Лекційне заняття на тему: "Персонал підприємства, продуктивність праці

Про матеріал
План лекційного заняття на тему "Персонал підприємства, продуктивність праці.
Перегляд файлу

ПЛАН  ЗАНЯТТЯ

                                                                                       

Група:43

Спеціальність:  208 Агроінженерія

Тема заняття:  Персонал підприємства, продуктивність праці.

Мета:

         навчальна: систематизувати та узагальнити знання щодо особливостей організації персоналу підприємства саме: вміти виділяти групи та категорії персоналу підприємства, аналізувати структуру персоналу підприємства, визначати фактори та резерви зростання продуктивності праці на підприємстві, виділяти види, форми та методи мотивації трудової діяльності.

 

     розвиваюча: розвивати вміння аргументовано висловлювати  своєї думки, логічне мислення та вміння формулювати висновки; пізнавальну діяльність, активність, пам'ять, увагу, волю, здатність досягати згоди в конфліктних ситуаціях;

     методична:  методика проведення заняття з використанням  ІКТ.

     виховна: виховувати пізнавальні можливості, зацікавленість дисципліною, прагнення отримати нові знання самостійно.

Вид заняття:   лекція -  бесіда

Форма проведення:  теоретичне

Міждисциплінарні зв’язки:

       - забезпечуючі: «Економічна теорія»;

      -  забезпечувані: «Менеджмент»

 

Методичне забезпечення та дидактичні засоби: конспекти лекцій, презентація, тести.

 

 

 

Література

Основна:

1. Економіка підприємства: Навч. посібник. – 2-е вид., випр. і доп. /І.М.Бойчик, М.І.Харів, М.І.Хопчан, Ю.В.Піча. – К.: Каравела; Львів: Новий світ –2009. – с. 68-85; 266-277

2. Економіка підприємства: Підручник/ За заг ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2009. – с.74-95; 369-402

 

Додаткова:

    Економіка підприємства / За ред. Примак Т.О. Київ: Вікар,  2002. – с. 42-65

3. Технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, відео ролики, презентація.

 

ХІД  ЗАНЯТТЯ

 

1. Організаційний момент

  1. . Привітання студентів

1.2. Перевірка присутності студентів на занятті

1.3. Відповіді на питання, що виникли при підготовці до заняття.

 

2.Актуалізація опорних знань

2.1. Фронтальне опитування: методом «мозковий штурм», асоційований кущ

2.1.1. Поясніть поняття підприємство. ( Асоціація слова підприємство)

2.2.2. Назвіть основні функції підприємства.

2.3.3.  Поясніть поняття ціна.

2.4.4. Назвіть функції ціни.

2.4.5. Поясніть поняття основні фонди

2.4.6. Назвіть основні групи основних фондів.

 

2.3.Індивдуальне опитування:

2.3.1. Дати характеристику основним фондам підприємства.

3. Короткий аналіз відповідей.

 

4.Вивчення нового матеріалу.

4.1. Повідомлення теми, мети та плану заняття.

 Тема: «Персонал підприємства, продуктивність праці».

 

 Мотивація навчальної діяльності

 

 

Слово викладача: Ефективність функціонування підприємства в сучасних ринкових умовах, забезпечення його сталого і конкурентоспроможного розвитку залежить перш за все від колективу працівників (персоналу), їх здатності грамотно вирішувати поставлені перед ними завдання.

Спеціаліст будь-якої професії є частиною персоналу. Ви, як майбутні працівники, будите входити до якої-небудь з його категорій. Отже, сьогодні на занятті ми розглянемо категорії персоналу, його структуру.

Результативність діяльності трудового колективу та всього підприємства безпосередньо пов’язана з продуктивністю праці. Вона залежить від ступеня впливу ряду факторів (технологічного, організаційного, економічного, соціального характеру). Визначальним є вміння висококваліфіковано виконувати на кожному робочому місці поставлені завдання. 

Вимірювання продуктивності праці здійснюється шляхом порівняння результатів праці у вигляді обсягів виробленої про­дукції (робіт, послуг) із витратами праці (cередньо облікова чи­сельність робітників). 

У широкому розумінні зростання продуктивності праці означає постійне вдосконалення людьми економічної діяльності, постійне знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісніших благ при тих самих або й менших затратах праці. Зростання продуктивності праці забезпечує збільшення реального продукту й доходу, а тому воно є важливим показником економічного зростання країни.

Крім того, важливого значення набула проблема мотивації особистості, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності.

Керівництво організації може розробити хороші плани, знайти оптимальні виробничі і організаційні структури, використати найсучасніше устаткування і самі кращі технології. Проте усе це не дасть бажаних результатів, якщо члени організації належним чином не працюватимуть, не прагнутимуть своєю працею сприяти досягненню організацією намічених цілей.

Готовність людини добре виконувати свою роботу є одним з найважливіших чинників успішної діяльності будь-якої організації. Людина - не машина, її не можна "включати", коли потрібна її робота, і "вимикати", коли необхідність в її праці відпадає. Шлях до ефективного управління людиною лежить через розуміння її мотивації. Тільки знаючи те, що рухає людиною, спонукає її до діяльності, які мотиви лежать в основі її дій, можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів управління.

Саме тому, перед керівниками великих та малих підприємств стоїть гостра проблема створення єдиного науково обґрунтованого механізму, методів, способів мотивації праці персоналу, які б дали змогу зацікавити працівників виконували роботу якісно, продуктивно та конкурентноспроможно.

Як майбутні керівники, ви повинні розуміти сутність  та вміти мотивувати підлеглих до підвищення результатів роботи, росту продуктивності праці.

Усе це визначає актуальність теми: «Персонал підприємства, продуктивність праці».

 

5. План заняття:

 

1. Персонал підприємства та його роль у підвищенні ефективності діяльності.

2. Категорії і професійно – кваліфікаційний склад персоналу підприємства.

3. Облік персоналу підприємства

4. Продуктивність праці, показники та методи вимірювання продуктивності праці.

 

6. Виклад нового матеріалу

 

7.Закріплення вивченого матеріалу.

7.1.  Встановити відповідність термінів і понять

 

8.  Домашнє завдання:

 

Повторити навчальний матеріал за темою «Персонал підприємства, продуктивність праці», за конспектом лекції.

 

docx
Додано
2 листопада 2020
Переглядів
703
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку