15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Контрольна робота з теми "Оксигеновмісні органічні речовини"

Про матеріал
Контрольна робота спрямована на перевірку знань з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки" , зокрема "Естери. Жири. Вуглеводи"
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми «Оксигеновмісні органічні  сполуки»         Варіант 1

І рівень

 1. Серед наведених груп укажіть угрупування естерів:

А) – СООН ;  Б)  - СО- ;  В) – СОО-

2. Вкажіть загальну  формулу естерів:

А)R-O-R;  Б)R'-COOR;  В)RCOOH

3. Вкажіть формулу етилового естеру мурашиної кислоти:

А)HCOOC2H5  ; Б) СН3СООСН3  ; В)НСООН

4. Вкажіть , яка з наведених реакцій характерна для одержання естерів:

А) С2Н5ОН + С2Н5ОН→    Б) НСООН + Na  B) СН3СООH + CH3OH

5. Вкажіть правильне означення жирів :

А)це тверді речовини, що досить поширені у природі

Б) це речовини, які легші від води

В) це складні естери трьохатомного спирту гліцерилу і вищих карбонових кислот

6. Серед наведених формул вкажіть молекулярну формулу  глюкози:

А) С12Н22О11  ;   б) С6Н12О6   ; в) С2Н5ОН

7. Глюкоза належить до :

А)альдегідів ;   б) естерів  ;  в) альдегідоспиртів.

8. Які з наведених реакцій характерні для глюкози:

А) окиснення ;  б) відновлення : в)заміщення магнієм.

9. Який із зазначених вуглеводів є ізомером глюкози :

А)фруктоза ;  б) рибоза ; в) дезоксирибоза

10. Крохмаль  утворюється в рослинах в результаті процесу :

А) фотосинтезу;  б) гідролізу;   в)етерифікації

ІІ рівень

 1. Складіть формулу метилового естеру пропіонової кислоти , напишіть та назвіть до нього 3 ізомери
 2. За наведеними схемами напишіть рівняння реакцій :

А)пропанова кислота + метанол →         Б) мурашина кислота + пропанол→

В) глюкоза + водень→              Г) етилбутаноат + вода→

3. Вкажіть якісний реактив на глюкозу :

А)купрум (ІІ)гідроксид ;  Б) сульфатна кислота;  в) етиловий спирт

4. Вкажіть , які хімічні властивості підтверджують наявність в глюкозі спиртових груп:

А)окиснення  амоніачним розчином аргентум (І)оксиду ; б) утворення естеру ; в)спиртове бродіння

5. Вкажіть , які хімічні властивості має целюлоза :

А)горіння;  б) взаємодія з йодом ; в) утворення складних естерів ; г)реакція «срібного дзеркала»

6. Вкажіть , фрагменти  яких із вказаних  карбонових кислот найчастіше зустрічаються у складі жирів :

А) оцтова ;   б) пропіонова ;  в) стеаринова  ;  г) олеїнова.

Напишіть їхні молекулярні формули.

7. Напишіть рівняння реакцій  спиртового бродіння глюкози.

8. Напишіть рівняння реакцій , за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Крохмаль → глюкоза → етанол →карбон (ІV) оксид

9. Який об'єм  карбон (ІV) оксиду утвориться при повному окисненні глюкози  кількістю речовини 0,5 моль?

10. Обчисліть масу мила , одержаного в результаті лужного гідролізу натрій гідроксидом три стеарину масою 267 г.

ІІІ  рівень

 1. Напишіть рівняння реакцій , за допомогою яких із вугілля і вапняку можна добути етилацетат
 2. Маємо пробірки з такими речовинами : а) соняшникова олія ; б) риб'ячий жир ; в)яловичий жир ; д)овечий жир. У яких пробірках бромна вода знебарвлюється?
 3. Складіть рівняння реакцій , за допомогою яких  можна здійснити  такі перетворення :

Хлоробутан → бутанол → масляний альдегід → масляна кислота → етиловий естер масляної кислоти.

 1. В   результаті взаємодії оцтової кислоти масою 96 г  з етиловим спиртом утворився ефір масою 116 г. Обчисліть  масову частку практичного виходу   продукту реакції.
 2. У результаті  гідрування рідкого жиру триолеїну одержали  801 кг твердого жиру. Обчисліть масу три олеїну й об'єму водню (н.у.) , необхідні для цієї реакції.
 3. За наведеними схемами  напишіть рівняння  можливих реакцій :

А)тристеарин + водень →       б)дистеаринопальмітин + водень →

В) триолеїн + водень →     г) диолеїнопальмітин + водень →

7. Як називається речовина  А , яка утворюється в результаті перетворень :

СО2 + Н2О → Х1→ Х2 → Х3 →А

А)етиловий спирт ;  б)оцтова кислота ; в)монохлороцтова кислота ; г)молочна кислота? Наведіть схему перетворень

8. Сік зеленого яблука реагує з йодом , а сік стиглого яблука відновлює розчин оксиду арґентуму. Як пояснити ці явища?

9. Обчисліть масу етанолу , що можна добути з 1 т пшениці , яка містить 70 % крохмалю, якщо втрати виробництва становлять 15 %.

Контрольна робота з теми «Оксигеновмісні органічні  сполуки»         Варіант 2

І рівень

 1. Серед наведених груп укажіть угрупування естерів:

А) – ОН ;  Б)  - СО- ;  В) – СОО-

2. Вкажіть формулу метилового естеру оцтової кислоти:

А)HCOOC2H5  ; Б) СН3СООСН3  ; В)СН3 СООН

3. Естери в лабораторії добувають  в лабораторії :

А)взаємодією  карбонових кислот зі спиртами ;  б)взаємодією карбонових кислот з лугами ; в) нагріванням спиртів  в присутності сульфатної кислоти.

4. Жири належать до :

А)альдегідів ;  б)складних естерів ;  в) простих естерів

5. Серед наведених формул вкажіть молекулярну формулу  сахарози:

А) С12Н22О11  ;   б) С6Н12О6   ; в) СН3СООН

6. Які групи атомів є функціональними для глюкози :

А) – ОН ;  Б)  - СООН ;  В) – СНО

7. До якої групи моносахаридів за кількістю атомів Карбону належить глюкоза :

А)пентози;  б) тетрози  ;   в) гексози.

8. Макромолекули крохмалю складаються з залишків молекул :

А)глюкози ;  б) фруктози  ;  в) сахарози

9. Яку структуру мають макромолекули целюлози :

А)лінійну  ;  б)розгалужену  ;   в)просторову?

10. Для добування штучного ацетатного волокна використовують :

А)крохмаль ;  б) целюлозу;  в) сахарозу.

ІІ рівень

 1. Складіть формулу етилового естеру  масляної кислоти , напишіть та назвіть до нього 3 ізомери
 2. За наведеними схемами напишіть рівняння реакцій :

А) метанова  кислота + метанол →

Б) оцтова  кислота + пропанол→

В) глюкоза + арґентум (І) оксид→

Г) метилпропаноат + вода→

3. Вкажіть якісну реакцію на глюкозу  :

А) відновлення глюкози до шестиатомного спирту ;  б) спиртове бродіння;  в)взаємодія глюкози з амоніачним розчином  оксиду арґентуму.

4. Вкажіть , які хімічні властивості підтверджують наявність у глюкозі альдегідної групи :

А)утворення складного естеру ;  б) окиснення купрум (ІІ) гідроксидом ; в)спиртове бродіння.

5. Вкажіть , які хімічні властивості має крохмаль :

А)горіння;  б) гідроліз ; в)реакція «срібного дзеркала»

6. Вкажіть , фрагменти  яких із вказаних  карбонових кислот найчастіше зустрічаються у складі жирів :

А) масляна ;   б) пальмітинова ;  в) лінолева  ;  г) акрилова.

Напишіть їхні молекулярні формули.

7. Напишіть рівняння реакцій  молочного бродіння глюкози.

8. Напишіть рівняння реакцій , за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Вуглекислий газ→ крохмаль → глюкоза → глюконова кислота.

Вкажіть умови їх здійснення.

9. Обчисліть масу срібла , що виділиться при взаємодії 360 г глюкози з амоніачним розчином арґентум (І) оксиду.

10. Обчисліть  масу спирту, яку можна добути  шляхом гідролізу три пальмітину масою 356 г.

ІІІ  рівень

 1. Складіть рівняння послідовних реакцій добування етилового естеру оцтової кислоти , виходячи з етилену.
 2. Вкажіть тригліцериди , які не вступають в реакцію гідрогенізації:

А)три пальмітин ; б)три олеїн ; в)дипальмітиноолеїн ; г)дипальмітиностеарин

 1. Напишіть рівняння реакцій , за допомогою яких  можна здійснити перетворення:

Метан → ацетилен→ ? → оцтова кислота → метилацетат

 1. Скільки  метил форміату можна добути з 4,6 кг мурашиної кислоти і 4 кг спирту, якщо практичний вихід естеру становить 90% від теоретично можливого .
 2. Під час гідролізу жиру масою 222,5 г отримали насичену одноосновну карбонову кислоту масою 213 г і гліцерол. Визначте формулу жиру і назвіть його.
 3. Складіть рівняння реакції гідролізу диолеїностеарину. Назвіть продукти реакції.

7. Як називається речовина  А , яка утворюється в результаті перетворень :

6 Н10О5)n → Х1→ Х2 →А

А)етиловий спирт ;  б)оцтова кислота ; в)дихлороцтова кислота ; г)хлороетан? Наведіть схему перетворень

8. Поясніть ,чому з целюлози добувають волокна , а з крохмалю їх добути неможливо?

9. Обчисліть масу глюкози , що можна добути з 1 т картоплі , що  містить 20 % крохмалю, якщо вихід продукту становлить 70 %.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Дерев'янко Людмила Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
28 серпня 2019
Переглядів
5343
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку