17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Курсова робота по темі "Формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови"

Про матеріал
Курсова робота по темі "Формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови"
Перегляд файлу

1

ЦМіністерство освіти і науки України

Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

Кафедра педагогіки й андрагогіки

 

 

Випускна роботa

 

ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

 

Виконала:

Машталяр  Леся Володимирівна,

слухaчкa курсів підвищення кваліфікації,

виша квaліфікaційнa кaтегорія,

вчитель англійськлї мови,

Вільшанська ЗОШ І - ІІІ ступенів»,

Чуднівської Районної Ради Житомирської області,

проходження з 25.03 по 29.03. та

10.06. по 14.06.

 моб. тел. 067 35 60 544

 

 

 

 

 

Житомир 2019 р.

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.1. Визначення поняття «освітні компетентності»

1.2. Потенціал міжпредметних зв’язків на уроках англійської мови

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1. Методика формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови

2.2. Методичні рекомендації щодо формування формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 


ВСТУП

 

Актуальність дослідження. Забезпечення підготовки учня до життя у глобальному світі вимагає міжпредметної компетентності, яка у новому Державному стандарті сформульована як здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей. Тому англійська мова, як кожний інший навчальний предмет, є відкритою для використання змісту з різних галузей знань, інших навчальних предметів.

Інформаційне поле учнів сьогодні надзвичайно широко. Як неминучий наслідок - зростає роль англійської мови як засобу комунікації в якій-небудь галузі знань - біологія, фізика, література і т. д. У зв’язку з цим для викладачів англійської мови, відкриваються неймовірні можливості - паралельно давати знання з інших наук і всебічно утворювати учнів.

Навчання англійської мови у школі вивчається в нерозривному зв’язку з іншими предметами, без заперечення існуючої педагогічної системи та педагогічного процесу. Розробка практичних методів та прийомів, ефективних шляхів формування міжпредметних компетентностей учнів на уроках англійської мови, які сприятимуть підвищенню ефективності навчання англійської мови, розвитку й удосконаленню комунікативної та соціокультурної компетенції учнів, розширенню змістовної основи навчання англійської мови.

Таким чином, англійська мова, як ніяка інша дисципліна, відкрита для численних міжпредметних зв’язків, для використання інформації з інших галузей знань, для розвитку, виховання і соціалізації, успішної самореалізації учня, набуття компетентності для життя у ХХІ столітті.

Об’єктом дослідження: є цілісний педагогічний процес.

Предметом дослідження: міжпредметні зв’язки.

Мета випускної роботи: вивчити та систематизувати теоретичні питання з проблеми формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови та обґрунтувати методику з формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови.

Завдання дослідження наступні:

 1. Визначити поняття «освітні компетентності».
 2. Описати потенціал міжпредметних зв’язків на уроках англійської мови.
 3. Розробити  методику з формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови.
 4. Надати методичні рекомендації щодо формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови.

Мeтоди досліджeння: тeорeтичний аналіз наукової літeратури з тeми досліджeння з мeтою відбору й осмислeння фактичного матeріалу; аналіз концeпцій, тeорій і мeтодик, що мав на мeті формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови; аналіз рекомендацій щодо формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови.

Структура і обсяг випускної роботи: складається із вступу, 2 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 43 сторінки друкованого тексту.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.1. Визначення поняття «освітні компетентності»

 

Під поняттям «компетентнісний підхід» мають на увазі спрямованість процесу навчання на формування і розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом цього процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання і містити знання, навички, досвід відносин, досвід діяльності  [11].

Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно орієнтованим і діяльнісним підходами до освіти, оскільки стосується особистості учня й може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій.

З урахуванням світового досвіду і потреб розвитку української школи у вітчизняній педагогіці визнано три види компетентностей, які характеризують результати навчання на засадах компетентнісного підходу:

 • ключові;
 • міжпредметні;
 • предметні.

Ключові компетентності є наскрізними інтегрованими утвореннями, які формуються засобами всіх предметів, у зв’язку урочної та позаурочної роботи, у взаємодії із соціумом.

Предметні компетентності забезпечуються засобами одного предмета, їх зміст і структура визначаються у програмах кожного предмета.

Міжпредметна компетентність - здатність дитини застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, що належать до певного кола навчальних предметів і предметних галузей. Міжпредметні компетентності формуються у взаємозв’язку змісту і методик предметів однієї чи різних освітніх галузей.

Поняття «компетентність» в психолого-педагогічній літературі остаточно не визначено і в більшості випадків вживається інтуїтивно.

Тлумачний словник дає дуже схожі тлумачення цих понять:

Компетенція

1) коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний;

2) коло чиїхось повноважень, прав.

Компетентний

1) знає, обізнаний; авторитетний в певній галузі;

2) фахівець, який володіє компетентністю [11].

Поняття «компетенція» традиційно вживається у значенні «коло повноважень». «Компетентність» ж пов’язана з інформованістю, авторитетністю, кваліфікацією. Тому в педагогічному сенсі доцільно користуватися терміном «компетентність». Вчені пропонують використовувати ці поняття паралельно, але вкладаючи в них різний зміст.

Компетенція – це сукупність взаємозалежних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що є заданими до відповідного кола предметів і процесів, необхідних для продуктивної дії щодо них [14].

Компетентність – це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить його особистісне ставлення до предмету діяльності.

Тому компетенцію слід розуміти як задану вимогу, норму освітньої підготовки учнів, а компетентність – як його реально сформовані особистісні якості та мінімальний досвід діяльності.

Компетентний фахівець, компетентна людина – це дуже вигідна перспектива. Запропонована формула компетентності. Які її основні складові? По-перше, знання, але не просто інформація, а та, що швидко змінюється, динамічна, різновидова, яку треба вміти знайти, відсіяти від непотрібної, перевести у досвід власної діяльності. По-друге, вміння використовувати ці знання в конкретній ситуації; розуміння, яким способом можна отримати ці знання. По-третє, адекватне оцінювання – себе, світу, свого місця у світі, конкретних знань, необхідності або непотрібності їх для своєї діяльності, а також методу їх отримання або використання. Ця формула логічно може бути виражена в такий спосіб [14]:

Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення.

Безумовно, людина, яка втілює в собі такі якості, буде досить компетентним фахівцем. Але механізм досягнення такого результату залишається поки що не розробленим і здається досить складним. Як варіант пропонують модель психолого-педагогічного супроводу розвитку учнів, спрямованого саме на формування їх компетентності.

Модель психолого-педагогічного супроводу учня в системі компетентнісно орієнтованого підходу до навчання базується на уявленнях про компетентності як загальної здатності особистості, надпредметна освіта, як інтегрований результат навчання, пов’язаний з умінням використовувати знання і особистий досвід у конкретних життєвих ситуаціях.

Складові поняття компетентності [11]:

 • знання – це набір фактів, необхідних для виконання роботи;
 • навички – це володіння засобами і методами виконання певного завдання;
 • здатність це вроджена схильність виконувати певне завдання;
 • стереотипи поведінки видимі форми дій, що вживаються для виконання завдання. У поведінці проявляються наші цінності, етика і реакція на навколишній світ;
 • зусилля – це свідоме додаток в певному напрямку ментальних і фізичних ресурсів.

Існує дуже багато підходів до визначення структури компетентності особистості. Відзначаючи, що компетентність є складною освітою, інтегрованим результатом навчання, виділяють види або напрями компетентностей. Їх можна розділити на три групи.

1. Соціальні компетентності пов’язані з оточенням, життям суспільства, соціальною діяльністю особистості (здатність до співпраці, уміння розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях, навички взаєморозуміння, соціальні та суспільні цінності та вміння, комунікативні навички, мобільність в різних соціальних умовах).

2. Мотиваційні компетентності пов’язані з внутрішньою мотивацією, інтересами, індивідуальним вибором особистості (здатність до навчання, винахідливість, навички адаптуватися і бути мобільним, вміння досягати успіхів у житті, інтереси і внутрішня мотивація особистості, практичні здібності, вміння робити власний вибір).

3. Функціональні компетентності пов’язані з умінням оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом (технічна і наукова компетентність, вміння оперувати знаннями в житті та навчанні, використовувати джерела інформації для власного розвитку).

Наведена модель охоплює всі названі групи компетентностей. Комплекс цих життєвих умінь є центральним в системі компетентнісного підходу, а так само кінцевим результатом навчання.

Модель визначає суб’єктів діяльності в системі компетентнісно орієнтованого підходу. Насамперед, це учень, батьки і державні структури, які, як прямо, так і побічно, через державну політику освіти, впливають на становлення особистості. Це також суб’єкти педагогічного процесу в системі освіти – вихователь, психолог, вчитель [11].

Основні групи компетентностей значною мірою пов’язані між собою. Тому кожен суб’єкт системи може впливати на розвиток і соціальної, і мотиваційної та функціональної компетентностей. Графічний поділ суб’єктів було виконано за ознакою приоритетностей впливу: сім’я і початкова освіта мотивують на навчання і розвиток (мотиваційна компетентність), шкільна та вища освіта створюють умови для розвитку та сприяють набуттю знань (функціональна компетентність), інші суб’єкти системи сприяють соціальному становленню особистості (соціальна компетентність). Діалектика розвитку в цьому плані може бути позначена так:

Мотивація - > функціональні вміння - > соціалізація - > мотивація

Згідно з програмою впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес виділяють наступні ключові компетентності [3]:

1. Пізнавальна компетентність:

 • навчальні досягнення;
 • інтелектуальні завдання;
 • уміння вчитися і оперувати знаннями.

2. Особистісна компетентність:

– розвиток індивідуальних здібностей і талантів;

– знання своїх сильних і слабких сторін;

– здатність до рефлексії;

– динамічність знань.

3. Самоосвітня компетентність:

– здатність до самоосвіти, організації власних прийомів самоосвіти;

– відповідальність за рівень особистої самоосвітньої діяльності;

– гнучкість застосування знань, умінь і навичок в умовах швидких змін;

– постійний самоаналіз, контроль своєї діяльності.

4. Соціальна компетентність:

– співпраця, робота в команді, комунікативні навички;

– здатність приймати власні рішення, прагнути до усвідомлення власних потреб і цілей;

– соціальна цілісність, вміння визначити особистісну роль в суспільстві;

– розвиток особистісних якостей, саморегулювання.

5. Компетентне ставлення до власного здоров’я:

– соматичне здоров’я;

– клінічне здоров’я;

– фізичне здоров’я;

– рівень валеологічних знань.

У Державному стандарті базової та повної середньої освіти виділено такі групи ключових компетентностей [5]:

1. Соціальні (характеризують уміння людини повноцінно жити в суспільстві) – брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір, безконфліктно виходити з життєвих ситуацій.

2. Полікультурні – не тільки оволодіння досягненнями культури, а й розуміння, і повага до людей інших національностей, релігій, культур, мов, рас.

3. Комунікативні вміння спілкуватися усно та письмово рідною та іноземною мовами.

4. Інформаційні вміння отримувати, осмислювати, обробляти і використовувати інформацію з різних джерел.

5. Саморозвиток і самоосвіта – потреба і готовність постійно вчитися протягом усього життя.

6. Продуктивної творчої діяльності.

Отже, необхідно ще раз зробити наголос на головній особливості компетентності як педагогічного явища, а саме: компетентність – це не специфічні предметні вміння та навички, навіть не абстрактні розумові дії або логічні операції, а конкретні життєві, необхідні людині будь-якої професії, віку, родинного стану.

 

1.2. Потенціал міжпредметних зв’язків на уроках англійської мови

 

Міжпредметні зв’язки взаємна узгодженість навчальних програм, обумовлена системою наук і дидактичними цілями. Дидактичні принципи науковості і систематичності знань вимагають розташування в навчальному плані окремих предметів таким чином, щоб вивчення одного предмета могло спиратися на знання, викладені в інших предметах. Міжпредметні зв’язки є актуальним засобом комплексного підходу до навчання вихованню учня. Наявність міжпредметних зв’язків у навчальних програмах дозволяє створити у учня середніх класів уявлення про систему понять і універсальних законах, а в учнів старших класів - про загальні теорії і комплексні проблеми [7].

Питанню використання міжпредметних зв’язків у процесі навчання приділяється серйозна увага як вченими, так і вчителями-практиками. Всі вони одностайно відзначають, що міжпредметні зв’язки на уроках сприяють глибині й міцності знань, гнучкості їх застосування, сприяють вихованню в учнів стійких пізнавальних інтересів.

Сукупність функцій міжпредметних зв’язків реалізується в процесі навчання тоді, коли вчитель здійснює все різноманіття їх видів. Види міжпредметних зв’язків діляться на групи, виходячи з основних компонентів процесу навчання (змісту, методів, форм організації): змістово-інформаційні;  організаційно-методичні. 

Понятійні міжпредметні зв’язки це розширення і поглиблення ознак предметних понять, й формування понять, загальних для споріднених предметів (загально предметних). До загально предметних понять в курсах природничо-наукового циклу відносяться поняття теорії будови речовин-пропорції, слідства, рух, маса і т. д. Ці поняття широко використовуються при вивченні процесів. При цьому вони поглиблюються, конкретизуються на математичному матеріалі і набувають узагальнений, загальнонауковий характер [15]. 

Теоретичні міжпредметні зв’язки це розвиток основних положень загальнонаукових теорій і законів, що вивчаються на уроках із суміжних предметів, з метою засвоєння учнями цілісної теорії [15].  

Реалізація міжпредметних зв’язків у шкільному навчанні на практиці є конкретним виразом інтеграційних процесів, що відбуваються сьогодні в науці і в житті суспільства. Ці зв’язки відіграють важливу роль у підвищенні практичної і науково-теоретичної підготовки учнів, суттєвою особливістю якої є оволодіння учнями узагальненим характером пізнавальної діяльності. Узагальненість ж дає можливість застосовувати знання та вміння в конкретних ситуаціях, при розгляді приватних питань, як в навчальній, так і в позаурочній діяльності, в майбутній виробничій, науковій та суспільному житті випускників середньої школи.

Роль вчителя і учня в цьому процесі не однакова. Вчитель показує можливості інтеграції, а учні засвоюють знання, набувають досвіду і вчаться самостійно застосовувати ці знання. В середній і старшій ланці від елементів інтеграції можна переходити до перенесення знань з предмета в предмет, а саме від відтворення знань суміжної дисципліни до самостійного застосування знань з суміжних дисциплін.

Вчителі стикаються з наступними проблемами [19]:

 • учні оволодівають уривчастими відомостями. В учнів виникає клочкоподібне уявлення про світ і його закони, в яких не все пов’язано й залежно та багато що існує саме по собі. Таке позасистемне знання псує мислення і спотворює ставлення до світу й самого себе;
 • учні не вміють пов’язувати знову досліджуваний матеріал з пройденим раніше, використовувати на уроках знання з інших предметів;
 • вчителі також можуть в правильному, розумному застосуванні знань з інших предметів з ряду причин: знання із суміжних дисциплін забуті або невідомі в силу своєї новизни; немає нової інформації про досягнення в суміжних науках; немає методичних умінь;
 • разом із засвоєнням готового диференційованого знання навчаються засвоюють і репродуктивний характер мислення, що небажано, розглядаючи сучасні вимоги, що пред’являються до учня;
 • дублювання одного і того ж матеріалу в навчальних програмах й підручниках;
 • працюють в одному класі педагоги не мають загальної освітньої політики, не діють як єдиний колектив, конкуруючи й намагаючись переключити увагу та інтерес учнів саме до свого предмету.

Міжпредметні зв’язки-найважливіший фактор оптимізації процесу навчання, підвищення його результативності, усунення перевантаження вчителів та учнів.

Особливе значення мають міжпредметні зв’язки для ефективного використання організаційних форм навчання, а також цілеспрямованої перебудови всіх основних ланок навчально-виховного процесу [19]:

 • комплексної постановки завдань уроку (навчальної теми, сукупності уроків, факультативних занять тощо), що поєднує освітні, розвиваючі та виховні завдання суміжних предметів;
 • комплексної розробки змісту уроку, що включає вивчення узагальнених, суміжних понять, провідних ідей споріднених предметів, світоглядних проблем, ідейно-виховних аспектів науки; організації пізнавальної діяльності учнів, що передбачає навчання складним узагальнених умінь і прийомами навчальної роботи, загальними для ряду предметів;
 • комплексного використання засобів активізації навчальної діяльності учнів, методів і форм навчальної роботи, наочних посібників, між якими встановлюється зв’язок;
 • аналізу рівнів навченості та вихованості учнів відповідно із завданнями, загальними для різних навчальних предметів;
 • комплексного поурочного й тематичного планування, що включає всі раніше названі аспекти організації навчання і передбачає взаємодію вчителів різних предметів.

У числі факторів оптимізації навчання, які викликають у вчителів найбільші труднощі, Ю.К. Бабанський назвав реалізацію міжпредметних зв’язків. В даний час комплексний підхід розглядається в якості важливого методологічного принципу, нацеливающего вчителя на здійснення тісного взаємозв’язку між усіма основними областями виховної діяльності з метою формування цілісної особистості людини [7].

Відбір змісту міжпредметного характеру дозволяє вчителям визначити вибір форм організації навчально-виховного процесу, які сприяють узагальненню, синтезу знань, комплексному розкриттю навчальних проблем. Як правило, це комплексні форми навчання (семінари, екскурсії, конференції, домашні завдання, узагальнюючі уроки). Одночасно відбувається активізація методів і прийомів навчання, які забезпечують перенесення знань і вмінь учнів. Вчителі використовують і спеціальні засоби навчання, організують навчально-пізнавальну діяльність учнів по здійсненню міжпредметних зв’язків (міжпредметні пізнавальні і практичні завдання, проблемні питання, картки - завдання, комплексні наочні посібники, прилади, використовувані при вивченні інших предметів тощо). Така перебудова процесу навчання під впливом цілеспрямовано здійснюваних міжпредметних зв’язків позначається на його результативності: знання набувають якості системності, уміння стають узагальненими, комплексними, посилюється світоглядна спрямованість пізнавальних інтересів учнів, ефективніше формуються їхні переконання й досягається всебічний розвиток особистості [19].

Таким чином, міжпредметні зв’язки при їх систематичному й цілеспрямованому здійсненні перебудовують весь процес навчання, тобто виступають як сучасний дидактичний принцип. Міжпредметні зв’язки дозволяють існуюче в предметній системі навчання протиріччя між розрізненим з предметів засвоєнням знань учням і необхідністю їх синтезу, комплексного застосування в практиці трудової діяльності і життя людини.

Комплексне застосування знань з різних предметних областей – це закономірність сучасного виробництва, який вирішує складні технічні та технологічні завдання. Вміння комплексного застосування знань, їх синтезу, перенесення ідей і методів з однієї науки в іншу лежить в основі творчого підходу до наукової, інженерної, художньої діяльності людини в сучасних умовах науково-технічного прогресу. Озброєння такими вміннями-актуальне соціальне завдання школи, що вирішується за допомогою міжпредметних зв’язків. Без міжпредметних зв’язків неможливе вирішення сучасних завдань реформи школи, що потребують з’єднання загальної та професійної освіти, посилення зв’язку навчання з продуктивною працею.

Міжпредметні зв’язки, як і будь-який інший принцип навчання, має властивість загальної, реалізуючись в кожному навчальному предметі. Сучасні програми в значній мірі відображають системний підхід до вивчення об’єктів, процесів і явищ природи, суспільства, виробництва, досягнутих в науці. Однак, існуючий предметний принцип розподілу знань не дозволяє повністю реалізувати системний підхід у навчанні, не порушуючи, не розмиваючи межі сформованих навчальних предметів. Тим більше важливий принцип міжпредметних зв’язків, що дозволяє всебічно розкрити багатоаспектні об’єкти навчального пізнання й комплексні проблеми сучасності.

Психологічні механізми пізнавальної діяльності учнів при здійсненні міжпредметних зв’язків укладені в інтеграції інформації в процесі «афферентного» попереднього синтезу, що має регулятивний та мотиваційне значення у виробленні програми дій. Пам’ять, минулий досвід індивіда зберігають всі мотиваційні, обстановочной і пускові стимули, що зустрічалися раніше. Інформація та її інтеграція виступають найважливішим регулятором активності індивіда.

Навчання в сучасній школі реалізується як цілісний навчально-виховний процес, що має загальну структуру і функції, які відображають взаємодію викладання і навчання. Функція навчання – це якісна характеристика навчально-виховного процесу, в якій виражена його цілеспрямованість й результативність у формуванні особистості учня.

Отже, міжпредметні зв’язки сприяють реалізації всіх функцій навчання: освітньої, розвиваючої і виховної. Ці функції здійснюються у взаємозв’язку та взаємно доповнюють один одного.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1. Методика формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови

 

Використання міжпредметних зв’язків – одне з найбільш складних методичних завдань вчителя англійської мови. Реалізація міжпредметних зв’язків у практиці навчання англійської мови передбачає співпрацю з вчителями інших предметів, відвідування відкритих уроків, спільного планування уроків і т. д. [12]. 

Вчитель англійської мови з урахуванням загальношкільного плану навчально-методичної роботи розробляє індивідуальний план реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні англійської мови. Як показує досвід школи, широке використання міжпредметних зв’язків ускладнене рядом факторів. Приведемо деякі з них:

 • відсутність скоординованості програм з англійської мови та інших шкільних предметів, що перешкоджає усвідомленому переносу учнями знань, умінь і навичок з других навчальних предметів в англійську мову і з іноземного предмета в інші предмети.
 • недостатність цікавих в пізнавальному відношенні матеріалів для читання на англійській мові, дублюючих часто відомі учням факти і події, наслідком чого є зниження їх інформативної значущості для читаючих.

Проблема формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови особливо важлива тому для вчителя англійської  мови настільки важлива зацікавленість учнів не тільки і не стільки в результатах своєї праці, скільки в процесі досягнення цього результату [16]. 

Одним із резервів формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови може бути раціональне використання міжпредметних зв’язків. Взаємозв’язок англійської мови з іншими навчальними предметами різноманітні і багато функціональні. Найбільш плідні шляхи вдосконалення навчального процесу з англійської мови за умови використання міжпредметних зв’язків можна вбачати у вдосконаленні як змістовного плану навчального предмета, так і його процесуальної сторони. У зв’язку з цим можна виділити два напрямки у здійсненні міжпредметних зв’язків англійської мови з іншими предметами.

Перший напрямок пов’язаний з розширенням предметно-змістовного плану навчання англійською мовою за рахунок його збагачення лінгвістичної (екстралінгвістичної – у профільних класах) інформацією з різних предметних областей.

Другий напрям, який характеризує процесуальну сторону цього навчального предмета, передбачає вдосконалення загально навчальних умінь, які дозволили б посилити ефективність навчання англійською мовою, націлювали б учнів на актуалізацію та систематизацію знань, отриманих ними в курсі англійської мови та інших предметів, а також їх подальше застосування на заняттях з англійської мови та інших предметів [18]. 

Ідея інтеграції знань з різних навчальних предметів, як правило, найбільш плідно реалізується в текстах, що містять у собі факти або явища, події, їх оцінки) з історії та літератури. Традиційно література та історія входять в коло предметів найбільш близьких до англійської мови. Ці два предмети, синтезуючи в собі загальнолюдське і конкретно-історичне як дві області пізнання, висувають ряд моральних, загальнолюдських проблем, які завжди ставили перед собою художники слова. До цієї групи предметів можна віднести музику, які вирішують загальнолюдські проблеми своїми художніми засобами. Ці проблеми, підняті в художніх творах, можуть переноситься і на матеріалі англійської мови.

Для формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови використання міжпредметних зв’язків відіграє важливу роль серед інших методик. Наприклад, неможливе вивчення англійської мови без інтеграції з географією та історією. Тісний зв’язок з цими предметами прослідковується при вивченні тем країнознавчого характеру. Діти знайомляться з історією, географічним положенням, кліматом, політичним устроєм, економікою країн мови, що вивчається, з біографіями історичних і політичних діячів, великих мандрівників, композиторів, вчених, спортсменів. Знайомство з відомими зарубіжними письменниками і поетами, читання віршів і художніх текстів, переклад і аналіз текстів, цитування прислів’їв і висловів, формулювання головної думки та інше-все це пов’язує предмет «англійська мова» з літературою. Багато міжпредметні зв’язки обумовлені тематикою текстів. Наприклад, вивчаючи теми «Тварини», «Охорона природи», «Екологічні проблеми», ми спираємося на знання з біології. В даний час важко уявити собі життя без інформаційних технологій, тому на уроках англійської мови актуальні теми про роль комп’ютера в нашогму житті, про використання інтернету, про листування по електронній пошті і т. д. Таким чином здійснюється міжпредметний зв’язок з інформатикою. Однак іноземна мова є не тільки засобом, але й метою навчання і при його вивченні необхідна опора на рідну мову, так як. ми використовуємо з української мови такі поняття як синоніми, антоніми, діалог, монолог-опис, розповідь, міркування, а також граматичні поняття, наприклад, іменник, дієслово, частини мови, члени речення тощо.

Далі наведемо приклади реалізації міжпредметних зв’язків у школі.

Англійська мова і математика. Зв’язок англійської мови і математики достатньо специфічний. Вчителі вдаються до знань математики при вивченні цифр, дат, років, при читанні автентичного тексту про знамениті математичні відкриття, родоначальників математичної науки і т. д. Такі уроки включають уроки-лекції, тематичні бесіди, рольові ігри, урок - рішення і урок-доказ математичних формул. Під час проведення таких уроків діти засвоюють не тільки нову лексику і граматику, а й отримують певні знання з історії розвитку цих наук, їх сьогодення і роблять прогнози на майбутнє. Причому дані уроки можуть супроводжуватися показом тематичних кінофільмів, діафільмів, слайдів, роботою з комп’ютером, калькулятором та ін. Таким чином, вчитель поєднує звичайні уроки з інноваційними (інтегрованими). Це робить роботу більш цікавою, продуктивною, не тільки для вчителя, але й для учнів. На основі знань з математики в учнів закріплюється вивчений лексичний матеріал і формуються загально предметні розрахунково-вимірювальні вміння. При цьому розкривається практична значимість отриманих учнями математичних знань і умінь, що сприяє формуванню в учнів наукового світогляду, уявлень про математичне моделювання, як узагальненому методі пізнання світу.

Англійська мова і українська мова та література. На уроці англійської мови можливо встановити зв’язок з українською мовою; тому деякі елементи англійської мови дуже доречно використовувати при вивченні лексико-граматичних тем. При поясненні граматичної теми «Modal Verbs» ми застосовуємо порівняння модальних дієслів з англійської мови, за допомогою чого учні не звернуть увагу на міжмовну інтерференцію, а навпаки, відчують впевненість у своїх знаннях.

Міжнародна лексика дуже добре допомагає розвитку мовленнєвої догадки. В українській мові є багато запозичених слів із різних мов, у тому числі  і з англійської. Не знаючи англійської мови, можна без проблем перекласти українською мовою слова «information», «progress», «profession», «medicine», «student», «patriotic», «guitar», «hobby», «heroism», «radio». Крім того, легко запам’ятати їх вимову і значення іноземною мовою. Завдання на співвідношення англійської з його українським еквівалентом можуть сприяти не тільки більш глибокому оволодінню словниковим запасом англійської та української мов, але й збудженню зацікавленості учнів до вивчення англійської мови.

Набагато цікавіше читати твори  української літератури мовою оригіналу. Тому добре, коли учні самостійно пробують перекладати вірші, короткі оповідання, а також окремі глави більш крупних творів, оскільки це сприяє розвитку мовних здібностей, мислення і, крім того пробудження у частини учнів творчого мислення.

Англійська мова та музика. Метою предметів художньо-естетичного циклу є розвиток дітей в процесі художньої, музичної, трудової діяльності. Діяльна освіта розвиває дитину засобами музики почуттів, відчуттів, емоцій, руху, зображення. Воно є специфічною мовою спілкування зі світом що вчить спілкуванню, тільки вербальними засобами. І часом важко передбачити, який з пропонованих дитині мов спілкування зі світом виявиться найбільш близьким і зрозумілим йому. Об'єднання зусиль цих предметів взаємно збагачує їх, зачіпає такі струни, які найбільш чуйно відгукуються на той чи інший емоційний вплив. Музика добре допомагає відпочивати під час навчальної діяльності.  На уроках англійської мови багато вчителів використовують музичні динамічні паузи, що дозволяє уникати «перевантаженості» уроку. Використання музики і співу на уроках іноземної мови дозволяє включити в активну пізнавальну діяльність резервні можливості особистості кожної дитини, створює передумови для дружньої колективної роботи в атмосфері позитивних емоцій. Відомо, що існує тісний взаємозв'язок між розвитком мовного і музичного слуху. Тому використання музичних текстів сприяє розвитку слухової уваги і контролю, удосконалює роботу артикуляційного апарату.

Англійська мова та фізкультура відомо, що використання на уроках рухливих ігор підвищує інтерес учнів до розглянутого навчального предмету. Будь-який урок англійської мови супроводжується фізкультхвилинкою, що сприяє рішенню виховних й оздоровчих завдань, формуванні потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом.

Англійська мова і технологія кожний урок технології називають уроком гарного настрою, уроком творчого натхнення і радості, уроком, на якому відкриваються секрети майстерності. Непідробний інтерес до цих уроків стимулює у дітей розвиток вольових якостей, розумових операцій аналізу й синтезу, спонукає дітей до творчо самовираження.. Заняття дітей на уроках продуктивною діяльністю створюють унікальну основу для самореалізації особистості, де учні можуть реалізувати свої вміння, заслужити схвалення й отримати визнання (наприклад, за виявлену в роботі сумлінність, наполегливість у досягненні мети). В результаті саме тут закладаються основи працелюбства і здібності до самовираження, формуються соціально цінні практичні вміння, досвід перетворювальної діяльності та творчості.

Таким чином, проблема міжпредметних зв’язків дуже актуальна, бо взаємний зв’язок предметів витікає із завдань комплексного підходу до навчання та виховання, тобто тісної єдності професійного, ідейного, трудового і морального виховання. Міжпредметні зв’язки у певних межах враховують спільне між предметами як за змістом, так і в навчально-виховному процесі.   Міжпредметні зв’язки та інтеграція –  цікаве, креативне та важливе явище в плані розвитку інтелекту та успішного навчання учнів. Англійська мова має  для цього широкі  можливості. Вивчаючи певну тему з англійської мови згідно державної програми, можна поєднати  урок англійської мови з будь-яким іншим: образотворчим мистецтвом (намалювати малюнок до теми), інформатикою (створити тематичну наочність, презентацію до теми), географією (ознайомитися з географічним положенням Великобританії) тощо. Широкі міжпредметні зв’язки англійської мови можливі також з такими предметами як правознавство, історія, трудове навчання. Сьогодні важливо, щоб   такі  уроки  мали гуманістичну спрямованість, тобто знання повинні бути  особистісно важливими, близькими кожному учневі, соціально значущими. Це спрямовує вчителя на пошук яскравих, живих прикладів, на адаптацію до актуальних інтересів учня, на особисту значимість матеріалу для дитини.

Міжпредметні зв’язки та тісно з ними пов’язані інтегровані уроки сприяють формуванню в учнів якісно  нових знань, що характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх дієвості й системності внаслідок системного викладу навчального матеріалу нових органічних взаємозв’язках. Уроки  англійської мови  із застосуванням міжпредметних зв’язків передбачають реалізацію принципів науковості, доступності, усвідомленості, емоційності. Вони сприяють  підвищенню інтересу учнів до навчання, активізації їх навчальної діяльності, а також  узагальненню та закріпленню знань, здобутих впродовж навчального року, формують творчу уяву, образне мислення, пробуджують інтерес до просвітницької діяльності, виховують почуття прекрасного.    

 

2.2. Методичні рекомендації щодо формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови

 

Міжпредметність – це сучасний принцип навчання, який впливає на відбір і структуру навчального матеріалу цілого ряду предметів, посилюючи системність знань учнів, активізує методи навчання, орієнтує на застосування комплексних форм організації навчання, забезпечуючи єдність навчально-виховного процесу [7].

Так чи інакше, реалізація міжпредметних зв’язків у системі допомагає сформувати у учнів потребу не обмежувати себе в рамках одного предмета при поясненні тих чи інших закономірностей або явищ. Коли учні звикають до того, що практично в будь-якій темі їм доводиться звертатися до знань з інших наук, то це починає сприйматися цікаво і звично. Тоді учні самі починають залучати свої знання для вирішення якоїсь задачі, відповідей на питання, пояснення того чи іншого явища.

Таким чином, міжпредметні зв’язки являють собою необхідну умову організації навчально-виховного процесу як цілеспрямованої системи. Вони виступають як засіб комплексного підходу до навчання й посилення його єдності з вихованням. У навчальній діяльності учнів реалізація міжпредметних зв’язків служить дидактичним умовою її активізації, систематизації знань, формування самостійності мислення та пізнавального інтересу.

Взаємозв’язки англійської мови з іншими навчальними предметами різноманітні та багатофункціональні. Найбільш плідні шляхи вдосконалення навчального процесу з іноземних мов за умови використання міжпредметних зв’язків можна вбачати в удосконаленні як змістовного плану навчального предмета, так і його процесуальної сторони. У зв’язку з цим виділяються два напрямки в здійсненні міжпредметних зв’язків англійської мови з іншими предметами.

Перший напрямок пов’язаний з розширенням предметно змістовного плану читання англійською мовою за рахунок його збагачення лінгвістичної (і в профільних класах – екстралінгвістичної) інформацією з різних предметних областей.

Другий напрям, який характеризує процесуальну сторону цього навчального предмета, що передбачає вдосконалення загально навчальних умінь, які дозволили б посилити ефективність навчання читання іноземною мовою, націлювали б учнів на актуалізацію та систематизацію знань, отриманих ними в курсі англійської мови та інших предметів, а також їх подальше застосування на заняттях з англійської мови та інших предметів [7, с.41].

Розглянемо спочатку дану проблему стосовно змістовної сторони нашого навчального предмета. Торкаючись взаємозв’язку англійської мови з іншими предметами по лінії збагачення мовлення учнів (екстра) лінгвістичною інформацією, важливі дві перспективи її використання у навчанні англійської мови: збільшення загальної частки універсальної фактологічної інформації та посилення країнознавчого аспекту викладання англійської мови, посилення фактологічного аспекти викладання англійської мови в школі є необхідним за  таких міркувань:

 • по-перше, країнознавчі матеріали в принциповому плані відображають специфіку англійської мови як засіб іншомовного спілкування;
 • по-друге, при читанні матеріалу про країні досліджуваного мови англійською мовою в учнів значно зростають можливості для ознайомлення з реаліями країни мови, що вивчається, з якими практично у них немає можливості познайомитися при вивченні інших предметів.

Сучасна епоха широкого міжнародного співробітництва та діалогу культур змусила переосмислити ставлення до країни мови, що вивчається, зокрема, уникати ідеологічних ярликів, бачити в ній насамперед образ одного, звернутися до загальнолюдських цінностей.

Ідея інтеграції знань з різних навчальних предметів, як правило, найбільш плідно реалізується в текстах, що містять у собі факти або явища, події, їх оцінки) з історії та літератури. Традиційно література та історія входять в коло предметів найбільш близьких до англійської мови. Ці два предмети, синтезуючи в собі загальнолюдське і конкретно-історичне як дві області пізнання, висувають ряд моральних, загальнолюдських проблем, які завжди ставили перед собою художники слова. До цієї групи предметів можна віднести музику, живопис, які вирішують загальнолюдські проблеми своїми художніми засобами. Важливо відзначити й те, що існує певна взаємозалежність між міжпредметними зв’язками й комунікативними вміннями. Міжпредметні зв’язки є одночасно основою формування комунікативних умінь і результатом здійснення комунікативної діяльності [9].

Основне їх значення полягає в тому, що вони дають можливість пов’язати в єдину систему всі знання, отримані на різних уроках, а також здобути нові знання в результаті здійснення цих зв’язків. Учнів треба вчити вмінню отримувати і застосовувати на уроках англійської мови інформацію, одержувану ними при вивченні інших предметів. Це відповідає вимозі педагогів і психологів про те, що «необхідно формувати всередині самої навчальної діяльності орієнтацію учнів на спосіб добування знань, а не тільки на самі знання» [9, с. 172].

Торкаючись загально навчальних умінь, треба надати першочергового значення тим з них, які спрямовані на вилучення інформації з тексту і характеризують читання як інформативний процес, тобто вміння членувати текст на смислові частини, виділяти з них головну інформацію, розмежовувати основну і деталізує інформацію. 

Ці та інші вміння лежать в основі формування специфічних міжпредметних умінь, таких, як уміння проникнути в специфіку національно – культурних понять, характерних для англійської мови; вміння розуміти країнознавчий коментар; уміння встановлювати причинно – наслідкові зв’язки між фактами з історії, географії, літератури при читанні англійських текстів; уміння застосовувати знання, отримані на заняттях з інших предметів.

У зв’язку з розвитком загально навчальних і специфічних міжпредметних умінь доречно визначити і способи їх формування, до яких можна віднести і такі прийоми, як актуалізація, порівняння та систематизація. Оволодіння цими прийомами дозволить учням встановлювати і здійснювати взаємозв’язки англійської мови з іншими предметами [6, с.45].

Викладені положення можна вважати цілком переконливими для доведення важливості і обов’язковості опори на інші предмети в процесі оволодіння англійською мовою. 

Оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю з опорою на міжпредметні зв’язки (де чітко визначені точки дотику шкільних предметів та запропоновано прийоми створення мотивації) відповідає різним інтересам учнів, дозволяє враховувати їх індивідуальні особливості і схильності, що, природно, створить найбільш сприятливий режим для практичного застосування мови як засобу спілкування. 

Спостереження за практичною діяльністю на уроці, бесіди з вчителями переконують у тому, що використання міжпредметних зв’язків – це випадкові, епізодичні моменти роботи, рідкісні методичні знахідки невеликої кількості вчителів. Таке становище не можна визнати задовільним, так як в наявній літературі підкреслюється важливість обліку міждисциплінарних даних, визначені освітні, виховні функції міжпредметних зв’язків і, найважливіше, запропоновано ряд прийомів навчання по їх використанню: питання міжпредметного змісту, проблемні міжпредметні питання, комплексні завдання, міжпредметні завдання, комплексні наочні посібники, міжпредметні тексти, кросворди міжпредметного змісту, міжпредметні контрольні роботи, домашні завдання міжпредметного характеру [10].

 

ВИСНОВКИ

 

1. Компетентність – це не специфічні предметні вміння та навички, навіть не абстрактні розумові дії або логічні операції, а конкретні життєві, необхідні людині будь-якої професії, віку, родинного стану.

Міжпредметна компетентність здатність дитини застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, що належать до певного кола навчальних предметів і предметних галузей. Міжпредметні компетентності формуються у взаємозв’язку змісту і методик предметів однієї чи різних освітніх галузей.

2. Міжпредметні зв’язки при їх систематичному і цілеспрямованому здійсненні перебудовують весь процес навчання, тобто виступають як сучасний дидактичний принцип. Міжпредметні зв’язки дозволяють існуюче в предметній системі навчання протиріччя між розрізненим з предметів засвоєнням знань учням і необхідністю їх синтезу, комплексного застосування в практиці трудової діяльності і життя людини.

3. Вчитель англійської мови з урахуванням загальношкільного плану навчально-методичної роботи розробляє індивідуальний план реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні англійської мови. Як показує досвід школи, широке використання міжпредметних зв’язків ускладнене рядом факторів:

 • відсутність скоординованості програм з англійської мови та інших шкільних предметів, що перешкоджає усвідомленому переносу учнями знань, умінь і навичок з других навчальних предметів в англійську мову і з іноземного предмета в інші предмети.
 • недостатність цікавих в пізнавальному відношенні матеріалів для читання на англійській мові, дублюючих часто відомі учням факти і події, наслідком чого є зниження їх інформативної значущості для читаючих.

Проблема формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови особливо важлива тому для вчителя англійської  мови настільки важлива зацікавленість учнів не тільки і не стільки в результатах своєї праці, скільки в процесі досягнення цього результату

Одним із резервів формування міжпредметної компетентності на уроках англійської мови може бути раціональне використання міжпредметних зв’язків. Взаємозв’язок англійської мови з іншими навчальними предметами різноманітні і багато функціональні. Найбільш плідні шляхи вдосконалення навчального процесу з англійської мови за умови використання міжпредметних зв’язків можна вбачати у вдосконаленні як змістовного плану навчального предмета, так і його процесуальної сторони. У зв’язку з цим можна виділити два напрямки у здійсненні міжпредметних зв’язків англійської мови з іншими предметами.

Перший напрямок пов’язаний з розширенням предметно-змістовного плану навчання англійською мовою за рахунок його збагачення лінгвістичної (екстралінгвістичної – у профільних класах) інформацією з різних предметних областей.

Другий напрям, який характеризує процесуальну сторону цього навчального предмета, передбачає вдосконалення загально навчальних умінь, які дозволили б посилити ефективність навчання англійською мовою, націлювали б учнів на актуалізацію та систематизацію знань, отриманих ними в курсі англійської мови та інших предметів, а також їх подальше застосування на заняттях з англійської мови та інших предметів. 

4. Міжпредметні зв’язки являють собою необхідну умову організації навчально-виховного процесу як цілеспрямованої системи. Вони виступають як засіб комплексного підходу до навчання і посилення його єдності з вихованням. У навчальній діяльності учнів реалізація міжпредметних зв’язків служить дидактичним умовою її активізації, систематизації знань, формування самостійності мислення та пізнавального інтересу.

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Aреф’євa В.Г. Нaвчaння дітей іноземній мові нa різних рівнях // Aнглійськa мовa і літерaтурa. – 2009. - №28. – С. 4.
 2. Бібік Г.В. Підвищення ефективності навчання математики учнів основної школи засобами міжпредметних зв’язків з фізикою / Г.В. Бібік // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту імені Т.Г. Шевченка. — Чернігів, 2009. Випуск 65. С. 8–12. — (Серія «Педагогічні науки»)
 3. Волковa Н.П. Педaгогікa: Нaвч. посіб. – К.: Aкaдемвидaв, 2007. – 616 с.
 4. Глобін О.І. Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики: методичний посібник для вчителів/ Глобін О. І. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 88 с
 5. Державний стандарт базової та повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 / сайт Міністерства освіти і науки України. [Електронний ресурс]. - https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/244862959
 6. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З.Биболетовой «Enjoy English» - Москва. «ВАКО». -  2013.
 7. Долгова Л.А. Межпредметные связи как средство мотивации учебно-воспитательного процесса по иностранному языку. //Ин. яз. в шк.-1998. - №6.
 8. Закон України «Про освіту»  від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 9. Измaйловa Е. В. Песни и стихи нa  уроке aнглийского языкa // ИЯШ. – 2009. - №3. – С. 34
 10. Іванцюк Т.І. Впровадження міжпредметних проблемно-пізнавальних завдань на уроках англійської мови. / Т.І.Іванцюк // Навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – 2003. – №. 3. – С. 25-28.
 11. Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Колективна монографія. Бібік Н. М., Ващенко Л. С. та ін. Під загальною редакцією О. В. Овчарук. Видавництво «К. і С.» Київ, 2004.
 12. Комунікaтивні методи тa мaтеріaли для виклaдaння aнглійської мови: Ознaйомлювaльнa брошурa для укрaїнських вчителів aнглійської мови / Переклaдено тa aдaптовaно Л.В.Биркун. - Oxford Unіversіty Press, 2008.
 13. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). - Режим доступу, [Електронний ресурс]. - http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2712/ вільний.
 14. Кузьмінський A.І., Омеляненко В.Л. Педaгогікa: Підручник. – К.: Знaння-Прес, 2008. – 447 с.
 15. Максимова В.Н. «Міжпредметні зв’язки в учбово-виховному процесі» - Л., 1980;
 16. Методикa нaвчaння іноземних мов у середніх нaвчaльних зaклaдaх: Підручник/кол. aвторів під керівн. С.Ю. Ніколaєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320
 17. Методикa обучения инострaнным языкaм в средней школе / Рого­вa Г.В., Рaбинович Ф.М., Сaхaровa Т.Е. - М.: Просвещение, 1998. – 240 с.
 18. Методикa обучения инострaнным языкaм в средней школе: Учеб­ник/ Ред. Н.И., Ляховицкий, М.В., Миролюбов A.A. и др. - М. Высш. школa, 1999. – 210 с.
 19. Минченков Е. Е. Роль учителя в организации межпредметных связей / Е. Е. Минченков // Межпредметные связи в преподавании основ наук в средней школе: МежВУЗовский сборник научных трудов. — Челябинск: Челябинский пед. ин-т, 2007. 
 20. Пaновa Л. С. Обучение инострaнному языку в школе: Пособие для учителей. - К.: Рaд.школa, 2006. – 145 с.
 21. Пaрхоменко Г. В. Grammar through lіstenіng // Englіsh (укр.вид). – 2005. - №12. – С. 12
 22. Пaссов Е.И. Урок инострaнного языкa в средней школе. - 2-е изд., дорaб. - М.: Просвещение, 2006. - 223 с.
 23. Пaссов Е.И., Коловa Т.И. и др. Беседы об уроке инострaнного языкa. -Л., 1975. - С. 70.
 24. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур. Воронеж: Истоки. - 1996.
 25. Международная стандартная классификация образования. МСКО 2011 / ЮНЕСКО Институт статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 


УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 6 КЛАСІ НА ТЕМУ: "SPORT IN MY LIFE"

 

План конспект уроку

Тема: Важливість спорту у моєму житті

Мета:активізувати лексику з теми «Спорт», розвивати навички аудіювання, читання; розвивати логічне мислення та мовну здогадку, навички роботи в парах та групах; вчити розповідати про роль спорту у житті; виховувати інтерес до спорту та здорового способу життя, інтерес до вивчення мови та повагу до однокласників.

Обладнання:підручник А. Несвіт “English” для 6 класу; робочий зошит; презентація; аудіо запис віршу та пісні для фізкультхвилинки; картки.

Міжпредметні зв’язки: фізкультура.

Хід уроку

І Введення в іншомовне мовлення

1.Greeting

2. Phonetic drills

[ w ] wind, windsurfing, water, water skiing, weight, weight lifting

[s] sport, swimming, skiing, skating, sound, sound mind, sound body

Vocabulary

A sound mind =healthy mind

A sound body= healthy body

 

T: Now we’ll learn a poem. Listen and try to  remember sports and games.

 

I like riding by bicycle

I’m fond of playing chess

My friend is good at judo

We are keen on sports as you can guess

And every kind of sport for sure

As it can even illness cure

Can bring for every girl and boy

So many moments of joy.

The proverb reads for everybody

«A sound mind in a sound body»

 

T: What sports and games have you heard?

Look at the screen, read the poem and be ready to answer my questions.

 

 

T: Do you like riding by bicycle?

What do you like doing?

Are you fond of playing chess?

What are you fond of?

Are you good at judo?

What are you good at?

Are you keen on sports?

What are you keen on?

What can sport bring?

T: Is it important to go in for sport? Why? Is sport useful for your health?

T: Read the proverb from the poem.  Can you translate it? What is the Ukrainian equivalent of the proverb?

Do you agree with the proverb? Why?

T: Guess the theme of the lesson. The theme of the lesson is Sport In My Life

What are we going to do at the lesson?

We are going to talk about your favourite kinds of sport, read the text about the importance of sport

Why the topic of our lesson Sport In My Life is important? Is it important to go in for sport? Why?

T: During the lesson think why it is necessary (important) to go in for sport?

II. Основна частина уроку

1.Work in groups of four.

Choose the person who will make notes.

Choose the person who will ask questions.

And choose the person who will present the results.

Do a survey. What sport is your group fond of?

 

2.Check on hometask

T: What was your hometask?

Take a pencil Change your copybooks and check your partner’s homework

 • Do we ‘play football’, ‘go football’ or ‘do football’? (play football):
 • We use play with the ball games.
 • We use go with sports ending in -ing.
 •  We use do with other sports.
 • Look at your cards let’s divide sports into three columns

play

go

do

 

 

 

Take your seats

Ex 6, p85

3. Reading

1) pre-reading

New Vocabulary

T: Look at the screen and guess the meaning of  the word-combinations

to keep fit

to catch a cold

to make smb strong

Make up sentences with the word-combinations

2) while-reading

Read the text and say what is important in our life.

 

Sports is Important in Our Life   

Sport is very important in our life. It is popular among young and old people, because it helps them to keep fit.

Many people do morning exercises, jog in the morning and train themselves in clubs, in different sections and take part in sport competitions.

Other people like sports too, but they only watch sports games, listen to sports news. They prefer reading interesting stories about sportsmen. But they don’t go in for sports.

Sport helps people to keep in good health. If you go in for sports, you have good health and don’t catch cold.

Children and grown-ups must take care of their health and do morning exercises regularly.

There are some popular kinds of sports in our country: football, volleyball, hockey, gymnastics, skiing, skating. Athletics is one of the most popular kinds of sports. It includes such kinds of sports as: running, jumping and others. Everybody may choose the sport he (or she) is interested in.

There are summer and winter sports.

My favourite sport is swimming. I go to the swimming-pool twice a week, but I prefer to rest by the lake or the river and swim there. Swimming helps me to keep fit. It makes me strong and healthy.

 

3) post-reading

T: Why is it important to go in for sport?

T: Complete the sentences

1.Sport is …

2. Many people …

3. Other people …

4. Sport helps people …

5. If you go in for sport …

6. My favourite …

7. I go …

8. It helps /makes me …

4. Speaking

T: Is sport important in your life? Why?

T: Make up a story about sport in your life. Use previous exercise.

1.Sport is …

2. Many people …

3. Other people …

4. Sport helps people …

5. If you go in for sport …

6. My favourite …

7. I go …

8. It helps /makes me …

III.Заключна  частина  уроку

1.Hometask

T:Your  homework  will   be  to  write  a  short  story “Sport in my life”.

*And explain the proverb «A sound mind in a sound body» to get 12 points.

 

2. Summurizing

T: Do you like the lesson? What can you do now?

Now I can…

T: I’d  like  to  say  that  you  were  perfect. We  have  done  a  lot  and  learned  a  lot  about  sports.  I  like  your  active  work  at  the  lesson.


Сценарій уроку англійської мови в 9 класі по темі

«Surrounded by the Sound of Music»

 

МЕТА: формування міжпредметної компетентності учнів.

ЗАВДАННЯ:

Освітні: активізувати вживання лексики по темі «Музика», формування умінь у використанні мовних стратегій у монологічних висловлюваннях, розширення словникового запасу, розвиток навичок співпраці через роботу в парі і групах, навчання аналізувати і узагальнювати матеріал, робити висновки.

Розвиваючі: розвиток в учнів пізнавального інтересу, пам’яті, уваги, розвиток умінь навчального співробітництва при виконанні колективного пізнавально-пошукового завдання розвиток монологічного висловлювання (з опорою), розвиток аналітичного та критичного мислення учнів, розвиток вміння учнів працювати в групі, розвиток навичок монологічної мови, аудіювання з вибірковим розумінням у форматі ЄДІ, формувати в учнів здатність працювати в різних режимах (вчитель-учень, учень-учень, учень-клас).

Виховні: розвивати активну життєву позицію, виховувати почуття прекрасного, виховання естетичного смаку, інтересу до музики, розвиток художнього смаку, розширення кругозору учнів.

Тип уроку: урок закріплення нової лексики і мовних зразків з використанням мультимедійної презентації.

Оснащення: комп’ютер, проектор, екран.

Міжпредметні зв’язки: музика.

Хід уроку:

I Організаційний момент

Teacher: Good morning! Sit down, please. I am glad to see you very much. We are so pleased to see our guests today and we will try to make our lesson useful and interesting. Have a look at the screen, please. You can see different pictures. Try to guess what we are going to speak about today.

Відповіді учнів……………

Today we will speak about people who enrich the world of music in this or that way. Today we are going to speak about music and what kinds of music teenagers like to listen to.

II Фонетична зарядка

So now look at the screen and repeat the words after me all together

Vocabulary of the lesson

Musical styles:

1. classical - класична

2. pop music-популярна музика

3. folk music-фольклор, народна музика

4. dance music -танцювальна музика

5. jazz -джаз

6.country music-музика в стилі «кантрі»

7.bard-бард, співак, автор (bardic songs)

8.heavy metal-cтиль «хеві метал»

9.rap-реп

10.rock music-рок

11. rock’n’roll-рок-н-ролл

12.techno-стиль «техно»

T: Give me the opposite meanings from the following words

1. pleasant- (unpleasant)

2. boring- (interesting)

3.soft- (hard)

4.quite-(noisy)

5.modern-  (out –of- date-застарілий)

6.like – (dislike)

7 adore-обожнювати hate-ненавидіти

8.wonderful- (dreadful)

III Мовна зарядка

Teacher:

 • What role does music play in your life?
 • Where can we hear music?
 • What do you think about when you listen to music?
 • What musical styles do you know?
 • What styles of music are popular in our country?
 • What is your favourite singer?
 • How can you express yourself?
 • When do you listen to music?
 • Is it difficult to live without music?
 • What great musicians do you know?
 • How often do you buy CDs?
 • Can you play any musical instrument?
 • Do your parents like the same music as you?

IV Now look at the screen. Today we have a very interesting trip to musical planets. And now we are flying to the first planet – classical music. What great composers do you know? Try to guess. На екрані представлені описи відомих композиторів, за якими учні повинні назвати імена великих композиторів.

Now Artem will go to the blackboard and tell us about one of the greatest composer all over the world. Учень розповідає про Вольфанга Моцарта з комп’ютерною презентацією.

Now you will listen to different musical instruments. Try to guess what musical instrument will be playing. Учні відгадують звучний інструмент, називають його по-англійськи.

V Let,s continue our fly. The next planet is rock music. Comment these facts, please.

 

SOFT ROCK

The Beatles, The Rolling Stones

HARD ROCK

Deep Purple, Scorpions, Led Zeppellin

ANTI ROCK

ABBA, The Clash, Eminem

TECHNO ROCK

The Krattwerk, Prodigy

ELECTRO ROCK

Scooter, Rammstein, Linken Park

 

Let,s listen to the information about one of the most famous English group «The Beatles». Учень розповідає про групу з презентацією.

I am sure most of you buy musical magazines today. Do you want to know some more information about your favourite singers? Where can you get it? From interviews, of course. Let,s listen to one of them.

Учні слухають інтерв’ю про рок зірку і визначають, які з наведених тверджень відповідають змісту тексту, які не відповідають, і про що в тексті не сказано, тобто на підставі тексту можна дати ні позитивного, ні негативного варіанту відповіді.

VI  The next planet is pop music. We have a guest today. It is Britney Spears. You are journalists.

Модифікація діалогу проходить у вигляді невеликої прес-конференції (всі учні-кореспонденти (на грудях у них картки-візитки з інформацією про ім’я, прізвище, журналу або газети, яку вони представляють) задають питання зірці. Даний етап роботи над діалогом проходить під керівництвом вчителя, завдання якого-ознайомити з правилами проходження таких заходів (уявлення себе та газети\журналу, кореспондентом якої є – питання–подяка – подяку за поставлене питання–подяка) і ведення бесіди.

Imagine one of you is a pop star and all the others are journalists from different musical magazines. I’ll give you the badges with your names and the names of the magazines you represent, look at them and present yourself before asking your questions. Look at the blackboard. There is an example:

– I’m … from … .I’d like to ask you a question. (Your question)…..

– Thank you for the question. (Your response)

Thank you.

– Hello! I’m James Martin from “The US Music, I’d like to ask you some questions.

– Yes, please.

– Thank you. Britney Spears is your nickname, isn’t it?

– Many people think so. But Britney Jean Spears is my real name.

– Sorry. You are so young and have already conquered the world, that’s why there are a lot of gossips around you. By the way, what’s your attitude towards them?

– It’s a part of my profession.

– Oh, yeah. When did you start singing?

– I have been singing since I was a little girl.

– Are your parents musicians?

– No, though my mum has an ear for music.

– Let’s speak about …work…. Is singing a joy or an ordinary work for you?

– Both. It’s a very hard work but I adore my profession.

– What kind of songs do you like to perform?

– It depends on my mood.

– Do you have any musical awards?

– Many. The last one was GRAMMY and the most important is your love.

– What public do you like?

– I don’t know. I love people- young and old, from big cities and from the country.

– Do you compose songs yourself?

– Sometimes I do.

– So you play the piano, don’t you?

– Yes, I finished a musical school.

– Who is your favourite composer?

– Bach and Mozart.

– Who is your favourite singer?

– I’m fond of Madonna, Whitney Houston. I also like “Backstreet Boys”. I’m very sorry but I have to go to the studio. My new album is almost ready. I’ll send you a copy.

– Thank you. It was a great pleasure to chat with such a beautiful and talented girl. Goodbye.

– Bye.

Now let,s listen to the information about M. Jackson. Розповідь учня про Майкла Джексона з презентацією.

VII   I am sure you have your favourite singers. I want you to work in groups. Turn to each other. I want you to write some sentences about them. Then you will describe  your favourite singer and your classmates will guess the name of the singer. Учні працюють в групах по 4 людини. Вони описують улюбленого співака, не називаючи його, а однокласники повинні вгадати ім’я співака.

VIII  Рефлексія.

Our travel is over. Let`s summarize the information. As we see music plays a very important role in our life. What does it help?

Відповіді учнів:

- It helps us to relax, it makes us more emotional, it makes us think of our life and change our opinion on our lifestyle. Music can enrich and inspire, entertain and destroy. It appeals to our hearts and feelings.

You have red, dark and yellow cards on your tables. Raise the red card if you liked the lesson. Raise the dark card if you did not like our lesson today. Raise the yellow card if you liked our lesson but some things were difficult for you.

Учні піднімають картки і пояснюють виникли у них труднощі. Open your diaries and write down our home task.

Домашнє завдання – написання особистого листа про улюбленого співака.

IX Підведення підсумків уроку. Well done. Thank you. Our lesson was a great collaboration. The lesson is over. Good – bye.


АНГЛІЙСЬКА МОВА 5 КЛАС

ТЕМА: МИ УКРАЇНЦІ

Підтема: Моя Батьківщина.

Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Удосконалювати техніку читання.

Учити отримувати детальну інформацію під час читання тексту.

Виховувати почуття патріотизму, гордості за свою країну.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, мапа України.

Міжпредметні зв’язки: українська література.

 

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: The topic of our lesson today is «My Native Place». Many people think that the place they live in is the best place in the world. Don’t you agree with them? Listen to a poem one boy wrote about his Motherland.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Вчитель звертає увагу учнів на дошку, де записано вірш, і декламує його, учні хором повторюють, потім читають самостійно.

MY NATIVE LAND

My land is so beautiful and free.

My land is the dearest I can see.

When down the river I go boating,

And birds are flying high above,

I hear a song, and it is flowing

To those trees, the land I love.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 107).

Учень (за вибором вчителя) читає текст про українські свята, решта перевіряють правильність виконання. Потім учні ланцюжком читають свої відповіді на запитання.

Vocabulary  

2. Активізація лексики за темою.

1) Відпрацювання ЛО розділу «New Vocabulary» (с. 151).

Т: You heard most of the words of your «New Vocabulary» on page 151. Let us make sure you know them. What is our topic today? (Our native place). What region do you live in? What well-known people lived (visited, were born) in your native place? What is your native place famous for? Are you proud of your country?

Бесіда у режимі T https://subject.com.ua/lesson/english/5klas/5klas.files/image001.png Р1 https://subject.com.ua/lesson/english/5klas/5klas.files/image001.png Р2 https://subject.com.ua/lesson/english/5klas/5klas.files/image001.png Р3...

2) Узагальнення вживання лексики.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 107).

Учні виконують вправи в робочих зошитах. Вчитель вибірково перевіряє й оцінює кілька робіт.

Reading      

3. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 150).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Т: Now you will work in pairs. Your task is to read each other two readers’ letters to «English Bridge». After that you’ll discuss what you have read.

2) Reading. Етап читання.

Учні працюють у парах: читають один одному листи дітей, звертаючись по допомогу до вчителя, якщо виникають труднощі.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту прочитаного тексту.

Впр. 2 (с. 151).

Учні продовжують працювати в парах, ставлячи один одному запитання і відповідаючи на них. Вчитель слухає одну-дві пари.

Vocabulary   Practice

4. Перевірка знання фактичного матеріалу за темою.

Впр. 3 (с. 151).

Робота з мапою. Учні біля мапи підтверджують або спростовують твердження товаришів, аргументуючи свою відповідь.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 108), розповісти про місто.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Do you remember the words we have learned today? Can you tell me about your native place? Try, please.

Кілька учнів по черзі розповідають про своє рідне місто.


УРОК У 9 КЛАСІ «ЛОНДОН - СТОЛИЦЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ»

 

Цілі: активізувати в мові учнів лексичні одиниці теми «Лондон - столиця. Великої Британії»; практикувати в умінні ставити незаплановані запитання, що виникають під час бесіди, ініціювати бесіду, підтримувати хід інтерв’ю, спрямовувати його, висловлювати власну точку зору; розвивати вміння знаходити й відбирати необхідну інформацію, з дру­кованих /джерел, писати зв’язне повідомлення за результатами інтерв’ю; дотримуватися культури мовлення, толерантно ставитися до думки спів­розмовника.

Обладнання: карта Лондона, фотографії визначних місць Лондона, Match the Pairs, текст «Лондон та його частини», мовленнєві кліше: "Put the parts of tire interview in order", "Complete the interview".

Основні поняття й терміни:in possession of the southern part of Britain, found a military station, full of life in daytime, at night and during weekends it is almost completely empty, fashionable residential area, chief governmental buildings, intersection, ease overcrowding.

Міжпредметні звязки: історія, географія.

                                          

                                             ХІД УРОКУ

 

 1.      Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
 1.                     Повідомлення теми та цілей уроку

T.  We’ve got an unusual lesson today - lesson-interview, ‘Would you like to pretend to be a journalist in order to interview exchange-students who had a happy chance to visit London and study there.

By the end of the lesson you should be able to: interview and get main ideas and details of the necessary information; participate in common conversational exchanges about the topic of today’s lesson.

 1.                                            Уведення в  іншомовну атмосферу
 1.   What is an interview ? .

Interview is an occasion when a person is asked questions by one or more other people, either

 1.    to decide whether he or she is a suitable person to be given a job, a place at a college, etc
 2.   to find out his or her opinions, ideas, etc., so that they can be printed in a newspaper, magazine, etc., or broadcast. (Dictionary of English Language and Culture, Longman, 1992.)
 1.                   How many types of interview do you know?

There are five types of interview:

        1. The Information interview;

     2 . The Persuasion interview;

     3. The Evaluation interview;

         4The Counselling interview;

                  5.The Employment (or Selection) interview

          3.       Imagine that you are a journalist, in what way do you start your

interview?

 1.                     What are the most common phrases for supporting the conversation?
 2.                     What work must be done for an interesting interview?
 3.                     If you had a chance to interview somebody, whom would you choose and why?
 4.                     Jin what way would you finish the interview?

 

              II. Основна частина уроку

 

   1. Активізація лексичного матеріалу теми «Лондон — столиця Великої Британії»

 1.                    T. Look at this interview and try to restore questions to these answers.

1....

 •                 You are right. I have just arrived from London. I have been there for two months.

2....

 •                 Without doubt all sights of London are worth visiting but I’d like to advise you to visit Madame Tussaud’s Waxwork Museum. It’s superb,
 1.                  ..
 •                 What is special?! Over two million people visit ще museum every year, making it Britain’s number one tourist attraction. It contains wax models of famous people, living and dead: kings and queens, film stars, pop idols and murderers.
 1.                  ..
 •                 Madame Tussaud is from Paris. She lived nearly 200 years ago and started making models in wax as a teenager and came to London from Paris in 1802.
 1.                  ..
 •                 In the future with the use of computer technology, the museum is planning to show figures that can walk and talk. By the way, you maybe photographed with any model you like,
 1.                  ..
 •                 I’ll certainly visit this museum if I have a chance.
 1.                   You see the interview but all its parts are in disorder. Put the parts in its

correct order.

   Interviewer. Really?

Miss Shevchenko. With regard to the upper classes a typical Englishman is formal, reserved, conservative in his political and social views, of course, asa rule, well-bred, polite, quiet, short-spoken, likes privacy. But as for common people in England they are friendly, hospitable, warm-hearted.

    Int.  How do you do?

    Miss Shevchenko.  Of course.

  Int.  May I introduce myself? ,

    Miss Shevehenko.  How do you do?

    Int.   My name is Oksana Kyrychenko, I’m a journalist from the magazine "Around the World". We opened a new rubric under the heading "The Country As I See It". You have just come back from London which you have visited as the winner of the competition "The Smartest Pupil of Ukraine". So, are you ready to answer my questions?

   Int.  Excuse me, please.

   Miss Shevchenko.  What can I do for you?

   Miss Shevchenko.  Sure.

   Int. What are the most unforgettable impressions from London?

   Miss Shevchenko. I think I’ll never forget, as long as I live, the day when I first set foot in London.

   Int.   They say the general opinion abroad is that London has fog or rain or both every day of the year. Is that true?

   Miss Shevchenko.  The day I arrived the weather was fine and warm, there was a bright sun and a blue cloudless sky. The next day was just as beautiful; you could smell spring in the air.

   Int.  Were there any unexpected adventures with you in London?

   Miss Shevchenko.  Certainly. I wasn’t able to find my way home when I went for a walk to Kensington Gardens. And the policeman explained me the way to my house. Then he smiled when he saw that I was going to cry and raised his hand.

The traffic stopped, even the red buses stood still and waited until I crossed the road, I soon found myself in streets and roads that I recognized again.

   Int.  1 think your interview will be interesting for our readers and we’ll meet again in the nearest future. Thank you very much.

   Miss Shevchenko.  Yes, of course. The Englishman likes a good breakfast. A good breakfast means porridge with milk, fish, bacon and eggs, toast and marmalade, tea or coffee. It is the same from day to day. The English like their toast cold and cut into triangles. The English are not interested in food. Their food is rather dull and unimaginative. The English housewife boils vegetables in salt water. They use frozen, canned and precooked food — because it saves time.

   Int.  What can you say about English food?

   Miss Shevchenko.  I was glad to share my opinion with your readers.

I wish your magazine popularity not only in Ukraine but also abroad. I’ll be very pleased to meet with your readers again.

  Int.  What is a typical Englishman?

Key: 7, 8, 2, 5, 4, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, I, 18, 17, 16, 19.

 

  T. Now imagine that you’ll have to pass the test in order to be an exchange student to go to Great Britain to study there.

So you must be divided into two teams, and each team will choose a candidate whose task is to answer the questions of the jury on the topic the candidate will choose.

Proposed Topics :

Education in Great Britain.

British Customs and Traditions.

Meals in Britain.

Manners.

Sports.

Music.

 

 T. Our last task will be connected with the sights of London.

Each team will choose the task for reading and prepare questions  interviewing their rivals. You will be given 3 minutes for reading and 2 minutes more for making up questions on the proposed topics to your rivals.

            Text 1

            HISTORY OF LONDON

  London began about A. D. 43, when armies of the Roman Empire started to conquer Britain, The Romans built a seaport on the Thames near present-day London Bridge. The Romans called the port Londinium (from Celtic "londin" — wild, bold). By the 200fs, the Romans had built a wall around London, which formed London’s boundaries for hundreds of years, hi 410 die Roman troops in Britain were called home. The native Britons who had moved to London kept the settlement alive as a trading center, After the Romans left, Germanic tribes repeatedly attacked London. The two powerful tribes, the Angles and Saxons, divided England into separate kingdoms. The Saxons controlled London. In 1066, William the Conqueror was crowned king in Westminster Abbey, He built a castle, called the White Tower, to impress Londoners with his authority and power. The White Tower today forms the central part of the Tower of London.

           

            Task for rivals

            You’ll have to get the information about:

            The place of the Royal Standart flag when the Queen is in her residence.

                    The number of people who work in the palace.

            The number of rooms in the palace.

            The time of Changing the Guard,

            The appearance of the Grenadiers.

         

          Text 2

          BUCKINGHAM PALACE

  Buckingham Palace has been the official royal residence since 1837.

When the Queen is staying in the palace the Royal Standard flag flies above the central balcony. The palace has its own post office. About 400 hundred people work at the palace. The Queen and Prince Philip have rooms on the first floor.

Every morning during breakfast bagpipes are played outside the Queen’s private dining room. There are about 600 rooms at the Palace.

There are about twenty Roils Royces with the royal coat of arms. Five regiments Foot Guards mount regular guard outside the palace at 11.30. The Guards is changed when the Queen is in residence. The Guards! represent the various nationalities that form the United Kingdom, The Grenadiers originally were the tallest and the finest soldiers not less 6 feet 4 inches (1,90 m), and able to throw 5 pound grenades. The Grenadiers wear bear skin caps 30 cm high.

 

Task tor rivals

You’ll have to get the information about:

The period of the Roman’s invasion.

The native Britons and their contribution into the development of London.The division of London into separate kingdoms.

William the Conqueror and his castle.

 

Useful language

1. Дозвольте відре-

1, Let me introduce

2. Я... з ...

2. I’m... from...

3. Мені хотілося б

3. I d like to ask you…

j.iu like юvou

4. Насамперед...

4.To begin with...

5. Добре, далі...

5, Well, then...

б. Добре, продовжи -

6. Well to continue...

7. Повертаючись до...

7. Back to...

8. Жарти в  сторону.

8.Joking apart…

9. Врешті-решт...

9. To sum it up...

10. Коротше кажу-

10. in short...

11. Відверто кажу-

11. Franklv speaking...

12. Крім того...

12. And besides...

13 На шастя…

13. Fortunately ..-

14. Найвірогідніше...

14. Most probably...

15. Між іншим...

15. By the way...

16. ГОВОРЯЧИ ПРО...

16. Speaking about...

17. Але годі про це…

17, But enough of this,,.

18. Дякую. Сподіва­юся, я не втомив вас

18. Thank you. I hope you haven’t become tired.

 

         Ш. Заключна частина уроку

 

1. Домашнє завдання. Homework

Т. Using a dictionary and the list of useful expressions make up an interview of a person who has just visited Great Britain.

         2. Підбиття підсумків уроку. Summarizing

T. What new have you learnt at today’s lesson? What have you learnt to do? Where can you use the skills acquired at the lesson? Which activities did you find difficult?

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
14 грудня 2019
Переглядів
625
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку