19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Контрольна робота з теми "Хімічні реакції".

Про матеріал
Контрольна робота складається з 4 варіантів. Використовувати для перевірки компетентностей учнів, які вивчають хімію на рівні стандарту.
Перегляд файлу

Тема 3. Хімічні реакції.

 

Варіант 1.

 

Рівень І

1. Виберіть рівняння необоротної реакції:

А H2O + CO2 → H2CO3;         

Б 3H2 + N2  2NH3;         

В ВаСl2 + H2SO4 → ВаSO4↓ + 2НСl;         

Г СаСО3СаО + СО2.

2. Виберіть рядок, в якому зазначені формули лише кислих солей:

А CaF2, KHSO4, Ca(OH)Cl, NaCl;

Б KHSO4, Ca(H2PO4)2, NaHCO3, Ba(HCO3)2;

В HCl, H3PO4, HNO3, H2CO3;

Г NaHCO3, KHSO4, NaCl, CaSO4.

3. Виберіть чинник, який визначає стан рівноваги для певної системи:

А каталізатор;         

Б агрегатний стан речовин;         

В умови протікання реакції;         

Г механізм протікання реакції.

 

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між рівнянням реакції та чинником, що сприяє зворотній реакції:

1 2SO2 + O2 ↔ 2SO3;  ∆Н < 0;     

2 H2 + Cl2 ↔ 2HCl;  ∆Н < 0;    

3 CO2 + H2H2O + CO;  ∆Н ˃ 0;                       

4 N2O4(г.)  ↔ 2NO2(г.);  ∆Н ˃ 0.

    А зниження температури;                                                                         

    Б зниження температури та підвищення  тиску;

    В підвищення температури ;                         

    Г підвищення температури та зниження тиску;                      

    Д   застосування каталізатора.   

5. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень від кислоти до середньої солі.

А K3PO4;          Б K2HPO4;          В KH2PO4;         Г H3PO4.

 

Рівень ІІІ

6. Випишіть формули солей, розчини яких мають лужне середовище: KNO2, Zn(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3, ZnCl2, KCl, Na2S, CH3COOLi.

7. Із переліку речовин випишіть формули солей, які піддаються гідролізу та складіть для них рівняння реакцій гідролізу за першою стадією: CaСl2, AlCl3, K2SO4, BaF2, NaNO3, KCl.

 

Рівень ІV

8. Обчисліть відносний вихід амоніаку, якщо із азоту об’ємом 156,8 л (н.у.) одержано амоніак об’ємом 235 л (н.у.).

9. У 1789 році Гальвані помітив, що м’язи щойно препарованої лапки жаби, підвішені за нерв на мідній дротині до залізної решітки, скорочувалися при доторкуванні лапки до залізної решітки. Дайте пояснення цьому явищу.

 

Варіант 2.

Рівень І

1. Виберіть чинник, який не впливає на зміщення хімічної рівноваги:

А концентрація реагентів;         

Б концентрація продуктів реакції;         

В каталізатор;         

Г температура.

2. Солі, які піддаються необоротному гідролізу, утворені …

А леткою слабкою кислотою та нерозчинним у воді гідроксидом;         

Б слабкою основою та слабкою кислотою;         

В сильною основою та слабкою кислотою;         

Г сильною основою та сильною кислотою.

3.Катодом  у гальванічному елементі з кадмієвим анодом може бути …

А свинець;          Б цинк;          В залізо;          Г алюміній.

 

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між ознакою хімічної реакції та її реагентами.

1 утворення осаду;                                               

2 виділення газоподібної речовини;                                           

3 утворення малодисоційованої сполуки;                                

4 виділення світла.                                 

    А калій хлорид і натрій сульфат;                                                                         

    Б ферум(ІІІ)хлорид і натрій гідроксид;

    В сульфатна кислота і калій гідроксид ;                         

    Г горіння магнію;                      

    Д   натрій ацетат і хлоридна кислота.                       

5. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень від лужного металу до кислої солі.

А NaOH;          Б Na;          В NaHCO3;          Г Na2CO3.

 

Рівень ІІІ

6. Випишіть формули солей, розчини яких мають кислотне середовище: FeCl3, KNO3, Zn(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3, ZnNO2, (NH4)2SO4.

7. Напишіть схеми реакцій, які відбуваються в гальванічному елементі, складеному із залізної та мідної пластин, занурених у розчини ферум(ІІ)сульфату та купрум(ІІ)сульфату відповідно.

 

Рівень ІV

8. Обчисліть масу етанолу, яка необхідна для добування естеру оцтової кислоти масою 85 г, якщо масова частка від теоретично можливого виходу становить 90%.

9. Чому процес взаємодії магній силіциду з водою (легше з гарячою)  Mg2Si + 4H2O → 2Mg(OH)2 + SiH4  можна віднести до окремого випадку необоротного  гідролізу?

 

Варіант 3.

 

Рівень І

1. Виберіть рівняння оборотної реакції:

А Mg + 2HCl MgCl2 + H2;         

Б CH4 + 2O2  СО2 +H2O;         

В CH4 + H2O  СО+ 3H2;         

Г AgNO3 + НСl → AgСl↓ + НNO3.

2. Анодом  у гальванічному елементі з кобальтовим катодом може бути …

А свинець;          Б цинк;          В мідь;          Г золото.

3. Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції

А H2(г.)  + Cl2(г.)  ↔ 2HCl(г.);  ∆Н < 0;              

Б N2(г.)  + 3H2(г.)  ↔ 2NH3(г.);  ∆Н < 0;                        

В CO2(г.) + H2(г.)  H2O(г.)  + CO(г.);  ∆Н ˃ 0;                       

Г CH4(г.)  + H2O(г.)  CO(г.)  + 3H2(г.);  ∆Н ˃ 0.             

 

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між класом сполуки  та  її формулою:

1 Al(OH)Cl2;          А оксид;                                                            

2 NaCl;                   Б основа;                         

3 NaHCO3;             В середня сіль;                         

4 CuO.                    Г кисла сіль;                       

                               Д основна сіль.                       

5. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень від металу до оксиду.

А Ca(OH)2;          Б CaO;          В CaCO3;          Г Ca.

 

Рівень ІІІ

6. Із переліку речовин випишіть формули солей, які піддаються оборотному гідролізу: CH3COOK, Al2S3, K2SO4, BaS, (NH4)2SO4, CH3COONH4, KCl.

7. Які чинники і як саме вплинуть на зміщення хімічної рівноваги у бік прямої реакції даної системи: N2 +3H2 ↔ 2NH3; ∆Н < 0?

 

Рівень ІV

8. Який об’єм вуглекислого газу (н.у.)  можна добути із 300г кальцій карбонату, якщо відомо, що його вихід від теоретично можливого 70%.

9. Маємо підігріту пробірку з розчином цинк хлориду. Поміщаємо в неї попередньо зачищений шматочок цинку. Відбувається реакція з виділенням газу. Який газ виділяється? Відповідь підтвердьте рівнянням реакції.

 

Варіант 4.

 

Рівень І

1. Вкажіть ознаку оборотних реакцій:

А зміна кольору розчину;         

Б поглинання теплоти;         

В виділення газу;         

Г виділення незначної кількості теплоти.

2. Закінчіть формулювання принципу Ле Шательє: якщо на рівноважну систему впливати ззовні, змінюючи будь-яку умову рівноваги, то рівновага зміщується в бік прискорення процесів, спрямованих на …

А посилення зовнішнього впливу;         

Б послаблення зовнішнього впливу;         

В виділення газоподібних речовин;         

Г поглинання тепла.

3. Проаналізуйте твердження. Чи є з поміж них правильні?

І. Негативно заряджений електрод гальванічного елемента називається катод.

ІІ. Під час роботи гальванічного елемента маса анода збільшується.

А обидва правильні;         

Б правильне тільки І;         

В правильне тільки ІІ;         

Г немає правильних.

 

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами.

1 Ca + 2HClCaCl2 + H2;                А заміщення;                                                                                                                 

2 Na2O + H2O → 2NaOH;                   Б обміну;                                

3 CaCO3CaO + CO2;                     В сполучення;                                 

4 BaCl2 + H2SO4BaSO4 + 2HCl.   Г розкладу;                      

                                                             Д галогенування.                       

5. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень від неметалу до кислої солі.

А NH4H2PO4;          Б P;          В H3PO4;          Г P2O5.

 

Рівень ІІІ

6. Випишіть формули металів, які можуть бути катодом у гальванічному елементі із залізним анодом: Zn, Cu, Cd, Al, Pb, Mg, Ni, Na.

7. Напишіть рівняння можливих реакцій гідролізу солей (за першою стадією) Cu(NO3)2, Na3PO4, KCl. Вкажіть водневі показники даних розчинів.

 

Рівень ІV

8. У результаті хлорування метану кількістю речовини 3 моль, добули дихлорометан масою 204 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого.

9. Реакція естерифікації – оборотна хімічна реакція: CH3COOH + C2H5OH ↔ CH3COOC2H5 + H2O. Поясніть, із якою метою до системи вводять сульфатну кислоту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Влад Влад
  А чому без відповідей ?
  Загальна:
  3.0
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  3.0
 2. Зубчик Віта Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Муратова Светлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Чигура Oксана Ярославівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
14 листопада 2020
Переглядів
8629
Оцінка розробки
4.5 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку