12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Лабораторно-практичне заняття 9 (2 год) ". Оформлення договірної документації: договорів з господарської діяльності, акту виконаних робіт"

Про матеріал

Лабораторно-практичне заняття на тему: "Оформлення договірної документації: договорів з господарської діяльності, акту виконаних робіт" допоможе вчителям з предмета "Українського ділового мовлення" як заразок для використання матеріалу.

Перегляд файлу

Лабораторно-практичне заняття № 9

Тема. Оформлення договірної документації:  договорів з господарської діяльності, акту виконаних робіт.

Мета: вивчити  правила укладання договорів, знати основні реквізити договірної документації, навчитися укладати документи за допомогою зразків. розвивати охайність та відповідальність щодо оформлення.

Обладнання: зразки договорів, формуляр зразок документа.

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

 1. Опрацюйте теоретичні відомості.
 2. Виконайте практичне завдання.
 3. Дайте відповіді на контрольні запитання.

 

Теоретичні відомості

Повторення теоретичного матеріалу.

Договір – це правовий багатофункціональних документ, що фіксує та регулює господарські або інші відносини між суб'єктами економічної діяльності підприємствами, установами, організаціями, громадянами та організаціями, громадянами угода двох або більше сторін.

Договір є письмовою угодою.

Існують різні види договорів - продажу, позички, найму-продажу, поставки, надання послуг.

Форма і зміст договору залежить від його різновиду, існують типові види договорів з певних питань діяльності які є основами для складення конкретних договорів.

Договір може бути укладений у будь-якій формі якщо інше не встановлено законом.

Реквізити договору:

 • назва виду документа (ДОГОВІР)
 • заголовок предмета договору
 • дата
 • реєстраційний номер
 • місце складання
 • текст що має такі відомості
 • назви організації які укладають договір
 • прізвище імена по батькові представників сторін які укладають договір
 • відомості про обов'язки сторін
 • умови і форми розрахунку
 • санкції у разі порушення своєчасного виконання зобов'язань
 • строк дії договору
 • особисті підписи із зазначенням посад ініціалів прізвищ сторін які укладають договір
 • юридичні адреси сторін
 • банківські реквізити
 • дані про кількість примірників договору
 • печатки сторін

Договір має бути підписаний лише тією уповноваженою особою прізвище якої зазначено в договорі та реквізитах договору. Договір набуває чинності з моменту його укладання і підписання. Реєструють договір у спеціальних журналах реєстрації договорів.

Практичне завдання

 1. Заповніть бланк договору.

2. У папці «Секретарська справа» знайдіть ЛПЗ № 9  відкрийте файл. Заповніть  пропущені відомості у документі використовуючи щойно заповнений бланк.

3. Збережіть зміни у документі. Покажіть вчителю.

4. Поставте у відповідності реквізити договору.

 •  печатки сторін
 • заголовок предмета договору
 • дата
 • реєстраційний номер
 • текст що має такі відомості:

назви організації які укладають договір

     прізвище імена по батькові представників сторін які укладають      договір

відомості про обов'язки сторін

умови і форми розрахунку

санкції у разі порушення своєчасного виконання зобов'язань

строк дії договору

особисті підписи із зазначенням посад ініціалів прізвищ сторін які укладають договір

 •     юридичні адреси сторін
 • назва виду документа (ДОГОВІР)
 •  місце складання

 

КонтрольнЕ ЗАВДАННЯ

5.Доповніть речення

1. Правовий багатофункціональних документ, що фіксує та регулює господарські або інші відносини між суб'єктами економічної діяльності підприємствами, установами, організаціями, громадянами та організаціями, громадянами угода двох або більше сторін – це ______________________

2. Договір укладається у двох екземплярах один зберігається у__________________ другий _______________________________________

3. Письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин, називається________________________________________________________

4. Договір має бути підписаним_______________________________________

5. Договір вважають укладеним, тоді коли_____________________________

_________________________________________________________________

6. Договір реєструють _____________________________________________

7. Існують різні види договорів______________________________________

3. Здати вчителю роздатковий матеріал. Прибрати робоче місце.

4. Підсумок лабораторно-практичного заняття.
5. Виставлення оцінок.
6. Повідомлення домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАНК ДОГОВОРУ

 

Договір поставки 
м. Київ                                                                                                                    "___ "_______________ 20     р.

 ____________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Постачальник") в особі _______________________________________________,

                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________________________,

з одного боку, та ______________________________________________________________________

                                  (назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Покупець") в особі ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________________________,

з другого боку, уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

             1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виготовити і поставити продукцію, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти і оплатити таку продукцію.

         1.2.  Якісні і кількісні характеристики продукції, що є предметом поставки за цим Договором, строки поставки продукції за цим Договором визначаються у специфікації, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

  

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

             2.1. Якість продукції, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати державним стандартам і технічним умовам.

             2.2. Постачальник зобов'язаний на кожну партію продукції, що є предметом поставки за цим Договором, видати сертифікат, який посвідчує відповідність названої продукції вимогам відповідних стандартів або технічних умов.

             2.3 Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, підлягає обов'язковому маркуванню згідно з вимогами відповідних стандартів або технічними умовами.

  

3. ТАРА І ПАКУВАННЯ

             3.1. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, пакується у тару відповідно до вимог відповідних стандартів або технічних умов, зазначених специфікації, що додається до цього Договору.

             3.2. Кожна упакована частина продукції, що є предметом поставки за цим Договором, повинна мати маркування на тарі, упаковці або бірці згідно із відповідними стандартами або технічними умовами.

  

4. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ І УМОВИ ПОСТАВКИ

             4.1. Постачальник відвантажує продукцію на адресу Покупця за цінами, що визначені чинними прейскурантами Постачальника. Дослідні зразки продукції оплачуються Покупцем за калькуляцією, розробленою Постачальником і погодженою із Покупцем.

             4.2. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, відвантажується на адресу Покупця на умовах __________________.

  

5. ТЕРМІН І ПОРЯДОК ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

             5.1. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, відвантажується на адресу Покупця щоквартально однаковими партіями.

  

6. УМОВИ РОЗРАХУНКУ

             6.1. Розрахунок за цим Договором між Постачальником і Покупцем провадиться шляхом ____________________________________________________________________________________.

  

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЯКІСТЮ І КІЛЬКІСТЮ

             7.1. Приймання продукції за кількістю і якістю провадиться Покупцем відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 г. N П-6, та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 року N  П-7. 

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

             Після відвантаження Постачальником продукції за рознарядками Покупця на адресу підприємств (установ, організацій) - отримувачів, розташованих за межами України, відповідна продукція підлягає відправленню в особливо міцній тарі, що виключає псування і ушкодження вантажу на шляху руху.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням
зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням 
умов, визначених змістом зобов'язання.

9.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим 
Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона 
доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

 9.3. Кількість продукції, недопоставленої Постачальником у один здавальний період (квартал), додається до іншого здавального періоду. У цьому разі Покупець має право накласти на Постачальника штрафні санкції за загальну кількість недопоставленої продукції у межах шестимісячного строку давності.

  

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДАННЯ СПОРІВ І ПІДСУДНІСТЬ СТОРІН

             10.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

  

11. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

             11.1. Загальна вартість продукції, що є предметом поставки за цим Договором, визначається у розмірі ________________________________ грн.

                                                     (суму цифрами і прописом)

Примітка. У випадку зміни ціни на продукцію, що є предметом поставки за цим Договором, відповідно підлягає коригуванню загальна вартість продукції, що оформлюється додатковою угодою між Сторонами.

  

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ_________________________________________________________________

  

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

13.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

13.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

13.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

13.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

13.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

 

МІСЦЕ ЗАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Постачальник:

 

Покупець:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

 

____________________________

(підпис)

М. П.

 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

 

____________________________

(підпис)

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договір поставки № 25                                            

м. Дніпропетровськ                                            25.11. 2016 р.

Міське комунальне підприємство «Дніпропетровські міські теплові мережі» (у подальшому – Покупець), в особі директора Чернікова А.А., діючого на підставі Статуту з одного боку, та Дочірнє підприємство «Смерека»  (у подальшому – Постачальник), в особі директора Мисько А.В., що діє на підставі  статуту, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1.   Предмет Договору

1.1 Постачальник зобов’язується поставляти та передавати у власність Покупця тверде топливо, надалі „товар” кількість якого в кожному конкретному випадку вказується в заявках Покупця, а Покупець, в свою чергу, зобов'язується прийняти товар та оплатити його на умовах даного Договору.

2. Ціна

 1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.
 2. Валютою Договору є гривня України.
 3. Закупівля товару здійснюється за цінами, згідно накладних з урахуванням ПДВ.

3. Вартість Договору

3.1. Загальна вартість Договору визначається вартістю (ціною) товару, з урахуванням ПДВ,  переданого Постачальником Покупцеві згідно накладних протягом терміну дії Договору.

3.2. Загальна  вартість Договору становить 252365 грн. (двісті п’ятдесят дві тисячі триста шістдесят п’ять  гривень). в тому числі ПДВ 20%.

3.3.  Ціна за одиницю товару повинна включати всі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені.

3.4. Усі витрати, що Постачальник передбачає нести, виконуючи усі умови дійсного договору враховані в ціні договору, в тому числі доставка товару за адресою Покупця згідно п.5.2. Договору.

3.5.  Кількість, ціна за одиницю Товару, та загальна вартість Товару, який постачається згідно Договору наведено в Специфікації (Додаток №1 до Договору) та зазначається також у видатковій накладній та рахунку, які є невід’ємною частиною даного Договору.

3.6.  Покупець не зобов’язаний вибрати всю суму за Договором, закупівля товару проводиться за потребою Покупця та в межах фінансування.

4. Порядок розрахунку

 4.1. Розрахунок за поставлений товар здійснюється шляхом оплати Покупцем  відповідно з рахунків-фактури та видаткових накладних шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника з відстрочкою платежу до  30 календарних днів з моменту поставки кожної партії товару на склад Покупця.

4.2. У  разі  затримки  фінансування  розрахунок  за  поставлений  товар  здійснюється  протягом 5 (п’яти) банківських днів здати отримання коштів фінансування закупівлі на свій рахунок.

4.3. Ціна на Товар є фіксованою і протягом дії Договору коригуванню не підлягає.

5. Строки та порядок постачання

5.1.  Після підписання договору, поставка товару здійснюється згідно письмової  заявки яка надається поштою, факсом або електронною поштою протягом 3-х днів після отримання заявки на кожну партію товару.

5.2.  Місце поставки товару – за адресою Покупця: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 21 Д,  Постачальник проводить доставку за свій рахунок згідно графіку Покупця.

5.3. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупця в місці поставки.

5.4. Зобов'язання Постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність Покупця у місці поставки.

5.5. Неякісний товар підлягає заміні Постачальником.

 5.6. Товар має бути упакованим в упаковку, яка повинна відповідати технічним умовам.

6. Прийом по якості та кількості

6.1.  Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів.

 6.2. Асортимент, якість (номенклатура) Товару, що постачається  Постачальником мають відповідати відповідним державним стандартам або технічним умовам, умовам цього Договору, документам, що підтверджують якість Товару, що поставляється, а також  вимогам, вказаним у рахунках-фактурах та накладних на Товар.

6.3. При виявленні відхилень по якості або кількості товарів Покупець разом з Постачальником складає двосторонній акт щодо відхилень з заміною неякісної партії протягом 2-х днів за рахунок Постачальника .

6.4. При поставці неякісної партії продукції Постачальник відшкодовує Покупцю нанесені збитки.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі порушення Постачальником строків поставки Товару – нараховується пеня в розмірі 1 %, але не більше подвійної облікової ставки НБУ від вартості Товару, за кожний день прострочки.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі "форс-мажорні обставини").

8.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися 6 місяців, то кожна із Сторін вправі відмовитися від подальшого виконання обов'язків за цим Договором відносно непоставленого товару.

8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.

8.4. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується документом виданим уповноваженим на те органом.

9. Вирішення спорів

9.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.

10. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, але не пізніше 31 травня 2016 р.

10.2. Усі Додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору.

 

11. Прикінцеві положення

11.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

11.2. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов даного Договору.

 11.3. Всі зміни і доповнення до даного Договору складаються у письмовій формі і підписуються обома Сторонами. Виправлення в тексті Договору та додаткових угод не допускаються.

11.4. Дія Договору припиняється :

 • повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
 • за згодою Сторін;
 • коли у зв’язку із специфікою діяльності Покупця відпадає потреба у даному товарі;
 • у випадку необґрунтованого підвищення цін на товари з боку Постачальника;

11.5. Договір може бути припинений Покупцем в односторонньому порядку, про що Покупець повинен повідомити Постачальника в письмовому вигляді за один місяць до припинення дії Договору з вказанням причин припинення Договору.

11.6. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій
особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

 

 

12. Юридичні адреси та реквізити Сторін:

 

ПОКУПЕЦЬ:                                                                                                                           

Міське комунальне підприємство                                 

"Дніпропетровські міські теплові мережі"

49044, м. Дніпропетровськ,

 пр. Д. Яворницького,37( К.Маркса, 37)

 п/р 26004060368059

 в КБ «Приват Банк»

 м. Дніпропетровська,

 МФО 305299,

 ЄДРПОУ 32082770,

 свід. № 40376222,

 ІПН 320827704020.

 

      Директор

___________________/А. А. Черніков/

 

м.п.

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК:

 

 Дочірнє підприємство

«Смерека»

45255 м. Донецьк,

пр. Енгельса,25

п/р 2658562589752635

В ПТБ «Промінвест Банк»

в м. Донецьк

МФО 305236

ЄДРПОУ 23564875

свід.  № 24563589

ІПН 256487956321

Директор

_______________________/А.В.Мисько/

м.п.                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторно-практичне заняття № 9

Тема. Оформлення договірної документації:  договорів з господарської діяльності, акту виконаних робіт.

Мета: вивчити  правила укладання акту виконаних робіт, знати основні реквізити документації, навчитися укладати документи за допомогою зразків; розвивати охайність та відповідальність щодо оформлення.

Обладнання: зразки акту, формуляр зразок документа.

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

 1. Опрацюйте теоретичні відомості.
 2. Виконайте практичне завдання.
 1.  Дайте відповіді на контрольні запитання.

 

Теоретичні відомості

 

Акт приймання-передачі виконаних робіт. Коротко про головне

І. Нормативне визначення та обов’язковість застосування:

Передавання робіт підрядчиком і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і його підписує друга сторона.

Обов’язок замовника прийняти роботу, виконану підрядчиком відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відхилень від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядчикові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відхилення від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

 

 ІІ. Вимоги до складання та відомості, що відображаються в акті обов’язково:

Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях.

Обов'язкові реквізити: 
1. назву документа (форми); 
2. заголовок;

3. дату і місце складання; 
4. назву підприємства, від імені якого складено документ; 

5. зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 
6. посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; 

  7. особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

 

 

Практичне завдання

1. Заповніть бланк акту використовуючи дані з договору, з яким працювали на попередньому занятті.

АКТ

приймання-передачі виконаної роботи N ___

до Договору про виконання робіт N ___ від "___" ____________ 20__ р.     

м. ________________                                 

"___" _______________ 20__ р.

 

 Цей Акт складено на виконання пп. ___ п. ___ Договору про виконання робіт N ___ від "___" ____________ 20__ р., укладеного між ___________________________ (надалі іменується "Замовник") та __________________________ (надалі іменується "Виконавець").

1. Ми, що нижче підписалися, Виконавець, в особі _______________________________________, що діє на підставі _______________________________, з однієї сторони, і Замовник фізична особа-підприємець ___________________________________________, з іншої сторони, склали цей Акт про те, що роботи передбачені п. ___ Договору, а саме:

1.1. _______________________________________________;

1.2. _______________________________________________;

 1. _______________________________________________,

виконано якісно, в повному обсязі та в строк, згідно з умовами зазначеного вище Договору.

2. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві винагороду у розмірі ___ грн.

3. У Замовника претензій до якості виконаних робіт немає.

 

 За Виконавця:

________________/____________/

м. п.

 

 

За Замовника:

 ________________/____________/

 м. п.

 

                      КонтрольнЕ ЗАВДАННЯ

2. Поставте у відповідності реквізити акту.

1. заголовок;
2. зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 
3. дата і місце складання; 
4. назва підприємства, від імені якого складено документ; 

5. назва документа (форми); 

6. посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; 

  7. особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

 

3. Закінчити роботу.  Показати вчителю. Прибрати робоче місце.

4. Підсумок лабораторно-практичного заняття.
5. Виставлення оцінок.
6. Повідомлення домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
2 березня 2018
Переглядів
1256
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку