Курс за вибором "Життя рослин"

Про матеріал

Мета курсу — поглибити і розширити знання учнів, які цікавляться ОІологією, прагнуть дізнатися про різноманітність рослин та їх життєдіяль­ність, взаємозв'язки у природі та практичне значення.

Розкриття значення рослин у природі, впливу діяльності людини на окремі види рослин та природні угруповання сприятиме формуванню від- иоиідального ставлення до природи, естетичному вихованню учнів.

В основу курсу покладено функціональний підхід:

Перегляд файлу

Життя рослин

Курс за вибором для учнів 7-х класів (35 год, з них 3 год резервні)

Автор: Міхєєва Г.В.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу — поглибити і розширити знання учнів, які цікавляться ОІологією, прагнуть дізнатися про різноманітність рослин та їх життєдіяль­ність, взаємозв’язки у природі та практичне значення.

Розкриття значення рослин у природі, впливу діяльності людини на окремі види рослин та природні угруповання сприятиме формуванню від- иоиідального ставлення до природи, естетичному вихованню учнів.

В основу курсу покладено функціональний підхід:

 •      розкриття функцій рослинного організму в зв’язку з його будовою;
 •      ролі рослин у екосистемах та біосфері.

При вивченні курсу доцільно використовувати різні методи навчання: спостереження, постановка дослідів. Значна увага приділяється проведен- 11 ю екскурсій у природу, в ботанічний сад, виконанню лабораторних робіт.

Вивчення курсу спрямоване на розвиток активної участі учнів основної школи у русі на захист природи і раціональневикористання її ресурсів.

Вступ (2 год)

Основні ознаки живого організму. Особливості рослинного організму, відмінність рослин від тварин.

Значення рослин у природі та житті людини. Санітарно-гігієнічна роль рослин.

Демонстрування: гербарних екземплярів, кімнатних рослин.

Екскурсія. Спостереження за осінніми явищами в житті рослин (місце проведення — пришкільна навчально-дослідна земельна ділянка).

Розділ І. Будова і життєдіяльність рослинного організму (24 год)

 

Тема 1. Будова й життєдіяльність багатоклітинного рослинного орга­нізму (3 год)

Будова рослинної клітини. Тканини рослин та їх функції. Органи рослин: будова, різноманітність та виконувані функції. Взаємозв’язок клі­тин, тканин та органів у забезпеченні життєдіяльності рослинного орга­нізму.

Демонстрування досліду, який доводить надходження води у клітину.

 

Тема 2. Живлення рослин (5 год)

Поняття про живлення. Види живлення.

Мінеральне живлення. Значення води, мінеральних та органічних ре­човин у житті рослин. Підживлення рослин. Вплив нестачі мінеральних солей на рослини, діагностика потреб рослин у поживних речовинах.

Вирощування рослин без грунту. Гідропоніка.

Повітряне живлення. Фотосинтез, умови необхідні для цього процесу. Взаємозв’язок функцій органів рослини в процесі фотосинтезу. Значення фотосинтезу. Регулювання інтенсивності процесів фотосинтезу в парни­ках і теплицях.

Взаємозв’язок повітряного і мінерального живлення рослин, їх зна­чення для росту та розвитку рослин.

Демонстрування досліду, що підтверджує виділення кисню в процесі фотосинтезу.

Лабораторні досліди:

 1. Утворення крохмалю на світлі у листках рослин.
 2. Визначення ролі мінеральних речовин у житті рослин.

 

Тема 3. Дихання рослин (5 год)

Поняття про дихання та випаровування, значення цих процесів для рослин. Газообмін у клітинах та органах рослин. Вплив умов навколиш­нього середовища на випаровування води рослиною, пристосування до його зменшення. Шкідливий вплив забрудненого повітря на рослину. Ви­користання знань про дихання і випаровування води в господарській діяльності людини. Порівняння дихання та фотосинтезу.

Демонстрування дослідів:

 1. Випаровування води листками.
 2. Дихання рослин (на прикладі насінини).

 

Тема 4. Транспорт речовин у рослині (5 год)

Поняття про обмін речовин і транспортні системи в рослинах. Головні чинники руху речовин в рослині. Рух води і мінеральних речовин, вплив факторів середовища на інтенсивність транспорту.

Рух органічних речовин і відкладання їх у запас. Значення знань про рух речовин по рослині у господарській діяльності людини. Рослини - барометри.

Демонстрування дослідів:

 1. Вивчення “плачу” рослин.
 2. Рух води і мінеральних речовин по рослині.
 3. Рух речовин від листків до кореневої системи.

 

Тема 5. Ріст, розвиток і розмноження рослин (5 год)

Ріст і розвиток вегетативних органів рослини, методи його вимірю­вання. Залежність ростових процесів від зовнішніх та внутрішніх факторів. Стан спокою у рослин, його пристосувальне значення.


Рухи у рослин.

Розпиток рослин. Вплив екологічних умов на розвиток рослин.

Розмноження рослин, способи, біологічне значення.

Керування ростом і розвитком рослин у сільському господарстві, ла­ги і| м і ирн их дослідженнях.

Дгмонстрування дослідів:

 1. Ріст кореня.
 2. Спостереження за рухами рослин.

Лабораторний дослід:

 Значення сім’ядоль для розвитку рослин (на прикладі насіння ква­кші).

Екскурсія. Вирощування рослин у закритому грунті (оранжерея ботанічного саду, теплиця).

 

Узагальнення (1 год)

Застосування знань про будову і життєдіяльність рослинного організму у вирощуванні культурних рослин.

Розділ ІІ. Різноманітність рослин (8 год)

 

Гема 1. Різноманітність рослинного світу (4 год)

Класифікація рослин. Різноманітність рослин різних кліматичних \ мни. Вплив діяльності людини на різноманітність рослин. Рослинний світ рідного краю. Охорона рідкісних та зникаючих видів у заповідних територіях краю.

Культурні рослини. Різноманітність місцевих сортів зернових, овочевих та плодових культур.

Дгмонстрування видів рослин різних природних зон, різних еколог ічних умов, сортів культурних рослин.

Екскурсія. Вивчення рослинного світу заповідних територій рідного краю.

 

Гема 2. Життя рослин в угрупованнях (3 год)

Різноманітність живих організмів у природному угрупованні. Взаємо- пі і іки та пристосованість рослин до життя в угрупованні. Ланцюги жив­лення.

Угруповання, створені людиною. Вплив діяльності людини на різно­манітність видів в угрупованні. Охорона угруповань як середовища життя рослин.

Екскурсія. Природні угруповання. Спостереження за весняними яви­щами в житті рослин. Вплив людини на рослини.

 

Узагальнення (1 год)

Різноманітність рослин, їх пристосованість до середовища життя. За­місі середовища життя рослин. Охорона рослин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
12 жовтня 2018
Переглядів
863
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку