Контрольні роботи 8 клас (нова програма)

Про матеріал
Контрольні роботи з курс хімії 8 класу для 12річної загальноосвітньої школи (нова програма), які стануть необхідними при проведенні контролю знань та умінь учнів.
Перегляд файлу

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва   ( I частина)

Контрольна робота №1

Варіант 1

1 рівень

 1. Укажіть елемент головної підгрупи ІІ групи 3-го періоду:

а) В                  б) Si                   в) Mg                г)AI

      2.  Укажіть заряд ядра атома Магнію:

            а) + 24                 б) -12                  в) +12                г) 0

       3. Укажіть кількість електронів у атомі Нітрогену:

             а) 14                  б) 7                   в) 11                г) 10

2 рівень

 1. Укажіть рядок, який містить елементи, подібні за властивостями:

а) N,O,F                  б) F,CI,Br        в) CI,Mg,Te              г) Li,C,N

       2. Укажітьномер групи елементів, формула вищих оксидів яких -R2О:

           а) I            б)II         в) IІІ           г) IV

         3. Позначте, у якому випадку спостерігається послаблення металічних властивостей елементів:         

 а) Li-Na-K                  б) N-P-As                  в) Na-Mg-AI                г)Si- AI-Mg

3 рівень

          1.Установіть відповідність елементів їх положенню у періоді, підгрупі, групі:

                                                       Період                  Підгрупа, група

               А. Кальцій                    1. 2               І. Головна підгрупа ІІ групи

               Б. Хлор                         2. 3               ІІ. Побічна підгрупа ІІ групи

                                                     3. 4               ІІІ. Головна підгрупа VII групи

                                                                           ІV.Побічна підгрупа VII групи

            2. Укажіть кількість частинок у ядрі атома Феруму:

                а) 25 нейтронів і 30 протонів               б) 56 нейтронів і 26 протонів

                в) 26 протонів і 30 нейтронів                г) 30 протонів і 26 нейтронів

            3. Складіть формулу леткої сполуки Фосфору з Гідрогеном. Обчисліть масову частку Фосфору в ній (%).

 

4 рівень

 1. Елемент розміщується в ІІ групі періодичної системи хімічних елементів. Масова частка Гідрогену в гідраті його оксиду становить 1,17%. Назвіть елемент, вкажіть його протонне число.
 2. Елемент розміщується в V групі періодичної системи й  утворює вищий оксид, відносна молекулярна маса якого становить 142. Назвіть елемент, напишіть формулу оксиду та гідроксиду. Поясніть будову атома.
 3. До розчину натрій сульфату масою 250 г з масовою часткою солі 20% долили воду масою 150 г. Обчисліть масову частку речовини в новоутвореному розчині.

 

 

 

           Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.(ІІ)

Контрольна робота №2

Варіант 1

 рівень 1

 1. Позначте рядок, у якому записані елементи лише 2-го періоду:

а) Zn, Be, Ca        б) Mg, Zn, O          в) Li, Be, O          г) C, O, Si

       2. Укажіть протонне число хімічного елемента, розташованого в VI групі 3 періоду:

              а) 16             б) 21            в) 32            г) 81

       3. Укажіть елемент, який має максимальне значення валентності ІV:

              а) Хлор        б) Селен           в) Силіцій             г) Гелій

рівень 2    

 1. Укажіть кількість р-електронів в атомі Сульфуру:

а) 5            б) 6            в) 8           г) 10

       2. Укажіть пару протонних чисел елементів, атоми яких мають однакову кількість електронних шарів:

             а) 10 і 11         б) 18 і 20           в) 12 і14           г) 36 і 37

        3. Укажіть елемент, атом якого має на 4 електрони менше, ніж атом Силіцію:

              а) Хлор           б) Неон             в) Магній           г) Натрій

рівень 3

 1. Установіть послідовність зменшення активності металічних елементів:

а) Cu                б) Na              в) Zn             г) Ag

           2. Установіть відповідність між електронними конфігураціями та назвами елементів:

                  1.  …3s23p2                                                         А. Натрій

                  2.  …3s23p6                                                         Б. Хлор

                  3. 1s22s22p63s23p5                                               В. Аргон

                  4. 1s22s22p63s1                                                     Г. Селен

                                                                                               Д. Силіцій

           3. Елемент R розміщений у ІІІ групі 3 періоду. Назвіть елемент, складіть формулу його оксиду та обчисліть масову частку цього елемента в оксиді.

рівень 4

 1. В атомі деякого елемента  на 4 електрони більше, ніж у йоні F-. Напишіть електронну та графічну формули цього елемента.
 2. Елемент R розміщений в головній підгрупі І групи . Утворює  оксид, масова частка Оксигену в якій становить 25,8%. Назвіть елемент, обчисліть формульну масу його оксиду.
 3.  Елемент розміщений в VI групі періодичної системи. У леткій сполуці з Гідрогеном його масова частка становить 94,12%. Назвіть елемент. Запишіть формулу його вищого оксиду і гідрату оксиду, вкажіть їх характер.

 

 

                                      Хімічний зв'язок і будова речовини

Контрольна робота №3

Варіант 1

рівень 1

 1. Укажіть найбільш електронегативний елемент:

а)  О              б) СІ             в) F                г) N

          2. Укажіть речовину з  неполярним ковалентним зв’язком :

                а) вода          б) кисень        в) алюміній оксид        г) карбон (ІV) оксид

          3.Укажіть ступінь окиснення Барію у сполуках:

                 а) -2              б) +2          в) -1          г) +1

рівень 2

 1. Укажіть пару елементів, атоми яких можуть утворювати тільки катіони:

     а) H, S          б) H, Br         в) C, Na         г) Ca,

         2.Позначте число спільних електронних пар у молекулі амоніаку(NH3):

                    а)1          б)  2         в)3        г) 4

          3. Укажіть електронну формулу йона АІ3+:

                     а) 1s22s22p63s1           б) 1s22s22p63s2           в) 1s22s22p6             г) 1s22s22p6  3s23p4

рівень 3

          1.Установіть відповідність між типами кристалічних граток та фізичними властивостями    речовин:

             А атомна                        1 мають невелику твердість,леткі

             Б молекулярна               2 не розчиняються у жодних розчинниках

             В йонна                           3 досить висока tплав. І ще вища tкип

                                                      4 мають металічний блиск

             2. Укажіть ступені окиснення елементів у сполуках:

               MnO2, K3PO4, Ca(OH)2, HNO3

         3.Поясніть утворення хімічного зв’язку  в речовинах, що зображені формулами:

СІ2 , Н2О. Позначте утворення спільних електронних пар у молекулах.

рівень 4

 1. Складіть формули сполук за відомими ступенями окиснення елементів:

а) Натрію з Нітрогеном      б) Карбону з Силіцієм

в) Барію з Гідрогеном         г) Кальцію з Фосфором

          2. Напишіть рівняння, що лежать в основі схеми:

               Н2О→ А → СО2→Б             Укажіть тип реакцій.

3.Елемент утворює вищий оксид складу –ЕО2. Масова частка Оксигену у ньому становить 53,3%. Знайдіть елемент і його масову частку у леткій сполуці з Гідрогеном.

 

Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.

Контрольна робота №4

Варіант 1

рівень 1

         1. Стала Авогадро NА – це число структурних частинок( атомів,молекул,йонів), які містяться в … речовини:

            а) 1г               б) 1 моль           в) 1см3          г) 1 кг

     2. За нормальних умов 1 моль будь-якого газу займає об’єм …

            а) 10л              б) 1л          в)11,2л          г) 22,4л

     3. Укажіть молярну масу Натрію:

            а) 11г/моль         б) 23г/моль           в) 48г/моль           г) 22,4г/моль

рівень 2

 1. Маса карбон (ІV) оксиду ( СО2) дорівнює 44г. Укажіть кількість речовини цього оксиду:

а) 0,1 моль        б) 0,4 моль          в) 1 моль           г) 4,4 моль

       2. Обчисліть і позначте масу ферум (ІІІ) оксиду (Fе2О3) в 0,1 моль цієї сполуки:

             а) 8г                    б) 16г                   в) 3,2г                г) 4,8г

       3. Обчисліть і позначте об’єм, який за( н. у.) займає 2 моль водню:

             а) 2л                    б) 11,2л               в) 44,8л              г) 22,4л

рівень 3

 1. Обчисліть масу калій гідроксиду КОН кількістю речовини 1,5 моль.
 2. Установіть відповідність між формулами речовин, значеннями молярної маси та значеннями їхньої маси кількістю речовини 0,5моль.

     А  АІ2О3                   1. 208г/моль         І.   100г

     Б  ВаСІ2                   2 .200г/моль         ІІ.  51г

                                      3.102г/моль          ІІІ. 104г

      3.Обчисліть відносну молекулярну масу газу, відносна густина якого за повітрям становить 2,45.

рівень 4

      1.Обчисліть число молекул та атомів у кисні об’ємом 21,28л (н. у.).

      2.Обчисліть ,якому об’єму (н. у.) та кількості речовини відповідає сульфур (ІV) оксид масою 24г. Скільки молекул там міститься.

 

 

Основні класи неорганічних сполук (частина І)

Контрольна робота №5

Варіант 1

рівень 1

        1.Вставте пропущене слово у твердження: Оксиди – це речовини, які складаються з атомів …елементів.

           а) одного           б) двох           в) трьох           г) чотирьох

       2. Укажіть формулу основи:

            а) АІ2О3            б) АІ(ОН)3           в) Н2СО3           г) АІ2(СО3)3

       3. Натрій оксид – це:

           а) основний оксид        б) кислотний оксид       в) амфотерний оксид      г) основа

рівень 2

        1.Укажіть рядок, що містить лише кислотні оксиди, які взаємодіють з водою:

          а) CaO,MgO,SO2         б) CO2, SO2, N2O5        в) H2O, Na2O, BaO      г) ZnO,BeO,Cr2O3

       2.Складіть формули основ:

          а) ферум(ІІІ) гідроксид         б)калій гідроксид      в)барій гідроксид     г)цинк гідроксид

       3.Установіть відповідність між формулою оксиду і його гідратом:

            А. Р2О5                                  1. NaОН

            Б. Na2O                               2. НNО3

            В. N2O5                               3.Н3РО4

                                                       4. Zn(ОН)2

рівень 3

        1.Закінчити рівняння реакцій:

         а) ВаО + Н2О =                                           в) SO2 + КОН =

         б) NaОН + НСІ =                                        г) Mg(ОН)2 =

      2.Упишіть формули речовин, пропущені в рівняннях реакцій. Поставте коефіцієнти та вкажіть тип реакції:

         а) … + …= CuSO4 + Н2О                          б) CaO + … = CaCI2 + Н2О

         в) … + Н2О = HNO3                                  г) …  + … = BaSO4

      3. Обчисліть масу купрум (ІІ) оксиду, що утвориться від повного термічного розкладу купрум (ІІ) гідроксиду масою 19,6 г.

рівень 4

 1. Здійснити перетворення, вказати тип реакції та загальну суму коефіцієнтів у рівняннях реакцій:

            Fe2O3 → FeCI3→Fe(OH)3 → Fe2O3

 1. Барій гідроксид масою 34,2 г повністю нейтралізували розчином сульфатної кислоти. Обчисліть масу і кількість речовини продуктів реакцій.
 2. До розчину масою 200 г з масовою часткою магній сульфату 20% додали розчин лугу. Обчисліть кількість речовини осаду, що утворився.

 

 

                          Основні класи неорганічних сполук (частина ІІ)

Контрольна робота №6

Варіант 1

рівень 1

 1. Укажіть формулу сполуки, що належить до солей:

               а) H2SО3     б) Вa(ОН)2        в) K2СО3        г) AI(ОН)3

      2.  Укажіть основу, яка взаємодіє з лугами:

              а)кальцій гідроксид                    б) нікол(ІІ) гідроксид     

              в) стронцій гідроксид                 г) цинк гідроксид

      3. Укажіть ряд, у якому послідовно записані формули одно-, дво-, триосновних кислот:

             а) HCI, HBr,H2S     б) HNO3, H2SO4, H3BO3     в) HPO3,H4P2O7, H3BO3  г) H2S, HNO3, H2SO4

рівень 2

       1.Уажіть метал, який витісняє алюміній з розчину алюміній нітрату:

             а) залізо         б) мідь         в) магній            г) срібло

        2. Укажіть   пару речовин, що реагують між собою:

            а) NaОН, FeСІ3        б) H2SO4, НСІ     в) Mg(ОН)2, MgСІ2      г) Н2О, ZnО

        3. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

              А. Zn  + НСІ =                                      1. ZnСІ2   + Н2О

              Б. ZnО + НСІ =                                     2. ZnО + Н2О

              В. Zn (ОН)2 =                                        3. ZnО

                                                                             4. ZnСІ2   + Н2

рівень 3

 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

АІ → АІ2О3→ АІ2(SO4)3AI(OH)3AI2O3

 1. Запропонуйте кілька способів добування натрій сульфату.
 2. Купрум(ІІ) хлорид кількістю речовини 0,6 моль прореагував з розчином натрій гідроксиду. Обчислити маси речовин після реакції.

рівень 4

 1. Є речовини: кальцій оксид, вода, хлоридна кислота, цинк гідроксид, калій гідроксид. Добудьте три прості та шість складних речовин. Напишіть рівняння реакцій.
 2. Суміш магнію та магній оксиду масою 10 г обробили розчином хлоридної кислоти, взятої у надлишку. Обєм газу, який при цьому виділився, становив 2,8 л. Яка маса та кількість речовини магнію у вихідній суміші.
 3. З водою прореагувало 5,6 г кальцій оксиду. Обчисліть масу карбон(ІV) оксиду, який необхідно використати, щоб одержаний продукт перетворити в кальцій карбонат.

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Глущенко Уляна
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
11 квітня
Переглядів
1317
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку