5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Контрольна робота з теми «Загальна характеристика неметалів. Алотропія. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном»

Про матеріал
Контрольна робота з теми «Загальна характеристика неметалів. Алотропія. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном» (рівень стандарту)
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми «Загальна характеристика неметалів. Алотропія. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном»      11клас

 

Варіант І

1. Амоніак – це:

А.кислота   Б. основа    В. амфотерна сполука   Г.всі відповіді правильні

2. Неметали в хімічних реакціях:   А.відновники          Б. окисники   В.окисники і відновники       Г.не змінюють ступінь окиснення

3. По групах неметалічні властивості:      А.збільшуються 

Б. зменшуються     В. не змінюються       Г. змінюються неоднозначно

4. Алотропних модифікацій не утворює:

     А. Сульфур     Б. Оксиген       В. Карбон       Г. Хлор

 

5. Розташуйте хімічні елементи в порядку збільшення радіусів атомів:

 А. Оксиген      Б. Бор      В. Флуор       Г. Нітроген

 

6. Установіть відповідність між формулою частинки та її назвою:

     1.   NH4+                                          А.  молекула  азоту

     2.   N2                                              Б.   молекула амоніаку

     3.   NH3                                           В.   атом Нітрогену

     4.    H3O+                                         Г.   йон гідроксонію                                                

                                                             Д.  йон амонію

 

7. Доповніть речення:   Алотропія – це ______ .

8. Опишіть фізичні властивості білого фосфору.

9. Напишіть рівняння хімічних реакцій. Дайте назви продуктів реакції.

А. Na + S     Б. HCl + Mg(OH)2     В.  NH3 + H2CO3     Г. P + O2

10. Сірка масою 3,2 г повністю згоріла в атмосфері кисню. Обчисліть об’єм газу (н.у.), що утворився.

11. Складіть електронний баланс, визначте окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення. Урівняйте рівняння.  

          P + HNO3 = H3PO4 + NO2 + H2O

12. Обчисліть масу амоніаку, який можна добути з азоту об’ємом 448 л (н.у.), якщо вихід продукту реакції від теоретично можливого складає 62,5%.

 

 

 

Контрольна робота з теми «Загальна характеристика неметалів. Алотропія. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном»      11клас

 

Варіант ІІ

1.Розчин хлороводню у воді – це:       А. кислота      Б. основа

         В. амфотерна основа        Г. усі відповіді правильні

2. По періодах неметалічні властивості:   А. збільшуються

   Б. зменшуються    В. не змінюються     Г. змінюються неоднозначно

3. Серед формул простих речовин – неметалів H2, Br2, Cl2, I2, S8, O3 переважають формули:     А. газів        Б. рідин       В. твердих речовин 

                                            Г. однаково газів і рідин

4. Який мінерал найтвердіший у природі ?

         А.  графіт    Б. кварц      В. алмаз       Г. граніт

 

5. Розташуйте хімічні елементи в порядку посилення електронегативності:    А. Хлор      Б. Іод      В. Флуор       Г. Бром

 

6. Встановіть відповідність між елементами та їх властивостями

       1.  Сірка                                А. отруйний газ

       2. Хлор                                Б. бура отруйна рідина

       3. Бром                                 В. не змочується водою

       4. Йод                                   Г. фіолетові   кристали

                                                     Д. газ із запахом тухлих яєць

 

7. Доповніть речення:  Явище адсорбції – це ________.

8. Опишіть фізичні властивості алмазу.

9. Напишіть рівняння хімічних реакцій. Дайте назви продуктів реакції.

А.  Mg + N2     Б.  NH3 + H2SO4     В.  H2S + KOH      Г.  N2 + O2

10.  Яка маса амоній хлориду утвориться в результаті реакції між 112 л амоніаку і гідроген хлоридом?

11. Складіть електронний баланс, визначте окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення. Урівняйте рівняння.   

         HNO3 + H2S = H2SO4 + NO + H2O

12. При взаємодії сірки масою 144 г з воднем було одержано гідроген сульфід об’ємом 75,6 л (н.у.). Обчисліть об’ємну частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.               

 

Контрольна робота з теми «Загальна характеристика неметалів. Алотропія. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном»      11клас

 

Варіант ІІІ

1.Хлор – це:    А. темно-бура рідина  Б. яскраво – жовта тверда речовина   В. жовто-зелений газ        Г. темно-фіолетові кристали

2. Здатність до адсорбції має: А. сірка  Б. фосфор   В. вугілля    Г. цинк

3. Формула фосфіну:  А.PH2     Б.HP     В.P     Г.PH3

4.Позначте назву алотропної видозміни Сульфуру, що характеризується високою еластичністю:  А. моноклінна  сірка      Б. Ромбічна сірка 

             В. Кристалічна сірка         Г. Пластична сірка

 

5. Розташуйте речовини у порядку збільшення активності взаємодії з воднем:   А. фтор  Б. йод   В. бром  Г. хлор

 

6. Установіть відповідність між алотропною модифікацією та виглядом простої речовини

      1. білий фосфор            А. порошок темно-коричневого кольору

      2. червоний фосфор     Б. кристалічна речовина лимонно-жовтого 

                                                    кольору

      3. озон                            В. газ без кольору і запаху

      4. кисень                        Г. воскоподібна речовина з часниковим

                                                      запахом

                                             Д. газ блакитного кольру із запахом свіжості

 

7. Доповніть речення:    Хлоридна кислота – це ______ .

8. Опишіть фізичні властивості графіту.

9. Напишіть рівняння хімічних реакцій. Дайте назви продуктів реакції.   А. Al + C        Б. NH3 + H3PO4        В. Fe3O4 + C          Г.  C + H2

10. Амоніак об’ємом 11,2 л (н.у.) пропустили через розчин нітратної кислоти. Обчисліть масу солі, яка утворюється.

11. Складіть електронний баланс, визначте окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення. Урівняйте рівняння.

    Si + NaOH + H2O → Na2SiO3 + H2

12. При взаємодії магнію з киснем було здобуто магній оксид масою 18, 4 г , причому масова частка виходу продукту реакції склала 92%. Визначте, яку масу магнію було взято для реакції.

  

Контрольна робота з теми «Загальна характеристика неметалів. Алотропія. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном»      11клас

 

Варіант ІV

1. Позначте колір лакмусу у водному розчині амоніаку: 

     А. червоний       Б. синій       В. жовтий        Г. Фіолетовий

2. Укажіть причину, завдяки якій алмаз має високу твердість:

       А. складається із атомів Карбону    Б. має атомну кристалічну гратку 

       В. не має забарвлення                Г. має високу температуру плавлення

3. Формула сполуки з Гідрогеном атомів елемента з протонним числом 15 становить:     А. RH3       Б. RH4       В. HR       Г. H2R

4. Крихкою речовиною темно-сірого кольору з металічним блиском є:  А. силіцій     Б.  сірка      В. графіт       Г. фосфор

 

5. Розташуйте атоми хімічних елементів у порядку посилення окиснювальних властивостей:

    А. Нітроген     Б. Оксиген       В. Бор      Г. Карбон

 

6. Установіть відповідність між формулою частинки та її назвою:

    1.   NH4+                                         А.  молекула  азоту

    2.   H3O+                                         Б.   молекула водню

    3.   H2                                              В.   йон Гідрогену

    4.   H+                                              Г.   йон амонію

                                                            Д.  йон гідроксонію

 

7. Доповніть речення:   Алотропні видозміни - це ________.

8. Опишіть фізичні властивості озону.

9. Напишіть рівняння хімічних реакцій. Дайте назви продуктів реакції.

А. Al + S       Б. FeO + C      В. NH3 + HNO3       Г. P + Cl2

10. Який обєм амоніаку (н.у.) має вступити в реакцію із сульфатною кислотою, щоб утворилось 33 г амоній сульфату?

11. Складіть електронний баланс, визначте окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення. Урівняйте рівняння. 

       P + H2SO4 = H3PO4 + SO2 + H2O

12. Обчисліть об’єм амоніаку (н.у.), який можна одержати з азоту об’ємом 0,68 л і достатньої кількості водню, якщо вихід амоніаку становить 43 %.

 

Контрольна робота з теми «Загальна характеристика неметалів. Алотропія. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном»      11клас

Варіант V

 1. Позначте просту речовину, що проявляє здатність утримувати частинки іншої речовини.

А. бром     Б. фосфор     В. вугілля     Г. сірка

2. Атоми неметалічних елементів під час сполучення з Гідрогеном виступають як:     А. відновники         Б. окисники  

      В. окисники і відновники        Г. не змінюють ступінь окиснення

3. Для виробництва сірників використовують алотропну видозміну Фосфору:

А. білий фосфор   Б. червоний фосфор   В. чорний фосфор    Г. фосфін

4. Позначте прості речовини, що є алотропними модифікаціями одного елемента.      А. сірка, сульфур(ІV)оксид        Б. алмаз, фулерен  

     В. бор, бороксид         Г. карбон, карбон(ІV)оксид

 

5. Розташуйте хімічні елементи в порядку посилення електронегативності:   А. Оксиген    Б. Нітроген   В. Флуор    Г. Карбон

 

6. Установіть відповідність між назвою неметалу та його застосуванням.

 1. сірка                     А. виготовлення інструментів для різання скла

 2. азот                      Б. виробництво гуми

 3. алмаз                     В. дезінфекційний засіб

 4. хлор                      Г. у сірниковій промисловості

                                  Д. холодоагент

7.  Доповніть речення:  В періоді зі збільшенням зарядів атомних ядер  здатність приєднувати електрони зростає, тому що ________

8. Опишіть фізичні властивості кристалічної сірки.

9. Напишіть рівняння хімічних реакцій. Дайте назви продуктів реакції.

А. Si + H2        Б.  Li + N2      В. HCl + AgNO3     Г.  NH3 + HPO3

10.Обчисліть обєм водню, який прореагував з хлором, якщо утворився хлороводень обємом 5,6 л  (н.у.)

11. Складіть електронний баланс, визначте окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення. Урівняйте рівняння.

      C + H2SO4 = H2O + SO2 + CO2

12. В результаті взаємодії 55,5 г кальцій гідроксиду з амоній хлоридом одержали 15 г амоніаку. Обчисліть масову частку виходу амоніаку від теоретично можливого.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Назаренко Ирина
  Дякую. Дуже допомогли
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Колодій Надія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Вахно Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Яців Олександра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Дюкова Олена Юріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Іващенко Любов Іванівна
  Дякую за чудово підібрані, різнопланові завдання, широку варіативність. Ваша розробка стала дуже в пригоді. Творчих вам звершень, всіляких гараздів.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
docx
Додано
13 грудня 2019
Переглядів
10769
Оцінка розробки
4.9 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку