21 серпня о 18:00Вебінар: День Незалежності України: освітня та виховна складова в контексті гуманітарної політики держави

Контрольні роботи з теми "РОЗЧИНИ", 9 клас

Про матеріал

Уважаемые коллеги! Предлагаю вашему вниманию две контрольные работы по теме "Растворы" ("Розчини") на русском и украинском языках. Задания разных уровней сложности представлены в соответствии с действующей программой по химии для 9 класса и подобраны как в виде тестов различных типов, - так и в текстовом варианте.

Перегляд файлу

         КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «Р О З Ч И Н И»

 

9 клас

 

І варіант

Завдання 1- 5 мають по три  варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь.

1. В якій із зазначених груп йонів знаходяться лише аніони:

 а) К+, Сl¯, Mg2+, H+;

 б) ОН¯, SO42¯, Cl¯, PO43¯;

 в) Аl3+, Na+, Ca2+, Zn2+

2. Яка з речовин у водному розчині дисоціює з утворенням йону Мg2+

 а) MgCl2; б) MgCO3; в) MgO

3. Серед запропонованих речовин виберіть формулу електроліту:

 а) Na2O; б) NaOH; в) H2

4. Вкажіть формулу слабкого електроліту:

 а) Н2СО3; б) КОН; в) NaCl.

5. Вкажіть йон, який завжди утворюється при дисоціації кислот:

 а) гідроген-йон;  б) гідроксид-йон;          в) йон металу

 

 

а

б

в

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Завдання 6 – 8 мають по чотири варіанти відповідей. Оберіть правильні відповіді (їх може бути дві і більше).

 

6. Позначте символ та одиниці вимірювання  масової частки:

 а) %; б) г; в) ԝ; г) α

7. В результаті дисоціації натрій сульфату утворились йони:

 а) Н+;            б) Na+;  в) SO42-;    г) ОН-

8. Які із зазначених нижче пар йонів не можуть одночасно перебувати в розчині? Чому?

а) Zn2+і Сl-; б) Сu2+ і РО43-;  в) Мg2+ і ОН-;  г) Мg2+ і NО3-

 

 

а

б

в

г

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 9 має на меті встановити відповідність. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю.

 

9. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами.

А

 

Б

 

В

 

 

Умови перебігу реакцій              Реагенти                              

йонного обміну до кінця

А. Випадання осаду   1. MgSO4 + KOH              

Б. Виділення газу і води  2. Al2(SO4)3 + NaCl

B. Утворення води   3. К2СО3 + НСl

                4. LiOH + H2SO4

Напишіть молекулярні та йонні рівняння.

 

Завдання 10 – 12 передбачають певні обчислення  або письмове пояснення.

10. Складіть  молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у розчині взаємодіють за такою схемою:

 Fe2+ + 2OH-Fe(OH)2

 

11.Електроліт має ступінь дисоціації 20%. Скільки молекул розпалося на йони з кожних 200 молекул?

 

12.  В якому об`ємі води слід розчинити 25 г солі, щоб утворився розчин з масовою часткою розчиненої речовини 12,5%?

 

 

Додатково:Який об`єм хлоридної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 20% (густина 1,1 г/мл) слід взяти для розчинення алюмінію масою 18,8 г?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «Р О З Ч И Н И»

 

9 клас

 

ІI варіант

Завдання 1- 5 мають по три  варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь.

1. В якій із зазначених груп йонів знаходяться лише катіони:

 а) Na+, I¯, Ca2+, H+;

 б) ОН¯, CO32¯, F¯, PO43¯;

 в) Fe3+, Li+, Ba2+, Hg2+

2. Яка з речовин у водному розчині дисоціює з утворенням йону Ca2+

 а) CaF2; б) CaCO3; в) CaO

3. Серед запропонованих речовин виберіть формулу електроліту:

 а) K2O; б) KOH; в) O2

4. Вкажіть формулу слабкого електроліту:

 а) Н2SО3; б) NaОН; в) KCl

5. Вкажіть йон, який завжди утворюється при дисоціації основ:

 а) гідроген-йон;  б) гідроксид-йон;          в) йон металу

 

 

а

б

в

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Завдання 6 – 8 мають по чотири варіанти відповідей. Оберіть правильні відповіді (їх може бути дві і більше).

 

6. Позначте символ та одиниці вимірювання  маси розчиненої речовини:

 а) %; б) г; в) ԝ; г) m

7. В результаті дисоціації cульфатної кислоти утворились йони:

 а) Н+;            б) K+;  в) SO42-;    г) Cl-

8. Які із зазначених нижче пар йонів не можуть одночасно перебувати в розчині?

а) Mg2+і Сl-; б) Сa2+ і РО43-;  в) Fe2+ і ОН-;  г) Ва2+ і NО3-

 

 

а

б

в

г

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 9 має на меті встановити відповідність. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю.

 

9. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами.

 

А

 

Б

 

В

 

Умови перебігу реакцій              Реагенти                              

йонного обміну до кінця

А. Випадання осаду   1. CuSO4 + NaOH              

Б. Виділення газу і води  2. Fe2(SO4)3 + KCl

B. Утворення води   3. Na2СО3 + НI

                4. KOH + H2SO4

 

Напишіть молекулярні та йонні рівняння.

 

 

Завдання 10 – 12 передбачають певні обчислення  або письмове пояснення.

10. Складіть  молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у розчині взаємодіють за такою схемою:

Cu2+ + 2OH-Сu(OH)2

 

  11.Електроліт має ступінь дисоціації 25%. Скільки молекул розпалося на    йони з кожних 150 молекул?

 

12. Обчислити маси лимонної кислоти і води, які слід взяти для приготування 500 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 15%.

 

 

Додатково:

Обчислити масу осаду, що утворився в результаті взаємодії 25 г розчину хлориду барію з масовою часткою розчиненої речовини 5% з розчином сульфату натрію, взятому в достатній кількості.

 

 

Перегляд файлу

                    Контрольная работа по теме « Р а с т в о р ы»

 

    9 класс

                                                                      Вариант 1

 

 

1. Пользуясь таблицей растворимости веществ в воде, из перечня предложенных формул веществ выберите растворимые в воде соли:

Zn(NO3)2; MgCO3; H2CO3; BaSO4; Fe(OH)3; AgI                                                               (1б)

 

 

 

2. Из перечисленных формул веществ выберите формулы сильных электролитов и напишите уравнения их электролитической диссоциации                                                   (1б)

Ba(NO3)2; Br2; KOH; C2H5OH; FeCl3; H2O; H2SO4  

 

 

 

3. Вещества каких попарно взятых растворов будут взаимодействовать между собой:

а) сульфат меди(II) и гидроксид натрия;

б) хлорид натрия и нитрат серебра;

в) карбонат калия и серная кислота;

г) хлорид натрия и гидроксид калия?

В возможных случаях запишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде    (3б)

 

 

 

4. По сокращенному ионному уравнению реакции составьте молекулярное и полное ионное уравнения реакций:

 

                                                  SO42- + Ba2+ = BaSO4                                                      (3б)

 

 

 

5. Вычислите  массы лимонной кислоты и воды, которые нужно взять для приготовления 500 г раствора  с массовой долей растворенного  вещества  15%                                       (2б)

 

 

 

6. Найдите массу соли, которая образуется при взаимодействии раствора гидроксида калия с раствором серной кислоты массой 30г с массовой долей кислоты 5%                 (3б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Контрольная работа по теме « Р а с т в о р ы»

9 класс

 

                                                            Вариант 2

 

 

1. Пользуясь таблицей растворимости веществ в воде, из перечня предложенных формул веществ выберите нерастворимые в воде соли:

Na2CO3; AlPO4; CaCO3; H2SiO3; Mg(OH)2; AgBr                                                            (1б)

 

 

 

2. Из перечисленных формул веществ выберите формулы сильных электролитов и запишите уравнения их электролитической диссоциации:

ZnCl2; N2; MgO; NaOH; HNO3; AlBr3; глицерин                                                            (1б)

 

 

 

3. Вещества каких попарно взятых растворов будут взаимодействовать между собой:

а) карбоната кальция и соляной кислоты;

б) сульфата натрия и нитрата бария;

в) хлорида меди(II) и сульфида калия;

г) сульфата натрия и гидроксида калия?

В возможных случаях запишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде

                                                                                                                                                     (3б)

 

 

4. По сокращенному ионному уравнению реакции составьте молекулярное и полное ионное уравнения реакций:

 

                                             CO32- + 2H+ = H2O + CO2                                                          (2б)

 

 

 

5. К 300 г раствора с массовой долей растворенного вещества 6% долили 250 г воды. Вычислите массовую долю растворенного вещества в полученном растворе.                  (2б)

 

 

 

6. Найдите массу раствора гидроксида натрия с массовой долей щёлочи 8%, необходимого для взаимодействия с нитратом алюминия массой 42,6г.                                                     (3б)

 

 

 

zip
Додано
11 січня 2018
Переглядів
7434
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку