26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Контрольна робота з теми "Загальні відомості про неметали V, ІV груп та їхні сполуки".

Про матеріал
Контрольна робота складається з 4 варіантів. Використовувати для перевірки компетентностей учнів, які вивчають хімію на рівні стандарту.
Перегляд файлу

Тема 5. Загальні відомості про неметали V, ІV груп та їхні сполуки.

 

Варіант 1.

Рівень І

1. Яка алотропна модифікація Фосфору має наступні фізичні властивості: безбарвний, воскоподібний, на світлі швидко жовтіє, нерозчинний у воді, отруйний?

А білий;          Б червоний;          В чорний;          Г металічний.

2. Виберіть продукт, який утвориться при взаємодії розведеної нітратної кислоти з важкими металами.

А N2;          Б NH4NO3;          В NO2;          Г NO.

3. Оберіть рівняння реакції, у якій Карбон виступає окисником.

А FeO + C → Fe + CO;         

Б C + 2H2 → CH4;         

В C + H2O → CO + H2;         

Г CO2 + C → 2CO.

Рівень ІІ

4. Уважно розгляньте перетворення:

Х+                                Х+                                                     

Na3PO4 ← Na2CO3 ← NaHCO3 → CO2 → MgCO3.

2                                    1                                      3                        4

    Установіть відповідність між номерами реакцій та невідомими речовинами (А-Д), які потрібно поставити замість букви Х.

А MgO;          Б NaOH;          В HNO3;          Г CaO;         Д H3PO4.

5. Установіть послідовність збільшення ступеню окиснення Нітрогену в сполуках:

А азот;       Б амоніак;       В нітритна кислота;        Г калій нітрат.

 

Рівень ІІІ

6. Напишіть електронну та графічну електронну формули Карбону. Вкажіть його можливі валентності.

7. Допишіть продукти реакції: Ag + HNO3(конц.) → . Розставте коефіцієнти, використовуючи метод електронного балансу. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів реагентів реакції.

 

Рівень ІV

8. Фосфор(V)оксид масою 36 г обробили розчином калій гідроксиду масою 300 г, в якому масова частка КОН 16%. Знайдіть масу солі, що утворилась в результаті реакції.

9. При підвищеному вмісті чадного газу у повітрі людина може знепритомніти або навіть померти. Поясніть,чому таке повітря не шкодить комахам.

 

Варіант 2.

Рівень І

1. Виберіть найвищу валентність Нітрогену:

А V;          Б IV;          В III;          Г II.

2. Скороченим йонним рівнянням реакції обміну між кальцій нітратом і натрій ортофосфатом є:

А 3Ca2+ + 2PO43- ↔ Ca3(PO4)2;         

Б 3Ca2++ Na3PO4 ↔ 3Na+ + Ca3(PO4)2;                   

В Ca2+ + 2NO3- ↔ Ca(NO3)2;         

Г 3Ca(NO3)2 + 2PO43- ↔ Ca3(PO4)2 + 6NO3-.

3. Яка алотропна модифікація Фосфору має молекулярну кристалічну ґратку?

А металічний;          Б червоний;          В чорний;          Г білий.

 

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між відповідність між речовиною та її відносною густиною за воднем.

1 NH3;                   А 8;                                                     

2 PH3;                    Б 8,5;                         

3 SiH4;                   В 16;                         

4 CH4.                    Г 17;                       

                              Д 32.                       

5. Установіть послідовність використання процесів і речовин під час здійснення ланцюжка перетворень

1                   2                                      3                               4           

амоніак → азот→ алюміній нітрид → амоніак → нітроген(ІІ)оксид.

А нагрівання, алюміній;         

Б кисень, каталізатор;         

В купрум(ІІ)оксид;         

Г нагрівання, вода.

 

Рівень ІІІ

6. Напишіть електронну та графічну електронну формули Силіцію. Вкажіть його можливі валентності.

7. Допишіть продукти реакції: Нg + HNO3(розб.) → . Розставте коефіцієнти, використовуючи метод електронного балансу. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів реакції.

 

Рівень ІV

8. Мідні ошурки масою 16 г помісити у концентровану нітратну кислоту масою 95 г. Яка маса солі утвориться в результаті цієї реакції, якщо вихід продукту реакції становить 75% від теоретично можливого?

9. Візьмемо щипцями чи мокрою тканиною шматок фосфору і напишемо на стіні кілька слів. Цей напис світитиметься у темряві, якщо його протерти сухою тканиною.

    Про яку алотропну модифікацію Фосфору йде мова? Які його фізичні та хімічні властивості описані? Напишіть можливі рівняння реакцій.

 

Варіант 3.

Рівень І

1. Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.

І. Фосфоритне борошно є продуктом переробки кісток домашньої худоби.

ІІ. Фосфоритне борошно повільно розчиняється в ґрунті, що забезпечує його тривалу дію.

А правильне лише І;         

Б правильне лише ІІ;         

В обидва правильні;         

Г немає правильних.

2. Про яку алотропну модифікацію Карбону йде мова: жирний на дотик, має металічний блиск, проводить електричний струм, складається з окремих лусочок, є найстійкішою модифікацією?

А алмаз;          Б графіт;          В карбін;          Г графен.

3.Виберіть кислоту, під час взаємодії якої з металами не виділяється водень:

А хлоридна;       Б сульфатна;       В нітратна;      Г ортофосфатна.

 

Рівень ІІ

4.Установіть відповідність між назвою та формулою солі.

1 натрій гідрогенортофосфат;             А Ca(H2PO4)2;                                                     

2 натрій гідрогенортофосфат;             Б Na2HPO4;                         

3 кальцій ортофосфат;                         В Ca3(PO4)2;                         

4 кальцій дигідрогенортофосфат.       Г NaH2PO4;                       

                                                               Д CaHPO4.                       

5. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень від N+5 до N-3.

А NO2;          Б NH3;          В HNO3;          Г N2.

 

Рівень ІІІ

6. Напишіть електронну та графічну електронну формули Нітрогену. Вкажіть його можливі валентності.

7. Допишіть продукти реакції: Са + HNO3(конц.) → . Розставте коефіцієнти, використовуючи метод електронного балансу. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів продуктів реакції.

 

Рівень ІV

8. Який об’єм карбон(ІІ)оксиду (н.у.) можна добути з 52 г вугілля, в якому масова частка негорючих домішок становить 6%?

9. Нітратна кислота сильно окиснює багато органічних речовин, наприклад корок і гуму. Шкіра при потраплянні на неї нітратної кислоти стає темно-жовтого кольору. Використовуючи знання з органічної хімії, поясніть це явище.

 

Варіант 4.

Рівень І

1. Виберіть рядок сполук, в яких ступінь окиснення Фосфору однаковий:

А H3PO4, PH3, Na3PO4;         

Б Mg3(PO4)2, H3PO4, K3PO4;         

В Na3PO4, PH3, Ca3(PO4)2;         

Г K3PO4, P2O3, Mg3(PO4)2.

2. Виберіть головні поживні елементи, які необхідні для нормального росту рослин:

А Fe, Zn, Mn;         

Б C, O, H;         

В N, P, K;         

Г Ca, Mg, Na.

3. Вкажіть неотруйні гази:

А NO, N2O, F2;         

Б Cl2, CO, NO2;         

В N2, O2, H2;         

Г NH3, H2S, HCl.

 

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між частинкою та речовиною,  якій вона належить.

1 N0 ;                        А NO2;                                                     

2 N-3;                        Б N2;                         

3 N+2 ;                     В HNO3;                         

4 N+4 .                     Г NO;                       

                               Д NH3.                       

5. Установіть послідовність використання процесів і речовин під час здійснення ланцюжка перетворень

 1                           2                     3                              4

 (NH4)2SO4NH4ClNH3NH4OHCH3COONH4.

А вода;         

Б барій хлорид;         

В оцтова кислота;         

Г нагрівання і гашене вапно.

 

Рівень ІІІ

6. Напишіть електронну та графічну електронну формули Фосфору. Вкажіть його можливі валентності.

7. Допишіть продукти реакції: Sn + HNO3(розб.) → . Розставте коефіцієнти, використовуючи метод електронного балансу. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів лівої частини реакції.

 

Рівень ІV

8. Фосфорит масою 300 г з масовою часткою Ca3(PO4)2 60% прореагував із сульфатною кислотою. Утворилася ортофосфатна кислота з масовою часткою виходу 90%. Визначте масу добутої кислоти.

9. Самородне золото є природним твердим розчином срібла (до 43 %) в золоті, який містить домішки заліза та міді. Запропонуйте спосіб виділення чистого золота. напишіть необхідні рівняння реакцій.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
14 листопада 2020
Переглядів
209
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку