Контрольні роботи з теми "РОЗЧИНИ", 9 клас

Про матеріал

Уважаемые коллеги! Предлагаю вашему вниманию две контрольные работы по теме "Растворы" ("Розчини") на русском и украинском языках. Задания разных уровней сложности представлены в соответствии с действующей программой по химии для 9 класса и подобраны как в виде тестов различных типов, - так и в текстовом варианте.

Перегляд файлу

         КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «Р О З Ч И Н И»

 

9 клас

 

І варіант

Завдання 1- 5 мають по три  варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь.

1. В якій із зазначених груп йонів знаходяться лише аніони:

 а) К+, Сl¯, Mg2+, H+;

 б) ОН¯, SO42¯, Cl¯, PO43¯;

 в) Аl3+, Na+, Ca2+, Zn2+

2. Яка з речовин у водному розчині дисоціює з утворенням йону Мg2+

 а) MgCl2; б) MgCO3; в) MgO

3. Серед запропонованих речовин виберіть формулу електроліту:

 а) Na2O; б) NaOH; в) H2

4. Вкажіть формулу слабкого електроліту:

 а) Н2СО3; б) КОН; в) NaCl.

5. Вкажіть йон, який завжди утворюється при дисоціації кислот:

 а) гідроген-йон;  б) гідроксид-йон;          в) йон металу

 

 

а

б

в

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Завдання 6 – 8 мають по чотири варіанти відповідей. Оберіть правильні відповіді (їх може бути дві і більше).

 

6. Позначте символ та одиниці вимірювання  масової частки:

 а) %; б) г; в) ԝ; г) α

7. В результаті дисоціації натрій сульфату утворились йони:

 а) Н+;            б) Na+;  в) SO42-;    г) ОН-

8. Які із зазначених нижче пар йонів не можуть одночасно перебувати в розчині? Чому?

а) Zn2+і Сl-; б) Сu2+ і РО43-;  в) Мg2+ і ОН-;  г) Мg2+ і NО3-

 

 

а

б

в

г

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 9 має на меті встановити відповідність. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю.

 

9. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами.

А

 

Б

 

В

 

 

Умови перебігу реакцій              Реагенти                              

йонного обміну до кінця

А. Випадання осаду   1. MgSO4 + KOH              

Б. Виділення газу і води  2. Al2(SO4)3 + NaCl

B. Утворення води   3. К2СО3 + НСl

                4. LiOH + H2SO4

Напишіть молекулярні та йонні рівняння.

 

Завдання 10 – 12 передбачають певні обчислення  або письмове пояснення.

10. Складіть  молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у розчині взаємодіють за такою схемою:

 Fe2+ + 2OH-Fe(OH)2

 

11.Електроліт має ступінь дисоціації 20%. Скільки молекул розпалося на йони з кожних 200 молекул?

 

12.  В якому об`ємі води слід розчинити 25 г солі, щоб утворився розчин з масовою часткою розчиненої речовини 12,5%?

 

 

Додатково:Який об`єм хлоридної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 20% (густина 1,1 г/мл) слід взяти для розчинення алюмінію масою 18,8 г?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «Р О З Ч И Н И»

 

9 клас

 

ІI варіант

Завдання 1- 5 мають по три  варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь.

1. В якій із зазначених груп йонів знаходяться лише катіони:

 а) Na+, I¯, Ca2+, H+;

 б) ОН¯, CO32¯, F¯, PO43¯;

 в) Fe3+, Li+, Ba2+, Hg2+

2. Яка з речовин у водному розчині дисоціює з утворенням йону Ca2+

 а) CaF2; б) CaCO3; в) CaO

3. Серед запропонованих речовин виберіть формулу електроліту:

 а) K2O; б) KOH; в) O2

4. Вкажіть формулу слабкого електроліту:

 а) Н2SО3; б) NaОН; в) KCl

5. Вкажіть йон, який завжди утворюється при дисоціації основ:

 а) гідроген-йон;  б) гідроксид-йон;          в) йон металу

 

 

а

б

в

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Завдання 6 – 8 мають по чотири варіанти відповідей. Оберіть правильні відповіді (їх може бути дві і більше).

 

6. Позначте символ та одиниці вимірювання  маси розчиненої речовини:

 а) %; б) г; в) ԝ; г) m

7. В результаті дисоціації cульфатної кислоти утворились йони:

 а) Н+;            б) K+;  в) SO42-;    г) Cl-

8. Які із зазначених нижче пар йонів не можуть одночасно перебувати в розчині?

а) Mg2+і Сl-; б) Сa2+ і РО43-;  в) Fe2+ і ОН-;  г) Ва2+ і NО3-

 

 

а

б

в

г

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 9 має на меті встановити відповідність. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю.

 

9. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами.

 

А

 

Б

 

В

 

Умови перебігу реакцій              Реагенти                              

йонного обміну до кінця

А. Випадання осаду   1. CuSO4 + NaOH              

Б. Виділення газу і води  2. Fe2(SO4)3 + KCl

B. Утворення води   3. Na2СО3 + НI

                4. KOH + H2SO4

 

Напишіть молекулярні та йонні рівняння.

 

 

Завдання 10 – 12 передбачають певні обчислення  або письмове пояснення.

10. Складіть  молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у розчині взаємодіють за такою схемою:

Cu2+ + 2OH-Сu(OH)2

 

  11.Електроліт має ступінь дисоціації 25%. Скільки молекул розпалося на    йони з кожних 150 молекул?

 

12. Обчислити маси лимонної кислоти і води, які слід взяти для приготування 500 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 15%.

 

 

Додатково:

Обчислити масу осаду, що утворився в результаті взаємодії 25 г розчину хлориду барію з масовою часткою розчиненої речовини 5% з розчином сульфату натрію, взятому в достатній кількості.

 

 

Перегляд файлу

                    Контрольная работа по теме « Р а с т в о р ы»

 

    9 класс

                                                                      Вариант 1

 

 

1. Пользуясь таблицей растворимости веществ в воде, из перечня предложенных формул веществ выберите растворимые в воде соли:

Zn(NO3)2; MgCO3; H2CO3; BaSO4; Fe(OH)3; AgI                                                               (1б)

 

 

 

2. Из перечисленных формул веществ выберите формулы сильных электролитов и напишите уравнения их электролитической диссоциации                                                   (1б)

Ba(NO3)2; Br2; KOH; C2H5OH; FeCl3; H2O; H2SO4  

 

 

 

3. Вещества каких попарно взятых растворов будут взаимодействовать между собой:

а) сульфат меди(II) и гидроксид натрия;

б) хлорид натрия и нитрат серебра;

в) карбонат калия и серная кислота;

г) хлорид натрия и гидроксид калия?

В возможных случаях запишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде    (3б)

 

 

 

4. По сокращенному ионному уравнению реакции составьте молекулярное и полное ионное уравнения реакций:

 

                                                  SO42- + Ba2+ = BaSO4                                                      (3б)

 

 

 

5. Вычислите  массы лимонной кислоты и воды, которые нужно взять для приготовления 500 г раствора  с массовой долей растворенного  вещества  15%                                       (2б)

 

 

 

6. Найдите массу соли, которая образуется при взаимодействии раствора гидроксида калия с раствором серной кислоты массой 30г с массовой долей кислоты 5%                 (3б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Контрольная работа по теме « Р а с т в о р ы»

9 класс

 

                                                            Вариант 2

 

 

1. Пользуясь таблицей растворимости веществ в воде, из перечня предложенных формул веществ выберите нерастворимые в воде соли:

Na2CO3; AlPO4; CaCO3; H2SiO3; Mg(OH)2; AgBr                                                            (1б)

 

 

 

2. Из перечисленных формул веществ выберите формулы сильных электролитов и запишите уравнения их электролитической диссоциации:

ZnCl2; N2; MgO; NaOH; HNO3; AlBr3; глицерин                                                            (1б)

 

 

 

3. Вещества каких попарно взятых растворов будут взаимодействовать между собой:

а) карбоната кальция и соляной кислоты;

б) сульфата натрия и нитрата бария;

в) хлорида меди(II) и сульфида калия;

г) сульфата натрия и гидроксида калия?

В возможных случаях запишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде

                                                                                                                                                     (3б)

 

 

4. По сокращенному ионному уравнению реакции составьте молекулярное и полное ионное уравнения реакций:

 

                                             CO32- + 2H+ = H2O + CO2                                                          (2б)

 

 

 

5. К 300 г раствора с массовой долей растворенного вещества 6% долили 250 г воды. Вычислите массовую долю растворенного вещества в полученном растворе.                  (2б)

 

 

 

6. Найдите массу раствора гидроксида натрия с массовой долей щёлочи 8%, необходимого для взаимодействия с нитратом алюминия массой 42,6г.                                                     (3б)

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Sanin Yevhen
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
11 січня 2018
Переглядів
24252
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку