Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Контрольна робота з економіки за темою: «Взаємозв`язки економічних процесів та явищ. Раціональна поведінка споживача та виробника»

Про матеріал
Завдання контрольної роботи відповідають вивченій темі «Взаємозв`язки економічних процесів та явищ. Раціональна поведінка споживача та виробника» та сприятимуть систематизації набутих знань, умінню їх використовувати під час аналізу економічного явища, володінню навичками самостійного цілісно-комплексного аналізу економічної ситуації. Завдання відповідають рівням навчальної компетенції учнів та складаються з 4 рівнів. І – початковий – учень має елементарні фактичні знання і здатний відтворювати окремі економічні поняття та явища; ІІ – середній – учень в цілому володіє фактичним матеріалом, елементами економічного аналізу, здатний відтворити навчальний матеріал; ІІІ – достатній – за поданим зразком учень уміє аналізувати економічне явище, наводити приклади, здатний систематизувати матеріал з теми; ІV – високий – учень володіє навчальним матеріалом і навичками цілісно-комплексного та окремих видів аналізу економічних явищ, вільно використовує додатковий матеріал для аргументації, власної інтерпретації економічного явища. Під час створення таких завдань слід пам’ятати про поступове ускладнення їх на наступному рівні та про вищу кількість балів при оцінюванні завдань ІІІ - IV рівня. Важливо продумати завдання таким чином, щоб усі аспекти вивченої теми було висвітлено. На І – ІІ рівнях завдання матимуть вигляд закритих форм тестів, експрес-анкет, економічного диктанту. На ІІІ рівні – проблемних запитань відкритого типу, розв’язання задач, побудова графіків, заповнення таблиць, тільки на ІV рівні – це завдання творчого характеру у вигляді розгорнутої відповіді на запитання, задану ситуацію (порівняти, зіставити, дослідити, дати власну оцінку). Воно має бути нестандартним, і разом з тим - лаконічним за формою, враховуючи обмежений час і обсяг роботи.
Перегляд файлу

Дата:____________   Клас:______  ПІБ учня:_______________________________________________

Контрольна робота за темою:

«Взаємозв`язки економічних  процесів та явищ. Раціональна поведінка споживача та виробника»

Варіант 1

 

І рівень (0,5 бала за кожну правильну відповідь)

Дайте правильну відповідь.

1. Основними суб’єктами мікроекономічного аналізу є:

    А) підприємства та банки;                      Б) наймані робітники та підприємства;

    В) споживач та фірма;                             Г) ринки товарів та ресурсів.

2. Яка з наведених характеристик найтісніше пов’язана з поняттям «економічні ресурси»?

    А) необмежені;              Б) різноманітні;               В) безкоштовні;                        Г) рідкісні.

3.Проблема вибору, з якою постійно стикаються економічні суб’єкти, зумовлена тим, що:

    А) всі люди прагнуть якнайкраще задовольнити свої потреби;

    Б) всі люди мають різні смаки та уподобання;

    В) потреби людей безмежні, а ресурси обмежені;

    Г) всі люди прагнуть вищого рівня добробуту.

4. Товари – комплементи – це пари товарів, для яких:

   А) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;                                      

   Б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

   В) підвищення ціни одного не впливає на попит на інший;                            

   Г) попит не змінюється зі зміною доходів споживачів.

5. Метою споживача є максимізація:

   А) граничної корисності;                                 Б) сукупної корисності;

   В) середньої корисності;                                  Г) різниці між сукупною та граничною корисністю.

6. Гранична корисність – це:

   А) загальна сума задоволення від споживання певного набору благ;

   Б) мінімальна сума задоволення від споживання певного набору благ;

   В) середня величина задоволення від споживання певного набору благ;

   Г) додаткове задоволення від споживання додаткової одиниці блага.

 

ІІ рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

 

7. Закінчіть речення.

Праця як економічний ресурс – це_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Про підйом економіки, що досягається ефективністю технології виробництва, свідчить зміщення КВМ на графіку:

 

А)                                                       Б)                                                      В)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Заповніть таблицю (наведіть 3 – 4 приклади в кожному стовпчику).

Потреби

індивідуальні

колективні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень (1,5 бали за кожну правильну відповідь)

Розв`яжіть задачі.

10.  Швейна фабрика спеціалізується на пошитті жіночого одягу –  костюмів і суконь. Побудуйте КВМ цього підприємства за місяць, використовуючи дані таблиці, де наведені альтернативні варіанти використання ресурсів для виробництва продукції за умови повної зайнятості ресурсів.

 

Вид продукції

Варіанти вибору ресурсів

А

Б

В

Г

Д

Костюми, шт.

250

200

150

100

0

Сукні, шт.

0

400

600

800

1000

 

   Як зміниться крива, якщо технологія пошиття

суконь удосконалиться, а технологія виробництва

костюмів залишиться незмінною?  Зобразіть зміщення

кривої на графіку пунктирною лінією.

 

11.  Кравець займається індивідуальною трудовою діяльністю: шиє чоловічі костюми. На пошиття одного костюма він витрачає два дні, а заробіток складає 350 грн. Як правило,  кравець працює й у вихідні дні. Друзі запропонували йому провести тиждень на базі відпочинку. Вартість путівки складає 940 грн. Чому дорівнює альтернативна вартість вибору кравця відпочити?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

IV рівень (3 бали за правильну відповідь)

12. Розв’яжіть задачу.

Споживач  склав  для  себе  таблицю  корисності  трьох благ.  На  25,2 грн.  він  купив 3 шт. товару А  за ціною 2 грн.,  4шт. товару Б  за  ціною 2, 8 грн.  та  2 шт.  товару В  за ціною 4 грн.

№ покупки

Товар А,  MU

Товар Б,  MU

Товар В,  MU

1

15

12

10

2

10

11

8

3

8

10

6

4

7

7

3

5

5

6

1

 

 Доведіть: 1. Що споживач не досяг максимуму корисності при використанні свого   бюджету.

                   2. Який набір благ забезпечує споживачеві максимум корисності при його бюджеті?

 

 

 

 

 

Дата:____________   Клас:______  ПІБ учня:_______________________________________________

Контрольна робота за темою

«Взаємозв`язки економічних  процесів та явищ. Раціональна поведінка споживача та виробника»

Варіант 2

І рівень (0,5 бала за кожну правильну відповідь)

Дайте правильну відповідь.

1. Для економічних ресурсів не характерна:

    А) обмеженість;              Б) різноманітність;               В) безмежність;                        Г) корисність.

2. Альтернативна вартість вимірюється:

   А) індексом споживчих цін;                      Б) ціною товару, що купується;

   В) кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись за ради одержання додаткової одиниці  іншого блага;

    Г) кількістю ресурсів, необхідних для виробництва даного товару. 

3. Гранична корисність – це:

   А) загальна сума задоволення від споживання певного набору благ;

   Б) мінімальна сума задоволення від споживання певного набору благ;

   В) середня величина задоволення від споживання певного набору благ;

   Г) додаткове задоволення від споживання додаткової одиниці блага.

4. Усі точки, розташовані ліворуч від КВМ, відображають:

   А) можливий, але неефективний варіант виробництва;          

   Б) комбінацію найбільш раціонального використання обмежених ресурсів;

   В) бажаний, але неможливий варіант виробництва;    

   Г) найбільш ефективний варіант виробництва.

5. Сукупна корисність:

   А) зменшується зі зростанням споживання зростаючим темпом;

   Б) збільшується зі зростанням споживання зростаючим темпом;

   В) збільшується зі зростанням споживання спадним темпом;

   Г) зменшується  зі зростанням споживання спадним темпом.

6. Раціональність поведінки споживача означає, що:

   А) споживач прагне мінімізувати видатки на товари;

   Б) споживач піклується не власним, а суспільним добробутом;

   В) споживач прагне максимізувати корисність за наявних обмежень;

   Г) споживач прагне мінімізувати.

ІІ рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

 

7.  Закінчіть речення.

Земля як економічний ресурс – це_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Про неповне використання ресурсів і неповний обсяг виробництва свідчить зміщення КВМ на графіку:

А)                                                       Б)                                                      В)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Заповніть таблицю (наведіть 3 – 4 приклади в кожному стовпчику).

Потреби

матеріальні

духовні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень (1,5 бали за кожну правильну відповідь)

Розв`яжіть задачі.

10.  Сільськогосподарське підприємство має теплицю, у якій можна вирощувати кабачки і баклажани цілий рік. Побудуйте КВМ цього підприємства, використовуючи дані таблиці, де наведені альтернативні варіанти використання ресурсів для виробництва продукції за умови повної зайнятості ресурсів.

 

Вид продукції

Варіанти вибору ресурсів

А

Б

В

Г

Д

Кабачки, т.

0

5

9

12

15

Баклажани, т.

5

4

3

2

0

 

   Як зміниться крива, якщо підприємство буде

Використовувати новий, продуктивніший сорт

кабачків? Зобразіть зміщення кривої на графіку

пунктирною лінією.

 

11. Після закінчення школи випускник може піти навчатися в університет за контрактом         (вартість 8000 грн. за семестр) або влаштуватися на роботу кур’єром із заробітною платою 1500 грн. на місяць. У першому випадку додаткові витрати на підручники і проїзд складуть 4000 грн. на рік. Чому дорівнюватиме альтернативна вартість вибору  навчання в університеті протягом року?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IV рівень (3 бали за правильну відповідь)

12. Розв’яжіть задачу.

Студент  витрачає  свій  тижневий бюджет 37 грн. на пончики, сік, кіно, а також робить заощадження. Квиток на кіносеанс коштує 10 грн., ціна пончика – 1 грн., склянка соку – 2 грн. У таблиці наведені дані про загальну корисність благ та заощаджень студента.

Кількість благ

TU зекономлених гривень

TU пончиків

TU соку

TU кіносеансів

1

10

15

18

52

2

18

26

25

72

3

24

34

29

88

4

28

40

32

100

5

30

44

34

106

6

31

46

35

108

 

Визначте:    1. Оптимальну  структуру  його  споживчого  кошика.

                      2. Суму  заощаджених  грошей.

                      3. Максимальну  корисність  такого  набору  благ.

Дата:____________   Клас:______  ПІБ учня:_______________________________________________

Контрольна робота за темою

«Взаємозв`язки економічних  процесів та явищ. Раціональна поведінка споживача та виробника»

Варіант 3

І рівень (0,5 бала за кожну правильну відповідь)

Дайте правильну відповідь.

1. Економіка як наука вивчає:

    А) особливість сприйняття людиною навколишньої дійсності;             

    Б) політичну систему й політичне життя суспільства;              

    В) розв`язання глобальних екологічних проблем;                       

    Г) виробничі взаємини, що складаються між людьми в процесі виробництва матеріальних благ та послуг.

2. Економічні потреби – це:

   А) потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання товарів або послуг;                     

   Б)  блага, які необхідні людині;

   В)  речі та послуги, які людина може придбати на обмежені ресурси;

    Г) природні ресурси, капітал та праця. 

3. Альтернативні витрати на будівництво нової автостради – це:

   А) інші товари та послуги, від яких треба відмовитися на користь будівництва автостради;

   Б)  кошти на будівництво автостради в цінах цього року;

   В) сума річного податку, який повинна сплатити фірма, що будує автостраду;

   Г) гроші на заробітну плату всіх працівників фірми, що будує автостраду.

4. П`яте морозиво, яке ви їсте, надає вам менше задоволення, ніж перше. Це приклад:

   А) закон спадної граничної корисності;           Б) ефект доходу;

   В) закон зростаючої граничної корисності;     Г) ефект заміни.

5. Опуклий вигляд КВМ указує:

   А) на збільшення альтернативної вартості;

   Б) низький фактичний обсяг виробництва;

   В) збільшення виробництва інвестиційних товарів;

   Г) неповне використання ресурсів.

6. Критеріями розмежування типів економічних систем вважають:

   А) рівень добробуту членів суспільства;

   Б) тип координації та управління економічними діями суб`єктів;

   В) форми організації виробництва;

   Г) форми політико-адміністративного устрою.

ІІ рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

7. Закінчіть речення.

Інформація  як економічний ресурс – це_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Про однобічне зростання ефективності технології виробництва одного з двох альтернативних продуктів свідчить зміщення   КВМ на графіку:

А)                                                       Б)                                                      В)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Заповніть таблицю (наведіть 3 – 4 приклади в кожному стовпчику).

Блага

субститути

комплементи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень (1,5 бали за кожну правильну відповідь)

Розв`яжіть задачі.

10. Підприємство використовує власні ресурси для виробництва мармеладу і печива. Побудуйте КВМ цього підприємства, використовуючи дані таблиці, де наведені альтернативні варіанти використання ресурсів для виробництва продукції за умови повної зайнятості ресурсів.

 

Вид продукції

Варіанти вибору ресурсів

А

Б

В

Г

Д

Мармелад, т.

4

3

2

1

0

Печиво, т.

0

4

7

9

10

 

 Як зміниться крива, якщо технологія виготовлення

печива удосконалиться, а технологія виробництва

мармеладу залишиться незмінною? Зобразіть зміщення

кривої на графіку пунктирною лінією.

 

11.  Після закінчення коледжу випускник може піти працювати секретарем-референтом, отримуючи зарплатню 1500 грн. на місяць, менеджером у магазин «Фішка» з окладом 1800 грн. або перекладачем англійської мови з оплатою праці в середньому 2400грн. на місяць. Проте випускник, оцінивши перспективи майбутньої професії, став студентом економічного факультету Київського університету зі стипендією 800 грн.  Витрати на проїзд та навчальну літературу становлять 200 грн. на місяць. Чому дорівнюватиме альтернативна вартість вибору  навчання в університеті протягом року?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

IV рівень (3 бали за правильну відповідь)

12. Розв’яжіть задачу.

Припустимо, що сім`я щодня купує продукти А, В, С, ціни яких становлять: РА = 2 грн., РВ = 5 грн.,  РС = 10 грн. Граничні корисності одиниць відповідних продуктів (в ютилях) подані у таблиці. Тижневий бюджет сім`ї становить 65 грн.

Кількість благ

МUА

МUВ

МUС

МU заощадження 1грн

1

14

40

100

5

2

12

30

80

4

3

10

20

70

3

4

8

10

40

2

5

6

5

20

1

 

Визначте, яку  оптимальну кількість кожного продукту придбає сім`я. Скільки гривень вигідніше заощадити, ніж витратити на продукти? 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
10 серпня 2018
Переглядів
2355
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку