Контрольна робота з теми «Вуглеводні»

Про матеріал
Контрольна робота з теми «Вуглеводні» (9 клас, за новою програмою). Розроблено в 28 варіантах, містить завдання різного рівня складності. Тестові завдання перекликаються. Задачі і рівняння реакцій у всіх варіантах відрізняються числами та речовинами.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

 

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

Відповідь

1. Природнім джерелом вуглеводнів є:

А) Природний газ; Б) Бензин; В) Рослини; Г) Вода.

 

2. Яка з фракцій перегонки нафти має найвищу температуру кипіння?

А) газойлева; Б) лігроїнова; В) гасова; Г) бензинова.

 

3. Позначте правильне твердження щодо ізомерів:

А) мають тотожні властивості; Б) мають різні молекулярні маси;

В) відрізняються за будовою;  Г) мають різні молекулярні формули.

 

4. Позначте загальну формулу алкенів:

А) CnH2n-2;  Б) CnH2n;  В) CnH2n+2;  Г) CnH2n-6

 

5. Позначте назву алкану, що містить чотири атоми Карбону:

А) пентан; Б) тетран; В) бутан; Г) пропан

 

6. Укажіть, до якого типу реакцій належить реакція приєднання галогенів до молекули етину:

а) дегідратація; б) гідрування;  в) гідратація;  г) галогенування.

 

 

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкан, що містить 22 атоми Гідрогену.

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння гексену.

 

 

 

9. Закінчить рівняння:   

С4Н6 + H2 =    

C6H12 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 5 л пропіну?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за повітрям дорівнює 2.

 

 

 

 

 

12. При спалюванні 20 л суміші метану й етану утворилось 24 л вуглекислого газу. Визначте об’ємні частки вуглеводнів у складі суміші.

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

Відповідь

1. Основним компонентом природного газу є:

А)Гас;  Б) Азот;  В) Метан; Г) Етан.

 

2. Яка з речовин не є продуктом переробки нафти:

А) лігроїн; Б) мазут; В) мінеральна вода; Г) гас.

 

3. В органічних сполуках переважає тип зв’язку:

А) Водневий;   Б) Йонний;    В) Ковалентний;    Г) Металічний.

 

4. Позначте загальну формулу насичених вуглевонів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

 

5. Укажіть речовину, що належить до алкенів:

а) С3Н4 ;     б) С3Н6;      в) С5Н10;        г) С4Н8;

 

6. Укажіть пару речовин, реакція між якими не є реакцією приєднання:

а) пропен і водень; б) етилен і хлор; в) етин і водень;  г) пропан і хлор.

 

 

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкен, що містить 18 атомів Гідрогену.

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння гептану.

 

 

 

9. Закінчить рівняння:

С3Н4 + Cl2 =    

C2H4 + HCl =

 

10. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 5л етену?

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 28.

 

 

 

 

 

 

12. На спалювання 40 л суміші пропан I метану витрачено 170 л кисню (н.у.). визначте об’ємний склад вихідної суміші вуглеводнів.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Нафта виявляє такі фізичні властивості:

А) Безбарвна рідина; Б) Рідина темно-фіолетового кольору;

В) Густа оліїста рідина зі специфічним запахом;  Г) Розчинна у воді.

2. Яка з речовин не є продуктом переробки нафти:

А) газойль; Б) спирт; В) мазут; Г) гас.

3. Які з наведених висловів характеризують переважну більшість органічних сполук:

а)складаються з атомів Карбону та Гідрогену; б)тугоплавкі;

в)мають молекулярні решітки;

4. Позначте загальну формулу алкінів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. Укажіть молекулярну формулу пропану:

а) С3Н6;     б) С3Н8 ;       в) С2Н6;       г) СН4.

6. Укажіть зовнішній ефект реакції етену з бромною водою:

а) утворюється фіолетовий осад; б) виділяється бурий газ;

в) розчин бромної води знебарвлюється.

Відповідь

 

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкін, що містить 10 атомів Гідрогену.

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння октану.

 

 

 

9. Закінчить рівняння:  

С4Н10 + Br2 =   

С3Н6 + H2 =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 5 л метану?

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 42.

 

 

 

 

 

12. При спалюванні 10 л пропан-бутанової суміші утворилось 38 л карбон (IV) оксиду. Визначте об’ємні частки газів у суміші.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Основним способом переробки нафти є:

А) Відстоювання; Б) Фракційна перегонка; в) Фільтрування; Г) Випарювання.

2. Визначте при переробці якої сировини виготовляють бензин:

а) вугілля і водню; б) нафти і водню; в) нафти; г) природного газу і вугілля.

3. Позначте групу атомів, що є гомологічною різницею:

А) СН3 ; Б) СН2;  В) СН;  Г) СН4.

4. Позначте загальну формулу алкенів:

А) CnH2n+2; Б) CnH2n; В) CnH2n-2; Г) CnH2n-6

5. Укажіть мономер, що використовується для добування поліетилену:

а) пропен ;   б) метан ;    в) етан ;    г) етен.

6. Укажіть, до якого типу реакцій належить реакція приєднання водню до етену:

а) дегідратація; б) гідрування; в) гідратація;  г) галогенування.

 

Відповідь

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкан, що містить 20 атоми Гідрогену.

 

 

8. Складіть рівняння горіння октену.

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:   

С4Н6 + H2 =    

C6H12 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 3 л бутану?

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за воднем дорівнює 15.

 

 

 

 

 

 

12. Під час згоряння суміші метану і вуглекислого газу об’ємом 20 л витратилось 30 л кисню. Обчисліть вміст вуглекислого газу у складі початкової суміші.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Визначте, що є нафта:

а) водний розчин органічних речовин;    б) суміш продуктів окиснення органічних речовин;

в) суміш високомолекулярних сполук;  г) суміш вуглеводнів.

2. Назвіть один із продуктів переробки вугілля:

А) нафта;  Б) природний газ;  В) кокс;  Г)бензин.

3. Допишіть визначення: «Речовини, які мають однаковий якісний, кількісний склад і молекулярну масу, але різну будову молекул та різні властивості, називають - …»:

   а) ізомери;                 б) гомологи.

4. Позначте загальну формулу алканів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. У молекулі етину між атомами Карбону є:

а) одинарний зв’язок;    б) подвійний зв’язок ; в) потрійний зв’язок.

6. Серед наведених рівнянь вкажіть рівняння реакції галогенування:

   А) С2Н4   +   НСl  →  C2H5Cl;   Б)  С2Н4   +   Н2    →  С2Н6;

   В) С2Н6    →  С2Н4  +  Н2;   Г) С2Н4   +   Cl2   →  С2Н4 Cl2 .

 

Відповідь

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкен, що містить 20 атомів Гідрогену.

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння гептену.

 

 

 

9. Закінчить рівняння:  

С3Н4 + Cl2 =    

C2H4 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 2 л етину?

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 35.

 

 

 

 

 

 

12. Після спалювання 20 л суміші метау і етану утворилось 30 л карбон (IV) оксиду. Визначте склад суміші.

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Визначте при переробці якої сировини виготовляють бензин:

а) нафти б) нафти і водню; в) кам’яного вугілля і водню; г) природного газу і вугілля.

2. Яка з фракцій перегонки нафти має найнижчу температуру кипіння?

А) гас; Б) лігроїн;  В) мазут;  Г) бензин.

3. Укажіть, які хімічні зв’язки утворюються між атомом Карбону та атомами Гідрогену:

   а) подвійні;    б) потрійні;       в) одинарні.

4. Позначте загальну формулу алкінів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n-6; В) CnH2n+2; Г) CnH2n

5. До яких вуглеводнів належить сполука С3Н6:

   А) Алкан;    Б) Алкен;      В) Алкін;        Г) Арен.

6. Серед наведених рівнянь вкажіть рівняння реакції хлорування:

   А) С3Н6   +   НСl  →  C3H7Cl;    Б)  С3Н6   +   Н2    →  С3Н8;

   В) С3Н6    →  С3Н4  +  Н2;    Г) С3Н6    +   Cl2   →  С3Н6 Cl2 .

 

Відповідь

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкін, що містить 12 атомів Гідрогену.

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння декану.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:   

С4Н10 + Br2 =   

С3Н6 + H2 =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 8 л пропіну?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу алкіну, густина пари якого за воднем дорівнює 48.

 

 

 

 

 

12. На спалювання 20 л суміші метану і етану витрачено 65 л кисню (н.у.). Визначте вміст метану в суміші.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Назвіть один із продуктів переробки вугілля:

А)нафта;  Б) природний газ;  В) кокс;  Г)бензин.

2. Основним способом переробки нафти є:

А) Фільтрування; Б) Фракційна перегонка; в) Відстоювання; Г) Випарювання.

3. Укажіть валентність Карбону  в органічних сполуках:

         а) два ;   б) три;   в) чотири;     г) п’ять

4. Позначте загальну формулу алкенів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. Укажіть речовину, що належить до ненасичених вуглеводнів ряду етину (алкінів):

а) С3Н4 ;     б) С3Н8;      в) С5Н10;        г) С4Н8;

6. Укажіть пару речовин, реакція між якими  є реакцією заміщення:

а) пропен і водень; б) етилен і хлор; в) етин і водень;  г) пропан і хлор.

 

Відповідь

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкан, що містить 14 атомів Гідрогену.

 

 

8. Складіть рівняння горіння октану.

 

 

 

9. Закінчить рівняння:   

С4Н6 + H2 =    

C6H12 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 3 л бутану?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за воднем дорівнює 64.

 

 

 

 

 

12. Для повного згоряння суміші метану з етиленом об’ємом 30 л потрібно 70 л кисню. Знайдіть об’єм метану у вихідній суміші, якщо всі виміри проводились за однакових умов.

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Яка з речовин не є продуктом переробки нафти:

А) лігроїн; Б) мазут; В) аміачна вода; Г) гас.

2. Нафта виявляє такі фізичні властивості:

А) Безбарвна рідина; Б) Рідина темно-зеленого кольору;

В) Густа оліїста рідина зі специфічним запахом;  Г) Розчинна у воді.

3. Які особливості будови характерні речовинам гомологічного ряду  алкенів: 

   А) Подвійний зв’язок;       Б) Простий(одинарний) зв’язок;

   В) Потрійний зв’язок;        Г) Ароматичний.

4. Укажіть загальну формулу гомологів метану:

         а) СnH2n+2  б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1               г ) СnH2n  .

5. Укажіть речовину, що належить до насичених вуглеводнів (Алканів):

              а) С3Н4 ;      б) С3Н6;            в) С5Н12;        г) С4Н8

6. Серед наведених рівнянь вкажіть рівняння реакції галогенування:

   А) С2Н4   +   НСl  →  C2H5Cl;   Б)  С2Н4   +   Н2    →  С2Н6;

   В) С2Н6    →  С2Н4  +  Н2;   Г) С2Н4   +   Cl2   →  С2Н4 Cl2 .

Відповідь

 

 

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкен, що містить 12 атомів Гідрогену.

 

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння гептану.

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:  

С3Н4 + Cl2 =    

C2H4 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 2 л етену?

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 35.

 

 

 

 

 

 

12. На суміш етану і етену об’ємом 5 л подіяли воднем об’ємом 2 л. Обчисліть вміст етану у складі початкової суміші.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Яка з фракцій перегонки нафти має найвищу температуру кипіння?

А) газойлева;  Б) лігроїнова;  В) гасова; Г) бензинова.

2. Основним компонентом природного газу є:

А) Метан; Б) Пентан; В) Азот; Г) Етан.

3. Вкажіть алкан, що за нормальних умов – рідина:

   а) С3Н8;             б) С4Н10;                в) С7Н16

4. Укажіть загальну формулу алкенів:

         а) СnH2n+2  б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1               г ) СnH2n

5. У молекулі етану між атомами Карбону є:

а) два подвійні зв’язки ;        б) подвійний зв’язок ;  

в) одинарний зв’язок ;    г) потрійний зв’язок.

6. Укажіть під дією яких умов відбувається реакція заміщення для метану:

а) охолодження; б) каталізатор; в) світло; г) спів

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкін, що містить 14 атомів Гідрогену.

 

Відповідь

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння декену.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:

С4Н10 + Br2 =   

С3Н6 + H2 =

 

10. Який об’єм водяної пари утвориться в результаті згорання 4 л пропану?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 28.

 

 

 

 

 

 

 

12. Суміш етану з етеном об’ємом 200 мл за нормальних умов прореагувала з бромоводнем об’ємом 177 мл. Розрахуйте об’ємні частки газів у суміші.

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Яка з фракцій перегонки нафти має найнижчу температуру кипіння?

А) гасова; Б) лігроїнова;  В) масляна; Г) бензинова.

2. Природними джерелами вуглеводнів є:

А) Природний газ; Б) Бензин; В) Рослини; Г) Вода.

3. Укажіть число можливих структурних формул, що відповідають складу С3Н8:

А) 1; Б) 2;  В) 3; Г) 4.

4. Укажіть загальну формулу алкінів:

         а) СnH2n+2  б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1               г ) СnH2n

5. Укажіть молекулярну формулу пропану:

а) С3Н6;     б) С3Н8 ;       в) С2Н6;       г) СН4

6. Як називається реакція утворення поліетилену:

а) заміщення;  б) полімеризації; в) поліконденсації; г) політрансформації

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкан, що містить 7 атомів Карбону.

 

Відповідь

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння декану.

 

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:

С4Н6 + H2 =    

C6H12 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 3 л бутану?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу алкену, густина пари якого за воднем дорівнює 56.

 

 

 

 

 

 

12. Під час згоряння суміші метану і вуглекислого газу об’ємом 4 л витратилось 6 л кисню. Обчисліть вміст вуглекислого газу у складі початкової суміші.

 

 

 

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Природнім джерелом вуглеводнів є:

А) Рослини; Б) Бензин; В) Природний газ; Г) Вода.

2. Яка з фракцій перегонки нафти має найвищу температуру кипіння?

А) газойлева;  Б) лігроїнова;  В) гасова; Г) бензинова.

3. Позначте правильне твердження щодо ізомерів:

А) мають тотожні властивості; Б) мають різні молекулярні маси;

В) відрізняються за будовою; Г) ізомери не існують.

4. Позначте загальну формулу алкенів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. Позначте назву алкану, що містить чотири атоми Карбону:

А) бутан; Б) метан; В) пентан; Г) пропан

6. Укажіть, до якого типу реакцій належить реакція приєднання брому до молекули етину:

а) бромування; б) гідрування;  в) гідратація;  г) галогенування.

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкан, що містить 12 атомів Гідрогену.

 

Відповідь

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння гексану.

 

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:   

С4Н6 + H2 =    

C6H12 + HCl =

 

10. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 5 л пропіну?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу алкану, густина пари якого за гелієм дорівнює 7,5.

 

 

 

 

 

 

 

12. При спалюванні 10 л суміші метану й етану утворилось 12 л вуглекислого газу. Визначте об’ємні частки вуглеводнів у складі суміші.

 

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Основним компонентом природного газу є:

А) Метан;  Б) Азот;  В) Етин; Г) Етан.

2. Яка з речовин не є продуктом переробки нафти:

А) лігроїн; Б) мазут; В) аміачна вода; Г) гас.

3. В органічних сполуках переважає тип зв’язку:

А) Водневий;   Б) Йонний;    В) Ковалентний;    Г) Металічний.

4. Позначте загальну формулу насичених вуглевонів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. Укажіть речовину, що належить до алкенів:

а) С3Н4 ;     б) С3Н6;      в) С5Н10;        г) С4Н8;

6. Укажіть пару речовин, реакція між якими не є реакцією приєднання:

а) пропен і водень;  б) етилен і хлор; в) етин і водень;  г) пропан і хлор.

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкен, що містить 18 атомів Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння гептану.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:   

С3Н4 + Cl2 =    

C2H4 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 4 л етану?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за гелієм дорівнює 14.

 

 

 

 

 

12. На спалювання 20 л суміші пропан і метану витрачено 85 л кисню (н.у.). визначте об’ємний склад вихідної суміші вуглеводнів.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Нафта виявляє такі фізичні властивості:

А) Прозора рідина; Б) Рідина темно-фіолетового кольору;

В) Густа оліїста рідина зі специфічним запахом;  Г) Розчинна у воді.

2. Яка з речовин не є продуктом переробки нафти:

А) бромна вода; Б) мазут; В) лігроїн; Г) гас.

3. Які з наведених висловів характеризують переважну більшість органічних сполук:

 а)складаються з атомів Карбону та Гідрогену;  б) не горять;

в)мають молекулярні решітки;

4. Позначте загальну формулу алкінів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. Укажіть молекулярну формулу пропану:

а) С3Н6;     б) С3Н8 ;       в) С2Н6;       г) СН4.

6. Укажіть зовнішній ефект реакції етену з бромною водою:

а) утворюється фіолетовий осад; б) виділяється бурий газ; в) розчин бромної води знебарвлюється;

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкін, що містить 16 атомів Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння октену.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:   

С4Н10 + Br2 =   

С3Н6 + H2 =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 5 л етину?

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкінів, густина пари якого за воднем дорівнює 34.

 

 

 

 

 

12. При спалюванні 5 л пропан-бутанової суміші утворилось 19 л карбон (IV) оксиду. Визначте об’ємні частки газів у суміші.

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Основним способом переробки нафти є:

А) Продаж; Б) Фільтрування; в) Фракційна перегонка; Г) Випарювання.

2. Визначте при переробці якої сировини виготовляють бензин:

а) кам’яного вугілля і водню; б) нафти і водню; в) нафти; г) природного газу.

3. Позначте групу атомів, що є гомологічною різницею:

А) СН3 ; Б) СН2;  В) СН;  Г) СН4.

4. Позначте загальну формулу алкенів:

А) CnH2n+2; Б) CnH2n; В) CnH2n-2; Г) CnH2n-6

5. Укажіть мономер, що використовується для добування поліетилену:

а) пропен ;   б) метан ;    в) етан ;    г) етен.

6. Укажіть, до якого типу реакцій належить реакція приєднання водню до етену:

а) дегідратація; б) гідрування; в) гідратація;  г) галогенування.

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкан, що містить 20 атомів Гідрогену.

 

Відповідь

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння нонену.

 

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:

С4Н6 + H2 =    

C6H12 + HCl =

 

10. Який об’єм водяної пари утвориться в результаті згорання 3 л бутану?

 

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за гелієм дорівнює 7,5.

 

 

 

 

 

 

 

12. Під час згоряння суміші метану і вуглекислого газу об’ємом 10 л витратилось 15 л кисню. Обчисліть вміст вуглекислого газу у складі початкової суміші.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Визначте, що є нафта:

а) суміш неорганічних речовин;    б) суміш продуктів окиснення органічних речовин;

в) суміш високомолекулярних сполук;  г) суміш вуглеводнів.

2. Назвіть один із продуктів переробки вугілля:

А) нафта;  Б) природний газ;  В) кокс;  Г)бензин.

3. Допишіть визначення: «Речовини, які мають однаковий якісний, кількісний склад і молекулярну масу, але різну будову молекул та різні властивості, називають - …»:

   а) ізомери;                 б) гомологи.

4. Позначте загальну формулу алканів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. У молекулі етину між атомами Карбону є:

а) потрійний зв’язок;    б) подвійний зв’язок ; в) одинарний зв’язок.

6. Серед наведених рівнянь вкажіть рівняння реакції галогенування:

   А) С2Н4   +   НСl  →  C2H5Cl;   Б)  С2Н4   +   Н2    →  С2Н6;

   В) С2Н6    →  С2Н4  +  Н2;   Г) С2Н4   +   Cl2   →  С2Н4 Cl2 .

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкен, що містить 14 атомів Гідрогену.

 

Відповідь

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння пентину.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:

С3Н4 + Cl2 =    

C2H4 + HCl =

 

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 10 л пропану?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за гелієм дорівнює 17,5.

 

 

 

 

 

 

 

12. Після спалювання 10 л суміші метану і етану утворилось 15 л карбон (IV) оксиду. Визначте склад суміші.

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Визначте при переробці якої сировини виготовляють бензин:

а) нафти б) нафти і водню; в) кам’яного вугілля і водню; г) природного газу і вугілля.

2. Яка з фракцій перегонки нафти має найнижчу температуру кипіння?

А) гасова; Б) лігроїнова;  В) масляна; Г) бензинова.

3. Укажіть, які хімічні зв’язки утворюються між атомом Карбону та 4 атомами Гідрогену:

   а) подвійні;    б) потрійні;       в) одинарні.

4. Позначте загальну формулу алкінів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n-6; В) CnH2n+2; Г) CnH2n

5. До яких вуглеводнів належить сполука С3Н6:

   А) Алкан;    Б) Алкен;      В) Алкін;        Г) Арен.

6. Серед наведених рівнянь вкажіть рівняння реакції гідрування:

   А) С3Н6   +   НСl  →  C3H7Cl;    Б)  С3Н6   +   Н2    →  С3Н8;

   В) С3Н6    →  С3Н4  +  Н2;    Г) С3Н6    +   Cl2   →  С3Н6 Cl2 .

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкін, що містить 8 атомів Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння гексену.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:

С4Н10 + Br2 =   

С3Н6 + H2 =

 

10. Який об’єм водяної пари утвориться в результаті згорання 8 л пропіну?

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 28.

 

 

 

 

 

 

12. На спалювання 10 л суміші метану і етану витрачено 32,5 л кисню (н.у.). Визначте вміст метану в суміші.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Назвіть один із продуктів переробки вугілля:

А)нафта;  Б) природний газ;  В) кокс;  Г)бензин.

2. Основним способом переробки нафти є:

А) Фільтрування; Б) Фракційна перегонка; в) Відстоювання; Г) Випарювання.

3. Укажіть валентність Карбону  в органічних сполуках:

         а) два ;   б) три;   в) чотири;     г) п’ять

4. Позначте загальну формулу алкенів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. Укажіть речовину, що належить до ненасичених вуглеводнів ряду етину (алкінів):

а) С3Н4 ;     б) С3Н8;      в) С5Н10;        г) С4Н8;

6. Укажіть пару речовин, реакція між якими  є реакцією заміщення:

а) пропен і водень; б) етилен і хлор; в) етин і водень;  г) пропан і хлор.

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкан, що містить 14 атоми Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння октану.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:  

С4Н6 + H2 =   

C6H12 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 3 л бутану?

 

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за воднем дорівнює 43.

 

 

 

 

 

 

 

12. Для повного згоряння суміші метану з етиленом об’ємом 15 л потрібно 35 л кисню. Знайдіть об’єм метану у вихідній суміші.

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Яка з речовин не є продуктом переробки нафти:

А) лігроїн; Б) мазут; В) аміачна вода; Г) гас.

2. Нафта виявляє такі фізичні властивості:

А) Безбарвна рідина; Б) Рідина темно-зеленого кольору;

В) Густа оліїста рідина зі специфічним запахом;  Г) Розчинна у воді.

3. Які особливості будови характерні речовинам гомологічного ряду  алкенів: 

   А) Подвійний зв’язок;       Б) Простий(одинарний) зв’язок;

   В) Потрійний зв’язок;        Г) Ароматичний.

4. Укажіть загальну формулу гомологів метану:

         а) СnH2n+2  б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1               г ) СnH2n  .

5. Укажіть речовину, що належить до насичених вуглеводнів (Алканів):

              а) С3Н4 ;      б) С3Н6;            в) С5Н12;        г) С4Н8

6. Серед наведених рівнянь вкажіть рівняння реакції галогенування:

   А) С2Н4   +   НСl  →  C2H5Cl;   Б)  С2Н4   +   Н2    →  С2Н6;

   В) С2Н6    →  С2Н4  +  Н2;   Г) С2Н4   +   Cl2   →  С2Н4 Cl2 .

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкен, що містить 12 атомів Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння гептану.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння: 

С3Н4 + Cl2 =    

C2H4 + HCl =

 

10. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 2 л бутану?

 

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 35.

 

 

 

 

 

 

 

12. На суміш етану і етену об’ємом 10 л подіяли воднем об’ємом 4 л. Обчисліть вміст етану у складі початкової суміші.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Яка з фракцій перегонки нафти має найвищу температуру кипіння?

А) газойлева;  Б) лігроїнова;  В) гасова; Г) бензинова.

2. Основним компонентом природного газу є:

А) Метан; Б) Пентан; В) Азот; Г) Етан.

3. Вкажіть алкан, що за нормальних умов – рідина:

   а) С3Н8;             б) С4Н10;                в) С7Н16

4. Укажіть загальну формулу алкенів:

         а) СnH2n+2  б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1               г ) СnH2n

5. У молекулі етану між атомами Карбону є:

а) два подвійні зв’язки ;        б) подвійний зв’язок ;

в) одинарний зв’язок ;    г) потрійний зв’язок.

6. Укажіть під дією яких умов відбувається реакція заміщення для метану:

а) охолодження; б) нагрівання; в) світло; г) каталізатор

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкін, що містить 14 атомів Гідрогену

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння декену

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:  

С4Н10 + Br2 =   

С3Н6 + H2 =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 4 л етену?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 28.

 

 

 

 

 

 

 

12. Суміш етану з етеном об’ємом 100 мл за нормальних умов знебарвила бромну воду масою 20 г з масовою часткою брому 1,6%. Розрахуйте об’ємні частки газів у суміші.

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Яка з фракцій перегонки нафти має найнижчу температуру кипіння?

А) гас; Б) лігроїн;  В) мазут; Г) бензин.

2. Природними джерелами вуглеводнів є:

А) Рослини; Б) Бензин;  В) Природний газ; Г) Вода.

3. Укажіть число можливих структурних формул, що відповідають складу С3Н8:

А) 1; Б) 2;  В) 3;  Г) 4.

4. Укажіть загальну формулу алкінів:

         а) СnH2n+2  б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1               г ) СnH2n

5. Укажіть молекулярну формулу пропану:

а) С3Н6;     б) С3Н8 ;       в) С2Н6;       г) СН4

6. Як називається реакція утворення поліетилену:

а) заміщення;  б) полімеризації; в) поліконденсації; г) політрансформації

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкан, що містить 7 атомів Карбону.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння нонану.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:  

С4Н6 + H2 =    

C6H12 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 10 л бутену?

 

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за воднем дорівнює 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Під час згоряння суміші метану і вуглекислого газу об’ємом 2 л витратилось 3 л кисню. Обчисліть вміст вуглекислого газу у складі початкової суміші.

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Природнім джерелом вуглеводнів є:

А) Ліс; Б) Бензин; В) Кам’яне вугілля; Г) Вода.

2. Яка з фракцій перегонки нафти має найвищу температуру кипіння?

А) газойлева;  Б) лігроїнова;  В) гасова; Г) бензинова.

3. Позначте правильне твердження щодо ізомерів:

А) мають тотожні властивості; Б) мають різні молекулярні маси;

В) відрізняються за будовою; Г) ізомери бувають лише одного виду.

4. Позначте загальну формулу алкенів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. Позначте назву алкану, що містить чотири атоми Карбону:

А) пентан; Б) метан; В) бутан; Г) пропан

6. Укажіть, до якого типу реакцій належить реакція приєднання галогенів до молекули етину:

а) дегідратація; б) гідрування;  в) гідратація;  г) галогенування.

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкан, що містить 18 атомів Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння декану.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:  

С4Н6 + H2 =    

C6H12 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 5 л пропену?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за повітрям дорівнює 1,035.

 

 

 

 

 

 

12. При спалюванні 5 л суміші метану й етану утворилось 6 л вуглекислого газу. Визначте об’ємні частки вуглеводнів у складі суміші.

 

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Основним компонентом природного газу є:

А)Гас;  Б) Азот;  В) Метан; Г) Етан.

2. Яка з речовин не є продуктом переробки нафти:

А) лігроїн; Б) мазут; В) аміачна вода; Г) гас.

3. В органічних сполуках переважає тип зв’язку:

А) Водневий;   Б) Йонний;    В) Ковалентний;    Г) Металічний.

4. Позначте загальну формулу насичених вуглевонів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. Укажіть речовину, що належить до алкенів:

а) С3Н4 ;     б) С3Н6;      в) С5Н10;        г) С4Н8;

6. Укажіть пару речовин, реакція між якими не є реакцією приєднання:

а) пропен і водень; б) етилен і хлор; в) етин і водень;  г) пропан і хлор.

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкен, що містить 16 атомів Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння гептану.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:  

С3Н4 + Cl2 =    

C2H4 + HCl =

 

10. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 5 л метану?

 

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за гелієм дорівнює 21.

 

 

 

 

 

 

 

12. На спалювання 10 л суміші пропан і метану витрачено 42.5 л кисню (н.у.). визначте об’ємний склад вихідної суміші вуглеводнів.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Нафта виявляє такі фізичні властивості:

А) Безбарвна рідина; Б) Рідина темно-фіолетовго кольору;

В) Густа оліїста рідина зі специфічним запахом;  Г) Розчинна у воді.

2. Яка з речовин не є продуктом переробки нафти:

А) лігроїн; Б) мазут; В) аміачна вода; Г) гас.

3. Які з наведених висловів характеризують переважну більшість органічних сполук:

 а)складаються з атомів Карбону та Гідрогену;  б)тугоплавкі;

в)мають молекулярні решітки;

4. Позначте загальну формулу алкінів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. Укажіть молекулярну формулу пропану:

а) С3Н6;     б) С3Н8 ;       в) С2Н6;       г) СН4.

6. Укажіть зовнішній ефект реакції етену з бромною водою:

а) утворюється фіолетовий осад; б) виділяється бурий газ;

в) розчин бромної води знебарвлюється;

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкін, що містить 10 атомів Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння октину.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:  

С4Н10 + Br2 =   

С3Н6 + H2 =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 5 л етану?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкінів, густина пари якого за воднем дорівнює 34.

 

 

 

 

 

 

 

12. При спалюванні 20 л пропан-бутанової суміші утворилось 76 л карбон (IV) оксиду. Визначте об’ємні частки газів у суміші.

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Основним способом переробки нафти є:

А) Відстоювання; Б) Фракційна перегонка;    В) Фільтрування;      Г) Випарювання.

2. Визначте при переробці якої сировини виготовляють бензин:

а) вугілля і водню; б) нафти і води; в) нафти; г) природного газу і кам’яного вугілля.

3. Позначте групу атомів, що є гомологічною різницею:

А) СН3 ; Б) СН2;  В) СН;  Г) СН4.

4. Позначте загальну формулу алкенів:

А) CnH2n+2; Б) CnH2n; В) CnH2n-2; Г) CnH2n-6

5. Укажіть мономер, що використовується для добування поліетилену:

а) пропен ;   б) метан ;    в) етан ;    г) етен.

6. Укажіть, до якого типу реакцій належить реакція приєднання водню до етену:

а) дегідратація; б) гідрування; в) гідратація;  г) галогенування.

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкан, що містить 20 атоми Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння октену.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:

С4Н6 + H2 =    

C6H12 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 3 л бутину?

 

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за воднем дорівнює 15.

 

 

 

 

 

 

 

12. Під час згоряння суміші метану і вуглекислого газу об’ємом 4 л витратилось 6 л кисню. Обчисліть вміст вуглекислого газу у складі початкової суміші.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Визначте, що є нафта:

а) водний розчин органічних речовин;    б) суміш продуктів окиснення органічних речовин;

в) суміш високомолекулярних сполук;  г) суміш вуглеводнів.

2. Назвіть один із продуктів переробки вугілля:

А) нафта;  Б) природний газ;  В) кокс;  Г)бензин.

3. Допишіть визначення: «Речовини, які мають однаковий якісний, кількісний склад і молекулярну масу, але різну будову молекул та різні властивості, називають - …»:

   а) ізомери;                 б) гомологи.

4. Позначте загальну формулу алканів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. У молекулі етину між атомами Карбону є:

а) потрійний зв’язок;    б) подвійний зв’язок ; в) два подвійні зв’язки.

6. Серед наведених рівнянь вкажіть рівняння реакції галогенування:

   А) С2Н4   +   НСl  →  C2H5Cl;   Б)  С2Н4   +   Н2    →  С2Н6;

   В) С2Н6    →  С2Н4  +  Н2;   Г) С2Н4   +   Cl2   →  С2Н4 Cl2 .

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкен, що містить 20 атомів Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння гептену.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:  

С3Н4 + Cl2 =    

C2H4 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 2 л бутану?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 35.

 

 

 

 

 

 

12. Після спалювання 4 л суміші метану і етану утворилось 6 л карбон (IV) оксиду. Визначте склад суміші.

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Визначте при переробці якої сировини виготовляють бензин:

а) нафти б) нафти і водню; в) кам’яного вугілля і водню; г) природного газу і вугілля.

2. Яка з фракцій перегонки нафти має найнижчу температуру кипіння?

А) гас; Б) лігроїн;  В) мазут;  Г) бензин.

3. Укажіть, які хімічні зв’язки утворюються між атомом Карбону та 4 атомами Гідрогену:

   а) подвійні;    б) потрійні;       в) одинарні.

4. Позначте загальну формулу алкінів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n-6; В) CnH2n+2; Г) CnH2n

5. До яких вуглеводнів належить сполука С3Н6:

   А) Алкан;    Б) Алкен;      В) Алкін;        Г) Арен.

6. Серед наведених рівнянь вкажіть рівняння реакції гідрування:

   А) С3Н6   +   НСl  →  C3H7Cl;    Б)  С3Н6   +   Н2    →  С3Н8;

   В) С3Н6    →  С3Н4  +  Н2;    Г) С3Н6    +   Cl2   →  С3Н6 Cl2 .

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкін, що містить 12 атомів Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння декану.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:

С4Н10 + Br2 =   

С3Н6 + H2 =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 8 л пропіну?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 28.

 

 

 

 

 

 

 

12. На спалювання 4 л суміші метану і етану витрачено 13 л кисню (н.у.). Визначте вміст метану в суміші.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Назвіть один із продуктів переробки вугілля:

А)нафта;  Б) природний газ;  В) кокс;  Г)бензин.

2. Основним способом переробки нафти є:

А) Фільтрування; Б) Фракційна перегонка; в) Відстоювання; Г) Випарювання.

3. Укажіть валентність Карбону  в органічних сполуках:

         а) два ;   б) три;   в) чотири;     г) п’ять

4. Позначте загальну формулу алкенів:

А) CnH2n-2; Б) CnH2n; В) CnH2n+2; Г) CnH2n-6

5. Укажіть речовину, що належить до ненасичених вуглеводнів ряду етину (алкінів):

а) С3Н4 ;     б) С3Н8;      в) С5Н10;        г) С4Н8;

6. Укажіть пару речовин, реакція між якими  є реакцією заміщення:

а) пропен і водень; б) етилен і хлор; в) етин і водень;  г) пропан і хлор.

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкан, що містить 14 атоми Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння октину.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:

С4Н6 + H2 =    

C6H12 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 3 л бутану?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за повітрям дорівнює 1,035.

 

 

 

 

 

 

12. Для повного згоряння суміші метану з етиленом об’ємом 3 л потрібно 7 л кисню. Знайдіть об’єм метану у вихідній суміші.

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Яка з речовин не є продуктом переробки нафти:

А) лігроїн; Б) мазут; В) аміачна вода; Г) гас.

2. Нафта виявляє такі фізичні властивості:

А) Безбарвна рідина; Б) Рідина темно-зеленого кольору;

В) Густа оліїста рідина зі специфічним запахом;  Г) Розчинна у воді.

3. Які особливості будови характерні речовинам гомологічного ряду  алкенів: 

   А) Подвійний зв’язок;       Б) Простий(одинарний) зв’язок;

   В) Потрійний зв’язок;        Г) Ароматичний.

4. Укажіть загальну формулу гомологів метану:

         а) СnH2n+2  б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1               г ) СnH2n  .

5. Укажіть речовину, що належить до насичених вуглеводнів (Алканів):

а) С3Н4 ;      б) С3Н6;            в) С5Н12;        г) С4Н8

6. Серед наведених рівнянь вкажіть рівняння реакції галогенування:

   А) С2Н4   +   НСl  →  C2H5Cl;   Б)  С2Н4   +   Н2    →  С2Н6;

   В) С2Н6    →  С2Н4  +  Н2;   Г) С2Н4   +   Cl2   →  С2Н4 Cl2 .

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкен, що містить 12 атомів Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння октану.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:

С3Н4 + Cl2 =    

C2H4 + HCl =

 

10. Який об’єм кисню витратиться в результаті згорання 2 л етану?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 35.

 

 

 

 

 

12. На суміш етану і етену об’ємом 15 л подіяли воднем об’ємом 6 л. Обчисліть вміст етану у складі початкової суміші.


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Яка з фракцій перегонки нафти має найвищу температуру кипіння?

А) газойлева;  Б) лігроїнова;  В) гасова; Г) бензинова.

2. Основним компонентом природного газу є:

А) Метан; Б) Пентан; В) Азот; Г) Етан.

3. Вкажіть алкан, що за нормальних умов – рідина:

   а) С3Н8;             б) С4Н10;                в) С7Н16

4. Укажіть загальну формулу алкенів:

         а) СnH2n+2  б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1               г ) СnH2n

5. У молекулі етану між атомами Карбону є:

а) два подвійні зв’язки ;        б) подвійний зв’язок ;     в) одинарний зв’язок ;    г) потрійний зв’язок.

6. Укажіть під дією яких умов відбувається реакція заміщення для метану:

а) охолодження; б) каталізатор; в) світло; г) спів

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкін, що містить 14 атомів Гідрогену.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння гептену.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:

С4Н10 + Br2 =   

С3Н6 + H2 =

 

10. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 11л пропену?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 28.

 

 

 

 

 

 


12. Суміш етану з етеном об’ємом 40 мл за нормальних умов знебарвила бромну воду масою 8 г з масовою часткою брому 1,6%. Розрахуйте об’ємні частки газів у суміші.

 

 


Контрольна робота № 2

з хімії, тема «Вуглеводні»

учня ___ класу

  

П.І.____________________

 

(1-6=3; 7-9=3; 10-11=3, 12=3)

1. Яка з фракцій перегонки нафти має найнижчу температуру кипіння?

А) гас; Б) лігроїн;  В) мазут; Г) бензин.

2. Природними джерелами вуглеводнів є:

А) Природний газ; Б) Бензин; В) Рослини; Г) Вода.

3. Укажіть число можливих структурних формул, що відповідають складу С3Н8:

А) 1; Б) 2;  В) 3; Г) 4.

4. Укажіть загальну формулу алкінів:

         а) СnH2n+2  б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1               г ) СnH2n

5. Укажіть молекулярну формулу пропану:

а) С3Н6;     б) С3Н8 ;       в) С2Н6;       г) СН4

6. Як називається реакція утворення поліетилену:

а) заміщення;  б) полімеризації; в) поліконденсації; г) політрансформації

7. Запишіть молекулярну формулу та назвіть алкан, що містить 7 атомів Карбону.

Відповідь

 

 

 

 

 

 

8. Складіть рівняння горіння декану.

 

 

 

 

 

 

9. Закінчить рівняння:

С4Н6 + H2 =    

C6H12 + HCl =

 

10. Який об’єм вуглекислого газу утвориться в результаті згорання 15л бутану?

 

 

 

 

 

11. Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за воднем дорівнює 29.

 

 

 

 

 

 

 

12. Під час згоряння суміші метану і вуглекислого газу об’ємом 12 л витратилось 18 л кисню. Обчисліть вміст вуглекислого газу у складі початкової суміші.

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
1.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Рибалко Людмила Петрівна
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
doc
Додано
9 березня 2021
Переглядів
5170
Оцінка розробки
1.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку