Контрольна робота №2 з теми «Електромагнітне поле» з відповідями

Про матеріал

Контрольна робота №2 з відповідями

з фізики Використані джерела : Тести для підготовки до ЗНО

Тестові зошити для превірки навчальних досягнень учнів

Перегляд файлу

Контрольна робота №2  з теми «Електромагнітне поле»

1 Варіант

(Початковий і середній рівні- 6 балів)

1.На рисунку зображені два проводи. У проводі 1 струм тече від A до B, у проводі 2 —

 від C до D.

Укажіть правильне твердження.

А Взаємодія між проводами зумовлена електричною взаємодією.

Б Проводи відштовхуються.

В Якщо в обох проводах змінити напрямок струму на протилежний,

вони притягуватимуться.

Г Лінії магнітної індукції починаються на проводі 1 і закінчуються на проводі 2.

2. Як поводиться в магнітному полі замкнений контур зі струмом ?

3. Котушку з великою індуктивністю приєд- нують до джерела напруги. Укажіть правильне твердження.

А Чим більша індуктивність котушки, тим більший магнітний потік утворюється стру- мом, що тече в цьому контурі.

Б ЕРС самоіндукції в котушці обернено про- порційна швидкості зміни сили струму.

В ЕРС самоіндукції завжди приводить до зменшення сили струму в котушці.

Г Коли в котушці тече постійний струм, ЕРС самоіндукції зростає.

4 Як зміниться індукція магнітного поля котушки, яку перемістили з повітря у водень ?

 

 

 

5.Електрон рухається по колу радіусом 12 см в однорідному магнітному полі з індук- цією 2 мТл. Площина кола перпендикулярна до ліній магнітної індукції. Укажіть правильне твердження.

А На електрон діє сила Ампера.
Б На електрон діє сила, напрямлена по дотичній до кола.

В Швидкість руху електрона менша за 108 м/с.

Г Кінетична енергія електрона перевищує  10−12 Дж.

6. Горизонтальний провідник масою 50 г і за- вдовжки 50 см лежить на рійках у однорідному вертикальному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл. По провіднику тече струм силою 2 А. Установіть правильне твердження.

А На провідник діє сила Ампера, напрямлена вертикально вниз.

Б Якщо тертя відсутнє, то провідник рухається із прискоренням 2 м/с2.

В Якщо магнітне поле напрямлено горизонтально, то сила Ампера

дорівнюватиме нулю при будь-якому горизонтальному розташуванні

провідника.

Г Якщо провідник рухається рівномірно пря- молінійно, то коефіцієнт тертя ковзання більший за 0,25.

(Достатній рівень -3бали)

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

(Високий рівень – 3 бали)

 

 

 

 

Контрольна робота №2  з теми «Електромагнітне поле»

2 Варіант

(Початковий і середній рівні- 6 балів)

1.Укажіть малюнок на якому зображена траєкторія руху електрона .

2.Коли магніт наближають до короткозамкненої дротяної котушки (див. рисунок), у котушці виникає індукційний струм. Укажіть правильне твердження.

А Лінії магнітної індукції поля магніту входять у його північний полюс.

Б Магніт і котушка відштовхуються одне від одного.

В Індукційний струм напрямлений у котушці проти годинникової стрілки (якщо дивитися згори).

Г Усередині котушки вектор індукції магнітного поля індукційного струму напрямле- ний угору.

3.Явище виникнення в замкнутому контурі електричного струму при зміні сили струму в цьому контурі- це

 

 

4. Електрон і протон, рухаючись із однако- вими за модулем і напрямком швидкостями, влітають в однорідне магнітне поле перпенди- кулярно до ліній індукції поля. Установіть неправильне твердження.

А Обидві частинки рухатимуться по колах од- накового радіуса.

Б Обертова частота протона буде у багато разів меншою від обертової частоти електрона.

В Кінетична енергія протона буде у багато ра- зів більшою за кінетичну енергію електрона.

Г Сили Лоренца, які діють на частинки, бу- дуть однаковими за модулем, але протилеж- ними за напрямком.

5.При збільшенні струму від 3 А до 5 А енергія магнітного поля котушки збільшилася на 16 мДж. Чому дорівнює початкова енергія ?

6.Напруга в колі змінного струму змінюється за законом                                       Якими будуть показання вольтметра при під'єднанні до джерела струму?

(Достатній рівень -3бали)

7. Установіть відповідність між поведінкою тіла або частинки в магнітному полі та пристроєм, дія якого на цьому ґрунтується.

1  Заряджена частинка, яка влітає в магніт- не поле перпендикулярно до ліній індукції цього поля, рухається по колу

2  Різнойменні полюса магнітів притягуються

3  Рамка зі струмом повертається в магнітному полі

4  Феромагнітні речовини втягуються в маг- нітне поле

А Амперметр

Б Електромагнітний піднімальний кран

В Електрометр

Г Компас

Д Прискорювач заряджених частинок

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Високий рівень-3 бали)

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №2  з теми «Електромагнітне поле»

3 Варіант

(Початковий і середній рівні- 6 балів)

1.На рисунку зображено рамку, підключену до джерела струму. Укажіть правильне твердження.

А Протилежні сторони рамки притягуються.

Б Напрямок ліній магнітної індукції в точці А можна визначити за допомогою

правила лівої руки.

В Магнітне поле в точці C напрямлене до нас.

Г Лінії магнітної індукції в точках А і С напрямлені однаково.

 

2. Як поводиться в магнітному полі прямий закріплений провідник зі струмом ?

3 Визначте, яке з наведених тверджень є правильним.

А Магнітна індукція — це векторна фізична величина.

Б Напрямок ліній магнітної індукції визнача- ється за правилом лівої руки.

В Два провідники зі струмом не взаємодіють один з одним.

Г Магнітна стрілка біля прямого провідника зі струмом установлюється вздовж провідника.

4 Як зміниться індукція магнітного поля котушки, яку перемістили з повітря в кисень ?

 

 

 

 

5.Котушку радіусом 3 см. з кількістю витків 1000 помістили в однорідне магнітне поле (вісь котушки паралельна лініям поля). Індукція поля змінюється з постійною швидкістю 10 мТл/с. Який заряд буде на конденсаторі, якщо він підключений до кінців котушки? Емність конденсатора 20 мкФ.

 

6.Напруга в колі змінного струму змінюється за законом                                         На яку мінімальну напругу необхідно розраховувати вимірювальні прилади ?

 

 

 

(Достатній рівень -3 бали)

7. Установіть відповідність між визначенням фізичної величини та її назвою.

1 Сила, що діє від магнітного поля на заря- джену частинку

2 Сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі

3 Фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля

4 Фізична величина, яка характеризує маг- нітні властивості речовини

А Магнітна індукція

Б Сила Ампера

В Сила Лоренца

Г Магнітна проникність

Д Магнітний момент

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Високий рівень – 3 бали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №2  з теми «Електромагнітне поле»

4 Варіант

(Початковий і середній рівні- 6 балів)

1. Укажіть малюнок на якому зображена траєкторія руху протона

 

2. У нерухомій дротяній рамці, розташованій у магнітному полі, виникає індукційний струм. Укажіть правильне твердження.

А Модуль магнітної індукції не змінюється з часом.

Б Сила індукційного струму буде мінімаль- ною, якщо вектор магнітної індукції пер- пендикулярний до площини рамки.

В Сила індукційного струму не залежить від опору рамки.

Г Якщо модуль магнітної індукції зменшується, напрямок вектора магнітної індукції поля, утвореного індукційним струмом, збігається з напрямком вектора магнітної індукції зовнішнього поля.

3.Явище виникнення в замкнутому контурі електричного струму при зміні магнітного потоку - це

 

 

4. В однорідному магнітному полі розташована нерухома замкнена дротяна рамка. Магнітна ін- дукція поля зростає з часом. Укажіть правильне твердження.

А Якщо вектор індукції магнітного поля пер- пендикулярний до площини рамки, у рамці виникає індукційний струм.

Б Індукційний струм у рамці виникає неза- лежно від положення рамки.

В ЕРС індукції в рамці не залежить від площі рамки.

Г Напрямок вектора магнітної індукції поля, утвореного індукційним струмом, збігаєть- ся з напрямком вектора магнітної індукції зовнішнього поля.

5.При збільшенні струму від 3 А до 5 А енергія магнітного поля котушки збільшилася на 16 мДж. Чому дорівнює кінцева енергія ?

6. Провідна рамка знаходиться у магнітному полі нескінченного провідника зі струмом. У яких випадках в рамці виникає індукційний струм? Для кожного випадку виникнення струму визначте напрямок струму в рамці.

1  Рамка нерухома, сила струму в провіднику зменшується.

2  Рамка рухається поступально вздовж про- відника.

3  Рамка рухається поступально до провідника.

4  Рамка обертається навколо осі провідника.

5  Рамка обертається навколо осі, що прохо- дить через сторону рамки.

А 1,2,3

Б1,2,5

В 2,3,4

Г1,3,5

(Достатній рівень -3бали)

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

(Високий рівень – 3 бали)

9.Котушку з дуже малим опором та індуктивністю 3 Гн приєднують до джерела струму з ЕРС 15 В і нехтовно малим внутрішнім опором. Через який інтервал часу сила струму в котушці сягне 50 А?

 

 

Відповідідо попердньої к/р

1 Варіант

1 А

2 В

3 Б

4 Г

5 Б

6 В

7 А-3 Б-4 В-1 Г-2

8  А-2 Б-1 В-4 Г-3

2 Варіант

1 В

2 А

3 Г

4 Б

5

6 В

7 1- Б 2-В 3-Г 4-А

8  А-2 Б-3 В-4 Г-1

3 Варіант

1 Б

2 А

3 В

4 Г

5

6 А

7 1- Б 2-А 3-В 4-Г

8  А-3 Б-1 В-5 Г-9

4 Варіант

1 Г

2 А

3 Б

4 В

5 Б

6 В

7 А-1 Б-2 В-3 Г-5

8  А-1 Б-2 В-4 Г-5

docx
Додав(-ла)
Olesij Antonenko
Пов’язані теми
Фізика, Контрольні роботи
Додано
30 листопада 2019
Переглядів
1490
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку