %.

 

 

 

Контрольна робота № 2
з тем «Хімічний зв’язок і будова речовини. Хімічні реакції.»

ІІІ  варіант

Початковий рівень (0,5б)

1.  Позначте правильне твердження щодо спільної електронної пари:

а) це пара електронів, що не утворює хімічного зв’язку;,    б) це пара електронів, що належить двом хімічно зв’язаним атомам;    в) це два електрони, що розташовуються на одному енергетичному підрівні;       г) це пара електронів, що належить тільки до однакових атомів.

2. Вкажіть які частинки містяться в вузлах молекулярних кристалічних граток: а) атоми;     б) молекули;    в) йони;   г) катіони

3. Вкажіть яку кристалічну гратку має натрій бромід:

а) атомну;     б) молекулярну;       в) йонну;       г)металічну

4. Укажіть сіль, утворену слабкою основою і сильною кислотою:

а) Na2SO3   б)NH4Cl   в) K2S  г) K2CO3

5. Введення каталізатора в систему, що перебуває в стані динамічної рівноваги: а) збільшить швидкість лише прямої реакції;   б) збільшить швидкість лише зворотньої реакції;    в) збільшить швидкість як прямої, так і зворотньої реакції;     г)не вплине на швидкість ні прямої, ні оберненої реакції

6. В якому середовищі рН > 7 : а) кисле;  б) лужне;  в) нейтральне

Середній рівень (1б)

7. Вкажіть тип хімічного зв’язку в сполуках: а) Fe  б) SО3  в) K2O   г) Cl2

8. Спрогнозуйте середовище розчинів солей:

а) купрум (ІІ) нітрату;    б)амоній нітриту

9. За допомогою електронно-крапкових формул покажіть утворення хімічного зв`язку в сполуках: NH4+, NaCl. Вкажіть тип зв`язку в даних сполуках.

Достатній рівень (1,5 б)

10. Складіть рівняння гідролізу в молекулярній та йонно- молекулярній формах (за першим ступенем) солей: а) MgSO4  ; б) Na2S

11. Запропонуйте способи зміщення рівноваги оборотної реакції

СО2 (г) + Н2(г) ↔СО(г) + Н2О (г), ∆Н = -41 кДж  управо

Високий рівень

12.  Методом електронного балансу знайти коефіцієнти у рівнянні реакції. Зазначте окисник і відновник.

KCrO2 + KNO3 + KOH  K2CrO4 + KNO2 + H2O

13.Обчисліть відносний вихід гідроген хлориду, якщо з хлору кількістю речовини 5 моль одержали гідроген хлорид масою 340 г.

 

 

Контрольна робота № 2 з тем «Хімічний зв’язок і будова речовини. Хімічні реакції.»

ІV   варіант

Початковий рівень (0,5б)

1. Ковалентний неполярний зв'язок – це зв'язок:а) що утворений між однаковими атомами і спільна електронна пара однаково притягується до обох атомів; б) що утворений між атомами різних елементів, спільна електронна пара зміщена до атома з більшою електронегативністю;   в) що виникає в результаті притягання протилежно заряджених йонів;   г) що виникає, коли один атом надає у «користування» іншому електронну пару.

2. Вкажіть які частинки містяться в вузлах металічних кристалічних решіток:    а) атоми ;   б) йони ;   в) катіони;    г)аніони

3. Вкажіть яку кристалічну гратку має хлор: 

а) атомну ;     б) молекулярну ;         в) йонну;      г)металічну

4. В якому середовищі колір метилового оранжевого змінюється на жовтий:    а) кисле;  б)лужне;  в)нейтральне

5. Укажіть сіль, утворену сильною основою і слабкою кислотою:

а) NaNO3      б)NH4Cl       в) K2S       г) NH4NO2

6. Укажіть чинник, що не впливає на стан хімічної рівноваги:

а)температура    в) каталізатор  б) тиск          г) концентрація

Середній рівень (1б)

7.Вкажіть тип хімічного зв’язку в сполуках:а)SO3, б)NCl3,  в)Br2, г) Al.

8. Спрогнозуйте середовище розчинів солей:

а) літій хлориду;     б) натрій сульфіду

9. За допомогою електронно-крапкових формул покажіть утворення хімічного зв’язку в сполуках: РН3,  К2О.  Вкажіть тип зв’язку в даних сполуках.

Достатній рівень (1,5 б)

10. Складіть рівняння гідролізу в молекулярній та йонно- молекулярній формах (за першим ступенем) солей:

а)  NH4NO2 ;  б) FeCl3

11. Запропонуйте способи зміщення рівноваги оборотної реакції

N2 + 3H2 2NH3  ∆Н= -92 кДж    у напрямку зворотньої реакції

Високий рівень (3б)

12. Методом електронного балансу знайти коефіцієнти у рівнянні реакції. Зазначте окисник і відновник.

KСrO2 + KBrO + KOH  K2CrO4 + KBr + H2O

13. Під час реакції купрум(ІІ) оксиду з воднем добуто 12,8 г міді. Відносний вихід металу становив 94 %. Яку масу оксиду було взято?

 

Контрольна робота № 2
з тем «Хімічний зв’язок і будова речовини. Хімічні реакції.»

V   варіант

Початковий рівень (0,5б)

1. Виберіть визначення електронегативності: а) сили, що зв’язують ядра і електрони між собою ;   б) здатність атома відтягувати до себе  спільну електронну пару;     в) енергія приєднання електронів до атома;     г) енергія відриву електронів від атома.

2. Які елементи мають найбільшу схильність до утворення йонного зв’язку:   а) Р і Cl;  б) К і Сl; в)  N і H    г) Р і Н

3. Позначте тип хімічного зв’язку в молекулі кисню О2:  а) йонний; 

 б) ковалентний полярний;  в) металічний; г) ковалентний неполярний;

4. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного звязку наявний у випадках:а) NH4+  ;  б) NO2 ; в)між молекулами Н2О;   г)СаО

5. В якому середовищі  рН < 7 :    а) кисле;  б)лужне;  в)нейтральне

6. Укажіть сіль, утворену сильною основою і сильною кислотою:

а) Na2SO3 б)NaCl  в) K2S  г) K2CO3

Середній рівень (1б)

7. Вкажіть тип хімічного зв’язку в сполуках:

а) CaCl2,   б) CO2 ,  в) O2,   г) Zn

8. Спрогнозуйте середовище розчинів солей:

а) калій силікату ; б)ферум (ІІ) сульфату

9. За допомогою електронно-крапкових формул покажіть утворення хімічного зв`язку в сполуках: NH3, MgO. Вкажіть тип зв`язку в даних сполуках.

Достатній рівень (1,5 б)

10.Складіть рівняння гідролізу в молекулярній та йонно молекулярній формах (за першим ступенем) солей: а)  AgNO3 ;  б) Na2SO3

11. Визначити фактори, якими можна максимально змістити рівновагу вправо в процесі      2NO N2+O2,H=–181кДж/моль.

Високий рівень

12. Методом електронного балансу знайти коефіцієнти у рівнянні реакції. Зазначте окисник і відновник.

HCl + КMnO4 Cl2 + MnCl2 + KCl +  H2O.

13. Обчисліть відносний вихід негашеного вапна масою 400 г, добутого термічним розкладом кальцій карбонату масою 800 г

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.6
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
4.9
Загальна:
4.6
Всього відгуків: 8
Оцінки та відгуки
 1. Мельникова Ольга Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Переверзева Інна Євгенівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Дерев'янко Людмила Василівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Процюк Лариса Вікторівна
  Прекрасний матеріал. Дякую за роботу.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Tokmakova Larisa
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Ревак Лілія Іванівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Богдан Володимир Володимирович
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 8. Яців Олександра
  Дякую !!! Значно полегшали мою роботу!
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 5 відгуків
doc
Додано
18 листопада 2019
Переглядів
15246
Оцінка розробки
4.6 (8 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку